Документ z0838-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2013, підстава - z1214-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
02.09.2010 N 312
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2010 р.
за N 838/18133
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 611 ( z1214-13 ) від 26.06.2013 }
Про затвердження Змін до Інструкції
з бухгалтерського обліку необоротних
активів бюджетних установ

Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ), з метою
забезпечення єдності бухгалтерського обліку необоротних активів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 ( z0459-00 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за
N 459/4680 (зі змінами) (додаються).
2. Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних
активів бюджетних установ ( z0459-00 ), затверджені цим наказом,
органам Державного казначейства України довести до відома установ,
що ними обслуговуються.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Центральні органи виконавчої влади, інші головні
розпорядники бюджетних коштів, які мають відомчі галузеві
інструкції з обліку необоротних активів, повинні привести їх у
відповідність до норм Інструкції з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних установ ( z0459-00 ) із урахуванням
цих Змін.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова С.І.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
02.09.2010 N 312
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2010 р.
за N 838/18133

ЗМІНИ
до Інструкції з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних установ
( z0459-00 )

1. У главі 1:
1.1. Перше речення пункту 1.7 після слова "проводиться"
доповнити словами "протягом I кварталу наступного звітного року".
1.2. У першому реченні пункту 1.20 слова "(за винятком
бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів,
білизни, постільних речей, одягу та взуття, матеріалів
довготривалого використання з науковою метою та таких, що мають
обмежене використання)" виключити.
2. У главі 6:
2.1. Пункт 6.11 після абзацу третього доповнити новим абзацом
четвертим такого змісту: "В інвентарних картках обліку основних засобів типової
форми ОЗ-6 (бюджет) ( z0612-97 ) та ОЗ-8 (бюджет) у графі "Знос"
зазначається річна норма зносу у гривнях та відсотках.". У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим.
2.2. У пункті 6.28 літеру і цифри "ф. 434" виключити.
3. Пункт 7.3 глави 7 доповнити підпунктами 7, 8 такого
змісту: "7) документацію з типового проектування незалежно від
вартості; 8) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та
інші).".
4. У додатку до Інструкції ( z0459-00 ):
4.1. Пункт 5 викласти в такій редакції:
" -------------------------------------------------------------------------------- | | Назва субрахунку | Назва підгрупи | Строк | Норма | | | | |корисного | зносу до | | | | |використа- |первісної | | | | |ння, років |вартості в| | | | | |розрахунку| | | | | |на рік, % | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |5 |Робочі і |Тварини зоопарків та подібних | 5 | 20 | | |продуктивні тварини |установ, службові собаки | | | | | |(підгрупи 3, 4) | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Робоча, продуктивна та | 7 | 15 | | | |інша худоба (підгрупи 1, 2) | | | --------------------------------------------------------------------------------".
4.2. Після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
" -------------------------------------------------------------------------------- | | Назва субрахунку | Назва підгрупи | Строк | Норма | | | | |корисного | зносу до | | | | |використа- |первісної | | | | |ння, років |вартості в| | | | | |розрахунку| | | | | |на рік, % | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |6 |Багаторічні |Культури ягідні (суниця) | 3 | 35 | | |насадження |-------------------------------+-----------+----------| | | |Культури ягідні (крім суниці), | 10 | 10 | | | |плодові, овочеві | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Культури ефіроолійні, лікарські| 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Насадження штучні ботанічних | 20 | 5 | | | |садів та інших | | | | | |науково-дослідних установ і | | | | | |навчальних закладів для | | | | | |науково-дослідних цілей | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Насадження озеленювальні | 25 | 4 | | | |та декоративні | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Захисні та інші лісні | 50 | 2 | | | |насадження | | | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Інші довгострокові біологічні | 20 | 5 | | | |активи, не класифіковані | | | --------------------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим пункти 6, 7 уважати пунктами 7, 8.
4.3. У графі "Назва підгрупи" пункту 7 слово та цифру
"(підгрупа 3)" замінити словом та цифрами "(підгрупи 1, 3)".
Заступник директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Л.І.Литвиненковгору