Документ z0843-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2014, підстава - z0217-14

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.07.2005 N 276
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2005 р.
за N 843/11123
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
доходів і зборів
N 765 ( z0217-14 ) від 05.12.2013 }
Про затвердження Інструкції про порядок
ведення органами державної податкової служби
оперативного обліку платежів до бюджету,
контроль за справлянням яких здійснюється
органами державної податкової служби України

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та з метою забезпечення
оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням
яких здійснюється органами державної податкової служби згідно з
чинними нормативно-правовими актами України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок ведення органами
державної податкової служби оперативного обліку платежів до
бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами
державної податкової служби України (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок ведення органами державної податкової служби оперативного
обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до
бюджетів та до державних цільових фондів, затверджену наказом
Головної державної податкової інспекції України від
12 травня 1994 року N 37 ( z0114-94 ) (у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 3 вересня 2001 року
N 342 ( z0887-01 ), зареєстровану в Міністерстві юстиції України
25 травня 1994 року за N 114/323.
3. Департаменту адміністрування облікових показників та
звітності (Ніколайченко В.І.) подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню справами (Рахуба А.М.) у десятиденний термін
після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ревуна В.І.
Голова О.І.Кірєєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України В.В.Регурецький
Заступник Голови Державного
казначейства України О.О.Чечуліна
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
18.07.2005 N 276
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2005 р.
за N 843/11123

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок ведення органами державної
податкової служби оперативного обліку платежів
до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється
органами державної податкової служби України

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Законів
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та інших
нормативно-правових актів.
1.2. Інструкцією встановлюється порядок ведення органами
державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів
(обов'язкових платежів), надходження яких контролюється органами
державної податкової служби і які передбачені бюджетною
класифікацією України за доходами до Державного бюджету України,
місцевих бюджетів та державних цільових фондів, надходжень на
погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, а
також сум штрафних (фінансових) санкцій та пені, що застосовуються
до платників податків відповідно до чинного законодавства (далі -
платежі до бюджету).
1.3. Оперативний облік платежів, що надходять до бюджету,
ведеться підрозділом адміністрування облікових показників та
звітності органу державної податкової служби відповідно до
порядку, установленого для справляння платежів до бюджету.
1.4. Облік, контроль і складання звітності щодо платежів, що
надходять до бюджету, здійснюється органами державної податкової
служби з використанням автоматизованої інформаційної системи (далі
- АІС), що забезпечує єдиний технологічний процес уведення,
контролю інформації обробки документів.
1.5. Супроводження єдиного технологічного процесу
комп'ютерної обробки документів щодо обліку платежів, що надходять
до бюджету, здійснюється: підрозділом обробки та ведення податкових документів; підрозділами, що здійснюють розрахунок сум податкових
зобов'язань та штрафних санкцій за їх наявності; підрозділом адміністрування облікових показників та
звітності; підрозділом автоматизації процесів оподаткування
(супроводження відповідного програмного забезпечення). Усі інші підрозділи є користувачами обробленої та
систематизованої інформації щодо обліку платежів, що надходять до
бюджету.
1.6. Використання в АІС спеціального кодування всіх операцій
щодо обліку платежів, що надходять до бюджету, забезпечує на
робочому місці працівників підрозділу адміністрування облікових
показників та звітності автоматизоване ведення особових рахунків
платників податків та підтримання в актуальному стані
автоматизованої інформаційної облікової системи, яка дає змогу
формувати довідкову інформацію, звітність тощо. Проведення операцій в особових рахунках платників
здійснюється в хронологічному порядку. При введенні первинних документів до АІС за кожною операцією
фіксуються особистий номер працівника, дата та час уведення
інформації.
1.7. Облікові операції з коригування даних у картках особових
рахунків платників податків проводяться підрозділами
адміністрування облікових показників та звітності на підставі
відповідних документів, датою їх надходження, з візою керівника
(заступника керівника) органу державної податкової служби "До
обліку".
1.8. Для забезпечення відповідності програмного комплексу
обліку і звітності нормам чинного законодавства проекти АІС
підлягають обов'язковому тестуванню у Державній податковій
адміністрації України (далі - ДПА України) із залученням
спеціалістів регіональних органів державної податкової служби, що
безпосередньо обслуговують платників податків. Разом з програмним забезпеченням, яким унесено зміни до АІС,
податковим органам на місцях доводяться детальні пояснення суті
внесених змін з посиланням на нормативно-правовий акт, на підставі
якого внесені зазначені зміни.
1.9. Обов'язковою вимогою до проектів АІС обліку і звітності
в органах державної податкової служби є захист, архівування та
збереження даних, забезпечення можливості доступу до баз даних, у
тому числі минулих звітних періодів (тільки в режимі перегляду),
виведення карток особових рахунків на друк, у файл та на екран
комп'ютера, відстеження за кожним податковим зобов'язанням стану
розрахунків платника з бюджетом. Доступ до інформації, що міститься у картках особових
рахунків за минулі роки, забезпечується, незважаючи на зміни
версій програмного забезпечення за період перегляду на дату
закриття відповідного року.
1.10. При об'єднанні органів державної податкової служби
оперативний облік платежів, що надходять до бюджету, ведеться на
об'єднаних базах з обов'язковою ознакою належності платника до
відповідного місцевого бюджету.
Розділ 2. ДОКУМЕНТИ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ОБЛІК
НАДХОДЖЕНЬ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ
2.1. Органи державної податкової служби для ведення
оперативного обліку платежів, що надходять до бюджету, одержують
відповідні документи від органів Державного казначейства України
та інших установ згідно з чинними порядками передачі інформації.
2.2. Державна податкова адміністрація України одержує від
Державного казначейства України: відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних
рахунків за доходами та аналітичних рахунків, на які зараховуються
кошти в національній валюті від повернення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та кошти
від повернення бюджетних позичок, відкритих у Державному
казначействі України (центральний рівень) як технологічний файл; звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами в розрізі областей за видами надходжень в електронному
вигляді; інформацію в паперовому вигляді щодо зарахування коштів в
іноземній валюті в рахунок погашення заборгованості за кредитами,
залученими державою або наданими під державні гарантії, та
бюджетними позичками в розрізі боржників, територій та кодів
бюджетної класифікації ( v0265201-97 ).
2.3. Органи державної податкової служби на обласному та
районному рівнях одержують від відповідних органів Державного
казначейства України: відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних
рахунків за доходами та з рахунків, на які зараховуються кошти, що
надійдуть у національній валюті на погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та
бюджетними позичками, у вигляді технологічного файла; звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень в
електронному вигляді; відомість N 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на
рахунок 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним та
місцевими бюджетами", в електронному вигляді або її паперову
копію; відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету,
які надійшли на аналітичні рахунки 3321 "Кошти, які підлягають
розподілу між рівнями бюджету", в електронному вигляді або її
паперову копію; відомість N 2м розподілу платежів до бюджету, які надійшли на
рахунок 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу", в електронному вигляді або її
паперову копію; відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи
місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 "Кошти,
тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають
розподілу", в електронному вигляді або її паперову копію; виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру
розрахункових документів.
2.4. Інформацію про реквізити відкритих рахунків для
зарахування платежів до бюджетів органи державної податкової
служби одержують від органів Державного казначейства України
відповідно до Порядку взаємодії між органами Державного
казначейства України та органами державної податкової служби
України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами, затвердженого наказом Державного казначейства України,
Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002
N 74/194 ( z0436-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.05.2002 за N 436/6724 (із змінами). Інформацію про реквізити зазначених рахунків органи державної
податкової служби доводять до платників податків шляхом їх
розміщення на дошці податкових оголошень, установленій на
доступному для огляду місці біля входу до приміщення податкового
органу.
Розділ 3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ РАХУНКІВ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
3.1. З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до
бюджету органами державної податкової служби на кожний поточний
рік відкриваються особові рахунки за кожним платником та кожним
видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. Порядок формування реєстрів платників податків у розрізі
платежів (далі - реєстри платників) визначається відповідними
нормативно - правовими актами ДПА України. Особові рахунки платників відкриваються органом державної
податкової служби щорічно за платниками, які: перебувають на податковому обліку - з початку року шляхом
перенесення сальдо розрахунків платника з бюджетом та залишку
несплаченої пені (за наявності) до бази даних поточного року після
проведення регламентних робіт із закриття звітного року за
платежами, за якими передбачено подання платниками податкових
декларацій (розрахунків) або які контролюються податковими
органами за актами перевірок. За платежами, за якими подання
платниками податкових декларацій (розрахунків) не передбачено, при
виконанні регламентних робіт із закриття звітного року сальдо
розрахунків платника з бюджетом до карток особових рахунків,
відкритих у поточному році, не переноситься; узяті на податковий облік протягом поточного року - на
підставі реєстрів платників з моменту нарахування або сплати
платежу (залежно від того, яка з цих подій настала раніше).
Підрозділ адміністрування облікових показників та звітності
щоденно передає до відповідних підрозділів, які відповідають за
адміністрування податків, інформацію щодо надходження нез'ясованих
платежів. Підрозділи, які відповідають за адміністрування
податків, після опрацювання зазначеної інформації повідомляють
підрозділ адміністрування облікових показників та звітності щодо
наданої інформації не пізніше чотирьох робочих днів від дати її
надходження до відповідних підрозділів.
3.2. Картки особових рахунків відкриваються тим структурним
підрозділом органу державної податкової служби, який відповідно до
своїх функціональних обов'язків відкриває особові рахунки
платників.
3.3. Номери карток особових рахунків юридичних осіб -
суб'єктів господарювання відповідають ідентифікаційним кодам, які
присвоюються платникам згідно з Положенням про Єдиний державний
реєстр підприємств та організацій України, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118 ( 118-96-п ) (із
змінами та доповненнями). Номери карток особових рахунків фізичних осіб - суб'єктів
господарювання та фізичних осіб, не зареєстрованих як суб'єкти
господарювання, відповідають ідентифікаційним номерам, які
присвоюються платникам згідно із Законом України "Про Державний
реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів" ( 320/94-ВР ) (за наявності). Номери карток особових рахунків підприємств, що проводять
спільну підприємницьку діяльність, відповідають реєстраційним
(обліковим) номерам Тимчасового реєстру ДПА України відповідно до
Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників
податків, затвердженого наказом ДПА України від 03.08.98 N 380
( z0540-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.09.98 за N 540/2980 (із змінами).
3.4. Кожна картка особового рахунку має безпосередній вихід
на Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, який
є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про
платників податків та включає дані інших реєстрів, а саме: реєстру
платників ПДВ, реєстру неприбуткових організацій і установ,
реєстру платників податків постійних представництв нерезидентів в
Україні, реєстру договорів про спільну діяльність, реєстру великих
платників податків. Зазначене дає змогу групувати облікові
показники за всіма наведеними ознаками.
3.5. У залежності від призначення платежів відкриваються такі
особові рахунки:
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Форма | Призначення | | |особового | | | | рахунку | | |-----+----------+-----------------------------------------------| | 1 | ф. N 5 |для здійснення обліку податку на додану | | | |вартість для платників податків - юридичних та | | | |фізичних осіб | |-----+----------+-----------------------------------------------| | 2 | ф. N 6 |для здійснення обліку платежів, за якими | | | |передбачено подання платником податкових | | | |декларацій (розрахунків) | |-----+----------+-----------------------------------------------| | 3 | ф. N 15 |для здійснення обліку платежів, за якими не | | | |передбачено подання платником податкових | | | |декларацій (розрахунків) та обліку надходжень | | | |на погашення простроченої заборгованості за | | | |кредитами, залученими державою або під державні| | | |гарантії, та бюджетними позичками згідно з | | | |переліком боржників | |-----+----------+-----------------------------------------------| | 4 | ф. N 1Р |для здійснення обліку реструктурованих сум | ------------------------------------------------------------------
3.6. Форми карток особових рахунків мають лицьовий та
зворотний боки. На лицьовому боці картки відображаються умови справляння
платежу та дані про платника податків. Зворотний бік картки відображає стан розрахунків платників з
бюджетом (суми нарахованого та сплаченого платежу, пені, штрафних
(фінансових) санкцій, плати за кредит щодо розстрочених
(відстрочених) податкових зобов'язань, суми податкового боргу,
надміру та/або помилково сплачені, та суми, заявлені до
відшкодування, й інше).
3.7. Усі вартісні операції в особових рахунках платників
здійснюються в гривнях з двома десятковими знаками.
3.8. У разі, якщо платник переходить на облік з одного органу
державної податкової служби до іншого, новий особовий рахунок не
відкривається. Облік надходження платежів ведеться в особовому
рахунку, що переданий з органу державної податкової служби за
попереднім місцем реєстрації платника.
Розділ 4. ОБЛІК НАРАХОВАНИХ СУМ ПЛАТЕЖІВ
4.1. Нарахуванню в особових рахунках платників підлягають: податкові зобов'язання, штрафні санкції та пеня, самостійно
визначені платником; податкові зобов'язання, штрафні санкції та пеня, нараховані
органом державної податкової служби та узгоджені платником
відповідно до чинного законодавства; пеня за порушення встановлених строків погашення узгодженого
податкового зобов'язання; відсотки за користування розстроченням (відстроченням)
податкових зобов'язань; непогашені суми векселя, що видається суб'єктом
господарювання при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах.
4.2. Порядок нарахування в картках особових рахунків 4.2.1. Податкові зобов'язання, штрафні санкції, пеня,
самостійно визначені платником у податковій звітності, уносяться
до електронної бази даних підрозділами обробки та ведення
податкових документів і формуються в електронні та паперові
реєстри. Спеціалісти підрозділів адміністрування облікових
показників та звітності після перенесення засобами програмного
забезпечення даних з електронної бази звітних документів до карток
особових рахунків платників податків формують протокол помилкових
записів за відповідними кодами можливих помилок. У залежності від
коду помилки над їх усуненням працюють працівники відповідних
підрозділів. Після виправлення помилок здійснюється повторне
перенесення даних. Для перевірки правильності виконання зазначених
процедур підрозділом адміністрування облікових показників та
звітності проводиться звірка сум, рознесених до карток особових
рахунків, на відповідність сумам, занесеним до баз електронної
звітності. За результатами звірки на підставі карток особових
рахунків формуються реєстри рознесених сум у двох примірниках.
Один примірник з відміткою інспектора зазначеного підрозділу
передається до галузевого підрозділу для зберігання, другий
примірник з відміткою галузевого підрозділу про отримання
зберігається у підрозділі адміністрування облікових показників та
звітності. Підсумкова перевірка щодо наявності нерознесених сум
податкових зобов'язань, термін сплати за якими припадає на
поточний місяць, здійснюється перед формуванням зведених
показників інформаційної системи за станом на перше число
наступного місяця. Перевірка виконується підрозділом
адміністрування облікових показників та звітності з формуванням
протоколу розбіжностей. Нарахування податкових зобов'язань та штрафних санкцій, що
самостійно визначені та узгоджені платником, обліковується у
розділі "Нараховано платежів - зменшено платежів" за відповідними
кодами операцій. Нарахування пені, самостійно визначеної платником,
обліковується у розділі "Нарахування сум пені" за відповідними
кодами операцій. 4.2.2. Податкові зобов'язання, штрафні санкції та пеня,
розраховані органом державної податкової служби, обліковуються у
картках особових рахунків за даними електронного реєстру
податкових повідомлень у частині узгоджених сум згідно з Порядком
направлення органами державної податкової служби України
податкових повідомлень платникам податків, затвердженим наказом
ДПА України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ) та зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (у
редакції наказу ДПА України від 27.05.2003 N 247 ( z0467-03 ). Звірка достовірності даних, перенесених засобами програмного
забезпечення з реєстру податкових повідомлень до карток особових
рахунків платників податків, здійснюється на підставі паперових
виписок з зазначеного реєстру, що надходять до підрозділу
адміністрування облікових показників та звітності від структурних
підрозділів, які складають податкові повідомлення. Пеня, розрахована органом державної податкової служби,
обліковується у розділі "Нарахування сум пені" за відповідними
кодами операцій. 4.2.3. Нарахування пені за порушення встановлених строків
погашення узгодженого податкового зобов'язання здійснюється в
особових рахунках платників податків у розділі "Нарахування сум
пені". Нарахування пені в картках особових рахунків платників
податків здійснюється засобами програмного забезпечення у день
фактичного погашення податкового боргу (його частини) у порядку,
установленому наказом ДПА України від 11.06.2003 N 290
( z0522-03 ) "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування
та погашення пені за платежами, що контролюються органами
державної податкової служби", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 27.06.2003 за N 522/7843. 4.2.4. Облікові операції скасування зазначених податкових
зобов'язань, штрафних санкцій та пені здійснюються на підставі
рішення керівника (заступника керівника) податкового органу датою
прийняття такого рішення. 4.2.5. Нарахування сум відсотків за користування
відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань проводиться
в особових рахунках платників податків у розділі "Нарахування сум
пені" шляхом їх перенесення засобами програмного забезпечення з
журналу реєстрації відстрочених або розстрочених сум податкових
зобов'язань.
4.3. Нарахування платежів до бюджету в особових рахунках
платників податків здійснюються відповідно до порядків
адміністрування відповідних податків, розроблених на підставі
чинного законодавства. Нарахування узгоджених податкових зобов'язань у картках
особових рахунків платників здійснюється датою граничного терміну
сплати зазначених зобов'язань. У разі, якщо останній день граничного терміну сплати
узгодженого податкового зобов'язання припадає на вихідний або
святковий день, нарахування платежів в особових рахунках платників
здійснюється у наступний за вихідним або святковим операційний
(банківський) день. При поданні уточнюючого розрахунку, що збільшує або зменшує
податкові зобов'язання минулих податкових періодів платника,
нарахування в особовому рахунку платника проводиться датою його
подання.
Розділ 5. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ
5.1. Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю
розрахунків платників з бюджетом за податками, зборами
(обов'язковими платежами) органи державної податкової служби
провадять оперативний облік надходжень платежів згідно з кодами
бюджетної класифікації за доходами на підставі документів,
перелічених у розділі 2 цієї Інструкції.
5.2. Суми нарахованих (сплачених) платежів за результатами
документальних та/або камеральних перевірок, пені та штрафних
(фінансових) санкцій обліковуються за тими самими кодами бюджетної
класифікації, що й податки, збори (обов'язкові платежі), за якими
здійснено такі нарахування (сплата).
5.3. Дані про надходження платежів до бюджету відображаються
органом державної податкової служби в особових рахунках платників
і в реєстрі надходжень та повернень у день отримання від органів
Державного казначейства України відомостей про зарахування та
повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного
реєстру розрахункових документів. У разі виявлення у зазначеному реєстрі помилкових записів або
розрахункових документів, що надійшли від суб'єктів
господарювання, які не віднесено до реєстру платників відповідного
податку, ці дані в день отримання електронного реєстру
розрахункових документів обліковуються в окремому особовому
рахунку за спеціальним кодом "умовний платник" та в реєстрі
надходжень і повернень. Форма картки особового рахунку за
спеціальним кодом "умовний платник" повинна відповідати формі
картки особового рахунку, за яким ведеться оперативний облік
платежу згідно з бюджетною класифікацією. Зазначені суми
надходжень підлягають уточненню й обліку у відповідних особових
рахунках платників у термін не пізніше ніж 10 робочих днів від дня
одержання електронного реєстру розрахункових документів від органу
Державного казначейства.
5.4. Облік платежів, за якими не передбачено подання
платником податкової звітності до органів державної податкової
служби, та надходжень на погашення простроченої заборгованості за
бюджетними позичками, крім випадків донарахування таких платежів
за актами документальних перевірок, ведеться загальною сумою у
реєстрі надходжень та повернень.
Розділ 6. ОБЛІК ВІДСТРОЧЕННЯ І РОЗСТРОЧЕННЯ
ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
6.1. Сума розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань,
відсотки за користування розстроченням (відстроченням) податкових
зобов'язань та терміни їх сплати відображаються в особовому
рахунку платника згідно з Порядком розстрочення та відстрочення
податкових зобов'язань платників податків, затвердженим наказом
ДПА України від 18.09.2001 N 378 ( z0912-01 ) та зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 29.10.2001 за N 912/6103.
6.2. Дані щодо розстрочення (відстрочення) податкових
зобов'язань у термін не пізніше дати укладання відповідного
договору засобами програмного забезпечення вносяться до картки
особового рахунку платника з журналу, який ведеться в електронному
вигляді підрозділом забезпечення податкових зобов'язань і в якому
реєструються рішення та договір про розстрочення (відстрочення). Якщо за період терміну дії розстрочення (відстрочення)
податкових зобов'язань уносяться зміни або доповнення до бюджетної
класифікації України, то відповідні зміни відображаються у змінах
та доповненнях до договору про розстрочення, у яких указується
підстава для внесення змін. Відомості про внесення змін та
доповнень до договору про розстрочення вносяться до електронного
журналу та переносяться до картки особового рахунку платника. Після цього паперовий витяг з журналу (2 примірники)
передається підрозділу адміністрування облікових показників та
звітності для проведення звірення повноти та правильності
відображення розстрочених (відстрочених) сум у картках особових
рахунків. Після звірення даних працівник підрозділу адміністрування
облікових показників та звітності, який проводив звірку, своїм
підписом на витягу з журналу завіряє правильність даних обліку і
підшиває один примірник витягу до справи про надані відстрочки та
розстрочки, другий примірник повертає до підрозділу забезпечення
податкових зобов'язань.
6.3. Облік надходження розстрочених (відстрочених) податкових
зобов'язань за платежами до бюджету та процентів за користування
відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань
відображається в особових рахунках платників у загальному порядку
обліку податкових зобов'язань, який встановлюється окремо для
кожної форми особових рахунків платників, за тими кодами бюджетної
класифікації, що й платежі, за якими надано відстрочення або
розстрочення податкових зобов'язань.
6.4. Відсотки за користування розстроченням (відстроченням)
податкових зобов'язань відображаються на зворотному боці картки.
6.5. При переведенні платника на облік до іншого податкового
органу, у тому числі до державних податкових інспекцій з функціями
безпосереднього обслуговування та контролю за великими платниками
податків, в оперативній звітності дані про відстрочення або
розстрочення податкових зобов'язань відображаються: за попереднім місцем обліку платника - від дати надання
відстрочення або розстрочення податкових зобов'язань до дати
зняття з обліку платника податків відображаються як використані; за новим місцем обліку платника - від дати взяття на облік
платника податків до дати закінчення терміну дії відстрочення або
розстрочення податкових зобов'язань відображаються як діючі на
звітну дату.
6.6. Облік дострокового погашення відстрочених або
розстрочених податкових зобов'язань, а також розстрочення
(відстрочення) податкових зобов'язань платників, що утворилися в
процесі реорганізації, здійснюється згідно з вищезазначеним
Порядком.
Розділ 7. ОБЛІК ПОВЕРНЕННЯ ПОМИЛКОВО
ТА/АБО НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ ПОДАТКІВ,
ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)
7.1. Заяви на повернення сум помилково та/або надміру
сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) у випадках,
передбачених податковими законами можуть бути подані не пізніше
1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати (за
винятком повернення зайво утриманих (сплачених) сум податку з
доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, у тому
числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, на підставі
поданої платником податків податкової декларації за звітний
календарний рік).
7.2. У разі, якщо за даними обліку податків, зборів
(обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів,
що ведеться в органах державної податкової служби, сума помилково
та/або надміру сплаченого податку, збору (обов'язкового платежу)
відсутня або менша за суму, заявлену платником до повернення,
відповідний структурний підрозділ органу державної податкової
служби у встановлений термін письмово, з викладенням причин,
повідомляє платника податку про необхідність проведення звірки у
зв'язку з неможливістю повернення коштів або часткового повернення
заявленої суми.
7.3. Орган державної податкової служби вирішує питання щодо
списання помилково та/або надміру сплачених сум платежів, що
обліковуються в особових рахунках платників більше 1095 днів без
руху (відсутні зменшення та нарахування податкових зобов'язань або
нарахування, які мають нульове значення, та сплата), за умови
відсутності заяви платника про повернення, у встановленому законом
порядку.
7.4. При поверненні надміру утриманої (сплаченої) суми
податку з доходів фізичних осіб структурним підрозділом
оподаткування фізичних осіб органу державної податкової служби
України у термін не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до
закінчення шістдесятиденного терміну від дня отримання податковими
органами податкової декларації надаються підрозділам
адміністрування облікових показників та звітності відповідні
документи, необхідні для формування висновків про повернення
надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб
та реєстрів одержувачів коштів.
Розділ 8. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ В ОСОБОВИХ
РАХУНКАХ ПЛАТНИКІВ
8.1. У картках особових рахунків платників податків на дату
проведення останньої облікової операції підбиваються підсумки за
всіма графами карток особових рахунків з початку місяця та з
початку року (крім граф, що відображають сальдо розрахунків з
бюджетом). На кінець місяця після проведення останньої операції
здійснюється запис указаних підсумкових рядків до особового
рахунку.
8.2. За наявності позитивного сальдо розрахунків платника з
бюджетом (надміру та/або помилково сплачених сум платежу та/або
сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) на
початок року сальдо розрахунків з бюджетом на дату останньої
операції в картці особового рахунку дорівнює сумі позитивного
сальдо розрахунків платника з бюджетом на початок року плюс
сплачена сума за період плюс сума зменшених нарахувань (у тому
числі скасування та розстрочення платежів) за період плюс сума
бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за період
плюс сума від'ємного значення різниці між сумою податкових
зобов'язань та сумою податкового кредиту з податку на додану
вартість, яка направляється на погашення податкового боргу, за
період плюс поновлена сума списаного надміру та/або помилково
сплаченого платежу за період плюс списана сума податкового боргу
за податковими зобов'язаннями за період мінус списана сума надміру
та/або помилково сплаченого платежу за період мінус сума
нарахувань (у тому числі поновлення скасованих та скасування
розстрочення платежів) за період мінус повернена сума за період
мінус поновлена сума списаного податкового боргу за податковими
зобов'язаннями за період.
8.3. За наявності від'ємного сальдо розрахунків платника з
бюджетом (податкового боргу за податковими зобов'язаннями) на
початок року сальдо розрахунків з бюджетом на дату останньої
операції в картці особового рахунку дорівнює сплаченій сумі за
період мінус сума податкового боргу за податковими зобов'язаннями
на початок року плюс сума зменшених нарахувань (у тому числі
скасування та розстрочення платежів) за період плюс сума
бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за період
плюс сума від'ємного значення різниці між сумою податкових
зобов'язань та сумою податкового кредиту з податку на додану
вартість, яка направляється на погашення податкового боргу, за
період плюс списана сума податкового боргу за податковими
зобов'язаннями за період плюс поновлена сума списаного у минулих
роках надміру та/або помилково сплаченого платежу за період мінус
сума нарахувань (у тому числі поновлення скасованих та скасування
розстрочення платежів) за період мінус поновлена сума списаного
податкового боргу за податковими зобов'язаннями за період мінус
повернена сума за період.
8.4. Сальдо розрахунків платника з бюджетом у підсумковому
рядку граф картки особового рахунку дорівнює сальдо розрахунків
платника з бюджетом за станом на дату проведення в картці
особового рахунку останньої облікової операції.
8.5. Сальдо розрахунків з бюджетом на дату останньої операції
визначається після проведення розрахункових операцій в картках
особових рахунків платників. Розрахункові операції проводяться
підрозділом адміністрування облікових показників та звітності
щоденно засобами програмного забезпечення.
8.6. Працівниками підрозділу адміністрування облікових
показників та звітності при проведенні звірення з платником
податків перевіряється правильність підбиття підсумків у картках
особових рахунків платників.
8.7. Працівниками підрозділу адміністрування облікових
показників та звітності після підбиття щомісячних підсумків
вибірково перевіряється правильність їх розрахунку.
8.8. В особових рахунках платників після проведення всіх
облікових операцій за останній робочий день грудня працівником
підрозділу адміністрування облікових показників та звітності
засобами програмного забезпечення у відповідних графах таких
особових рахунків підбиваються підсумки за рік.
Розділ 9. ПЕРЕВІРКА ОСОБОВИХ РАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ
9.1. Не менше ніж раз на квартал працівником підрозділу
адміністрування облікових показників та звітності проводиться
вибіркова перевірка правильності проведених операцій в особових
рахунках платників. При проведенні відбору особових рахунків для перевірки
перевага віддається особовим рахункам із значними сумами
нарахувань/зменшень узгоджених податкових зобов'язань (з
урахуванням штрафних (фінансових) санкцій), пені, позитивного та
від'ємного сальдо розрахунків платника з бюджетом на дату такого
відбору. При перевірці увага звертається на такі моменти: чи за всіма
термінами сплати відображено суми нарахованих/зменшених податкових
зобов'язань зі сплати до бюджету податку, збору (обов'язкового
платежу) та штрафних (фінансових) санкцій, а також суми,
донараховані за результатами документальних перевірок; чи
правильно розраховане сальдо розрахунків платника з бюджетом
(додатне чи від'ємне); чи правильно нарахована пеня. За результатами проведення вибіркової перевірки правильності
проведених операцій в особових рахунках платників податків
працівником структурного підрозділу складається акт за формою,
зазначеною у додатку 1. При виявленні помилок, неповного чи неправильного
відображення облікових показників в особових рахунках платників
працівником підрозділу адміністрування облікових показників та
звітності, за необхідності, спеціалістами підрозділів
автоматизації процесів оподаткування, обробки та введення
документів відповідних галузевих підрозділів уживаються заходи
щодо виправлення таких помилок, неповного чи неправильного
відображення.
9.2. Після проведення регламентних робіт щодо закриття
звітного року та перенесення сальдо до особового рахунку поточного
року працівником підрозділу адміністрування облікових показників
та звітності здійснюється контроль за правильністю та повнотою
перенесення підсумкових сум позитивного чи від'ємного сальдо
розрахунків платника з бюджетом, залишку несплаченої пені за
відповідними кодами бюджетної класифікації. За результатами
проведеної перевірки працівниками підрозділів автоматизації
процесів оподаткування і адміністрування облікових показників та
звітності вживаються заходи щодо усунення помилок.
9.3. На вимогу платника податків працівником підрозділу
адміністрування облікових показників та звітності на підставі
даних карток особових рахунків здійснюється звірення стану
розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами
(обов'язковими платежами) за відповідний звітний період. Підсумки
проведеного органами державної податкової служби звірення стану
розрахунків платника з бюджетами за податками, зборами
(обов'язковими платежами) відображаються у книзі обліку звірення
стану розрахунків платників з бюджетами (додаток 2).
9.4. На письмову вимогу платника податків звірення стану
розрахунків платника з бюджетом за податками, зборами
(обов'язковими платежами) за звітний період оформлюється актом за
формою, зазначеною у додатку 3. Акт з розбіжностями між даними
картки особового рахунку та даними платника податку, збору
(обов'язкового платежу) є підставою для здійснення детальної
перевірки таких розбіжностей.
Розділ 10. ЗАКРИТТЯ ОСОБОВИХ РАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ
10.1. Після проведення регламентних робіт в особових рахунках
платників податків із закриття звітного року, уключаючи підбиття
підсумків у відповідних графах, картки особових рахунків платників
податків за рік закриваються. Сальдо розрахунків платника з
бюджетом, у тому числі нульове, переноситься в особовий рахунок
поточного року.
10.2. У разі зняття з обліку платника податків в органі
державної податкової служби у зв'язку зі зміною місцезнаходження
(місця проживання) такого платника підрозділи адміністрування
облікових показників та звітності виконують такі операції: проводять звірку з платником податків із складанням у трьох
примірниках (два примірники для органів державної податкової
служби і один для платника податків) відповідних актів звірки; формують на дату зняття платника з обліку картки особових
рахунків в електронному вигляді та довідку про стан розрахунків
платника з бюджетом, крім платежів, сплата за якими повинна
проводитись за місцем розташування об'єкта оподаткування
(наприклад, плата за землю, плата за торговий патент на деякі види
підприємницької діяльності тощо) та заповнюють відповідні пункти
повідомлення (ф. N 11-ОПП); передають до підрозділів з обліку платників повідомлення,
завірену довідку про стан розрахунків платника з бюджетом, акти
звірки з платником та електронну копію особових рахунків платника
для надсилання до органів державної податкової служби за новим
місцезнаходженням.
10.3. У разі зняття з обліку платника окремих видів податків
(плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин та механізмів, торговий патент на деякі види
підприємницької діяльності тощо) в органі державної податкової
служби у зв'язку зі зміною місцезнаходження об'єкта оподаткування
підрозділи адміністрування облікових показників та звітності
виконують такі операції: проводять звірку з платником податків із складанням у трьох
примірниках (для двох податкових органів і платника податків)
актів звірки за відповідними видами податків; формують на дату зняття платника з обліку особові рахунки в
електронному вигляді та довідку про стан розрахунків платника з
бюджетом з відповідних видів податків; передають до підрозділів з обліку платників завірену довідку
про стан розрахунків з бюджетом, акти звірки з платником та
електронну копію відповідних особових рахунків платника для
надсилання до органів державної податкової служби за новим
місцезнаходженням об'єкта оподаткування.
10.4. У разі зміни форми власності платника податку, яка
призводить до зміни коду бюджетної класифікації ( v0265201-97 ),
за яким проводиться облік податку, такому платнику з початку року,
наступного за роком, у якому відбулись указані зміни,
відкривається нова картка особового рахунку за відповідним кодом
бюджетної класифікації, до якої вноситься сальдо розрахунків з
бюджетом з попередньої картки.
10.5. При проведенні ліквідаційної процедури платника
податків в обліку проводяться такі операції: за платниками податків, які не мають заборгованості перед
бюджетами, особові рахунки закриваються у день зняття з
податкового обліку таких платників податків і зборів (обов'язкових
платежів) та присвоєння відповідної ознаки відомостям, що
заносяться до районних рівнів Єдиного банку даних про платників
податків; за платниками податків, які мають податковий борг перед
бюджетами, особові рахунки закриваються після погашення або
списання суми податкового боргу, штрафних санкцій та пені,
нарахованої на суму погашеного або списаного податкового боргу у
порядку, установленому наказом ДПА України від 14.03.2001
N 103 ( z0016-02 ) "Про затвердження Порядку списання
безнадійного податкового боргу платників податків", зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за N 16/6304 (із
змінами), і наказом ДПА України від 21.11.2000 N 600 ( z0893-00 )
"Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової
служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення)
податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової
угоди у справі про банкрутство", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.12.2000 за N 893/5114 (із змінами).
10.6. Облікові показники закритих особових рахунків щодо
нарахувань та надходжень платежів до бюджету враховуються в
оперативній звітності до кінця поточного року.
10.7. Картки особових рахунків платників податків, зборів
(обов'язкових платежів), у яких протягом поточного року відсутні
облікові операції і сальдо розрахунків з бюджетом дорівнює нулю,
після аналізу сформованої засобами інформаційної системи
відповідної інформації підлягають видаленню з бази даних.
Розділ 11. ОБЛІК ПОДАТКОВОГО БОРГУ,
ЙОГО ПОГАШЕННЯ ТА СПИСАННЯ
11.1. Податковий борг платника податків, зборів (обов'язкових
платежів) обліковується в картках особових рахунків, що ведуться
підрозділом адміністрування облікових показників та звітності
органу державної податкової служби у порядку, визначеному цією
Інструкцією.
11.2. Для контролю за погашенням податкового боргу та
застосуванням передбачених нормативно-правовими актами заходів з
його ліквідації за запитами підрозділів органу державної
податкової служби підрозділом адміністрування облікових показників
та звітності формуються відомості про платників, що мають
податковий борг. Зазначені відомості формуються на дату запиту для
подальшої передачі вказаним підрозділам в електронному вигляді.
11.3. На суми податкового боргу підрозділом забезпечення
податкових зобов'язань органами державної податкової служби
формуються податкові вимоги за формою та в порядку, затвердженими
наказом ДПА України від 03.07.2001 N 266 ( z0595-01 ) "Про
затвердження Порядку направлення органами державної податкової
служби України податкових вимог платникам податків",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.07.2001 за
N 595/5786 (із змінами). Податкові вимоги формуються засобами
програмного забезпечення на підставі облікових даних карток
особових рахунків платників податків та реєструються у реєстрі
виданих податкових вимог за кожним боржником окремо.
11.4. Під погашенням податкового боргу за певним видом
платежу слід розуміти зменшення абсолютного значення від'ємного
сальдо розрахунків платника з бюджетом та пені, підтверджене
відповідним документом. Погашення податкового боргу може бути повним або частковим.
11.5. Сума податкового боргу (його частини), яка виникла в
результаті несплати узгодженого податкового зобов'язання,
визначеного податковим органом, підлягає скасуванню у разі, якщо
судом змінено або скасовано відповідне рішення такого податкового
органу.
11.6. Списання податкового боргу, визнаного в установленому
порядку безнадійним, у картках особових рахунків платника
здійснюється відповідно до Порядку списання безнадійного
податкового боргу платників податків, затвердженого наказом ДПА
України від 14.03.2001 N 103 ( z0016-02 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за N 16/6304 (із змінами),
на підставі рішення керівника (заступника керівника) органу
державної податкової служби датою прийняття такого рішення.
11.7. Сума податкового боргу, визначена до прощення
(списання) на підставі укладеної мирової угоди в справі про
банкрутство, списується в картках особових рахунків платника датою
прийняття рішення про прощення (списання) податкового боргу,
прийнятого начальником (заступником начальника) органу державної
податкової служби.
11.8. За підсумками списання податкового боргу керівником
податкового органу (його заступником) приймається додаткове
рішення про списання пені, нарахованої в результаті проведення
такого списання. Зазначене рішення передається до підрозділу
адміністрування облікових показників та звітності для проведення
списання пені в картках особових рахунків платника податку.
Розділ 12. ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ НАДХОДЖЕНЬ ТА ПОВЕРНЕНЬ
12.1. Для зведеного оперативного обліку платежів, що
надходять до бюджету, а також повертаються з нього, органом
державної податкової служби ведуться реєстри надходжень та
повернень платежів за кодами класифікації доходів бюджету (далі -
реєстри) за відповідною формою.
12.2. Реєстри ведуться виключно за кодами бюджетної
класифікації доходів, контроль за справлянням (стягненням)
платежів за якими покладено на органи державної податкової служби
згідно із Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік.
12.3. Реєстри формуються підрозділом адміністрування
облікових показників та звітності щоденно засобами програмного
забезпечення загальним підсумком за день та наростаючим підсумком
з початку року на підставі даних особових рахунків платників після
відображення в особових рахунках сум надходжень та повернень за
цей день.
12.4. Щоденно працівниками підрозділу адміністрування
облікових показників та звітності дані реєстрів звіряються з
даними звіту про виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами, який формується органом Державного казначейства України
та передається засобами електронного зв'язку до відповідного
податкового органу в порядку, установленому спільним наказом
Державного казначейства України та Державної податкової
адміністрації України від 25.04.2002 N 74/194 ( z0436-02 ) "Про
затвердження Порядку взаємодії між органами Державного
казначейства України та державної податкової служби України в
процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2002 за
N 436/6724 (із змінами).
12.5. За даними реєстрів складається оперативна звітність про
суми фактичних надходжень платежів до бюджету з початку року.
12.6. Щомісяця, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за
звітним, підрозділом адміністрування облікових показників та
звітності проводиться з відповідним органом Державного
казначейства України звірка доходів за всіма кодами бюджетної
класифікації на підставі даних про надходження до державного та
місцевих бюджетів та відомостей розподілу коштів за станом на
1 число місяця, наступного за звітним. За результатами складаються
акти звірки за формою, установленою спільним наказом Державного
казначейства України та Державної податкової адміністрації України
від 25.04.2002 N 74/194 ( z0436-02 ) "Про затвердження Порядку
взаємодії між органами Державного казначейства України та
державної податкової служби України в процесі виконання державного
та місцевих бюджетів за доходами", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 20.05.2002 за N 436/6724 (із змінами).
Розділ 13. ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
13.1. Звітність і зведені інформації про нарахування та
надходження податків, зборів (обов'язкових платежів), податковий
борг, розстрочені та відстрочені суми, помилково та/або надміру
сплачені і невідшкодовані платежі складаються підрозділами
адміністрування облікових показників та звітності органів
державної податкової служби засобами інтегрованої автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи податкових органів за даними
оперативного обліку платежів. З метою створення єдиної інформаційної системи облікових
показників щодо розрахунків платників податків та зборів
(обов'язкових платежів) з бюджетом і державними цільовими фондами
та запобігання дублюванню відповідних показників або використання
показників, які відсутні в інформаційній системі Державної
податкової адміністрації України, створена на центральному рівні
бібліотека звітів та зведених інформацій.
13.2. З метою забезпечення системного підходу до формування
звітності, ефективного використання її показників та збереження
інформації в органах державної податкової служби використовується
електронний реєстр зведеної інформації і звітності. Електронний
реєстр містить інформацію про терміни надання звітності,
відповідальний за її складання підрозділ, схеми формування
звітності на всіх рівнях, коротку інформацію про зміст форм,
порядок та можливість доступу до них, їх розташування в
електронній базі даних тощо.
13.3. Унесення органами державної податкової служби змін до
даних звітів і зведених інформацій у результаті виявлення помилок
при їх формуванні, а також надання уточнених звітів і зведених
інформацій до податкових органів вищого рівня здійснюються
відповідно до чинного законодавства.
13.4. Дані звітів і зведеної інформації, що складаються
органами державної податкової служби, за своїм правовим режимом
належать до інформації з обмеженим доступом та підлягають захисту
відповідно до законодавства України.
Розділ 14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ
ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ПОДАТКІВ,
ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ), КОНТРОЛЬ
ЗА СПРАВЛЯННЯМ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНШІ ДЕРЖАВНІ
ОРГАНИ
14.1. З метою припинення органами державної податкової служби
оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів та державних цільових фондів, контроль за справлянням
яких знято з податкових органів і покладено на інші державні
органи, підрозділами адміністрування облікових показників та
звітності за даними карток особових рахунків платників проводиться
інвентаризація сум податкового боргу, надміру та/або помилково
сплачених коштів у розрізі відповідних податків, зборів
(обов'язкових платежів). За результатами інвентаризації складаються акти
інвентаризації (у двох примірниках) за формою, зазначеною у
додатку 4.
14.2. Відповідно до актів інвентаризації керівником
(заступником керівника) органу державної податкової служби
приймається рішення про передачу до інших державних органів сум
податкового боргу, надміру та/або помилково сплачених податків,
зборів (обов'язкових платежів) для подальшого контролю за станом
розрахунків платників з бюджетом.
14.3. Підрозділи адміністрування облікових показників та
звітності датою зазначеного рішення керівника (заступника
керівника) органу державної податкової служби проводять в обліку
операції коригування сальдо розрахунків з бюджетом за податками,
зборами (обов'язковими платежами), оперативний облік яких
припиняється в органах державної податкової служби, після чого
відповідні картки особових рахунків закриваються. Суми податкового боргу, надміру та/або помилково сплачених
податків, зборів (обов'язкових платежів) у звітності, що
складається після проведення цих операцій, не відображаються.
14.4. Передача іншому державному органу, на який покладено
контроль за справлянням відповідних платежів, інформації про стан
розрахунків платників з бюджетом здійснюється шляхом складання
акта приймання-передавання, згідно з яким один примірник акта
інвентаризації (з додатками) зберігається у підрозділі
адміністрування облікових показників та звітності органу державної
податкової служби.
Розділ 15. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В ПІДРОЗДІЛАХ
АДМІНІСТРУВАННЯ ОБЛІКОВИХ ПОКАЗНИКІВ
ТА ЗВІТНОСТІ ДПС УКРАЇНИ
15.1. Загальні правила діловодства в органах ДПС України,
зокрема в підрозділах адміністрування облікових показників та
звітності, визначаються Типовою інструкцією з діловодства в
органах державної податкової служби України, затвердженою наказом
ДПА України від 01.07.98 N 315 (далі - Інструкція). Викладені в
цій Інструкції правила і рекомендації щодо порядку здійснення
діловодних процесів в органах державної податкової служби
розроблені відповідно до положень Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ), "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та інших
нормативно-правових актів.
15.2. Указана Інструкція регламентує порядок роботи з
документами з моменту їх створення або надходження до відправлення
або передання до архіву органу державної податкової служби.
Положення Інструкції поширюються на всю службову документацію, у
тому числі й на ту, яка створюється за допомогою персональних
комп'ютерів.
15.3. Порядок ведення діловодства, що містить таємну
інформацію або інформацію з обмеженим доступом, визначається
відповідними нормативно-правовими актами.
15.4. Підрозділом адміністрування облікових показників та
звітності як структурною частиною органу державної податкової
служби на підставі вивчення документів з усіх питань діяльності
підрозділу складається систематизований перелік назв справ -
номенклатура, яка затверджується керівником органу ДПС. До неї
включаються всі документи, що відображають документовані ділянки
роботи та окремі питання діяльності структурного підрозділу
адміністрування облікових показників та звітності.
15.5. Після виконання документи групуються у справи, яким
надаються назви (заголовки), що в стислій узагальненій формі
відтворюють склад і зміст документів. Основною частиною заголовка
справи є виклад питання, щодо якого вона заводиться. Кожна справа
повинна мати умовне позначення відповідно до вимог Інструкції.
15.6. Справи з документами щодо закінчених питань за минулий
рік залишаються в підрозділі адміністрування облікових показників
та звітності для поточної довідкової роботи. Закінчені
діловодством справи постійного і тривалого (понад 10 років)
термінів зберігання передаються до архіву органу ДПС для
наступного зберігання та використання. Справи тимчасового
зберігання (до 10 років включно) можуть передаватись до архіву
органу ДПС за погодженням з керівником такого органу.
15.7. Відповідальність за організацію та ведення діловодства
в підрозділах адміністрування облікових показників та звітності
несе керівник підрозділу.
Директор Департаменту
адміністрування облікових
показників та звітності В.І.Ніколайченко

Додаток 1
до Інструкції про порядок
ведення органами державної
податкової служби
оперативного
обліку платежів до бюджету,
контроль за справлянням
яких здійснюється органами
державної податкової
служби України

________________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
АКТ
"____"___________ 200 __ року N ________
за результатами проведення вибіркової перевірки
правильності проведених облікових операцій
в особових рахунках платників податків

Підстава: пункт 9.1 розділу 9 Інструкції про порядок ведення
органами державної податкової служби оперативного обліку
податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до
бюджетів та до державних цільових фондів.
Посадова особа, що проводила вибіркову перевірку,_________________
_________________________________________________________________
(посада, П.І.Б.)
Зміст та характер проведеної роботи: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік вибірково перевірених особових рахунків платників
наведено в додатку 1 до акта.
За результатами проведеної вибіркової перевірки встановлено: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік помилок, неповного чи неправильного відображення
облікових показників в особових рахунках наведено нижче.
Акт складено у двох примірниках.
Працівник підрозділу адміністрування облікових показників
та звітності _____________________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу адміністрування облікових показників
та звітності _______________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
Перевірено особові рахунки платників:
------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Код |Назва| Код | Сальдо на початок | Нараховано/ | Сплачено/ | Сальдо на кінець | |з/п|плат-|плат-| бюд- | поточного року, | зменшено, | повернуто | періоду, що | | |ника |ника | жет- | грн. | поновлено | платежів за | перевіряється, грн. | | | | | ної | | списання та | період, | | | | | | кла- | | списано | грн. (+;-) | | | | | |сифі- | | показників |(арифметична | | | | | |кації | | за період, | сума) | | | | | | по- | | грн. (+;-) | | | | | | |датку,| |(арифметична | | | | | | |збору | | сума) | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+---------------------| | | | | |від'єм-|несп- |пози- |основні|пеня |основні|пеня |від'єм-|несп- |пози- | | | | | | не |лачена|тивне |платежі| |платежі| | не |лачена|тивне | | | | | |сальдо | пеня |сальдо| та | | та | |сальдо | пеня |сальдо| | | | | |розра- | |розра-|штрафні| |штрафні| |розра- | |розра-| | | | | |хунків | |хунків|(фінан-| |(фінан-| |хунків | |хунків| | | | | |з бюд- | | з | сові) | | сові) | |з бюд- | | з | | | | | |жетом | |бюдже-|санкції| |санкції| | жетом | |бюдже-| | | | | | (без | | том | | | | | (без | | том | | | | | |ураху- | | | | | | |ураху- | | | | | | | | вання | | | | | | | вання | | | | | | | | пені) | | | | | | | пені) | | | |---+-----+-----+------+-------+------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+-----+-----+------+-------+------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Виявлені такі помилки, неправильне чи неповне відображення
облікових показників:
------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Код |Назва| Код | Виявлені помилки |Арифметична | Арифметична | Виявлені помилки | |з/п|плат-|плат-| бюд- | перенесення сальдо | сума | сума | розрахованого в | | |ника |ника | жет- | на початок | виявлених | виявлених | особовому рахунку | | | | | ної | поточного року, | помилок, | помилок, | сальдо на кінець | | | | | кла- | грн. (+, - )* |неправильного|неправильного| періоду, що | | | | |сифі- | |чи неповного |чи неповного | перевіряється, | | | | |кації | |відображення |відображення | грн. (+, - )* | | | | | по- | |нарахованих, | сплачених | | | | | |датку,| | зменшених, | платежів за | | | | | |збору | | поновлених |період, грн. | | | | | | | |та списаних | (+, - )* | | | | | | | | сум за | | | | | | | | |період, грн. | | | | | | | | | (+, - )* | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+---------------------| | | | | |від'єм-|несп- |пози- |основні|пеня |основні|пеня |від'єм-|несп- |пози- | | | | | | не |лачена|тивне |платежі| |платежі| | не |лачена|тивне | | | | | |сальдо | пеня |сальдо| та | | та | |сальдо | пеня |сальдо| | | | | |розра- | |розра-|штрафні| |штрафні| |розра- | |розра-| | | | | |хунків | |хунків|(фінан-| |(фінан-| |хунків | |хунків| | | | | |з бюд- | | з | сові) | | сові) | |з бюд- | | з | | | | | |жетом | |бюдже-|санкції| |санкції| | жетом | |бюдже-| | | | | | (без | | том | | | | | (без | | том | | | | | |ураху- | | | | | | |ураху- | | | | | | | | вання | | | | | | | вання | | | | | | | | пені) | | | | | | | пені) | | | |---+-----+-----+------+-------+------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+-----+-----+------+-------+------+------+-------+-----+-------+-----+-------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Уазати виявлені помилки як різницю між достовірними
обліковими показниками та відповідними фактичними показниками з
особового рахунку платника на кінець періоду, що перевіряється.
Перевірка правильності розрахунку пені в особовому рахунку
платника:
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код |Назва| Код | Сума | Дата |Облі- | Дата |Облі-| Одно- |Кількі-| Сума | Сума |Відхи- | |з/п|плат- |плат-|бюдже-|неспла-|остан- | кова |пога- |кова |денний | сть |пені, | пені, | лення | | | ника |ника | тної |ченого |нього |ставка|шення |став-|розмір | днів, |що має|нарахо-|(+, - )| | | | |класи-|узгод- |строку |НБУ за|подат-| ка | пені, |за які | бути |вана в | | | | | |фіка- |женого |сплати |станом|кового| НБУ |розра- |нарахо-|нара- |особо- | | | | | | ції |подат- |неспла-| на |боргу | на |хований| вана | хо- | вому | | | | | |подат-|кового |ченого | дату |(його |дату | за | пеня |вана, |рахун- | | | | | | ку, |зобо- |узгод- |почат-|части-|тако-|більшою| | грн. | ку, | | | | | |збору | в'яза-|женого | ку | ни) | го | із | | | грн. | | | | | | | ння, | зобо- |нара- | |пога-|ставок,| | | | | | | | | | грн. | в'яза-|хуван-| |шення|зазна- | | | | | | | | | | | ння | ня | | |чених у| | | | | | | | | | | | пені | | |гр.7 та| | | | | | | | | | | | | | | гр.9 | | | | | |---+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+------+-----+------+-------+-------+------+------+-----+-------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції про порядок
ведення органами державної
податкової служби
оперативного
обліку платежів до бюджету,
контроль за справлянням
яких здійснюється органами
державної податкової
служби України

КНИГА
ОБЛІКУ ЗВІРЕННЯ СТАНУ РОЗРАХУНКІВ
ПЛАТНИКІВ З БЮДЖЕТАМИ

-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Код | Назва | Код | Сальдо | Сума |Підпис |Підпис | |з/п|проведе-|платни-|платника |бюджетної|розрахунків з| несплаченої |платни-|поса- | | | ння | ка |податків |класифі- | бюджетом | пені (грн.) |ка або |дової | | |звірення|подат- | | кації | (грн.) за | за даними | його |особи | | |/період,| ків | |податку, | даними | |предс- |органу | | |за який | | |збору, за| | |тавника| ДПС | | |проводи-| | | яким | | | | | | | ться | | | прово- |-------------+-------------| | | | |звірення| | | диться |плат-|органу |плат-|органу | | | | | | | |звірення |ника | ДПС |ника | ДПС | | | |---+--------+-------+---------+---------+-----+-------+-----+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------+-------+---------+---------+-----+-------+-----+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції про порядок
ведення органами державної
податкової служби
оперативного
обліку платежів до бюджету,
контроль за справлянням
яких здійснюється органами
державної податкової
служби України

Код ЄДРПОУ, назва організації ______
Адреса _____________________________
АКТ ________________________ 200 __ р.
Інспектор _______________ органу державної податкової служби
_________________________ і бухгалтер ___________________________
провели звірення розрахунків платника з бюджетом за
період з _______________ до ______________ 200 __ р.
Назва податку, збору (обов'язкового платежу) та код
класифікації доходів бюджету ____________________________________

-------------------------------------------------------------------------------- | | | За даними |За даними|Розбіж- | | | | органу |платника,| ності | | | | державної | грн. |(+, - )*| | | | податкової | | | | | |служби, грн.| | | |----------------------+-----------------------+------------+---------+--------| | А | В | 1 | 2 | 3 | |----------------------+-----------------------+------------+---------+--------| |Сальдо на ____________| Від'ємне сальдо | | | | | (початок періоду, що |розрахунків з бюджетом | | | | | перевіряється) | (без урахування пені) | | | | | |-----------------------+------------+---------+--------| | | Несплачена пеня | | | | | |-----------------------+------------+---------+--------| | | Позитивне сальдо | | | | | |розрахунків з бюджетом | | | | |----------------------+-----------------------+------------+---------+--------| |Нараховано (зменшено) | Основні платежі та | | | | | сум податкових | штрафні (фінансові) | | | | |зобов'язань за період,| санкції | | | | | що перевіряється |-----------------------+------------+---------+--------| | (+, -) | Пеня | | | | |----------------------+-----------------------+------------+---------+--------| | Донараховано | Основні платежі та | | | | | (зменшено) | штрафні (фінансові) | | | | | платежів за | санкції | | | | | податковими | | | | | | повідомленнями- | | | | | | рішеннями |-----------------------+------------+---------+--------| | (+, -) | Пеня | | | | |----------------------+-----------------------+------------+---------+--------| | Списано (поновлено | Основні платежі та | | | | | списаних сум) | штрафні (фінансові) | | | | | | санкції | | | | | |-----------------------+------------+---------+--------| | | Пеня | | | | |----------------------+-----------------------+------------+---------+--------| | Сплачено (повернуто) | Платіж | | | | | сум податку, збору | | | | | | (обов'язкового |-----------------------+------------+---------+--------| | платежу) (+; -) | Вексель | | | | |----------------------+-----------------------+------------+---------+--------| | Погашено пені | | | | | |----------------------+-----------------------+------------+---------+--------| | Сальдо на _________ | Від'ємне сальдо | | | | | |розрахунків з бюджетом | | | | | | (без урахування пені) | | | | | |-----------------------+------------+---------+--------| | | Несплачена пеня | | | | | |-----------------------+------------+---------+--------| | | Позитивне сальдо | | | | | |розрахунків з бюджетом | | | | --------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Арифметична різниця між обліковими даними органу державної
податкової служби та даними платника податків.
Інспектор органу ДПС _____________________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Бухгалтер підприємства ___________________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 4
до Інструкції про порядок
ведення органами державної
податкової служби
оперативного
обліку платежів до бюджету,
контроль за справлянням
яких здійснюється органами
державної податкової
служби України

НАЗВА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
НАЗВА ПІДРОЗДІЛУ АДМІНІСТРУВАННЯ ОБЛІКОВИХ
ПОКАЗНИКІВ ТА ЗВІТНОСТІ
АКТ
"____"_________ 200 __ р. N __________
за результатами проведеної інвентаризації
за податками, зборами (обов'язковими платежами),
оперативний облік за якими припиняється в органах
державної податкової служби на підставі здійснення
контролю за такими податками, зборами (обов'язковими
платежами) іншими державними органами

Підстава: _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Посадова особа, що проводила інвентаризацію: ________________
_________________________________________________________________
(посада, П.І.Б.)
Зміст та характер проведеної роботи: ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
За результатами проведеної інвентаризації встановлено:_______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік платників, у яких обліковуються суми податкового
боргу або надмірно сплачених до бюджету податків, зборів
(обов'язкових платежів), оперативний облік за якими припиняється в
органах державної податкової служби, наведено нижче.
Акт складено у двох примірниках.
Працівник підрозділу __________________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
Керівник підрозділу ___________________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
Установлено в результаті проведеної інвентаризації:
--------------------------------------------------------------------------- | N | Код | Назва | Код | Сума податкового боргу | Сума | |з/п|плат-|платника |бюджет- | за результатами |надмірно | | |ника |(П.І.Б. -| ної | інвентаризації, грн. |сплачених | | | | для |класифі-|---------------------------------|до бюджету| | | |фізичних | кації |усьо-| у тому числі |податків, | | | | осіб) |податку,| го |---------------------------| зборів | | | | | збору | |недоїмка|неспла-|несплачені|(обов'яз- | | | | |(обов'я-| |основних| чена | пеня та | кових | | | | |зкового | |платежів|штрафна| плата за |платежів),| | | | |платежу)| | |санкція| кредит | грн. | |---+-----+---------+--------+-----+--------+-------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-----+---------+--------+-----+--------+-------+----------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------вгору