Документ z0843-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.04.2016, підстава - z0472-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013  № 269


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2013 р.
за № 843/23375

Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
соціальної політики
№ 180 від 03.04.2014
№ 232 від 09.03.2016}

Відповідно до статті 35 Закону України „Про зайнятість населення” та статті 11 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, з метою створення оптимальних умов для раціонального використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, забезпечення єдиного підходу в діяльності територіальних органів Державної служби зайнятості України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, що додається.

2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра освіти і науки України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніБорис ЖебровськийГ.В. ОсовийМ.Ю. БродськийО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
16.05.2013 № 269


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2013 р.
за № 843/23375

ПОРЯДОК
відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

{У тексті Порядку слова "та їх проживання в період навчання" замінено словами "та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання" згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 232 від 09.03.2016}

1. Цей Порядок визначає механізм проведення відбору територіальними органами Державної служби зайнятості України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, а також відповідними міжрегіональними територіальними органами (далі - територіальний орган) професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - навчальний заклад), які надають платні освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) платні послуги з проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014, № 232 від 09.03.2016}

2. Термін „роботодавець” вживається в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України „Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності”.

3. Рішення про проведення відбору навчальних закладів приймається керівником територіального органу та містить дату проведення відбору та дату оприлюднення оголошення.

4. Оголошення про проведення відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання підлягає опублікуванню в засобах масової інформації або оприлюднюється на сайті територіального органу не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення відбору.

В оголошенні зазначаються:

дата і час початку й закінчення подачі пропозицій про участь у відборі;

місцезнаходження прийому пропозицій про участь у відборі (поштова адреса, контактний телефон);

перелік документів, необхідних для участі у відборі;

дата, час і місце засідання комісії з відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання (далі - Комісія) для проведення розкриття пропозицій навчальних закладів;

критерії прийнятності навчальних закладів - претендентів на участь у відборі;

перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань), за якими організовується професійне навчання безробітних;

прогнозована кількість слухачів з числа безробітних, зокрема тих, які потребуватимуть місць для проживання.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014}

5. Для участі у відборі навчальні заклади подають пропозиції про участь у відборі разом з такими документами:

копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) – у разі отримання ліцензії до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, – у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; у разі наявності – копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками;

{Абзац другий пункту 5 в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014, № 232 від 09.03.2016}

кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), складені відповідно до законодавства для прогнозованої кількості слухачів у групі;

інформація про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, встановленим законодавством;

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 232 від 09.03.2016}

кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, складений відповідно до законодавства;

{Абзац п’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 232 від 09.03.2016}

інформація про наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання, комплексного методичного забезпечення навчального процесу, педагогічних кадрів, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу), баз для проведення виробничої практики.

6. Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до територіального органу з написом: «На відбір навчальних закладів (професійне навчання)» або «На відбір навчальних закладів (проживання)».

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 232 від 09.03.2016}

7. Навчальні заклади - учасники відбору до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у відборі та до дати засідання Комісії мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни.

8. Територіальними органами у визначений в оголошенні про відбір строк здійснюються приймання пропозицій навчальних закладів та їх реєстрація.

9. Відбір навчальних закладів проводиться Комісією, персональний склад якої затверджується наказом територіального органу.

Основними завданнями Комісії є:

відбір навчальних закладів шляхом розгляду та оцінювання пропозицій навчальних закладів за критеріями прийнятності пропозицій;

формування за результатом відбору переліку навчальних закладів за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань) для професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання.

До складу Комісії входять представники територіального органу, структурних підрозділів з питань професійно-технічної освіти (місцевих органів управління професійно-технічною освітою), створених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, відповідних об’єднань організацій роботодавців та профспілок (за згодою).

Членами Комісії не можуть бути представники навчального закладу, що бере участь у відборі.

Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

Комісія має право здійснювати свої повноваження, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від її складу.

Рішення Комісії ухвалюється більшістю голосів та оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

У протоколі може викладатись окрема позиція членів Комісії.

При рівності голосів членів Комісії вирішальним є голос голови Комісії, а за відсутності голови - його заступника.

10. Розкриття конвертів з пропозиціями навчальних закладів відбувається на засіданні Комісії.

11. Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, визначених пунктом 5 цього Порядку, щодо організації професійного навчання, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, місце розташування навчального закладу або подання всіх документів, визначених пунктом 5 цього Порядку, щодо проживання в період навчання, відповідність умов проживання вимогам законодавства.

{Абзац перший пункту 11 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 232 від 09.03.2016}

Роботодавці, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних та з цією метою здійснюють їх професійне навчання за індивідуальними навчальними планами та індивідуальними навчальними програмами, у тому числі стажування, відбір не проходять. На період такого навчання роботодавці можуть забезпечувати безробітних місцем для проживання відповідно до законодавства без застосування процедури відбору.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 232 від 09.03.2016}

Професійне навчання зареєстрованих безробітних за індивідуальними навчальними планами та індивідуальними навчальними програмами здійснюється у навчальних закладах на замовлення роботодавця без застосування процедури відбору.

{Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014}

12. Відбір навчальних закладів проводиться Комісією у три етапи:

перший - розкриття конвертів з пропозиціями навчальних закладів та прийняття рішення щодо допущення до участі у відборі або відхилення поданих пропозицій.

У першому етапі можуть брати участь представники навчальних закладів, що подали пропозиції про участь у відборі.

{Абзац третій пункту 12 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014}

Комісія відхиляє пропозицію навчального закладу у разі, якщо: подані документи не відповідають вимогам пункту 5 цього Порядку; навчальний заклад не відповідає критеріям прийнятності, визначеним у пункті 11 цього Порядку; пропозиція навчального закладу надійшла після закінчення строку подачі пропозицій про участь у відборі, зазначеного в оголошенні;

другий - Комісія протягом десяти робочих днів після розкриття пропозицій розглядає подані документи;

{Абзац п’ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 232 від 09.03.2016}

третій - за результатами розгляду поданих документів Комісія, враховуючи вартість навчання та (або) проживання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, місце розташування навчального закладу, приймає рішення про відбір одного чи декількох навчальних закладів за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), які забезпечать професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних відповідно до законодавства.

{Абзац шостий пункту 12 в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014, № 232 від 09.03.2016}

13. Територіальний орган протягом десяти робочих днів з дня прийняття Комісією рішення повідомляє навчальні заклади про результати відбору.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014}

14. Навчальні заклади, що не пройшли відбір, мають право на оскарження рішення Комісії у порядку, визначеному законодавством.

15. Рішення Комісії є підставою для укладення договорів з навчальними закладами про професійне навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання.

16. Відбір вважається таким, що не відбувся, якщо всі пропозиції навчальних закладів були відхилені.

У разі коли відбір визнаний таким, що не відбувся через відсутність пропозицій або невідповідність навчальних закладів вимогам пункту 11 цього Порядку, територіальний орган може прийняти рішення про організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних за професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань) та їх проживання за межами адміністративно-територіальної одиниці, за умови подачі йому пропозицій навчальними закладами, що знаходяться за межами цієї адміністративно-територіальної одиниці.

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014}

17. Рішення Комісії про проведення відбору навчальних закладів територіальними органами Державної служби зайнятості України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є підставою для укладання договорів з навчальними закладами про організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) про проживання зареєстрованих безробітних у період навчання цими територіальними органами або підпорядкованими їм територіальними органами у районах, містах, районах у містах, відповідними міжрегіональними територіальними органами.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 180 від 03.04.2014; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 232 від 09.03.2016}

Директор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебнавгору