Документ z0839-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.06.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2012  № 408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2012 р.
за № 839/21151

Про затвердження Порядку здійснення дострокового погашення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті

Відповідно до пункту 7 Основних умов випуску та порядку розміщення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 234, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення дострокового погашення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, що додається.

2. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) та Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.) при складанні проектів державного бюджету передбачати кошти на погашення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, в обсязі, що забезпечуватиме повне погашення облігацій, які можуть бути пред’явлені для дострокового погашення у році, на який складається проект державного бюджету.

3. Державній казначейській службі України (Харченко С.І.) здійснювати погашення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, на підставі розпоряджень Міністерства фінансів України про перерахування коштів та завірених в установленому порядку копій заяв власників середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті.

4. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Рибака С.О. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Національного банку УкраїниІ.В. Соркін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.03.2012  № 408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2012 р.
за № 839/21151

ПОРЯДОК
здійснення дострокового погашення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті

1. Відповідно до цього Порядку достроково погашатися можуть виключно середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті (далі - середньострокові облігації, номіновані в іноземній валюті), що були випущені Міністерством фінансів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик».

2. Дострокове погашення середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, здійснюється емітентом на вимогу їх власників за номінальною вартістю разом з накопиченим купонним доходом, який розраховується за ставкою 0,5 розміру річної відсоткової ставки доходу, встановленої відповідно до Основних умов випуску та порядку розміщення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 234 (далі - Основні умови), за період з дати початку поточного купонного періоду до дати здійснення їх дострокового погашення.

3. Для здійснення дострокового погашення облігацій власник середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті(далі - власник), подає до Міністерства фінансів України письмову заяву.

Заява складається у довільній формі і повинна містити:

повне найменування власника - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові власника - фізичної особи;

місцезнаходження власника - юридичної особи або місце проживання власника - фізичної особи;

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер для власників - юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) для власників - фізичних осіб;

вимогу власника про здійснення операцій дострокового погашення середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, на умовах, визначених цим Порядком, із зазначенням їх виду, повного найменування, міжнародного ідентифікаційного номера, кількості, а також дати дострокового погашення, визначеної власником;

реквізити обслуговувального зберігача - клієнта депозитарію Національного банку України.

4. Заява подається власником середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, не пізніше ніж за 20 календарних днів додати їх дострокового погашення, визначеної власником.Датою подання заяви вважається дата її реєстрації в Міністерстві фінансів України.

До заяви додається довідка про стан рахунку в цінних паперах зберігача та (або) виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента, які підтверджують, що середньострокові облігації, номіновані в іноземній валюті, які пропонуються для дострокового погашення, були переказані на рахунок щодо обліку державних цінних паперів, заблокованих за операціями емітента у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України з питань депозитарної діяльності.

Заява власника є підставою для здійснення дострокового погашення середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, на умовах, визначених цим Порядком.

5. У разі дотримання власником умов, передбачених пунктами 3, 4 цього Порядку, Міністерство фінансів України готує відповідні документи для проведення дострокового погашення середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті.

6. Міністерство фінансів України надає власнику середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, повідомлення за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, протягом 5 банківських днів після дати подання заяви.

У разі проведення дострокового погашення за участю зберігача - клієнта депозитарію Національного банку України, який здійснює ведення рахунків щодо обліку державних цінних паперів власників середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, копія вищезазначеного повідомлення надсилається обслуговувальному зберігачу - клієнту депозитарію Національного банку України.

7. На підставі заяви власника Міністерство фінансів України здійснює відповідні коригування графіка погашення та обслуговування державного боргу та надає розпорядження Державній казначейській службі України про перерахування коштів Національному банку України із виділенням витрат на погашення середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, та сплату купонного доходу, визначеного відповідно до пункту 2 цього Порядку.

8. Міністерство фінансів України не пізніше ніж за 3 банківських дні до дати дострокового погашення середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, надає Національному банку України:

копії заяви власника облігацій та повідомлення, надісланого Міністерством фінансів України власнику облігацій, про прийняте рішення;

розпорядження на переказ середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, що достроково погашаються, на рахунок емітента щодо обліку викуплених цінних паперів, які погашаються або анулюються.

9. Подальші операції з дострокового погашення середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, здійснюються на підставі розпоряджень Міністерства фінансів України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України щодо депозитарної діяльності з державними цінними паперами.

10. Проведення заміни глобальних сертифікатів, якими оформлена емісія середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, у зв’язку з проведеними операціями з дострокового погашення та зменшенням кількості державних цінних паперів, що перебувають в обігу, здійснюється Міністерством фінансів України в порядку, визначеному законодавством України.

Директор Департаменту
боргової та міжнародної
фінансової політикиГ.Д. Пахачук
Додаток
до Порядку здійснення дострокового
погашення середньострокових
державних облігацій з достроковим
погашенням, номінованих
в іноземній валюті

ПОВІДОМЛЕННЯвгору