Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
18.05.2006 N 5793
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2006 р.
за N 838/12712

Про затвердження Змін
до Кваліфікаційних вимог до членів рад
недержавних пенсійних фондів та фахівців
з питань адміністрування недержавних
пенсійних фондів

Відповідно до статті 27 Закону України "Про недержавне
пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ) та підпункту 50 пункту 4 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292
( 292/2003 ), а також з метою вдосконалення державного регулювання
діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних вимог до членів рад
недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування
недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27.11.2003 N 137 ( z1164-03 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 16.12.2003 за N 1164/8485, що додаються.
2. Заступнику Голови Левченко В.П. та Юридичному департаменту
(Чурсін О.В.) забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови згідно з розподілом обов'язків.
Голова В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 18.05.2006 N 228
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
Україи з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
18.05.2006 N 5793
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2006 р.
за N 838/12712

ЗМІНИ
до Кваліфікаційних вимог до членів рад
недержавних пенсійних фондів та фахівців
з питань адміністрування недержавних
пенсійних фондів
( z1164-03 )

1. У тексті цих Кваліфікаційних вимог слово "вищу" замінити
словами "повну вищу".
2. У назві розділу 3 слово "професійного" виключити.
3. Абзац перший пункту 3.1 після слів "професійного
адміністратора недержавного пенсійного фонду" доповнити словами
"або компанії з управління активами, що здійснює адміністрування
недержавних пенсійних фондів".
4. Розділ 3 доповнити пунктом 3.4 такого змісту: "3.4. Особа, яка претендує на обіймання посади керівника
структурного підрозділу з адміністрування одноосібного засновника
корпоративного пенсійного фонду, що прийняв рішення про самостійне
здійснення адміністрування такого фонду, повинна мати: повну вищу освіту; загальний стаж роботи не менше 5 років; кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування
недержавних пенсійних фондів"
Заступник Голови В.Левченко


Публікації документа