Документ z0841-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.03.2018, підстава - z0199-18

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКА3

25.05.2016  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2016 р.
за № 841/28971

Про затвердження Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань державної служби
№ 32 від 31.01.2018}

Відповідно до частини п’ятої статті 11, пунктів 2, 14 частини третьої статті 13 та частини сьомої статті 28 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII “Про державну службу”, підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, що додається.

2. Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби згідно з розподілом функціональних повноважень.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. ВащенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
25.05.2016 № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2016 р.
за № 841/28971

ПОРЯДОК
оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

{У тексті Порядку слово «Нацдержслужба» у всіх відмінках замінено словом «НАДС» згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

1. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення та направлення (вручення) державним органам та їх посадовим особам вимог про:

усунення порушень прав державного службовця, встановлених Законом України «Про державну службу» (далі - Закон), відповідно до частини п’ятої статті 11 Закону;

скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, відповідно до пункту 14 частини третьої статті 13 Закону;

скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» відповідно до частини сьомої статті 28 Закону.

2. Вимога - це письмова, обов’язкова для виконання у визначений термін вимога Національного агентства України з питань державної служби (далі - НАДС) або його територіальних органів, яка надсилається державним органам та їх посадовим особам у встановлених Законом випадках з метою усунення порушень законодавства про державну службу.

НАДС має право направляти вимогу будь-яким державним органам та їх посадовим особам, його територіальні органи - державним органам, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення, та їх посадовим особам.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

3. Вимога складається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку. Перший примірник вимоги залишається у НАДС (територіальному органі), другий - із супровідним листом надсилається поштою (вручається) державному органу або його посадовим особам, у разі скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» - керівнику державної служби в державному органі, якому направлено вимогу, або суб’єкту призначення.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

У разі відмови керівника державної служби в державному органі або особи, яка виконує його обов’язки, інших посадових осіб державного органу від отримання вимоги посадові особи НАДС (територіального органу) складають акт про відмову від отримання вимоги у двох примірниках.

4. Вимога підписується Головою НАДС (керівником територіального органу), а у разі відсутності Голови НАДС (керівника територіального органу) - його заступником відповідно до розподілу обов’язків.

5. Вимога може містити зобов’язання державному органу та його посадовим особам щодо скасування рішення державного органу або конкурсної комісії, яке суперечить законодавству про державну службу, в частині реалізації громадянами права на державну службу, повністю або частково.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

Рішення про направлення вимоги про часткове скасування рішення державного органу приймається у випадку, коли інша частина рішення державного органу не суперечить законодавству про державну службу щодо реалізації громадянами права на державну службу.

Рішення про направлення вимоги про часткове скасування рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» приймається НАДС в частині виявлених порушень умов конкурсу під час його проведення.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

6. Вимога підлягає обов’язковому виконанню державними органами, їх посадовими особами в термін, установлений у вимозі.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

Вимога вважається виконаною, якщо державним органом або його посадовими особами, яким було направлено (вручено) вимогу, у встановлений у вимозі термін видано відповідний наказ або розпорядження.

{Абзац другий пункту 6 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

7. Облік надісланих вимог здійснюється у журналі реєстрації вимог, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

Журнал реєстрації вимог повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу та ведеться відповідно до правил діловодства.

Реєстраційні номери на першому та другому примірниках вимоги мають бути однаковими та відповідати порядковому номеру реєстрації вимоги у журналі реєстрації вимог.

8. Про результати виконання вимоги державний орган чи його посадові особи, яким було направлено вимогу, письмово повідомляють НАДС (територіальний орган) про її виконання з наданням завірених у встановленому законодавством порядку копій підтвердних документів протягом трьох робочих днів з дня виконання вимоги.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

Контроль за виконанням вимоги здійснює структурний підрозділ НАДС (територіальний орган), який готував вимогу.

9. Підставами для визнання вимоги такою, що не підлягає виконанню, є:

припинення в результаті ліквідації державного органу, якому направлялась (вручалась) вимога;

смерть державного службовця категорії «Б» і «В», на підставі скарги якого надавалась вимога, що підтверджується витягом з Реєстру про державну реєстрацію смерті відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 (із змінами);

припинення державної служби державним службовцем, щодо відновлення прав якого надавалась (направлялась) обов’язкова до виконання вимога, з підстав, передбачених Законом (крім припинення державної служби державним службовцем з ініціативи суб’єкта призначення у зв’язку з обставинами, що стали підставами для видання вимоги);

Державний орган, його посадова особа зобов’язані повідомляти НАДС (територіальний орган) про наявність підстав для визнання вимоги такою, що не підлягає виконанню, у строк не пізніше трьох робочих днів з дня, коли їм стали відомі такі підстави.

{Порядок доповнено новим пунктом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

10. За наявності підстав, встановлених пунктом 9 цього Порядку, НАДС (територіальний орган) визнає вимогу такою, що не підлягає виконанню.

Рішення про визнання вимоги такою, що не підлягає виконанню, приймає Голова НАДС (начальник територіального органу) або особа, яка виконує його обов’язки.

Рішення про визнання вимоги такою, що не підлягає виконанню, оформлюється наказом НАДС (територіального органу).

Інформація про визнання вимоги такою, що не підлягає виконанню, направляється державному органу чи його посадовій особі, керівнику державної служби в державному органі або суб’єкту призначення, яким було направлено (вручено) вимогу.

{Порядок доповнено новим пунктом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}

Директор Департаменту
контролю та взаємодії
з органами владиС.М. ІголкінДодаток 1
до Порядку оформлення та направлення
(вручення) вимоги про скасування рішень
державних органів та їх посадових осіб
з питань державної служби, які суперечать
законодавству в частині реалізації
громадянами права на державну службу,
про усунення порушень прав державного
службовця або про скасування результатів
конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби
(пункт 3)

ВИМОГА

{Додаток 1 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 32 від 31.01.2018}Додаток 2
до Порядку оформлення
та направлення (вручення) вимоги
про скасування рішень державних
органів та їх посадових осіб з питань
державної служби, які суперечать
законодавству в частині реалізації
громадянами права на державну
службу, про усунення порушень прав
державного службовця або про скасування
результатів конкурсу на зайняття
вакантної посади державної служби
(пункт 7)

ЖУРНАЛ
реєстрації вимог

__________________________________________________________________
(найменування органу)

Розпочато "___" ______________ 20 __ р.

Закінчено "___" ______________ 20 __ р.

Ліва сторінка журналу

Порядковий (реєстраційний) номер вимоги

Дата складання вимоги

Державний орган або посадова особа, до якої направлено вимогу

1

2

3

Права сторінка журналу

Суть порушення та заходи щодо його усунення

Термін виконання вимоги

Відмітка про виконання вимоги

4

5

6
вгору