Документ z0842-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.06.2018  № 426


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 842/32294

Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства (далі - Порядок), що додається.

2. Дія цього рішення поширюється на всі акціонерні товариства, що прийняли рішення про збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
21 червня 2018 року № 426


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 842/32294

ПОРЯДОК
реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства

І. Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу (далі - товариство, емітент).

Дія цього Порядку не поширюється на випадки реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства під час приєднання або виділу.

2. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвердження проспекту акцій, реєстрація звіту про результати емісії акцій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган).

3. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвердження проспекту акцій, реєстрація звіту про результати емісії акцій є підставами для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

4. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвердження проспекту акцій, реєстрація звіту про результати емісії не можуть розглядатися як гарантія їх вартості.

5. При додатковій емісії акцій у разі збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійснюються реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвердження проспекту акцій, реєстрація звіту про результати емісії акцій. Реєстрація випуску акцій та затвердження проспекту акцій здійснюються одночасно.

6. При збільшенні статутного капіталу товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється реєстрація випуску акцій. Звіт про результати емісії акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

7. При зменшенні статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених чи іншим шляхом набутих товариством акцій та зменшення їх загальної кількості здійснюється реєстрація випуску акцій. Звіт про результати емісії акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

8. Реєструвальний орган:

1) здійснює реєстрацію випуску акцій (без здійснення публічної пропозиції акцій) або відмовляє у відповідній реєстрації протягом 25 робочих днів після надходження заяви, рішення про емісію акцій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій;

2) здійснює реєстрацію випуску акцій / реєстрацію випуску та затвердження проспекту акцій (у разі здійснення публічної пропозиції акцій) або відмовляє у відповідній реєстрації (затвердженні) після надання всіх необхідних документів протягом:

20 робочих днів;

10 робочих днів - у разі, якщо в емітента наявні цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася публічна пропозиція таких цінних паперів;

3) здійснює реєстрацію звіту про результати емісії акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій;

4) повертає у передбачений підпунктами 1-3 цього пункту строк документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених реєструвальним органом вимог до їх оформлення.

У разі якщо рішення про емісію акцій, звіт про результати емісії акцій та/або інші подані документи не відповідають вимогам законодавства, та/або містять неповну чи недостовірну інформацію, та/або містять розбіжності між своїми положеннями, реєструвальний орган невідкладно, але не пізніше завершення передбачених цим пунктом строків, інформує заявника про зазначені виявлені факти та чітко визначає зміни, доповнення та/або пояснення, які необхідно подати у зв’язку з цим. У такому разі строк, передбачений цим пунктом, розпочинається з дня отримання реєструвальним органом запитуваних відповідно до цього пункту документів та/або пояснень.

Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. До закінчення встановленого для реєстрації строку реєструвальний орган може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та затвердження проспекту акцій, звіту про результати емісії акцій.

9. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу реєстрації реєструвальним органом випуску акцій, реєстрації випуску та затвердження проспекту акцій.

10. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів, наданих у паперовій формі, у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

Документи в електронній формі додаються до документів, наданих у паперовій формі. Емітент відповідає за відповідність інформації, яка міститься в документах, наданих в електронній формі, та інформації, яка міститься в документах, наданих в паперовій формі.

11. Рішення про емісію акцій, про збільшення або зменшення статутного капіталу товариства, інші рішення загальних зборів акціонерів товариства з питань, пов’язаних з процедурою зміни розміру статутного капіталу, оформлюються протоколом або випискою з протоколу загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписами голови, секретаря зборів, керівника товариства. До протоколу або виписки з протоколу загальних зборів акціонерів товариства додаються протоколи про підсумки голосування з відповідних питань порядку денного, які мають відповідати вимогам статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства.

12. Для реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та затвердження проспекту акцій, реєстрації звіту про результати емісії акцій акціонерні товариства подають фінансову звітність - звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати), яка складається зі:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Якщо фінансова звітність товариства разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) є у публічному доступі в результаті її оприлюднення на веб-сайті емітента та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, емітент може не надавати паперові копії таких документів. У такому разі емітент подає довідку, підписану керівником емітента, що має містити посилання на веб-сторінку, де оприлюднені такі документи, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.

13. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та затвердженні проспекту акцій, звіту про результати емісії акцій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту емісії, реєстрації звіту про результати емісії акцій, на доопрацювання.

14. Затверджений проспект акцій засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник затвердженого проспекту акцій повертається емітенту.

Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

15. Зареєстрований звіт про результати емісії акцій засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого звіту про результати емісії акцій після реєстрації повертається емітенту.

Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації звіту про результати емісії акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

16. Підстави для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій:

1) подання документів не в повному обсязі;

2) подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

17. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

2) наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність та/або неповнота інформації у поданих документах;

3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію акцій;

4) визнання емісії акцій недобросовісною;

5) місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористичної операції.

У разі здійснення емісії акцій шляхом публічної пропозиції затвердження проспекту акцій здійснюється одночасно та за умови реєстрації випуску акцій.

18. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати емісії акцій є:

1) порушення вимог законодавства щодо емісії акцій, зокрема порушено встановлений порядок прийняття рішення про затвердження результатів емісії;

2) емісію акцій визнано недобросовісною;

3) встановлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

19. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та затвердженні проспекту акцій, реєстрації звіту про результати емісії акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій доводиться до товариства письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та затвердженні проспекту акцій, реєстрації звіту про результати емісії акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (додаток 1) і має містити правове обґрунтування такої відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та затвердження проспекту акцій, реєстрації звіту про результати емісії акцій доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та затвердженні проспекту акцій, реєстрації звіту про результати емісії акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій повертається заявнику.

У разі якщо в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та затвердженні проспекту акцій, реєстрації звіту про результати емісії акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

20. Реєстрація наступного випуску акцій, випуску акцій та затвердження проспекту акцій здійснюються реєструвальним органом тільки за умови реєстрації звіту про результати емісії акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій або скасування тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

21. Після реєстрації випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 2, 3).

Після реєстрації випуску акцій, щодо яких емітентом прийнято рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції (додаток 4), уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів надає Центральному депозитарію цінних паперів перелік осіб, які відповідно до рішення про емісію акцій є учасниками розміщення, та розпорядження про заборону здійснення переказу акцій з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці акції на рахунки в цінних паперах депонентів, які не визначені рішенням про емісію акцій як учасники такого розміщення (додаток 5).

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 6, 7) видається емітенту одночасно із примірником зареєстрованого звіту про результати емісії акцій.

22. Після реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) або після реєстрації випуску акцій при зменшенні статутного капіталу емітенту видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

23. У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на весь випуск з урахуванням попередніх випусків та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та свідоцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій.

У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права інші, ніж за раніше розміщеними акціями, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій тільки на цей випуск та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Анулювання раніше виданих свідоцтв (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій здійснюється шляхом унесення запису до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що видається реєструвальним органом.

24. Реєструвальний орган не пізніше наступного робочого дня з дати видачі тимчасового свідоцтва / свідоцтва про реєстрацію випуску акцій забезпечує направлення електронних копій тимчасового свідоцтва / свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та інших документів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів.

25. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (додаток 8) у разі:

1) якщо протягом строку емісії акцій, який зазначений у рішенні про емісію акцій та проспекті акцій (у разі його оформлення), не було розміщено жодної акції.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати емісії акцій протягом 25 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

2) прийняття протягом строку емісії акцій рішення про відмову від емісії акцій.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати емісії акцій протягом 25 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

3) прийняття після реєстрації випуску акцій до початку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій / до початку розміщення акцій, який зазначений у рішенні про емісію акцій та проспекті акцій (у разі його оформлення), рішення про відмову від емісії акцій.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій видається протягом 25 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

4) незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії акцій.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій видається протягом 25 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів.

26. Обіг акцій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

27. Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

II. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвердження проспекту акцій при збільшенні розміру статутного капіталу товариства

1. Документи, які подаються для реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції (крім конвертації конвертованих облігацій в акції)

1. Для реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції товариство протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію акцій подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій / реєстрацію випуску та затвердження проспекту акцій, складену згідно з додатком 9 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (за потреби);

емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення);

визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства;

визначення (за потреби) уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до законодавства).

Рішення про емісію акцій має містити відомості відповідно до додатка 4 до цього Порядку;

3) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

4) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

5) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства (додаток 10).

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів (додаток 11);

6) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення;

7) засвідчену підписом керівника товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій у випадках, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», про право вимоги обов’язкового викупу акцій (подається у разі наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

8) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішень про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (надається за відсутності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, на офіційному сайті Міністерства юстиції України);

9) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства;

10) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керівника товариства;

11) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника товариства;

12) рішення уповноваженого органу емітента про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії акцій або його копію, засвідчену відповідно до законодавства.

2. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу шляхом здійснення публічної пропозиції акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості (крім конвертації конвертованих облігацій в акції) товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення акцій подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій / реєстрацію випуску та затвердження проспекту акцій;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції);

визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до законодавства).

Рішення про емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції) має містити відомості відповідно до додатка 12 до цього Порядку (у разі неоформлення проспекту акцій) або відповідно до додатка 13 до цього Порядку (у разі оформлення проспекту акцій);

3) проспект акцій (у разі оформлення проспекту акцій при здійсненні емісії акцій шляхом їх публічної пропозиції), що має відповідати вимогам нормативно-правового акта реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

Проспект акцій подається в двох примірниках;

4) копію договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера до розміщення акцій);

5) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

6) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (у разі неоформлення проспекту), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за останні два звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту акцій (у разі його оформлення), складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

7) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

8) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення відповідно до законодавства;

9) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішень про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції) (надається за відсутності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, на офіційному сайті Міністерства юстиції України);

10) засвідчену підписом керівника товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій у випадках, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», про право вимоги обов’язкового викупу акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

11) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства;

12) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керівника товариства;

13) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження остаточної ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій або його копію, засвідчену відповідно до законодавства (за наявності);

14) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника товариства.

3. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужуються без публічної пропозиції, товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію акцій подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції (додаток 14);

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції;

емісію акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції;

визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства;

визначення (за потреби) уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до законодавства).

Рішення про емісію акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції має містити відомості відповідно до додатка 15 до цього Порядку.

Перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужуються без публічної пропозиції, складається на підставі реєстру власників конвертованих облігацій станом на дату, що передує даті початку погашення конвертованих облігацій. Кількість осіб, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужуються без публічної пропозиції, не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб;

3) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

4) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

5) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

6) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення;

7) засвідчену підписом керівника товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій у випадках, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», про право вимоги обов’язкового викупу акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

8) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»);

9) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керівника товариства (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»);

10) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника товариства;

11) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (надається за відсутності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, на офіційному сайті Міністерства юстиції України).

4. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужуються шляхом публічної пропозиції, товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію акцій подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції;

емісію акцій шляхом публічної пропозиції з метою конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції;

визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства;

визначення (за потреби) уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до законодавства).

Рішення про емісію акцій (шляхом публічної пропозиції) з метою конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції має містити відомості відповідно до додатка 16 до цього Порядку.

Перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужуються шляхом публічної пропозиції, складається на підставі реєстру власників конвертованих облігацій станом на дату, що передує даті початку погашення конвертованих облігацій. Кількість осіб, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужуються шляхом публічної пропозиції, може дорівнювати або перевищувати 150 осіб;

3) проспект акцій (у разі оформлення проспекту акцій при здійсненні емісії акцій шляхом їх публічної пропозиції), що має відповідати вимогам Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

Проспект акцій подається в двох примірниках;

4) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

5) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (у разі неоформлення проспекту акцій), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за останні два звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту акцій (у разі його оформлення), складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

6) довідку про персональне повідомлення акціонерів щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

7) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення;

8) засвідчену підписом керівника товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій у випадках, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», про право вимоги обов’язкового викупу акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

9) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»);

10) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керівника товариства (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»);

11) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника товариства;

12) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (надається за відсутності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, на офіційному сайті Міністерства юстиції України).

5. Надання документів про здійснення публічної пропозиції у процесі емісії акцій:

1) не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати початку розміщення акцій емітент подає до реєструвального органу:

заяву про надання публічної пропозиції акцій, що має відповідати вимогам Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів;

публічну пропозицію акцій, що має бути пронумерована, прошнурована, підписана уповноваженою особою уповноваженого органу емітента.

Публічна пропозиція акцій має відповідати вимогам нормативно-правового акта реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів;

документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала публічну пропозицію акцій;

2) емітент повинен оприлюднити публічну пропозицію акцій у спосіб, передбачений статтею 38-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення акцій.

2. Документи, які надаються для реєстрації звіту про результати емісії акцій

1. У 30-денний строк з дня прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про внесення змін до статуту товариства (у випадках, визначених законом щодо обов’язкового погодження змін до статуту з відповідними державними органами у 60-денний строк) товариство має подати до реєструвального органу документи для реєстрації звіту про результати емісії акцій.

У разі якщо товариством здійснено розміщення простих акцій і привілейованих акцій, товариство подає до реєструвального органу звіти про результати емісії простих акцій і кожного класу привілейованих акцій.

2. Для реєстрації звіту про результати емісії акцій, розміщення яких відбувалось без здійснення публічної пропозиції, товариство подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії акцій, складену згідно з додатком 17 до цього Порядку;

2) звіт про результати емісії акцій (без здійснення публічної пропозиції), складений згідно з додатком 18 до цього Порядку, у двох екземплярах.

У разі прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення емітент надає звіт про результати емісії акцій, складений згідно з додатком 19 до цього Порядку, у двох екземплярах;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або засвідчена копія такого рішення;

4) рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, оформлене відповідно до пункту 11 розділу I цього Порядку, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

5) засвідчену копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу (надається за відсутності скан-копії статуту на офіційному сайті Міністерства юстиції України);

6) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

7) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями);

8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

9) рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів емісії акцій, звіту про результати емісії акцій, засвідчене підписом керівника емітента, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

10) рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі прийняття такого рішення), засвідчене підписом керівника товариства, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

11) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

12) довідку, засвідчену підписом керівника товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених підписом керівника товариства копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження результатів емісії акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства тощо);

13) у разі внесення до статутного капіталу товариства грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями,- копії документів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк виконання таких зобов’язань, засвідчені підписом керівника товариства.

Документом, що підтверджує оплату вартості розміщених акцій у разі їх оплати шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями, є відповідний договір (акт, заява) про зарахування зустрічних однорідних вимог;

14) у разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів - копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції; копію виписки з рахунку в цінних паперах емітента після зарахування цінних паперів, які вносяться в оплату за акції; копію виписки про операції з цінними паперами, яка має містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента;

15) у разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності - копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв’язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника товариства;

16) копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), визначену оцінювачем, внесеним до Державного реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, засвідчену підписом керівника товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», засвідчену підписом керівника товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства;

17) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку);

18) засвідчену підписом керівника товариства довідку про персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів, дату розміщення повідомлення на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій у процесі їх емісії);

19) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

3. Для реєстрації звіту про результати емісії акцій, розміщення яких відбувалось шляхом публічної пропозиції, товариство подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії акцій;

2) звіт про результати емісії акцій (шляхом публічної пропозиції), складений згідно з додатком 20 до цього Порядку, у двох екземплярах;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копія такого рішення, засвідчена відповідно до законодавства;

4) рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, оформлене відповідно до пункту 11 розділу I цього Порядку, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

5) засвідчену копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу (надається у разі відсутності скан-копії статуту на офіційному сайті Міністерства юстиції України);

6) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

7) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, у такій самій формі існування);

8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

9) рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів емісії акцій, звіту про результати емісії акцій, засвідчене підписом керівника емітента, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

10) рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі прийняття такого рішення), засвідчене підписом керівника товариства, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

11) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

12) довідку, засвідчену підписом керівника товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених підписом керівника товариства копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження результатів емісії акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства тощо);

13) у разі внесення до статутного капіталу товариства грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями,- копії документів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк виконання таких зобов’язань, засвідчені підписом уповноваженої особи товариства.

Документом, що підтверджує оплату вартості розміщених акцій у разі їх оплати шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями, є відповідний договір (акт, заява) про зарахування зустрічних однорідних вимог;

14) у разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів - копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції; копію виписки з рахунку в цінних паперах емітента після зарахування цінних паперів, які вносяться в оплату за акції; копію виписки про операції з цінними паперами, яка має містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента;

15) у разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності - копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв’язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника товариства;

16) копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), визначену оцінювачем, внесеним до Державного реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, засвідчену підписом керівника товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», засвідчену підписом керівника товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства;

17) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку);

18) рішення уповноваженого органу емітента щодо визначення ціни розміщення акцій відповідно до критеріїв та/або умов, згідно з якими визначалась остаточна ціна розміщення акцій, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства (подається у разі здійснення емісії акцій шляхом їх публічної пропозиції з оформленням проспекту акцій);

19) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

4. Для реєстрації звіту про результати емісії акцій за наслідками конвертації конвертованих облігацій на акції, розміщення яких відбувалось шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужувалися без публічної пропозиції / шляхом публічної пропозиції, товариство подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії акцій;

2) звіт про результати емісії акцій (шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції), складений згідно з додатком 21 до цього Порядку, у двох екземплярах;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів конвертації (обміну) конвертованих облігацій на акції або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, з урахуванням результатів конвертації (обміну) конвертованих облігацій на акції або копію такого рішення, засвідчену відповідно до законодавства;

4) рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів конвертації (обміну) конвертованих облігацій на акції, оформлене відповідно до пункту 11 розділу I цього Порядку, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

5) засвідчену копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу;

6) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

7) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями);

8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

9) рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів конвертації (обміну) конвертованих облігацій на акції товариства, звіту про результати емісії акцій (шляхом (конвертації) конвертованих облігацій на акції), засвідчене підписом керівника емітента, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

10) рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі прийняття такого рішення), засвідчене підписом керівника товариства, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

11) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

12) довідку, засвідчену підписом керівника товариства, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, сум укладених договорів, кількості та номінальної вартості конвертованих облігацій з наданням засвідчених підписом керівника товариства копій документів, які підтверджують проведення конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції товариства (копію виписки з рахунку в цінних паперах; копію виписки про операції з цінними паперами, яка має містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента тощо);

13) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента;

14) копію реєстру власників конвертованих облігацій станом на дату, що передує даті початку погашення конвертованих облігацій, засвідчену підписом керівника товариства.

5. У разі якщо під час емісії акцій, розміщення яких відбувалось без здійснення публічної пропозиції, не було укладено жодного договору під час розміщення акцій, для реєстрації звіту про результати емісії акцій товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2 цієї глави (крім передбачених підпунктами 3-5, 7, 11-17), а також засвідчену підписом керівника товариства довідку про повернення перерахованих коштів усім акціонерам, які в установлений строк подали товариству письмову заяву про придбання акцій та перерахували на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються, відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі якщо під час емісії акцій, розміщення яких відбувалось шляхом публічної пропозиції, не було укладено жодного договору під час розміщення акцій, для реєстрації звіту про результати емісії акцій товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 3 цієї глави (крім передбачених підпунктами 3-5, 7, 11-19).

У разі якщо під час емісії акцій, розміщення яких відбувалось шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужувалися без публічної пропозиції/шляхом публічної пропозиції, не було укладено жодного договору під час розміщення акцій, для реєстрації звіту про результати емісії акцій за наслідками конвертації конвертованих облігацій на акції товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 4 цієї глави (крім передбачених підпунктами 3-5, 7, 11, 12, 14).

Зазначені документи мають бути подані не пізніше 15 календарних днів з дня затвердження уповноваженим органом товариства результатів емісії акцій.

6. У разі якщо уповноваженим органом товариства прийнято рішення про відмову від емісії акцій, для реєстрації звіту про результати емісії акцій не пізніше 15 календарних днів з дня затвердження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2, або 3, або 4 цієї глави (крім передбачених підпунктами 3-5, 7, 11, 17 пункту 2, підпунктами 3-5, 7, 11 пункту 3, підпунктами 3-5, 7, 11 пункту 4), а також:

1) рішення уповноваженого органу товариства про відмову від емісії акцій, засвідчене підписом керівника товариства;

2) засвідчену підписом керівника товариства довідку про повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення), з наданням засвідчених підписом керівника товариства копій документів, які підтверджують повернення внесків (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства, копії виписки про операції з цінними паперами, яка має містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента тощо);

3) рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів емісії акцій, звіту про результати емісії акцій, які прийняті після повернення внесків, унесених в оплату за акції, засвідчене підписом керівника емітента, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства.

7. У разі незатвердження у встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» строки результатів емісії акцій органом товариства, уповноваженим приймати таке рішення, для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за акції, або 15 календарних днів з дати закінчення строку для затвердження результатів емісії акцій (у разі якщо протягом строку розміщення акцій, який зазначений у рішенні про емісію акцій та проспекті акцій (у разі його оформлення), не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення акцій) товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2, або 3, або 4 цієї глави (крім передбачених підпунктами 1-5, 7, 9-11 пункту 2, підпунктами 1-5, 7, 9-11 пункту 3, підпунктами 1-5, 7, 9-11 пункту 4), а також подаються:

1) заява про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (додаток 22);

2) довідка про результати емісії акцій, засвідчена підписом керівника товариства (додаток 23);

3) довідка про повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення), з наданням засвідчених підписом керівника товариства копій документів, які підтверджують повернення внесків (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства, копії виписки про операції з цінними паперами, яка а містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента тощо).

Підставами для відмови в скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у разі незатвердження уповноваженим органом емітента результатів емісії акцій є невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку, наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність та/або неповнота інформації у поданих документах.

8. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який зазначений у рішенні про емісію акцій, не було розміщено жодної акції, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій, або у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій банк, щодо якого прийнято постанову Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, подає документи, визначені пунктами 5-7 цієї глави, крім звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності (аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності) та фінансової звітності у повному обсязі відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку. При цьому звіт про результати емісії акцій банку, щодо якого прийнято постанову Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, не потребує засвідчення аудитором.

9. У разі якщо уповноважений орган товариства після реєстрації випуску акцій до початку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій / до початку розміщення акцій, який зазначений у рішенні про емісію акцій та проспекті акцій (у разі його оформлення), прийняв рішення про відмову від емісії акцій, емітент повинен у 15-денний строк з дня затвердження результатів емісії акцій подати до реєструвального органу документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, а саме:

1) заяву про скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з відмовою від емісії акцій;

2) рішення уповноваженого органу товариства про відмову від емісії акцій, засвідчене підписом керівника товариства;

3) засвідчену підписом керівника довідку про повернення внесків, унесених в оплату за акції під час реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення), з наданням засвідчених підписом керівника товариства копій документів, які підтверджують повернення внесків (надається у разі здійснення внесків під час реалізації переважного права на придбання акцій);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

3. Документи, які подаються для реєстрації випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій

1. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) товариство не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, складену згідно з додатком 24 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про (у разі якщо джерелом збільшення статутного капіталу є прибуток):

затвердження результатів діяльності товариства за рік, у якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу (якщо вони не були затверджені);

розподіл прибутку товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу;

збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу та/або прибутку (його частини);

підвищення номінальної вартості акцій;

внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до законодавства).

Рішення про підвищення номінальної вартості акцій має містити відомості згідно з додатком 25 до цього Порядку.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства спрямовується прибуток (його частина) більше ніж за один рік, подаються належним чином оформлені рішення загальних зборів акціонерів щодо затвердження результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку за кожен рік, частина прибутку за який направляється на збільшення статутного капіталу товариства, або копії таких рішень, засвідчені відповідно до законодавства;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу товариства, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу, або засвідчена копія такого рішення;

4) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

5) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу (надається за відсутності скан-копії статуту товариства на офіційному сайті Міністерства юстиції України);

6) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

7) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

8) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо огляду річної фінансової звітності за рік, за результатами якого прибуток (його частина) направляється на збільшення статутного капіталу товариства, засвідчену підписами емітента, або копії зазначених форм звітності, засвідчені відповідно до законодавства.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства направляється прибуток (його частина) більше ніж за один рік, зазначені форми звітності разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) подаються за кожен з відповідних років;

9) оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій;

10) документ, що підтверджує отримання емісійного доходу, який включений до складу додаткового капіталу;

11) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

До довідки додається копія документа, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчена відповідно до законодавства (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»);

12) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника товариства.

2. У разі запровадження Національним банком України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій відповідно до статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» для реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій банк не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

підвищення номінальної вартості акцій;

внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до законодавства);

3) рішення про підвищення номінальної вартості акцій;

4) засвідчену копію статуту в новій редакції (надається за відсутності скан-копії статуту товариства на офіційному сайті Міністерства юстиції України);

5) оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій;

6) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника товариства;

7) документ щодо запровадження Національним банком України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій.

III. Реєстрація випуску акцій при зменшенні статутного капіталу

1. Для реєстрації випуску акцій у разі зменшення статутного капіталу товариства шляхом анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації змін до статуту, пов’язаних із зменшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації товариство подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених акцій та/або іншим чином набутих та зменшення їх загальної кількості, складену згідно з додатком 26 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

зменшення кількості акцій;

зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються;

внесення змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до законодавства).

Рішення про зменшення кількості акцій має містити відомості відповідно до додатка 27 до цього Порядку;

3) рішення загальних зборів акціонерів товариства про викуп розміщених товариством акцій, оформлене відповідно до пункту 11 розділу I цього Порядку, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства.

Зазначене рішення подається у разі зменшення статутного капіталу товариства шляхом анулювання акцій, що були викуплені згідно з рішенням загальних зборів акціонерів;

4) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

5) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій;

6) довідку про викуп емітентом власних акцій, засвідчену підписом керівника товариства, із зазначенням дати укладання відповідних цивільно-правових договорів, ціни придбання, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів, дати оплати вартості акцій товариством;

7) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу (надається за відсутності скан-копії статуту товариства на офіційному сайті Міністерства юстиції України);

8) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

9) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про анулювання викуплених акцій, зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, та внесення змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про зменшення статутного капіталу, або засвідчена копія такого рішення;

10) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

11) засвідчену підписом керівника товариства довідку, яка свідчить про письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняте рішення про зменшення статутного капіталу згідно зі статтею 16 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12) засвідчену підписом керівника товариства довідку про задоволення товариством письмових вимог кредиторів, вимоги яких до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки (у разі їх надходження), шляхом забезпечення виконання зобов’язань, шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором або іншим способом, якщо це передбачено договором між товариством та кредитором;

13) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

До довідки додається копія документа, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчена відповідно до законодавства (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»);

14) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника товариства.

2. Для реєстрації випуску акцій у разі зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації змін до статуту, пов’язаних із зменшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації товариство подає до реєструвального органу документи, визначені підпунктами 4, 5, 7, 10-14 пункту 1 цього розділу, а також такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій, складену згідно з додатком 28 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

зменшення розміру статутного капіталу;

зменшення номінальної вартості;

внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до законодавства).

Рішення про зменшення нової номінальної вартості акцій має містити відомості згідно з додатком 29 до цього Порядку;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій та внесення змін до статуту товариства, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про зменшення статутного капіталу, або копія такого рішення, засвідчена відповідно до законодавства;

4) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

5) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника товариства;

6) засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

7) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

До довідки додається копія документа, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчена відповідно до законодавства (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «проти»).

У разі зменшення статутного капіталу акціонерного товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України,- довідку, засвідчену підписом аудитора, яка містить дані про правильність розрахунку вартості чистих активів акціонерного товариства.

ІV. Особливості порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу окремих категорій акціонерних товариств

Товариство з одним акціонером замість рішень (копій рішень) загальних зборів акціонерів, подання яких передбачено цим Порядком, подає відповідні рішення акціонера, оформлені ним письмово (у формі рішення), або їх копії, засвідчені відповідно до законодавства.

Рішення акціонера - фізичної особи оформлюється ним письмово (у формі рішення), підписується такою фізичною особою та засвідчується відповідно до законодавства.

Рішення акціонера - юридичної особи приватного права приймається органом такого акціонера або особою, який (яка) відповідно до установчих документів, доручення чи закону виступає від імені акціонера та до компетенції якого (якої) належить прийняття рішень щодо емісії цінних паперів, оформлюється письмово (у формі рішення або іншого розпорядчого документа), підписується уповноваженою особою цієї юридичної особи та засвідчується відповідно до законодавства.

Рішення акціонера - юридичної особи публічного права приймається уповноваженим органом відповідно до законодавства, який регулює діяльність юридичної особи публічного права, оформлюється письмово (у формі рішення або іншого розпорядчого документа), підписується уповноваженою особою цього уповноваженого органу та засвідчується відповідно до законодавства.

Т.в.о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівН. Хохлова


Додаток 1
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(пункт 19 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 2
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(пункт 21 розділу І)

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій


Додаток 3
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(пункт 21 розділу І)

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акційДодаток 4
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(пункт 21 розділу І)

РІШЕННЯ
про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)
_________________________________________________________
(найменування товариства)

І. Інформація про емітента

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування


2)

скорочене найменування (за наявності)


3)

Код за ЄДРПОУ


4)

місцезнаходження


5)

засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента


7)

предмет і мета діяльності


8)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:


голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органуголова та члени наглядової ради (за наявності)ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)корпоративний секретар (за наявності)головний бухгалтер (за наявності)


9)

відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи


10)

реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладання)


11)

інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:


повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я, по батькові аудиторамісцезнаходження або місце проживанняреквізити свідоцтва/свідоцтв про внесення до реєстру(ів) аудиторських фірм / аудиторів


12)

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств


2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1)

розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій


2)

номінальна вартість і загальна кількість акцій


3)

кількість розміщених товариством акцій кожного типу


4)

кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)


5)

кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій


6)

інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:


кількістьтипклас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)форма існування


7)

кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу


8)

перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника


3

Інформація про цінні папери емітента:

1)

інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів, чинних на дату прийняття рішення свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування


2)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування


3)

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування


4)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)


4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи)


2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії


3)

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:


обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітентобсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента


4)

відомості про філії та представництва емітента


5)

відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):


які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


6)

можливі фактори ризику в діяльності емітента


7)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства


8)

відомості про дивідендну політику емітента за останні п’ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)


9)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій


10)

фінансова звітність емітента за звітний період, що передував кварталу, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність


11)

фінансова звітність емітента за звітний рік, що передував року, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність


ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій


2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питань порядку денного про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішень про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій


3

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити


4

Зобов’язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства


5

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)


6

Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити


7

Номінальна вартість акції


8

Ринкова вартість акцій


9

Відомості про суб’єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про фондову біржу (на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження


10

Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)


11

Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством


12

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):

1)

строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій


2)

строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції


3)

строк та порядок видачі товариством письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості акцій


13

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій


2)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій


3)

строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)


4)

адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій


5)

строк, порядок та форма оплати акцій


6)

у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти


14

Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)


15

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі


16

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій


17

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій


18

Перелік осіб, які є учасниками розміщення акційДодаток 5
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(пункт 21 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 6
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(пункт 21 розділу І)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій


Додаток 7
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(пункт 21 розділу І)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій


Додаток 8
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(пункт 25 розділу І)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 9
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 1 пункту 1 глави 1 розділу ІІ)

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
«____» _____________ 20___ року № _____
                 (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій/ реєстрацію випуску та затвердження проспекту акцій

1

Повне найменування товариства


2

Код за ЄДРПОУ


3

Місцезнаходження


4

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


5

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок


6

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства


7

Номінальна вартість акції


8

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити


9

Загальна кількість акцій, які планується розмістити:у тому числі:


простихпривілейованих (у разі якщо планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи,- кількість привілейованих акцій кожного класу, що планується розмістити)


10

Спосіб розміщення (шляхом публічної пропозиції, без здійснення публічної пропозиції)


______________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 10
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 5 пункту 1 глави 1 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про персональне повідомлення акціонерів щодо проведення загальних зборів акціонерів
_______________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Дата проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу/ внесення змін до статуту, пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу


Дані про дату (або дати початку та закінчення) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів


Спосіб повідомлення акціонерів


Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів


Дата розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про проведення загальних зборів


Дата розміщення на власному веб-сайті товариства повідомлення про проведення загальних зборів


Адреса власного веб-сайта товариства, де розміщене повідомлення про проведення загальних зборів


______________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 11
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 5 пункту 1 глави 1 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів
___________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Дата проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу/ внесення змін до статуту, пов’язаних зі зміною статутного капіталу


Дані про дату (або дати початку та закінчення) повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів


Спосіб повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів


______________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 12
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 2 глави 1 розділу ІІ)

РІШЕННЯ
про емісію акцій (шляхом публічної пропозиції у разі неоформлення проспекту)
______________________________________________________
(найменування товариства)

І. Інформація про емітента

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування


2)

скорочене найменування (за наявності)


3)

код за ЄДРПОУ


4)

місцезнаходження


5)

засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента


7)

предмет і мета діяльності


8)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:


голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органуголова та члени наглядової ради (за наявності)ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)корпоративний секретар (за наявності)головний бухгалтер (за наявності)


9)

відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи


10)

реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладання)


11)

інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:


повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я, по батькові аудиторамісцезнаходження або місце проживанняреквізити свідоцтва/свідоцтв про внесення до реєстру(ів) аудиторських фірм / аудиторів


12)

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств


2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1)

розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій


2)

номінальна вартість і загальна кількість акцій


3)

кількість розміщених товариством акцій кожного типу


4)

кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)


5)

кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій


6)

інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:


кількістьтипклас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)форма існування


7)

кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу


8)

перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника


3

Інформація про цінні папери емітента:

1)

інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів, чинних на дату прийняття рішення свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування


2)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування


3)

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування


4)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)


4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи)


2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії


3)

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:


обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітентобсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента


4)

відомості про філії та представництва емітента


5)

відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):


які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочиномякі не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


6)

можливі фактори ризику в діяльності емітента


7)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства


8)

відомості про дивідендну політику емітента за останні п’ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)


9)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій


10)

фінансова звітність емітента за звітний період, що передував кварталу, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність


11)

фінансова звітність емітента за звітний рік, що передував року, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність


ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції)


2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питань порядку денного про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції)), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про емісію акцій


3

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити


4

Зобов’язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства


5

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)


6

Кількість акцій, що планується розмістити


7

Номінальна вартість акції


8

Ринкова вартість акцій


9

Відомості про суб’єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про фондову біржу (на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження


10

Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)


11

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення розміщення акцій


2)

строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій під час розміщення акцій


3)

адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій


4)

строк, порядок та форма оплати акцій


5)

у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти


12

Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)


13

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі


14

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій


15

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акційДодаток 13
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 2 глави 1 розділу ІІ)

РІШЕННЯ
про емісію акцій (у разі оформлення проспекту акцій)
________________________________________________________
(найменування товариства)

І. Інформація про емітента

1

Загальна інформація про емітента:


1)

повне найменування


2)

скорочене найменування (за наявності)


3)

код за ЄДРПОУ


4)

місцезнаходження


5)

засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


6)

предмет і мета діяльності


7)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:


голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органуголова та члени наглядової ради (за наявності)ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)корпоративний секретар (за наявності)головний бухгалтер (за наявності)


8)

реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладання)


2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1)

розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій


2)

номінальна вартість і загальна кількість акцій


3)

кількість розміщених товариством акцій кожного типу


4)

кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)


5)

кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій


ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції)


2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питань порядку денного про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції)), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про емісію акцій


3

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити


4

Зобов’язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства


5

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)


6

Кількість акцій, що планується розмістити


7

Номінальна вартість акції


8

Ринкова вартість акцій


9

Відомості про суб’єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про фондову біржу (на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження


10

Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)


11

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення розміщення акцій


2)

строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій під час розміщення акцій


3)

адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій


4)

строк, порядок та форма оплати акцій


5)

у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти


12

Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)


13

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі


14

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій


15

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акційДодаток 14
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 1 пункту 3 глави 1 розділу ІІ)

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
«___» _______________ 20___ року № ____
              (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції

1

Повне найменування товариства


2

Код за ЄДРПОУ


3

Місцезнаходження


4

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


5

Номер поточного рахунку та найменування банку, в якому відкрито рахунок


6

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства


7

Номінальна вартість акції


8

Загальна номінальна вартість акцій додаткової емісії, що планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


9

Загальна кількість акцій додаткової емісії, що планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


_____________________
(посада)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 15
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 3 глави 1 розділу ІІ)

РІШЕННЯ
про емісію акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції
____________________________________________________
(найменування товариства)

І. Інформація про емітента

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування


2)

скорочене найменування (за наявності)


3)

код за ЄДРПОУ


4)

місцезнаходження


5)

засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента


7)

предмет і мета діяльності


8)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:


голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органуголова та члени наглядової ради (за наявності)ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)корпоративний секретар (за наявності)головний бухгалтер (за наявності)


9)

відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи


10)

реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)


11)

інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:


повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я, по батькові аудиторамісцезнаходження або місце проживанняреквізити свідоцтва/свідоцтв про внесення до реєстру(ів) аудиторських фірм / аудиторів


12)

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств


2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1)

розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій


2)

номінальна вартість і загальна кількість акцій


3)

кількість розміщених товариством акцій кожного типу


4)

кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)


5)

кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій


6)

інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:


кількістьтипклас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)форма існування


7)

кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу


8)

перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника


3

Інформація про цінні папери емітента:

1)

інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів, чинних на дату прийняття рішення свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування


2)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування


3)

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування


4)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)


4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи)


2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії


3)

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:


обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітентобсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента


4)

відомості про філії та представництва емітента


5)

відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):


які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


6)

можливі фактори ризику в діяльності емітента


7)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства


8)

відомості про дивідендну політику емітента за останні п’ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)


9)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій


10)

фінансова звітність емітента за звітний період, що передував кварталу, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність


11)

фінансова звітність емітента за звітний рік, що передував року, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність


ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства, та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


3

Загальна номінальна вартість акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


4

Кількість акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


5

Номінальна вартість акції


6

Інформація про конвертовані облігації емітента із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, органу, що видав свідоцтво, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, строків погашення облігацій


7

Обсяг прав, що надаються власникам акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


8

Порядок розміщення акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції:

1)

дата початку та закінчення розміщення акцій шляхом укладання договорів з власниками конвертованих облігацій у процесі конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


2)

строк та порядок подання заяв про конвертацію (обмін) конвертованих облігацій в акції


3)

адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій шляхом укладання договорів з власниками конвертованих облігацій у процесі конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


4)

коефіцієнт конвертації


9

Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з власниками конвертованих облігацій у процесі конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції)


10

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції здійснено не в повному обсязі


11

Строк виплати номінальної вартості акцій особам, які здійснили конвертацію (обмін) належних конвертованих облігацій в акції, у разі відмови від емісії акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акційДодаток 16
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 4 глави 1 розділу ІІ)

РІШЕННЯ
про емісію акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції (шляхом публічної пропозиції)
___________________________________________________________
(найменування товариства)

І. Інформація про емітента

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування


2)

скорочене найменування (за наявності)


3)

Код за ЄДРПОУ


4)

місцезнаходження


5)

засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


6)

предмет і мета діяльності


7)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:


голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органуголова та члени наглядової ради (за наявності)ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)корпоративний секретар (за наявності)головний бухгалтер (за наявності)


8)

реквізити договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)


2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1)

розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій


2)

номінальна вартість і загальна кількість акцій


3)

кількість розміщених товариством акцій кожного типу


4)

кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)


5)

кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій


6)

інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:


кількістьтипклас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)форма існування


ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій шляхом публічної пропозиції з метою конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства, та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій шляхом публічної пропозиції з метою конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


3

Загальна номінальна вартість акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


4

Кількість акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


5

Номінальна вартість акції


6

інформація про конвертовані облігації емітента із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, органу, що видав свідоцтво, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, строків погашення облігацій


7

Обсяг прав, що надаються власникам акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


8

Порядок розміщення акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції:

1)

дата початку та закінчення розміщення акцій шляхом публічної пропозиції з метою конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


2)

строк та порядок подання заяв про конвертацію (обмін) конвертованих облігацій в акції


3)

адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій шляхом укладання договорів з власниками конвертованих облігацій у процесі конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


4)

коефіцієнт конвертації


9

Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з власниками конвертованих облігацій у процесі конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції)


10

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції здійснено не в повному обсязі


11

Строк виплати номінальної вартості акцій особам, які здійснили конвертацію (обмін) належних конвертованих облігацій в акції, у разі відмови від емісії акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акційДодаток 17
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 1 пункту 2 глави 2 розділу ІІ)

«___» _____________ 20___ року № ____
            (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати емісії акцій

1

Повне найменування товариства


2

Місцезнаходження


3

Номер поточного рахунку та найменування банку, в якому відкрито рахунок


4

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


5

Код за ЄДРПОУ


6

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства


7

Номінальна вартість акції


8

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій


9

Кількість і тип фактично розміщених акцій


10

Дата реєстрації випуску акцій і реєстраційний номер випуску акцій згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій


11

Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції акцій) із зазначенням способу і дати оприлюднення


12

Дата оприлюднення проспекту акцій (у разі затвердження проспекту акцій реєструвальним органом) із зазначенням способу і дати оприлюднення


_________________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 18
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 2 глави 2 розділу ІІ)

ЗВІТ
про результати емісії акцій (без здійснення публічної пропозиції)
________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер _____ /1/_____-Т

Дата реєстрації ____ ____________ 20___ року

1

Дати початку та закінчення строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії


2

Дата початку розміщення акцій у процесі емісії акцій:

1)

дата початку проведення першого етапу розміщення акцій


2)

дата початку проведення другого етапу розміщення акцій


3

Дата закінчення розміщення акцій у процесі емісії акцій:

1)

дата закінчення першого етапу розміщення акцій


2)

дата закінчення другого етапу розміщення акцій


4

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом


5

Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі емісії (розміщення) акцій:

1)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі емісії акцій на першому етапі


2)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі емісії акцій на другому етапі


6

Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі емісії акцій:

1)

загальна кількість і сума договорів, укладених на першому етапі розміщення


2)

загальна кількість і сума договорів на другому етапі розміщення


7

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:

1)

під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


2)

під час проведення другого етапу:

грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


8

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)


2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)


9

Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески*


10

Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн*


Затверджено:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію
цінних паперів:_____________
(посада)___________
(підпис)____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррайтера**:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій та скасування реєстрації випуску акцій.
** За наявності.Додаток 19
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 2 глави 2 розділу ІІ)

ЗВІТ
про результати емісії акцій
_________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер _____ /1/_____-Т

Дата реєстрації ____ ____________ 20___ року

1

Дата початку розміщення акцій у процесі емісії акцій


2

Дата закінчення розміщення акцій у процесі емісії акцій


3

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом


4

Кількість і тип розміщених акцій у процесі емісії акцій


5

Загальна кількість і сума укладених договорів під час розміщення акцій у процесі емісії акцій


6

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:


грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


7

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)


2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)


8

Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески*


9

Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн*


Затверджено:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію
цінних паперів:_____________
(посада)___________
(підпис)____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррайтера**:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій та скасування реєстрації випуску акцій.
** За наявності.Додаток 20
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 3 глави 2 розділу ІІ)

ЗВІТ
про результати емісії акцій (шляхом публічної пропозиції)
_________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер _____ /1/_____-Т

Дата реєстрації ____ ____________ 20___ року

1

Дата початку розміщення акцій у процесі їх публічної пропозиції


2

Дата закінчення розміщення акцій у процесі їх публічної пропозиції


3

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом


4

Кількість і тип розміщених акцій у процесі публічної пропозиції акцій


5

Загальна кількість і сума укладених договорів під час розміщення акцій у процесі їх публічної пропозиції


6

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:


грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій


7

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)


2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)


8

Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески*


9

Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн*


Затверджено:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію
цінних паперів:_____________
(посада)___________
(підпис)____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррайтера**:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій та скасування реєстрації випуску акцій.
** За наявності.Додаток 21
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 4 глави 2 розділу ІІ)

ЗВІТ
про результати емісії акцій (шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції)
___________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер _____ /1/_____-Т

Дата реєстрації ____ ____________ 20___ року

1

Дата початку розміщення акцій додаткової емісії шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


2

Дата закінчення розміщення акцій додаткової емісії шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


3

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій додаткової емісії шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції порівняно із запланованим обсягом


4

Кількість і тип акцій за наслідками конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


5

Загальна кількість і сума укладених договорів з власниками конвертованих облігацій у процесі конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції


6

Розподіл коштів на статутний капітал


7

Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами виплати номінальної вартості акцій особам, які здійснили конвертацію (обмін) належних конвертованих облігацій в акції*


8

Загальна сума за результатами виплати номінальної вартості акцій особам, які здійснили конвертацію (обмін) належних конвертованих облігацій в акції, грн*


Затверджено:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію
цінних паперів:_____________
(посада)___________
(підпис)____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррайтера**:

_____________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій та скасування реєстрації випуску акцій.
** За наявності.Додаток 22
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 1 пункту 7 глави 2 розділу ІІ)

«____» ____________ 20___ року № _____
            (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

1

Повне найменування товариства


2

Місцезнаходження


3

Номер поточного рахунку та найменування банку, в якому відкрито рахунок


4

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


5

Код за ЄДРПОУ


6

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства


7

Номінальна вартість акції


8

Дата реєстрації випуску акцій і реєстраційний номер випуску акцій згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій


9

Дата затвердження проспекту акцій


10

Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції акцій) із зазначенням способу і дати оприлюднення


11

Дата оприлюднення проспекту акцій (у разі затвердження проспекту акцій реєструвальним органом) із зазначенням способу і дати оприлюднення


____________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 23
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 7 глави 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про результати емісії акцій
_______________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер _____ /1/_____-Т

Дата реєстрації ____ ____________ 20___ року

1

Дати початку та закінчення строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії


2

Дата початку розміщення акцій у процесі емісії акцій:

1)

дата початку проведення першого етапу розміщення акцій


2)

дата початку проведення другого етапу розміщення акцій


3

Дата закінчення розміщення акцій у процесі емісії акцій:

1)

дата закінчення першого етапу розміщення акцій


2)

дата закінчення другого етапу розміщення акцій


4

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом


5

Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі емісії акцій


6

Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі емісії акцій


7

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій


8

Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн


____________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 24
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 1 пункту 1 глави 3 розділу ІІ)

«____» __________ 20___ року № ____
            (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій

1

Повне найменування товариства


2

Код за ЄДРПОУ


3

Місцезнаходження


4

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


5

Номер поточного рахунку та найменування банку, в якому відкрито рахунок


6

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства


7

Загальна кількість акційу тому числі:


простихпривілейованих (за наявності)


8

Нова номінальна вартість акції


9

Попередня номінальна вартість акції


____________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 25
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 1 глави 3 розділу ІІ)

РІШЕННЯ
про підвищення номінальної вартості акцій

1

Повне найменування товариства


2

Код за ЄДРПОУ


3

Місцезнаходження


4

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

1)

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу


2)

голова та члени наглядової ради (за наявності)


3)

корпоративний секретар (за наявності)


4)

ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)


5)

головний бухгалтер (за наявності)


5

Реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)


6

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

1)

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я, по батькові аудитора


2)

місцезнаходження або місце проживання


3)

реквізити свідоцтва / свідоцтв про внесення до реєстру(ів) аудиторських фірм / аудиторів


7

Інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення:


інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):


реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акційоргани, що видали відповідні свідоцтваномінальна вартість акціїкількість акційзагальна сума випускуформа випускуформа існування


8

Інформація про наявність і кількість викуплених та/або іншим чином набутих акцій


9

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про збільшення номінальної вартості акцій


10

Кількість простих/привілейованих акцій


11

Попередня номінальна вартість акції


12

Нова номінальна вартість акції


13

Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про підвищення номінальної вартості акцій)Додаток 26
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІІ)

«____» ____________ 20___ року № ___
            (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених акцій та/або іншим чином набутих та зменшення їх загальної кількості

1

Повне найменування товариства


2

Код за ЄДРПОУ


3

Місцезнаходження


4

Номер поточного рахунку та найменування банку, в якому відкрито рахунок


5

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства


6

Загальна кількість акцій:у тому числі:


простихпривілейованих (за наявності)


7

Загальна номінальна вартість викуплених акцій


8

Загальна кількість викуплених акцій


9

Загальна номінальна вартість іншим чином набутих акцій


10

Загальна кількість іншим чином набутих акцій


11

Кількість акцій, що анулюються


____________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 27
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІІ)

РІШЕННЯ
про зменшення кількості акцій

1

Повне найменування товариства


2

Код за ЄДРПОУ


3

Місцезнаходження


4

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

1)

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу


2)

голова та члени наглядової ради (за наявності)


3)

корпоративний секретар (за наявності)


4)

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)


5)

головний бухгалтер (за наявності)


5

Реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випуску цінних паперів (номер, дата укладення)


6

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту товариства:

1)

повне найменування і ідентифікаційний код аудиторської фірми або прізвище, ім’я, по батькові аудитора


2)

місцезнаходження або місце проживання


3)

реквізити свідоцтва / свідоцтв про внесення до реєстру(ів) аудиторських фірм / аудиторів


7

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:


інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, чинних на дату прийняття рішення, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування


8

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про зменшення кількості акцій


9

Інформація про акції, які анулюються (викуплені та/або іншим чином набуті акції):

1)

дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про викуп розміщених товариством акцій (або відповідного рішення єдиного акціонера товариства або іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів)


2)

кількість викуплених простих/привілейованих акцій


3)

загальна номінальна вартість викуплених акцій


4)

відомості щодо іншим чином набутих акцій (підстава, дата набуття):кількість іншим чином набутих акційзагальна номінальна вартість іншим чином набутих акційкількість простих/привілейованих акцій, що анулюютьсязагальна номінальна вартість акцій, що анулюютьсяДодаток 28
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІІ)

«____» ___________ 20___ року № ____
            (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій

1

Повне найменування товариства


2

Код за ЄДРПОУ


3

Місцезнаходження


4

Номер поточного рахунку та найменування банку, в якому відкрито рахунок


5

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства


6

Загальна кількість акцій:у тому числі:


простихпривілейованих (за наявності)


7

Нова номінальна вартість акції


8

Попередня номінальна вартість акції


____________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 29
до Порядку реєстрації випуску
акцій при збільшенні (зменшенні)
розміру статутного капіталу
акціонерного товариства
(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІІ)

РІШЕННЯ
про зменшення нової номінальної вартості акцій

1

Повне найменування товариства


2

Код за ЄДРПОУ


3

Місцезнаходження


4

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

1)

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу


2)

голова та члени наглядової ради (за наявності)


3)

корпоративний секретар (за наявності)


4)

ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)


5)

головний бухгалтер (за наявності)


5

Реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)


6

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

1)

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я, по батькові аудитора


2)

місцезнаходження або місце проживання


3)

реквізити свідоцтва / свідоцтв про внесення до реєстру(ів) аудиторських фірм / аудиторів


7

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:


інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, чинних на дату прийняття рішення, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування


8

Інформація про наявність і кількість викуплених та/або іншим чином набутих акцій


9

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про зменшення номінальної вартості акцій


10

Кількість простих/привілейованих акцій


11

Попередня номінальна вартість акції


12

Нова номінальна вартість акції


13

Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про зменшення номінальної вартості акцій)

вгору