Документ z0847-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2016  № 523


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2016 р.
за № 847/28977

Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Улютін Д.В.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
казначейської служби УкраїниТ.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
02.06.2016 № 523


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2016 р.
за № 847/28977

ЗМІНИ
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

1. В абзаці першому пункту 1.14 глави 1 слова «головних розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів» виключити.

2. У главі 2:

1) абзац десятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 12).»;

2) у підпункті 2.6.2 пункту 2.6:

у підпункті «а»:

абзац перший викласти в такій редакції:

«а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 5 - 7, 9 - 11), визначеними абзацами третім - п’ятим, сьомим - дев’ятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.»;

в абзаці третьому слова та цифри «, за винятком Довідки про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 12),» виключити;

підпункт «б» після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 12) подається розпорядниками нижчого рівня до розпорядників вищого рівня та головними розпорядниками бюджетних коштів до Казначейства України у складі зведеної квартальної та річної фінансової і бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами  третім, четвертим.

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

у розділі ІІ «Оборотні активи» Активу:

в абзаці тридцять першому слова «реєстраційному рахунку, відкритому» замінити словами «реєстраційному та особовому рахунках, відкритих»;

абзац тридцять третій після слова «реєстраційних» доповнити словом  «, особових»;

в абзаці дев’ятому розділу ІІІ «Доходи» Пасиву слова «реєстраційні рахунки» замінити словами «реєстраційні, особові рахунки та рахунки в установах банків»;

2) пункт 3.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі наявності залишків коштів на особових рахунках головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м) (додаток 4) і відображають відповідну інформацію у графах 7 та 10.»;

3) у пункті 3.5:

підпункт 3.5.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі наявності залишків коштів на особових рахунках та банківських рахунках для розподілу коштів бюджету розвитку між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»  (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7) і відображають відповідну інформацію у графах 9, 13 та 14.»;

абзац сороковий підпункту 3.5.6 після слів «при перерахуванні власних надходжень» доповнити словами «, отриманих у звітному періоді,»;

4) у пункті 3.7:

абзац п’ятнадцятий після слів «періоду (року)» доповнити словом «, усього»;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«у графі 6 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена» із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном;».

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - дев’ятнадцятим;

в абзаці сімнадцятому цифру «6» замінити цифрою «7»;

в абзаці вісімнадцятому слова та цифру «у графі 7 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)» замінити словами та  цифрою «у графі 8 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього»;

після абзацу вісімнадцятого доповнити пункт новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

«у графі 9 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена» із загальної суми кредиторської заборгованості уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном;».

У зв’язку з цим абзац дев’ятнадцятий вважати абзацом двадцятим;

в абзаці двадцятому цифру «8» замінити цифрами «10»;

5) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

«3.8. Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 12) складається головними розпорядниками коштів державного бюджету, яким відповідно до закону про Державний бюджет України встановлені обсяги залучення до спеціального фонду державного бюджету кредиту (позики) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів. У довідці наводиться інформація у розрізі кредиторів, інвестиційних проектів та бюджетних програм.

Заповнення окремих граф довідки здійснюється у такому порядку:

у графі 5 «Обсяг залучення кредиту (позики) у звітному році з урахуванням змін» наводяться суми залучення кредиту (позики), затверджені у законі про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених до розпису;

у графі 6 «Залишок коштів на початок звітного року (код бюджетної класифікації 602100)» наводяться суми залишку коштів на початок звітного року;

у графі 7 «Перераховано залишок» відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена надавачу кредиту (позик) тощо) і не є касовими видатками та наданням кредитів, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року;

у графі 8 «Отримано коштів кредитів (позик) за звітний період (рік) (код бюджетної класифікації 401201)» наводиться сума надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів;

у графі 9 «Використано коштів кредиту (позики) за звітний період (рік)» наводиться сума проведених з початку звітного року касових видатків та наданих кредитів;

у графі 10 «Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)» наводиться сума залишку на кінець звітного періоду.».

4. Пункт 4.2 глави 4 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів, невикористаних відкритих асигнувань; причини невикористання відкритих асигнувань;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим.

5. Додатки 11, 12 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийДодаток 11
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

ЗВІТ
про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)


Додаток 12
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

ДОВІДКА
про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектіввгору