Документ z0848-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2013, підстава - z1477-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2008 N 449
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2008 р.
за N 848/15539
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 495 ( z1477-13 ) від 12.08.2013 }
Про затвердження Інструкції
з оформлення посадовими особами
державних насіннєвих інспекцій України
матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та з метою дотримання
посадовими особами державних насіннєвих інспекцій України
законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні
правопорушення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами
державних насіннєвих інспекцій України матеріалів про
адміністративні правопорушення, що додається.
2. Українській державній насіннєвій інспекції (Чмирь С.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
юстиції України Євген Корнійчук
Перший заступник
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.О.Гота

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
21.07.2008 N 449
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2008 р.
за N 848/15539

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення посадовими особами
державних насіннєвих інспекцій України
матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі -
КУпАП), Положення про Українську державну насіннєву інспекцію,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від
23.03.2004 N 97 ( z0452-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 08.04.2004 за N 452/9051.
1.2. Інструкція встановлює порядок оформлення посадовими
особами державних насіннєвих інспекцій України (далі - Інспекція)
матеріалів про адміністративні правопорушення.
1.3. Відповідно до статті 238-3 КУпАП ( 80731-10, 80732-10 )
органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва. Від імені Інспекції розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
Головний державний інспектор України з насінництва - начальник
Української державної насіннєвої інспекції, головні державні
інспектори з насінництва Автономної Республіки Крим, областей,
районів і міст, державні інспектори з насінництва державних
насіннєвих інспекцій (далі - посадова особа Інспекції).
2. Складання протоколу
про адміністративне правопорушення
2.1. Відповідно до статті 254 КУпАП ( 80731-10, 80732-10 )
про вчинення адміністративного правопорушення посадовою особою
Інспекції складається протокол.
2.2. У протоколі про адміністративне правопорушення
(додаток 1) зазначаються: дата і місце його складання; посада,
прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості
про особу правопорушника (прізвище, ім'я, по батькові,
громадянство, рік народження, місце проживання, місце роботи,
займана посада, серія та номер паспорта чи іншого документа, який
посвідчує особу); місце, час вчинення і суть адміністративного
правопорушення; нормативно-правовий акт, який передбачає
відповідальність за дане правопорушення; прізвища, імена, по
батькові, місце проживання свідків і потерпілих, якщо вони є;
пояснення правопорушника та інші відомості, необхідні для
вирішення справи.
2.3. Протокол оформляється державною мовою.
2.4. Протокол заповнюється ручкою. Не допускається заповнення
протоколу олівцем та внесення виправлень до протоколу.
2.5. Якщо правопорушення вчинене кількома особами, протокол
складається на кожну особу окремо.
2.6. Правопорушнику пропонується надати письмове пояснення за
суттю скоєного правопорушення. У разі відмови від надання такого
пояснення про це зазначається у протоколі.
2.7. Державний інспектор з насінництва зобов'язаний
ознайомити особу, яка вчинила правопорушення, з правами особи, що
притягається до адміністративної відповідальності, передбаченими
статтею 268 КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), про що зазначається в
протоколі.
2.8. Особа, яка вчинила правопорушення, у присутності
державного інспектора з насінництва ознайомлюється із складеним
протоколом.
2.9. Протокол підписується державним інспектором з
насінництва, який його склав, і особою, яка вчинила
правопорушення. За наявності свідків протокол може бути підписаний
і цими особами.
2.10. У разі, якщо особа, яка вчинила правопорушення,
відмовляється від підписання протоколу, у ньому робиться запис про
це, який засвідчується підписом особи, яка склала протокол. Особа, яка вчинила правопорушення, має право надати пояснення
і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, та
викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
2.11. Протокол про адміністративне правопорушення складається
в двох примірниках, один з яких залишається в Інспекції, другий
вручається правопорушнику під розписку або надсилається
рекомендованим листом протягом трьох днів з моменту складання у
разі відмови правопорушника від отримання протоколу.
3. Порядок накладення штрафів
державними інспекторами з насінництва
3.1. Відповідно до статті 238-3 КУпАП ( 80731-10, 80732-10 )
Головний державний інспектор України з насінництва - начальник
Української державної насіннєвої інспекції має право накладати
штраф на громадян у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб - до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, головні державні
інспектори з насінництва Автономної Республіки Крим, областей,
районів і міст мають право накладати штраф на громадян до чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
державні інспектори з насінництва державних насіннєвих інспекцій
мають право накладати штраф на громадян до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3.2. Згідно зі статтями 276, 277 КУпАП ( 80731-10, 80732-10 )
справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем
його вчинення у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання посадовою
особою Інспекції, уповноваженою розглядати справу, протоколу про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
3.3. Особа, що притягається до адміністративної
відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи;
давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання; при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця у галузі права, який за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо
не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову
по справі.
3.4. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
в присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, коли є достовірні дані про своєчасне
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
3.5. Справа про адміністративне правопорушення повинна
містити такі матеріали: 3.5.1 протокол про адміністративне правопорушення; 3.5.2 пояснення правопорушника щодо факту вчинення
правопорушення; 3.5.3 документи, що підтверджують факт учинення
правопорушення; 3.5.4 інші відомості, необхідні для вирішення справи.
3.6. Зазначені матеріали підшиваються у справу, складається
опис документів, що містяться у справі.
3.7. Посадова особа Інспекції при підготовці до розгляду
справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання: 3.7.1 чи належить до її компетенції розгляд даної справи; 3.7.2 чи правильно складено протокол та інші матеріали справи
про адміністративне правопорушення; 3.7.3 чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи,
про час і місце її розгляду; 3.7.4 чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 3.7.5 чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, її адвоката чи
іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи.
3.8. При розгляді справи про адміністративне правопорушення
посадова особа Інспекції керується статтями 279, 280, 282 КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ).
3.9. За результатами розгляду справи про адміністративне
правопорушення посадова особа Інспекції виносить одну з таких
постанов: 1) про накладення штрафу (додаток 2); 2) про закриття справи.
3.10. Постанова щодо справи повинна містити: посаду,
прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Інспекції, яка винесла
постанову; дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої
розглядається справа; викладення обставин, установлених при
розгляді справи; зазначення нормативно-правового акта, який
передбачає відповідальність за дане адміністративне
правопорушення, з посиланням на конкретну статтю; прийняте щодо
справи рішення.
3.11. Постанова щодо справи про адміністративне
правопорушення підписується посадовою особою Інспекції, яка
винесла постанову, і оголошується негайно після закінчення
розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку
або надсилається рекомендованим листом особі, щодо якої її
винесено (про що робиться відмітка у справі).
4. Оскарження й опротестування постанови
щодо справи про адміністративне правопорушення
4.1. Відповідно до статей 287, 288, 289 КУпАП ( 80731-10,
80732-10 ) постанову щодо справи про адміністративне
правопорушення протягом десяти днів з дня її винесення може бути
оскаржено особою, щодо якої її винесено а також потерпілим, у
вищестоящої посадової особи Інспекції або в суді, рішення якого є
остаточним. Дотримання встановленого строку для подання скарги може бути
підтверджене квитанцією або датою на поштовому конверті
(обов'язково додається до скарги).
4.2. Постанову щодо справи про адміністративне правопорушення
може бути опротестовано прокурором (стаття 290 КУпАП) ( 80731-10,
80732-10 ).
4.3. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання
постанови про накладення штрафу до розгляду скарги, а принесення
прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду
протесту (стаття 291 КУпАП) ( 80731-10, 80732-10 ).
4.4. Протест і скарга на постанову щодо справи про
адміністративне правопорушення розглядаються посадовими особами
Інспекції в десятиденний строк з дня їх надходження.
4.5. Відповідно до статті 293 КУпАП ( 80731-10, 80732-10 )
посадова особа Інспекції при розгляді скарги або протесту на
постанову щодо справи про адміністративне правопорушення перевіряє
законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з
таких рішень: 4.5.1 залишає постанову без змін, а скаргу або протест без
задоволення; 4.5.2 скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 4.5.3 скасовує постанову і закриває справу.
4.6. Копія рішення про скаргу або протест на постанову щодо
справи про адміністративне правопорушення протягом трьох днів
надсилається особі, щодо якої її винесено. Про результати розгляду
протесту повідомляється прокуророві.
5. Виконання постанови про накладення штрафу
5.1. Постанова про накладення штрафу є обов'язковою для
виконання особою, щодо якої її винесено, і підлягає виконанню з
моменту її винесення. При оскарженні чи опротестуванні постанови
про накладення штрафу вона підлягає виконанню після залишення
скарги чи протесту без задоволення.
5.2. Відповідно до статті 307 КУпАП ( 80731-10, 80732-10 )
штраф має бути сплачений правопорушником не пізніше ніж через
п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення
штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови -
не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про
залишення скарги або протесту без задоволення. Штраф, накладений за вчинення адміністративного
правопорушення, сплачується правопорушником до бюджету на рахунки,
відкриті в органах Державного казначейства України через установи
Ощадного банку.
5.3. Постанова про стягнення штрафу підлягає примусовому
виконанню після закінчення строку, визначеного для добровільного
виконання. У цьому разі постанова про накладення штрафу
надсилається для примусового виконання до відділу державної
виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, роботи або
за місцезнаходженням його майна в порядку, визначеному законом
(стаття 308 КУпАП) ( 80731-10, 80732-10 ).
5.4. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення
штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається
посадовій особі Інспекції, яка її винесла (стаття 310 КУпАП)
( 80731-10, 80732-10 ).
5.5. Не підлягає виконанню постанова про накладення штрафу,
якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня
її винесення (у даному випадку справа про адміністративне
правопорушення підлягає закриттю). У разі зупинення виконання
постанови у зв'язку з розглядом скарги або протесту перебіг строку
давності зупиняється до розгляду скарги чи протесту.
5.6. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови
про накладення штрафу здійснюється посадовою особою інспекції, яка
винесла постанову.
5.7. Провадження у справі про адміністративне правопорушення
вважається закінченим після підшиття до справи документів, що
свідчать про виконання постанови.
5.8. Протокол про адміністративне правопорушення, документи,
що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення
(звіти посадових осіб Інспекції, заяви, пояснення), постанова про
накладення штрафу та інші документи формуються в одну справу з
описом документів. Сторінки справи нумеруються, прошиваються та скріплюються
підписом посадової особи Інспекції та печаткою.
5.9. Винесені постанови про накладення штрафу реєструються в
журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення,
пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва
(додаток 3). Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені
підписом посадової особи Інспекції та печаткою. Журнал оформлюється на кожен рік і після закінчення поточного
року зберігається в установленому порядку протягом трьох років.
Начальник Української
державної насіннєвої
інспекції С.М.Чмирь

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
посадовими особами державних
насіннєвих інспекцій України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________
(найменування державної насіннєвої інспекції)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення N ______

"___"____________ 200_ року ___________________________
(місце складання протоколу)
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала
протокол)
склав(ла) цей протокол про те, що ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові; __________________________________________________________________
рік народження; громадянство; місце проживання,
__________________________________________________________________
місце роботи та займана посада
(найменування підприємства, установи,
__________________________________________________________________
організації) правопорушника, _________________________________________________________________,
серія та номер паспорта чи іншого документа,
який посвідчує особу) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
вчинив(ла) _______________________________________________________
(місце, час вчинення і суть адміністративного
правопорушення, __________________________________________________________________
нормативний-правовий акт, який передбачає відповідальність
за дане правопорушення, із посиланням на статті) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Свідки:
1. ________________________________________________ __________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, (підпис)
телефон)
2. ________________________________________________ __________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, (підпис)
телефон)
Потерпілі:
1. _________________________________________________ __________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, (підпис)
телефон)
2. _________________________________________________ __________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, (підпис)
телефон)
Громадянину _________________________________________________
роз'яснено його права, що передбачені статтею 268 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (має право знайомитися з
матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти
клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи, виступати рідною мовою і користуватись послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
оскаржити постанову по справі). _______________________
(підпис правопорушника)
Пояснення правопорушника: ___________________________________
(якщо є додаток, зазначити) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До протоколу додаються: _____________________________________
(акт перевірки, пояснення __________________________________________________________________
порушника, інші матеріали) __________________________________________________________________
Протокол подається на розгляд до ____________________________ __________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження державної насіннєвої інспекції; адреса, за якою відбудеться розгляд справи)
Головний (державний) інспектор з насінництва ________________
роб. тел. ________________ (підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
Протокол про адміністративне правопорушення, отриманий особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, "___"____________ 200_ року ________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Протокол про адміністративне правопорушення направлено
рекомендованим листом, квитанція від ___________ 200_ року N ____.

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
посадовими особами державних
насіннєвих інспекцій України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
_____________________________________________
(найменування державної насіннєвої інспекції)

ПОСТАНОВА
про накладення штрафу N ______

"___"__________ ___________________________
(місце винесення постанови)
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
розглянувши матеріали справи громадянина _________________________
(протокол про адміністративне правопорушення складено
"___"___________ 200__ _________________________________________),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка склала протокол)
------------------------------------------------------------------
УСТАНОВИВ:
що _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада (для посадових осіб),
рік народження, __________________________________________________________________
громадянство, місце проживання, місце роботи
(найменування підприємства, __________________________________________________________________
установи, організації) правопорушника, серія та номер паспорта
чи іншого документа, який посвідчує особу)
вчинив(ла) _______________________________________________________
(указати суть порушень, стисле викладення обставин справи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
що є правопорушенням, передбаченим статтею 104-1 КУпАП.
Враховуючи викладене, обставини та матеріали справи, а також
вимоги законодавства,
ПОСТАНОВИВ:
Відповідно до частини ___ статті 238-3 КУпАП накласти на ____ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
посада для посадових осіб)
адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі ____________ __________________________________________________________________
(цифрами і словами)
Зазначена сума штрафу підлягає перерахуванню до державного
бюджету на рахунок, відкритий на ім'я територіального органу
державного казначейства, код бюджетної класифікації _____________,
через установу Ощадного банку, УДК в ____________________ області,
поточний рахунок N ____________________, МФО ____________,
ідентифікаційний код ________________________.
Цю постанову може бути оскаржено особою, щодо якої її
винесено, у вищестоящої посадової особи державної насіннєвої
інспекції або в суді протягом десяти днів з дня її винесення.
Копія документа, який підтверджує сплату штрафу, відповідно
до статті 307 КУпАП має бути надано правопорушником посадовій
особі, що винесла цю постанову, не пізніше ніж через п'ятнадцять
днів з дня вручення йому цієї постанови.
У разі несплати штрафу правопорушником у вищевказаний строк
постанова про накладення штрафу надсилається до відділу державної
виконавчої служби ___________________________ районного управління
юстиції для стягнення суми штрафу в примусовому порядку (спосіб
виконання обирається на розсуд державного виконавця).
______________________________________ (посада особи, яка прийняла постанову) ______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"___"___________ 200__ року М.П.
Копію постанови про накладення штрафу отримав:
"___"___________ 200__ року.
________________________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Копію постанови про накладання штрафу направлено
рекомендованим листом, квитанція від _______ 200__ року N _______.
Повідомлення про сплату штрафу (копію документа, що
підтверджує сплату штрафу) надіслати за адресою: _________________ __________________________________________________________________
у термін до "___"____________ 200__ року.

Додаток 3
до Інструкції з оформлення
посадовими особами державних
насіннєвих інспекцій України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення,
пов'язані з порушенням порядку та умов ведення
насінництва

Почато "___"___________ 20__ року
Закінчено "___"___________ 20__ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Прізвище,| Прізвище, | Дата | Дата |Прізвище та| Дата | Відмітка |При- | |з/п|реєстрації|ініціали | ім'я, по |вчинення|розгляду| ініціали | вручення | про |мітка| | | та номер |посадової|батькові та|правопо-| справи | посадової | копії | виконання | | | |справи про| особи, | місце |рушення | та |особи, яка | постанови |адміністра-| | | | аміні- | яка |проживання |та його |прийняте|розглядала |правопоруш-| тивного | | | |стративне | склала | правопо- | стисла |рішення |справу про | нику або | стягнення | | | | правопо- |протокол | рушника | суть | | адміні- |надсилання | | | | | рушення | | | | | стративне |рекомендо- | | | | | | | | | | правопо- | ваним | | | | | | | | | | рушення | листом | | | |---+----------+---------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------вгору