Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт
Мінагрополітики України; Наказ, Правила від 03.09.2002249
Документ z0848-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.06.2007, підстава - z0553-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.09.2002 N 249
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2002 р.
за N 848/7136

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 287 ( z0553-07 ) від 26.04.2007 }

Про затвердження Правил складання та подання
заявки на сорт

Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин" ( 3116-12 ) та Положення про Державну службу з
охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1182 ( 1182-2002-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила складання та подання заявки на сорт
рослин, що додаються.
2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин
(Волкодав В.В.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенка В.П.
В.о Міністра С.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
03.09.2002 N 249
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2002 р.
за N 848/7136

ПРАВИЛА
складання та подання заявки на сорт

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до ст. 9 та 20 Закону
України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 4042-12 ) та
визначають порядок складання та подання заявки на сорт рослин для
отримання охоронних документів, що засвідчують право на сорт і є
обов'язковими для заявників.
Визначення термінів
Закон - Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" у
редакції від 17 січня 2002 року N 2986-III ( 2986-14 ); Держсортслужба - Державна служба з охорони прав на сорти
рослин; УПОВ - Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин; ботанічний таксон - відособлена група рослин, споріднених між
собою спільними ознаками і властивостями, завдяки чому їм можна
присвоїти таксономічну категорію; сорт рослин - окрема група рослин (клон, лінія, гібрид
першого покоління, популяція) у рамках нижчого з відомих
ботанічних таксонів, яка незалежно від того, задовольняє вона
повністю чи ні умови надання правової охорони: може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом
діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; може відрізнятися від будь-якої іншої групи рослин ступенем
прояву принаймні однієї з цих ознак; може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності
для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту; патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет,
авторство і право власності на сорт рослин; автор сорту (селекціонер) - людина, яка безпосередньо
створила (виявила і/або вивела, і/або поліпшила) сорт; заявка на сорт рослин (заявка) - сукупність документів,
необхідних для реєстрації сорту й отримання охоронних документів,
що засвідчують право на сорт; заявник - особа, яка подала заявку; пріоритет - дата реєстрації заявки на сорт; Реєстр заявок - Державний реєстр заявок на сорти рослин; Реєстр сортів - Державний реєстр сортів рослин, придатних для
поширення в Україні; використання сорту - будь-яка дія щодо сорту, яка потребує
дозволу його власника; поширення сорту - комерційне розповсюдження сорту, занесеного
до Реєстру сортів; посадковий матеріал - рослини та їх частини, що вважаються
придатними для відтворення цілісних рослин.
1.2. Від імені селекціонерів (авторів сорту ), заявників та
власників сортів заявку на сорт рослин можуть подавати їх
представники, зокрема представники з питань інтелектуальної
власності на сорти рослин відповідно до Положення про
представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Про заходи
щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"
від 19.08.2002 N 1183 ( 1183-2002-п ).
1.3. Заявка на сорт рослин подається до Держсортслужби і
стосується лише одного сорту. Вона може бути подана в будь-який
час протягом року.
1.4. Якщо сорт рослин створений двома або більше авторами, то
право на одержання патенту належить заявнику, заявка якого має
більш ранню дату реєстрації в Держсортслужбі або якщо заявлено
пріоритет більш ранньою датою, за умови, якщо за даною заявкою не
прийнято рішення Держсортслужби про відмову видачі патенту.
1.5. Датою подання заявки є дата одержання Держсортслужбою
всіх матеріалів заявки.
1.6. На період до 2006 року заявка на одержання патенту
видається на сорти рослин відповідно до Переліку родів і видів
рослин, на сорти яких поширюється право власника сорту в період до
2006 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
"Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин" від 19.08.2002 N 1183 ( 1183-2002-п ).
1.7. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до
дати одержання ним рішення про реєстрацію сорту.
2. Загальні вимоги до документів заявки
2.1. Заявка на сорт рослин складається із: заяви (додаток 1); клопотання щодо проведення кваліфікаційної експертизи сорту
рослин (додаток 2); опису сорту (додаток 3); показників для визначення придатності сорту для поширення в
Україні (додаток 4); документа про сплату збору за подання заявки.
2.2. Усі документи складаються українською мовою з
використанням однозначної, чітко зрозумілої термінології.
2.3. Документи заявки мають бути надруковані стандартним
шрифтом чорного кольору з використанням матеріалів, які
забезпечують тривале зберігання і їх безпосереднє репродукування.
Як виняток, допускається заповнення документів друкованими
літерами чорнилом (пастою, тушшю) чорного кольору.
2.4. Заява, опис сорту, показники для визначення придатності
сорту для поширення в Україні складаються на спеціальних бланках,
які заявник одержує у Держсортслужбі. Інші документи друкуються на папері білого кольору формату
А4. Розмір поля документа становить (мм): ліве - 20, верхнє - 20,
праве - 15 і нижнє - 20. Кожний аркуш використовують з одного боку
з інтервалом не менше 1,5. Символи, латинські літери і формули
можуть бути вписані чорнилом (пастою, тушшю) чорного кольору.
2.5. Після кожного підпису документа зазначаються прізвище та
ініціали особи, яка його підписала.
2.6. Дати проставляють арабськими цифрами в такому порядку:
число, місяць, рік (наприклад: 07.05.98).
2.7. Якщо заявник є юридичною особою, то документи мають бути
завірені печаткою.
2.8. До Держсортслужби заявник подає: заяву - 2 примірники; клопотання щодо проведення кваліфікаційної експертизи сорту
рослин - 2 примірники; опис сорту рослин - 4 примірники; показники для визначення придатності сорту для поширення в
Україні - 4 примірники; документ, що засвідчує сплату збору за подання заявки, - 1
примірник; документ, що підтверджує відсутність комерційного
використання сорту, - 1 примірник; документ, що засвідчує право заявника (заявників) на подання
заявки, - 1 примірник.
3. Складання заяви
3.1. Форма заяви враховує вимоги щодо інформації про заявника
згідно з нормативними актами України. Кожен пункт заяви позначено
кодом у кутових дужках < >, який відповідає кодовому позначенню
пунктів щодо інформації про заявника (селекціонера), прийнятому в
УПОВ.
3.2. Інформація в заявці призначена для службового
використання і не повинна вільно розповсюджуватися.
3.3. Кодом <210> позначається "Номер заявки". Цей пункт
заповнюється у Держсортслужбі за отримання повністю оформлених
документів.
Код сорту складається з 8 цифр, з яких 2 перші зазначають рік
подання заявки, 3 наступні - код культури в базі даних
Держсортслужби і 3 останніх - порядковий номер сорту цієї культури
в рік подання заявки. Останні три цифри визначають за датою, на
яку заявка вважається поданою.
3.4. Кодом <220> позначено "Дата подання заявки". Цей пункт
заповнюється Держсортслужбою після встановлення дати подання
заявки.
3.5. Кодом <300> позначено "Дата пріоритету". Цей пункт
заповнюється Держсортслужбою після встановлення пріоритету подання
заявки.
3.6. У пункті з кодом <010> заявник зазначає мету подання
заяви, роблячи позначку ----- у відповідному квадраті. | Х | ----- 3.7. У пункті <730> має бути чітко наведена інформація про
заявника (заявників). Указуються повне ім'я чи назва і повна
поштова адреса. Якщо заявник є юридичною особою, то його
найменування в цьому пункті повинно повністю збігатися з
найменуванням на печатці, якою засвідчується заява. Якщо заявником
є фізична особа, особливо іноземного походження, і його прізвище
пишеться латинськими літерами, то в заяві обов'язково спочатку
пишеться прізвище, а потім ім'я, а поряд, у дужках, переклад
прізвища українською мовою.
3.8. Пункт <750> призначено для інформації про адресу для
листування, телефон, факс (за наявності). Щодо закордонних
заявників, то в цьому пункті має бути вказана адреса представника.
3.9. У пунктах <500> і <510> заявник указує назву таксона,
тобто видову назву сорту латинською <500> та українською <510>
мовами. Латинська назва таксону має відповідати правилам
Міжнародної ботанічної номенклатури і по змозі збігатися з назвами
видів, прийнятими в УПОВ. Можливі також синоніми, прийняті в
ботанічній науці.
3.10. У пункті <540> заявник зазначає назву сорту. Ця назва
може бути змінена як унаслідок пошуку подібності запропонованої
назви з раніше відомими, так і за бажанням заявника. Остаточний
варіант назви приймається після винесення кінцевого рішення щодо
сорту. У зв'язку з цим передбачено пункт <600> "Тимчасове
позначення", де заявник дає позначення сорту на строк проведення
кваліфікаційної експертизи і до прийняття остаточного рішення.
Якщо заявником є іноземна особа і вона вважає за необхідне надати
назву латинськими літерами (особливо якщо ця назва вже існує в
інших країнах), вона повинна навести поряд з нею у дужках цю назву
українськими літерами.
3.11. У пункті <731> "Автор/и/" вказуються автор (автори -
якщо їх декілька) сорту, його місцезнаходження та код держави,
громадянином якої він є. Повне ім'я автора складається за
відповідними правилами, тобто вказуються спочатку прізвище, потім
ім'я та по батькові. Особливо така послідовність стосується
іноземних авторів. Якщо заявник не є автором сорту, до заяви
додається копія документа, яка засвідчує право заявника на подання
заявки. Якщо заявником є роботодавець автора (авторів), то до
заяви додається копія угоди між автором (авторами) та роботодавцем
щодо розміру та умов виплати автору (авторам) сорту справедливої
винагороди відповідно до економічної цінності сорту та іншої
вигоди роботодавця. Якщо заявником є правонаступник автора
(авторів) або роботодавця, то до заяви додається відповідний
документ, що засвідчує правонаступництво заявника. Наявність таких
документів позначається в заяві відповідною позначкою.
3.12. Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету за
датою подання попередньої заявки на той самий сорт, він заповнює
пункт заяви, де просить встановити цей пріоритет за датою подання
першої заявки до іншої держави. При цьому вказуються дата подання
та номер заявки та назва сорту. У пункті <310> указують дані про
інші заявки на сорт, що подані за межами України.
3.13. Пункт <900> заповнюється заявником з метою
підтвердження новизни заявленого сорту. Якщо посадковий матеріал
сорту було вперше реалізовано в Україні в строк менше одного року,
а в іншій державі - менше чотирьох років, то сорт вважається
новим. Якщо сорт не збувався з метою комерційного використання, то
заявник робить відповідну позначку.
3.14. У кінці заяви надається перелік документів, які заявник
подає із заявою. Наявність кожного документа позначається
заявником відповідною позначкою у заяві. При цьому слід ураховувати таке: документ про повноваження додається, якщо заява подається
через представника; копія першої заявки та переклад її українською мовою
подаються, якщо заявник вимагає заявити пріоритет за датою подання
попередньої заявки на той самий сорт до компетентного органу іншої
держави; позначка "зразок посадкового матеріалу сорту" робиться, якщо
на момент подання заявки заявник відправив до Держсортслужби
необхідну кількість посадкового матеріалу сорту для його
подальшого збереження та вивчення.
3.15. У кінці заяви ставляться дата її заповнення і підпис
заявника (заявників). Поряд з кожним підписом указується прізвище
та ініціали. Якщо заявником є юридична особа, проставляється
підпис заявника(ів) або її повноважного представника, і заява
завіряється печаткою.
4. Заповнення клопотання про проведення
кваліфікаційної експертизи сорту
4.1. Кваліфікаційна експертиза сорту проводиться за
клопотанням заявника про її проведення. Заявник може подати
зазначене клопотання не пізніше трьох років від дати подання
заявки.
4.2. Заповнюючи клопотання, заявник надає відомості про себе,
які дублюють пункт <730> заяви, указує назву таксона латинською
(пункт <500> заяви) та українською (пункт <510> заяви) мовами та
назву сорту (пункт <540> заяви).
4.3. Зазначаючи основну мету клопотання, заявник проставляє
рік у відповідному реченні.
4.4. Зазначене клопотання заявник має право подати до
Держсортслужби разом із заявою або протягом трьох років від дати
подання заявки. Держсортслужба починає кваліфікаційну експертизу
сорту тільки після отримання нею клопотання та документа про
сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи.
5. Складання опису сорту
5.1. Опис сорту заповнюється за відповідною формою.
5.2. У правому верхньому кутку першої сторінки опису
вказується, що цей документ є додатком до заявки N_____. Цей номер
проставляється у Держсортслужбі.
5.3. У пункті 1 українською та латинською мовами вказується
вид, до якого належить заявлений сорт рослин. Вид вписано
безпосередньо у форму, оскільки від цього залежить перелік
морфологічних показників опису. У підпункті 1.1 (якщо він є у
бланку) заявник вказує підвид і в пункті 1.2 - різновидність. Ці
підпункти заповнюються, якщо вид має підвид і різновидність. Ця
інформація не впливає на особливості випробувань і на обсяги
правової охорони.
5.4. У пункті 2 вказується повне ім'я (офіційна назва)
заявника. Цей пункт дублює відповідний пункт заяви (<730>) і
заповнюється заявником за правилами, викладеними в підрозділі 3.7.
5.5. У пункті 3 вказується назва сорту, запропонована
заявником. Цей пункт відповідає пункту <600> заяви або пункту
<540> і заповнюється заявником за правилами, викладеними в
підрозділі 3.10.
5.6. У пункті 4 заявник наводить повну інформацію про
походження, підтримання та відтворення сорту. Заповнення цього
пункту обов'язкове.
5.7. У пункті 5 заявник указує можливий напрям використання
сорту. Заповнення цього пункту обов'язкове, оскільки за
господарчого використання сорту можливі декілька напрямів, від
визначення яких залежить тип випробування сорту на придатність до
поширення.
5.8. Пункт 6 опису сорту призначено для переліку
морфологічних ознак. Цей пункт є найбільш важливим і має
заповнюватись уважно. Морфологічні ознаки для кожного виду в описі
різняться між собою, але всі вони відповідають вимогам УПОВ і
складені у відповідності до методичних рекомендацій УПОВ та
національних методик з експертизи сортів на вирізняльність,
однорідність та стабільність. При складанні опису заявнику слід
користуватися допоміжним матеріалом, вищенаведеними методичними
рекомендаціями і методиками. У цьому пункті є чотири колонки. У
першій дається ознака сорту, яку потрібно описати, у другій -
інформація про ступінь прояву цієї ознаки і в третій -
сорти-еталони за проявом ознак. У четвертій колонці визначається
код прояву, за яким у квадраті заявник повинен відмітити позначкою ----- відповідне проявлення цієї ознаки сорту. | Х | -----
5.9. У пункті 7 заявник наводить назви сортів, які подібні
заявленому сорту, й ознаки з числа ознак пункту 6, за якими
запропонований сорт відрізняється від наведених. Якщо заявник
уважає важливим указати інші ознаки, він повинен це аргументувати.
5.10. У пункті 8 заявник наводить інформацію, яка, на його
думку, суттєво доповнює опис сорту.
5.11. Наприкінці опису сорту заявник проставляє дату його
заповнення і засвідчує підписом, додержуючись вимог заповнення
заяви (підрозділ 3.15 цього Положення).
6. Складання показників для визначення придатності
сорту для поширення в Україні
6.1. Показники придатності сорту для поширення в Україні
заповнюються заявником, якщо у пункті <010> заявки зазначено
"визнання сорту придатним для поширення".
6.2. У правому верхньому кутку першої сторінки вказується, що
цей документ є додатком до заявки N_____.
6.3. У пункті 1 вказується вид, до якого належить сорт. Вид
українською та латинською мовами вноситься безпосередньо у форму.
6.4. У пункті 2 вказується повне ім'я (офіційна назва)
заявника. Цей пункт дублює відповідний пункт заяви (<730>) і
заповнюється заявником згідно з правилами, викладеними в
підрозділі 3.7 цього Положення.
6.5. У пункті 3 вказується назва сорту, запропонована
заявником. Цей пункт відповідає пункту <600> або <540> заяви та
заповнюється заявником згідно з правилами, викладеними в
підрозділі 3.10 цього Положення. ----- 6.6. У пункті 4 заявник позначає такою позначкою (| Х |) ----- відповідну грунтово-кліматичну зону, для якої він пропонує сорт.
Це також стосується і пункту 5 щодо земель, які пропонуються для
вирощування сорту.
6.7. У пункті 6 наводяться показники сорту. Перелік
показників цього пункту залежить від виду, до якого належить сорт,
і визначає найбільш важливі господарчі ознаки, які повністю
характеризують його значення для виробництва. Перелік
( 1183-2002-п ) ознак може бути ширшим, ніж зазначено в методиці з
випробування цього виду на придатність до поширення.
6.8. Наприкінці заявник проставляє дату заповнення і
засвідчує підписом, додержуючись вимог заповнення заяви.
7. Приймання заявки
7.1. Заявка вважається прийнятою до розгляду, якщо вона
надійшла будь-яким шляхом (поштою або кур'єром) і була
зареєстрована, тобто на заяві проставлено штамп Держсортслужби з
датою надходження і вхідним номером.
7.2. Обов'язкове надходження разом із заявкою документа про
сплату збору за її подання. При неотриманні платіжного документа
за подання заявки у визначені Законом ( 2986-14 ) терміни вона
вважається неподаною.
Голова Державної служби
з охорони прав на сорти рослин В.Волкодав

Додаток 1
до пункту 2.1 Правил
складання та подання
заявки на сорт

ЗАЯВА
APPLICATION
(Будь ласка, заповніть згідно з Правилами складання
та подання заяви на сорт рослин, правильне позначте -----)
| Х | ----- (Please, complete in accordance with the Rules
of the composition and filing of an application for a plant
variety, check appropriate box -----)
| Х | -----
До Державної служби з охорони прав на сорти рослин:
вул. Генерала Родімцева 15, м. Київ-41, 03041 To State Service for Plant Variety Rights Protection:
15, Henerala Rodimtseva vul., 03041 Kyiv, Ukraine

<210> НОМЕР ЗАЯВКИ __________________________________________
Application number <220> ДАТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ ___________________________________
Filing date число, місяць, рік
(number, month, year) <300> ДАТА ПРІОРИТЕТУ _______________________________________
число, місяць, рік
(number, month, year) --- <010> МЕТА: --- одержання патенту на сорт, Purpose: receipt of patent for variety --- --- визнання сорту придатним для поширення. recognition of variety to be suitable for use.
------------------------------------------------------------------------------------------------ |<730> ЗАЯВНИК/И/ (повне ім'я чи найменування, |<750> АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ | | повна поштова адреса) | Повна поштова адреса в Україні, | | Applicant(s) (full name or denomination and | повне ім'я чи найменування адресата: | | full post address) | Full post address in Ukraine, full | | | name or denomination of addressee: | | | | | | Телефон (з кодом) | | | (Phone (with area code): | | | Факс (з кодом) | | | (Fax (with area code): | ------------------------------------------------------------------------------------------------
<500> ТАКСОН (вид) __________________________________________
Taxon (species) латинською мовою
(in Latin language) <510> ТАКСОН (вид) __________________________________________
Taxon (species) українською мовою
(in Ukrainian language) <540> НАЗВА СОРТУ ___________________________________________
Variety denomination
<600> ТИМЧАСОВЕ ПОЗНАЧЕННЯ __________________________________
Temporary designation
<731> АВТОР/И/ СОРТУ
Variety Author(s)
---------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я | Місцезнаходження | Держава | |та по батькові | Location | State | | Full name | | | |----------------+--------------------+------------| |----------------+--------------------+------------| |----------------+--------------------+------------| |----------------+--------------------+------------| |----------------+--------------------+------------| ----------------------------------------------------
Прошу (просимо) встановити пріоритет за датою подання першої Priority is claimed in respect of the first заявки, поданої до ________________________ з метою _____________.
application filing date in держава /state/ for the purpose of
Дата подання заявки ________________________________________. Date of application filing рік, місяць, число
(year, month, day) Номер заявки _______________________________________________. Application number
Назва сорту _________________________________________________ Variety denomination
<310> ІНШІ ЗАЯВКИ НА ЦЕЙ СОРТ, ПОДАНІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Other applications for this variety filed beyond
the bounds of Ukraine
------------------------------------------------------------------------------ |Держава |Мета |Дата подання |Номер заявки |Назва сорту чи | |State |Purpose |Filing date |Application number |тимчасове позначення | | | | | |Variety denomination or | | | | | |temporary designation | |--------+--------+-------------+-------------------+------------------------| ------------------------------------------------------------------------------
<900> Матеріал сорту вперше продано з метою комерційного
використання в: Variety material has been released (sold) for the first time
for the purpose of commercial use in
Україні __________________ під назвою _____________________, Ukraine рік, місяць, число under the denomination
(year, month, number)
іншій державі _______________________________________________ other state держава, рік, місяць, число
(state, year, month, number) під назвою ______________________________________________________.
under the denomination
--- --- Матеріал сорту не збувався з метою комерційного використання. Variety material didn't release for the purpose of commercial
use Із заявою подаються: It is joints to an application:
--- --- клопотання щодо проведення кваліфікаційної експертизи сорту рослин;
formal request for conducting of plant variety qualifying
examination;
--- --- опис сорту; variety description;
--- --- додатковий опис сорту (тільки для ГМО); additional variety description (only for GMO);
--- --- показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні;
indices for ascertainment for a suitability of variety to be
used in Ukraine;
--- --- документ про внесення збору за подання заявки; document of payment for application filing;
--- --- документ про внесення збору за проведення кваліфікаційної експертизи;
document of payment for conducting of qualifying examination;
--- --- документ про повноваження; document of authorities;
--- --- копія першої заявки для встановлення пріоритету; copy of primary application for priority establishment;
--- --- переклад першої заявки українською мовою; translation of primary application in Ukrainian;
--- --- зразок посадкового матеріалу сорту; sample of variety planting material;
--- --- висновок про біологічну безпеку генетичної конструкції (тільки для ГМО);
conclusion on biological safety of a gene construction (only
for GMO);
--- --- документ, що підтверджує відсутність комерційного використання сорту;
document of absence of commercial variety use confirmation;
--- --- документ, що засвідчує право заявника (заявників) на подання заявки.
document of evidence of the applicant's (applicants') right
for application filing.
М.П.
Stamp
Дата ______________________ Підпис/и/ заявника/ів/
Date Applicant(s) signature(s)

Додаток 2
до пункту 2.1 Правил
складання та подання
заявки на сорт

Додаток до заявки N ------------------- Annex to Application N -------------------

КЛОПОТАННЯ
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
СОРТУ РОСЛИН
FORMAL REQUEST
FOR CONDUCTING OF PLANT VARIETY
QUALIFYING EXAMINATION

ЗАЯВНИК/И/ (повне ім'я чи найменування) _____________________ Applicant (s) (full name or denomination) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
ТАКСОН (вид) ________________________________________________ Taxon (species) латинською мовою
(in Latin language) ТАКСОН (вид) ________________________________________________ Taxon (species) українською мовою
(in Ukrainian language)
НАЗВА СОРТУ _________________________________________________ Variety denomination
Прошу (просимо) почати кваліфікаційну експертизу сорту з ________ року.
Priority is claimed in respect of conducting of plant variety
qualifying examination from (year)
Я (ми) зобов'язуюсь/ємось/ безкоштовно надавати необхідну
кількість посадкового матеріалу для кваліфікаційної експертизи і
перевірки збереженості сорту. I/we declare that this variety planting material will be
submitted free of charge for qualifying expertise and testing of
the variety keeping.
М.П.
Stamp
Дата ______________________ Підпис/и/ заявника/ів/
Date Applicant(s) signature (s)

Додаток 3
до пункту 2.1 Правил
складання та подання
заявки на сорт

Додаток до заявки N ------------------- Annex to Application N -------------------

ОПИС СОРТУ РОСЛИН
PLANT VARIETY DESCRIPTION

1. Вид * ____________________________________________________
Species --------------- * Для кожного виду вказується назва українською та латинською
мовами. For each species denomination in Ukrainian and Latin is
indicated
1.1. Різновид _______________________________________________
Variation
2. Заявник(и): повне ім'я (офіційне найменування)
Applicant(s): full name (official denomination) ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
3. Запропонована назва сорту
Proposed variety denomination
4. Інформація про походження, підтримання та відтворення
сорту Information on origin, maintenance and reproduction of
variety ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
5. Напрямок використання ------------------------------------ Purpose of use ------------------------------------
6. Ознаки сорту **
Variety characteristics --------------- ** Перелік ознак визначається за методикою випробування
сортів рослин на вирізняльність, однорідність і стабільність для
відповідного виду. List of characteristics is defined by the plant variety
testing guideline for distinctness, uniformity and stability for
appropriate species
---------------------------------------------------------- |Назва ознаки |Ступінь прояву |Сорт-еталон |Код | |Denomination of |Manifestation |Example Variety |Code | |characteristic |degree | | | |----------------+---------------+----------------+------| ----------------------------------------------------------
7. Подібні та відмінні від них сорти
Similar varieties and differences from them
---------------------------------------------------------- |Назва сорту |Ознака, якою запропонований сорт | |Variety denomination |відрізняється від подібного | | |Characteristic, by which proposed | | |variety differs from similar | |---------------------+----------------------------------| |---------------------+----------------------------------| ----------------------------------------------------------
8. Додаткова інформація, що доповнює опис сорту
Additional information that completes variety description
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
М.П.
Stamp
Дата ______________________ Підпис/и/ заявника/ів/
Date Applicant(s) signature (s)

Додаток 4
до пункту 2.1 Правил
складання та подання
заявки на сорт

Додаток до заявки N ------------------- Annex to Application N -------------------

ПОКАЗНИКИ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ СОРТУ
ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ
INDICES
FOR ASCERTAINMENT FOR A SUITABILITY
OF VARIETY TO BE USED IN UKRAINE

1. Вид *** __________________________________________________
Species --------------- *** Для кожного виду вказується назва українською та
латинською мовами. For each species denomination in Ukrainian and Latin is
indicated
2. Заявник(и): повне ім'я (офіційне найменування)
Applicant(s): full name (official denomination)
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
3. Запропонована назва сорту ---------------------------- Proposed variety denomination ----------------------------
4. Зона, запропонована для вирощування:
Zone being proposed for cultivation --- --- --- --- степ --- лісостеп --- полісся Steppe Forest-Steppe Woodlands
5. Землі, запропоновані для вирощування:
Lands being proposed for cultivation --- --- --- --- богарні --- зрошувані --- осушені boghara irrigated dried
6. Показники ****
Indices --------------- **** Перелік ознак визначається методикою випробування сортів
рослин на придатність для поширення для відповідного виду. List of characteristics is defined by the plant variety
testing guideline for a economic suitability of each species
---------------------------------------------------- | Показник | Значення | | Index | Value | |----------------------------+---------------------| |----------------------------+---------------------| |----------------------------+---------------------| ----------------------------------------------------
М.П.
Stamp
Дата ______________________ Підпис/и/ заявника/ів/
Date Applicant(s) signature (s)вгору