Документ z0840-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.01.2019, підстава - z1454-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2018  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 840/32292

Про затвердження Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 605 від 29.11.2018}

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998, та Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 404, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України, що додається.

2. Першому заступнику Міністра оборони України, заступникам Міністра оборони України (згідно з розподілом повноважень), заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень), командувачам видів Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України в двомісячний строк забезпечити приведення статутів (положень) підпорядкованих вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ Збройних Сил України у відповідність з вимогами цієї Інструкції.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
26.06.2018  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 840/32292

ІНСТРУКЦІЯ
з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заміщення на конкурсній основі особами офіцерського складу та працівниками вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах (далі - ВВНЗ), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі - ВНП ЗВО), організаціях, у складі яких є науковий підрозділ (далі - ОНП) та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України (далі - НУ).

Посади військовослужбовців у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ, військова служба яких не пов’язана з науковою і науково-технічною діяльністю, заміщуються військовослужбовцями відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами) (далі - Положення).

Регулювання трудових відносин працівників, які заміщують військові посади та діяльність яких не пов’язана з науковою і науково-технічною діяльністю, здійснюється відповідно до законодавства України.

2. У мирний час окремі військові посади у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ можуть заміщуватися цивільними особами відповідно до Порядку заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), затвердженого наказом Міністерства оборони України від 29 травня 2017 року № 292, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 року за № 747/30615.

3. Основні посади, що належать до посад наукових працівників у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ, визначено статтею 31 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі - Закон).

4. Брати участь у конкурсі на посади наукових працівників ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ має право особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на ці посади.

5. Не допускається невмотивована відмова від розгляду документів особи на участь у конкурсі на заміщення вакантної наукової посади.

6. У разі переходу ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ на штат воєнного часу працівники, які заміщали військові посади наукових працівників, звільняються у встановленому порядку. Зазначені посади комплектуються особами офіцерського складу, резервістами або іншими військовозобов’язаними відповідно до вимог законодавства України. Конкурс на заміщення таких посад не проводиться.

7. У разі функціонування ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ в умовах особливого періоду за клопотанням керівника ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ уповноважена посадова особа приймає рішення щодо призначення на вакантну наукову посаду без проведення конкурсу особи офіцерського складу з числа командирів (начальників), які мають відповідну освіту, досвід безпосереднього керівництва веденням (забезпечення ведення) бойових дій та статус учасника бойових дій.

Клопотання керівника ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ подається у разі позитивного висновку вченої (наукової, науково-технічної) ради (далі - рада) ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ щодо призначення на вакантну посаду особи офіцерського складу.

8. В окремих випадках у разі неможливості забезпечення наукової діяльності у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ наявними штатними працівниками вакантні посади наукових працівників можуть тимчасово заміщуватися науковими працівниками за строковим трудовим договором до проведення конкурс-ного заміщення цих посад у поточному навчальному році або календарному році відповідно.

9. Конкурс проводиться у разі:

звільнення наукового працівника на підставах, передбачених законодавством;

уведення нової наукової посади до штату (штатного розпису) у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ в установленому порядку;

припинення трудового договору (контракту);

закінчення строку перебування військовослужбовця Збройних Сил України на посаді наукового працівника.

10. Конкурс на посади наукових працівників, визначені частиною першою статті 31 Закону, проводиться з урахуванням:

частини тринадцятої статті 7 Закону щодо обрання керівників структурних підрозділів у НУ;

частини другої статті 9 Закону щодо обрання керівника НУ;

статуту (положення), інших установчих документів НУ, наукових підрозділів у складі ВВНЗ, ВНП ЗВО та ОНП.

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад на умовах сумісництва проводиться з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1993 року № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», від 04 березня 2015 року № 81 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції» та інших нормативно-правових актів.

Особливості порядку проведення конкурсу на умовах сумісництва встановлюють ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ.

Особливості проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад НУ розвідувального органу Міністерства оборони України встановлює керівник розвідувального органу з урахуванням специфіки діяльності НУ.

11. Конкурс не проводиться у разі заміщення вакантних наукових посад:

за переведенням наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду з іншої НУ, інших наукових підрозділів у складі ВВНЗ, ВНП ЗВО та ОНП;

у разі призначення наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду до НУ, наукових підрозділів у складі ВВНЗ, ВНП ЗВО та ОНП;

у разі переведення особи, звільненої від виконання обов’язків на керівній науковій посаді, на наукову посаду у тій самій НУ, тому самому науковому підрозділі у складі ВВНЗ, ВНП ЗВО та ОНП;

випускниками:

докторантури у разі повернення на наукові посади, які вони обіймали до вступу до докторантури;

ад’юнктури (інтернатури), які призначаються згідно з вимогами чинного законодавства;

ВВНЗ та ВНП ЗВО згідно з Положенням.

12. Конкурс не проводиться у разі заміщення вакантних наукових посад на умовах трудового договору, укладеного відповідно до пунктів 2, 3 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, або контракту:

керівниками та авторами проекту переможця відповідного конкурсу на виконання фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - дослідження і розробки) за рахунок коштів державного бюджету на період виконання досліджень і розробок, передбачених проектом, в установленому порядку;

тимчасово відсутніх наукових працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва; перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку відповідно до частини шостої статті 179 Кодексу законів про працю України; у науковому відрядженні, у тому числі пов’язаному з довготривалою науковою експедицією; у довгостроковому науковому стажуванні, у тому числі закордонному; виконують державні або громадські обов’язки тощо;

у новоутворених (реорганізованих) наукових підрозділах ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ до початку діяльності ради;

на період проведення конкурсу та затвердження його результатів;

на строк менш як один рік.

У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації наукових підрозділів у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ або за результатами атестації наукового працівника на відповідність займаній посаді переведення наукового працівника на рівнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду, крім посади керівників новоутворених наукових підрозділів, здійснюється без проведення конкурсу.

13. У новоутворених (реорганізованих) НУ за поданням посадової особи, у підпорядкуванні якої знаходиться НУ, встановленим порядком призначається тимчасово виконуючий обов’язки начальника НУ на строк до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців.

У новоутворених (реорганізованих) НУ керівником органу військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває відповідна НУ, не пізніше чим у місячний строк з дня утворення ради оголошується конкурс на заміщення посади начальника (керівника) НУ.

14. Конкурс на наукові посади оголошується в такі строки:

не пізніше ніж за три місяці до закінчення граничного строку перебування на цій посаді військовослужбовця;

не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту (строку дії трудового договору) працівника, який займає цю посаду;

на вакантну посаду - не пізніше одного місяця з дня утворення вакансії.

15. Забороняється призначення осіб офіцерського складу та цивільних осіб на посади наукових працівників ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ наказами відповідних командирів (начальників) без оголошення та проведення конкурсу за винятком випадків, визначених пунктами 6, 7, 11, 12 цього розділу.

II. Кваліфікаційні вимоги до наукових посад ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ

1. Кандидат на посаду начальника (керівника) НУ повинен бути громадянином України та вільно володіти державною мовою.

Начальника (керівника) НУ обирають на зборах колективу наукових працівників цієї установи на строк до п’яти років у межах строку, визначеного статутом (положенням) НУ, з правом бути переобраним.

Одна і та сама особа не може бути начальником (керівником) відповідної НУ установи більш як два строки.

2. Не може бути обрана, призначена на посаду начальника (керівника) (у тому числі виконувачем обов’язків начальника (керівника)) особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо таку судимість не погашено або не знято в установленому законом порядку;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення,- протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення,- протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

3. Посади начальників (керівників) науково-дослідних інститутів Збройних Сил України можуть займати особи, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше десяти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше п’яти років.

4. Посади начальників (керівників) НУ, для яких науково-технічна діяльність є основною, можуть займати особи, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше десяти років та досвід керівництва науково--дослідними (науково-випробувальними) підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше п’яти років.

5. Посади начальників (керівників) інших НУ можуть займати особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років.

6. Посаду начальника (керівника) Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського може займати особа, яка має науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше десяти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше п’яти років.

7. Посади заступників начальників науково-дослідних інститутів, Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського з наукової роботи можуть займати особи, які мають науковий ступінь, вчене звання та стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше семи років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше п’яти років.

8. Посади заступників начальників НУ з наукової роботи, для яких науково-технічна діяльність є основною, можуть займати особи, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби (роботи) на посадах наукових працівників не менше семи років та досвід керівництва науково-дослідними (науково-випробувальними) підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше п’яти років.

9. Посади заступників начальників інших НУ з наукової роботи можуть займати особи, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково--педагогічних) працівників не менше п’яти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років.

10. Посади начальників (заступників з наукової роботи) наукових центрів у складі ВВНЗ, ВНП ЗВО можуть займати особи, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років.

11. Посади начальників наукових центрів (управлінь) у складі НУ можуть займати особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти (дванадцяти) років та відповідний рівень освіти.

12. Посади начальників (заступників) наукових відділів у складі ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ можуть займати особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти (трьох) років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти (семи) років та відповідний рівень освіти.

13. Посади головних наукових співробітників ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ можуть займати особи, які мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше десяти років, у тому числі досвід наукової роботи не менше семи років, за останні десять років не менше 10 публікацій (патентів).

14. Посади провідних наукових співробітників ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ можуть займати особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

15. Посади начальників науково-дослідних лабораторій ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ можуть займати особи, які мають стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - не менше трьох років.

16. Посади старших наукових співробітників ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

17. Посади наукових співробітників ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

18. Посади молодших наукових співробітників ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ займають особи, які мають досвід проходження військової служби не менше трьох років. За наявності наукового ступеня, закінчення ад’юнктури - без вимог до стажу роботи. На посаду молодшого наукового співробітника можуть бути призначені, як виняток, випускники вищих навчальних закладів, які набули досвіду наукової роботи у період навчання.

19. Начальники (керівники) ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ за поданням наукової ради та погодженням із органом військового управління, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ, можуть встановлювати додаткові вимоги до наукових посад.

III. Організація проведення конкурсу кандидатів на вакантну посаду начальника (керівника) НУ

1. Начальника (керівника) НУ обирають шляхом таємного голосування на зборах колективу штатних наукових працівників НУ на строк до п’яти років у межах строку, визначеного статутом (положенням) НУ, з правом бути переобраним і призначають на посаду в порядку, передбаченому Законом.

2. Процедура обрання начальника (керівника) НУ проводиться у три етапи:

оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду начальника (керівника) НУ (далі - претенденти);

підготовка виборів;

проведення виборів.

3. Конкурс оголошується керівником органу військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває відповідна НУ.

Для проведення конкурсу на посаду начальника (керівника) НУ наказом керівника органу військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває відповідна НУ, створюється конкурсна комісія.

До складу конкурсної комісії залучаються представники командувача (начальника), якому підпорядковано НУ, Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Воєнно--наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України, замовники наукових досліджень та розробок (за згодою), а також за потреби представники інших органів військового управління, наукової установи (за згодою), (не менше 1/3 членів конкурсної комісії, які обираються на зборах колективу наукових працівників НУ).

Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом керівника органу військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває відповідна НУ.

4. Орган військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває відповідна НУ, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає посаду начальника (керівника), або протягом тижня з дня утворення вакансії опубліковує в офіційному друкованому виданні оголошення про проведення конкурсу з одночасним розміщенням його на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України та інформує про це Міністерство освіти і науки України.

Після оголошення в засобах масової інформації Міністерства оборони України відомостей про проведення конкурсу до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України, ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ конкурсна комісія розсилає інформаційні листки про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади за формою, наведеною у додатку до цієї Інструкції

5. Оголошення про проведення конкурсу містить:

повне найменування НУ;

інформацію про строк подання претендентами документів;

адресу, за якою здійснюється прийом документів;

контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти);

інформацію про дату проведення виборів.

6. Прийом документів претендентів конкурсна комісія здійснює протягом двох місяців з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

7. Підготовка та проведення виборів начальника (керівника) НУ здійснюється відповідно до Методичних рекомендацй щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998.

IV. Організація проведення конкурсу кандидатів на інші вакантні наукові посади ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ

1. Рішення про проведення конкурсу приймає керівник ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ у разі потреби, але не раніше ніж за три місяці з дня, коли посада стає (стала) вакантною.

2. Оголошення про проведення конкурсу на вакантні наукові посади публікуються в друкованих засобах масової інформації Міністерства оборони України, на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Після оголошення в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу на адреси керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, яким підпорядковуються ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ, замовників на підготовку військових фахівців (за згодою), начальників ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ Збройних Сил України надсилаються інформаційні листки.

3. В оголошенні зазначаються такі відомості:

1) повне найменування ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ із зазначенням місцезнаходження, офіційного веб-сайта, номерів телефонів та адреси електронної пошти;

2) наукові посади, на які оголошено конкурс, та вимоги до таких посад;

3) перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі;

4) строк прийняття заяв та документів, який не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення;

5) адреса прийняття документів;

6) прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу.

В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

4. Зміна умов проведення конкурсу або його скасування здійснюються за рішенням керівника ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ.

5. Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

6. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) рапорт (письмову заяву) на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список);

4) копію трудової книжки (за наявності);

5) автобіографію;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

7) перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

7. У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

8. Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, у триденний строк з дня надходження забезпечує служба управління персоналом (далі - служба) ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ.

Перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у десятиденний строк з дня надходження здійснює конкурсна комісія ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляє служба протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі у конкурсі.

9. Рішенням керівника ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ затверджується протягом п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв та документів перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ.

10. Для проведення конкурсу наказом керівника утворюється конкурсна комісія (далі - комісія) у складі не менш як сім осіб.

11. До складу комісії входять члени ради, провідні фахівці окремих структурних підрозділів ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ.

Головою комісії призначається перший заступник керівника або один із заступників керівника ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ.

{Абзац другий пункту 11 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

До роботи комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися експерти (фахівці) у відповідній галузі (сфері), а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності; за їх згодою).

12. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

13. Про час і місце проведення засідання комісія повідомляє учасникам конкурсу.

14. Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу.

15. Комісія за результатами опрацювання поданих документів, додаткової інформації, наданої кандидатом, співбесіди приймає рішення щодо кожного учасника шляхом таємного голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії.

Під час оцінювання відомостей, наданих учасником конкурсу, також враховуються:

актуальність, практичне значення отриманої наукової (науково-технічної) продукції;

наукова новизна та обґрунтованість одержаних результатів досліджень і розробок та висновків;

особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок;

володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок;

досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь у редколегіях міжнародних видань, членство у міжнародних фахових товариствах;

рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами).

16. У разі якщо два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту саму вакантну наукову посаду, отримали однакову кількість голосів, переможця конкурсу визначає комісія шляхом відкритого голосування.

При цьому комісія може брати до уваги переваги учасника конкурсу в рівні присудженого ступеня вищої освіти, присвоєного вченого звання, досвіді фахової роботи, кількості наукових публікацій.

У разі рівного розподілу голосів членів комісії голос головуючого на засіданні є вирішальним.

17. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. Кожний член комісії має право додати до протоколу свою окрему думку.

18. Результати конкурсу не пізніше 10 календарних днів з дня затвердження переліку учасників конкурсу виносяться на розгляд та затвердження ради.

Витяг з протоколу засідання ради про затвердження результатів конкурсу долучається до конкурсних справ учасників конкурсу.

19. Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;

жодну з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не було до нього допущено;

жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;

переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

20. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ, результати конкурсу затверджуються наказом керівника ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ протягом трьох робочих днів після затвердження радою.

21. Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможець конкурсу не подав, посада вважається вакантною.

22. Військовослужбовці, обрані за конкурсом, призначаються на наукові посади відповідно до Номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу.

23. Контракт або трудовий договір (безстроковий, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; такий, що укладається на час виконання певної роботи) укладається з переможцем конкурсу на підставі прийнятого рішення та його заяви з урахуванням статей 21, 23 Кодексу законів про працю України.

Начальник Воєнно-наукового
управління
Генерального штабу
Збройних Сил України
полковник

Ю.А. Гусак


Додаток
до Інструкції з заміщення
на конкурсній основі
вакантних наукових посад
у вищих військових навчальних закладах,
військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти
та наукових установах
Міністерства оборони України
та Збройних Сил України
(пункт 4 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

1. Орган управління, який оголошує конкурс


(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади)


(назва посади)


(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду)

2. Умови участі у конкурсі


(науковий ступінь, вчене звання)


(військово-облікова спеціальність)


(ступінь вищої освіти)


(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників)

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії

4. Перелік, які надсилаються для участі в конкурсі

5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали)

6. Керівнику органу військового управління

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)вгору