Документ z0848-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.08.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.06.2018  № 407


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 848/32300

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 6, 9, 42 Закону України «Про інститути спільного інвестування», статті 3 Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VІII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 червня 2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1198/23730 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1188/23720 (із змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1187/23719 (із змінами), що додаються.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби УкраїниК. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
21 червня 2018 року № 407


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 848/32300

ЗМІНИ
до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«зберігач активів інституту спільного інвестування (далі - зберігач):»;

доповнити пункт після абзацу шостого двома новими абзацами сьомим, восьмим такого змісту:

«для інституту спільного інвестування з публічним розміщенням - депозитарна установа - банк, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі - договір зі зберігачем);

для інституту спільного інвестування з приватним розміщенням - депозитарна установа, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, видану Комісією, та якою в установленому законодавством порядку укладений договір зі зберігачем;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-п’ятнадцятим;

2) у пункті 12 слова «та печатками» виключити;

3) пункти 13, 14 викласти у такій редакції:

«13. Документи, які подаються до Комісії на 2 і більше аркушах, повинні бути обов’язково прошиті, пронумеровані та завірені підписом уповноваженої особи.

14. За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані відповідно до цього Положення документи на доопрацювання.».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2:

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений(у) підписами засновників (уповноважених осіб засновників - юридичних осіб), або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчене підписом засновника (уповноваженої особи засновника - юридичної особи). У разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, її підпис підлягає нотаріальному засвідченню;

3) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений(у) підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпунктах 4, 5, 7-10 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем, погодженого компанією з управління активами (у разі його укладення);»;

підпункт 12 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 13 вважати підпунктом 12.

У підпункті 12 слова «та печаткою» виключити;

доповнити пункт новим підпунктом 13 такого змісту:

«13) довідку у довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, про відсутність пов’язаності зберігача з компанією з управління активами та засновниками корпоративного фонду (у разі укладання договору зі зберігачем). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У разі внесення змін до договорів, зазначених у підпунктах 10, 11 пункту 2 цього розділу, до Комісії подаються оригінали (копії, засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) таких договорів або змін до таких договорів протягом 7 робочих днів з дня їх укладення.».

3. У пункті 2 розділу ІІІ:

у підпунктах 2, 3 слова «та печаткою» виключити;

підпункт 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

у підпункті 4 слова «та печаткою» виключити;

у підпункті 5:

в абзаці першому слова «та печаткою» виключити;

в абзаці четвертому слова «строку дії» замінити словами «номера і дати прийняття рішення про видачу».

4. У розділі IV:

1) у пункті 3:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення про затвердження змін до регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення змін, засвідчений(у) підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпункті 3 слова «та печаткою корпоративного фонду» виключити;

у підпунктах 4, 5 слова «та печаткою» виключити;

2) у підпунктах 3, 4 пункту 4 слова «та печаткою» виключити;

3) пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

«6. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем).

7. У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем).».

5. У розділі V:

1) у пункті 2:

в абзаці першому підпункту 1 слова «один місяць» замінити словами «два місяці»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) компанія з управління активами після прийняття рішення загальними зборами учасників корпоративного фонду щодо продовження строку його діяльності:

протягом 5 робочих днів з дати його прийняття публікує повідомлення про прийняття відповідного рішення в друкованих засобах масової інформації, а в разі публікації повідомлення про скликання загальних зборів корпоративного фонду - в тих самих друкованих засобах масової інформації, в яких було опубліковано таке повідомлення;

не пізніше 10 робочих днів з дати його прийняття письмово в довільній формі інформує Комісію щодо назви, номера (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане таке повідомлення, з доданням оригіналу (копії) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, який містить рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідченого(ї) підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо продовження строку діяльності корпоративного фонду, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально;»;

у підпункті 3 цифри та слова «15 робочих днів з дати прийняття рішення щодо продовження» замінити словами «ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення»;

2) у пункті 3:

в абзаці першому підпункту 1 слова «один місяць» замінити словами «два місяці»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) компанія з управління активами після прийняття рішення відповідним уповноваженим органом компанії з управління активами про продовження строку діяльності пайового фонду:

протягом 5 робочих днів з дати його прийняття публікує повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового фонду в офіційних друкованих засобах масової інформації Комісії;

протягом 5 робочих днів з дати його прийняття у письмовій формі повідомляє персонально всіх учасників пайового фонду про прийняте рішення щодо продовження строку його діяльності, а також про порядок викупу інвестиційних сертифікатів фонду в учасників фонду;

не пізніше 10 робочих днів з дати його прийняття письмово в довільній формі інформує Комісію щодо назви, номера (випуску), дати випуску відповідного друкованого засобу масової інформації, в якому було опубліковане повідомлення, зазначене в абзаці другому цього підпункту, з доданням оригіналу (копії) протоколу (витягу з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідченого(ї) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, що містить рішення про продовження строку діяльності пайового фонду;»;

підпункт 3 після слів «цього фонду» доповнити словами «, але не пізніше ніж за тридцять робочих днів до дати закінчення строку діяльності фонду,».

6. У розділі VI:

1) у пункті 1:

у підпункті 1:

в абзаці п’ятому слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

в абзаці десятому слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;

в абзаці одинадцятому слова «строк дії відповідної ліцензії» замінити словами «номери і дати прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій»;

у підпункті 2:

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр). Зазначаються щодо кожної депозитарної установи, з якою укладено такий договір;».

У зв’язку з цим абзаци другий-восьмий вважати відповідно абзацами третім-дев’ятим;

абзац третій викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією / інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому підпункту 1 слова «строк дії» замінити словами «номер і дата прийняття рішення про видачу»;

у підпункті 2:

абзаци сьомий, восьмий викласти в такій редакції:

«відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України; реєстраційного номера, серії, дати видачі (у форматі дд/мм/рррр) Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією / інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

відомості про зберігача (у разі укладення договору зі зберігачем) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери і дати прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр);»;

доповнити підпункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр);».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

7. В абзаці першому пункту 1 розділу VII слова «може бути» замінити словом «є».

8. У підпункті 3 пункту 2 розділу ІХ слова «та її печаткою» виключити.

9. У підпунктах 2, 4 пункту 2 розділу Х слова «та її печаткою» виключити.

10. У додатках:

1) додаток 3 викласти в новій редакції, що додається;

2) у додатках 1, 2, 4-15 літери «М. П.» виключити.

Директор
департаменту методології
регулювання професійних
учасників ринку
цінних паперів

І. Курочкіна


Додаток 3
до Положення про реєстрацію
регламенту інститутів спільного
інвестування та ведення
Єдиного державного реєстру
інститутів спільного інвестування
(підпункт 9 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про пов’язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду
____________________________________________________________
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

Інформація
про засновників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - засновника чи прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - засновника, голови наглядової ради корпоративного фонду

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - засновника, голови наглядової ради корпоративного фонду або серія (за наявності) та номер паспорта*

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація

Частка в статутному капіталі корпоративного фонду, %

Належність фізичної особи - засновника до суб’єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності в юридичній особі - засновнику

1

2

3

4

5

6

7

А


Засновники - фізичні особи
Б


Засновники - юридичні особи
В


Голова наглядової ради корпоративного фондуУсього:100


__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Інформація
про пов’язаних осіб фізичних осіб - засновників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - засновника корпоративного фонду, членів її сім’ї та інших пов’язаних осіб

Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - засновника корпоративного фонду, членів її сім’ї та інших пов’язаних осіб*

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі пов’язаної особи, %

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.
** Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація
про пов’язаних юридичних осіб, у яких беруть участь засновники - юридичні особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Повне найменування та код за ЄДРПОУ засновника корпоративного інвестиційного фонду

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі, %

1

2

3

4

5

6

7
__________
* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація
про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб - засновників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п

Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника корпоративного інвестиційного фонду

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі засновника корпоративного фонду, %

1

2

3

4

5

6__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

Інформація
про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

№ з/п

Повне найменування та код за ЄДРПОУ корпоративного фонду

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність*

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі юридичної особи, %

1

2

3

4

5

6

7
__________
* Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація
про пов’язаних осіб голови та членів наглядової ради корпоративного фонду

№ з/п

Прізвища, імена, по батькові голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду та членів його (їх) сім’ї

Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи*

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі пов’язаної особи, %

Посада у пов’язаній особі

1

2

3

4

5

6

7

8

9


__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.
** Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, З - зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Достовірність поданих даних про пов’язаних осіб засвідчую.

____________________________
(уповноважена особа корпоративного
інвестиційного фонду)

__________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

«____» ____________ 20___ року
вгору