Документ z0841-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2014, основание - z1187-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
06.08.2008 N 878
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2008 р.
за N 841/15532
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1104 ( z1187-13 ) від 20.06.2013 }
Про затвердження Змін до Положення про порядок
реєстрації випуску акцій з метою здійснення
діяльності зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду

Відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та
Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного
інвестування корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
21.12.2006 N 1585 ( z0046-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.01.2007 за N 46/13313 (додаються).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 06 серпня 2008 N 35
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
06.08.2008 N 878
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2008 р.
за N 841/15532

ЗМІНИ
до Положення про порядок реєстрації випуску
акцій з метою здійснення діяльності
зі спільного інвестування
корпоративного інвестиційного фонду
( z0046-07 )

1. У підпункті "б" підпункту 2.3 пункту 2 розділу II:
1.1. Після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту: "термін початку та закінчення підписки на акції". У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять перший вважати
відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять другим.
1.2. В абзаці вісімнадцятому слово "дати" замінити словом
"термін".
2. У розділі IV:
2.1. Пункт 4 доповнити підпунктом 4.16 такого змісту: "4.16. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату
державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України
від 21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито".
2.2. У пункті 5: 2.2.1. Абзац дев'ятий підпункту 5.2 замінити двома новими
абзацами такого змісту: "розмір сплаченого статутного (складеного) капіталу фонду,
грн; розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу
згідно зі статутом фонду, грн". У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим. 2.2.2. Після підпункту 5.4 доповнити новим підпунктом 5.5
такого змісту: "5.5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій
фонду: номінальна вартість акцій, грн; кількість акцій, штук; загальна сума випуску акцій, грн; форма випуску акцій; форма існування акцій; номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; дані щодо розміщення акцій фонду серед фізичних та юридичних
осіб із зазначенням відсотків щодо кожної категорії зазначених
осіб". У зв'язку з цим підпункти 5.5 - 5.10 вважати відповідно
підпунктами 5.6 - 5.11.
3. У пункті 5 розділу V:
3.1. Абзац дев'ятий підпункту 5.2 замінити двома новими
абзацами такого змісту: "розмір сплаченого статутного (складеного) капіталу фонду,
грн; розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу
згідно зі статутом фонду, грн". У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим.
3.2. Після підпункту 5.4 доповнити новим підпунктом 5.5
такого змісту: "5.5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій
фонду: номінальна вартість акцій, грн; кількість акцій, штук; загальна сума випуску акцій, грн; форма випуску акцій; форма існування акцій; номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; дані щодо розміщення акцій фонду серед фізичних та юридичних
осіб із зазначенням відсотків щодо кожної категорії зазначених
осіб". У зв'язку з цим підпункти 5.5 - 5.10 вважати відповідно
підпунктами 5.6 - 5.11.
4. У розділі VI:
4.1. Пункт 4 після слова "одночасно" доповнити словами
"окремими комплектами документів".
4.2. У пункті 7: у підпункті "и" слова та цифру "згідно з додатком 5" замінити
словами "відповідно до"; у підпункті "і" слова та цифру "згідно з додатком 6" замінити
словами "відповідно до".
5. У тексті Положення ( z0046-07 ) слова "статутний капітал"
у всіх відмінках замінити словами "статутний (складений) капітал"
у відповідних відмінках.
6. У додатку 2 слова "уповноважена особа емітента" замінити
словами "засновник (уповноважена особа засновника (ків)".
7. У додатку 3 слова "Кількість розміщених акцій, штук"
замінити словами "Кількість акцій, на які проведено підписку".
8. У додатку 5 рядок "Розмір зареєстрованого та сплаченого
статутного капіталу згідно зі статутом корпоративного
інвестиційного фонду" замінити рядками такого змісту: "Розмір сплаченого статутного (складеного) капіталу фонду,
грн; Розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу
згідно із статутом фонду, грн".
9. У додатку 7 після слів "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ"
доповнити словами "реєстраційний код за ЄДРІСІ".
10. У додатку 8: рядок "Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного
капіталу згідно зі статутом корпоративного інвестиційного фонду,
грн" замінити двома рядками такого змісту: "Розмір сплаченого статутного (складеного) капіталу фонду,
грн; Розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу
згідно із статутом фонду, грн"; після рядка "Розмір зареєстрованого статутного (складеного)
капіталу згідно із статутом фонду, грн" доповнити рядком такого
змісту: "Причина внесення змін до проспекту емісії акцій".
11. У додатку 9: рядок "Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного
капіталу згідно зі статутом корпоративного інвестиційного фонду"
замінити двома рядками такого змісту: "Розмір сплаченого статутного (складеного) капіталу фонду,
грн; Розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу
згідно із статутом фонду, грн"; після рядка "Розмір зареєстрованого статутного (складеного)
капіталу згідно із статутом фонду, грн" доповнити рядком такого
змісту: "Причина внесення змін до проспекту емісії акцій".
Начальник управління
спільного інвестування Є.Івановвверх