Документ z0837-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.06.2018  № 424


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2018 р.
за № 837/32289

Про затвердження  Положення про здійснення  публічної пропозиції  цінних паперів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», з метою встановлення порядку здійснення публічної пропозиції цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів (далі - Положення), що додається.

2. Акціонери публічних акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, та повинні до 01 січня 2019 року привести у відповідність до Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» свої статути та внутрішні положення, у разі наміру здійснити публічну пропозицію у випадках, коли вимоги щодо необхідності оформлення проспекту на них не поширюються, зобов’язані отримати згоду акціонерного товариства на здійснення такої публічної пропозиції.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
21 червня 2018 року № 424


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2018 р.
за № 837/32289

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення публічної пропозиції цінних паперів

І. Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок здійснення публічної пропозиції цінних паперів емітентом (з урахуванням особливостей емісії цінних паперів, передбачених іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган)), оферентом, підготовки та подання на затвердження проспекту цінних паперів реєструвальному органу, затвердження реєструвальним органом проспекту цінних паперів, внесення змін та доповнень до проспекту цінних паперів, затвердження реєструвальним органом змін та доповнень до проспекту цінних паперів, погодження емітентом проспекту цінних паперів, що оформлюється оферентом, оприлюднення проспекту цінних паперів особою, що здійснює публічну пропозицію цінних паперів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі - кваліфіковані інвестори) - інвестори у фінансові інструменти, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;

дата здійснення публічної пропозиції - дата оприлюднення публічної пропозиції особою, що здійснює публічну пропозицію.

3. Фінансова звітність - звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні дати), яка складається із:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності.

4. Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, використовуються відповідно до чинного законодавства.

5. Кваліфікованими інвесторами є:

1) міжнародні фінансові організації;

2) іноземні держави та їх центральні банки;

3) держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Національний банк України;

4) професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії;

5) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

власні кошти становлять не менше 2 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності.

ІІ. Публічна пропозиція цінних паперів

1. Здійснення публічної пропозиції цінних паперів

Публічна пропозиція цінних паперів (далі - публічна пропозиція) - пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та цього Положення.

Публічна пропозиція має містити умови та порядок придбання цінних паперів, щодо яких здійснюється така публічна пропозиція, строк дії такої пропозиції, інші умови відповідно до цього Положення.

Публічна пропозиція має здійснюватися відповідно до вимог законодавства та цього Положення.

Публічна пропозиція може здійснюватися:

емітентом у процесі емісії цінних паперів;

емітентом щодо викуплених або іншим чином набутих цінних паперів;

оферентом щодо продажу належних йому цінних паперів.

Подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру вважається здійсненням публічної пропозиції.

Подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі без включення до біржового реєстру не вважається здійсненням публічної пропозиції.

2. Публічна пропозиція, яка вимагає оформлення проспекту

Публічна пропозиція, яка вимагає оформлення проспекту цінних паперів (далі - проспект), здійснюється виключно за умови оформлення проспекту, його затвердження реєструвальним органом та оприлюднення в порядку, визначеному цим Положенням.

Особа, що має намір здійснити публічну пропозицію, яка вимагає оформлення проспекту, крім випадків здійснення публічної пропозиції цінних паперів у процесі їх емісії, повинна подати до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 1 глави 9 розділу ІІІ цього Положення.

Рішення про затвердження або відмову в затвердженні проспекту приймається реєструвальним органом в порядку та строки, передбачені пунктом 3 глави 9 розділу ІІІ цього Положення.

Здійснення публічної пропозиції, яка вимагає оформлення проспекту, можливе лише за умови дійсності проспекту на дату здійснення такої публічної пропозиції.

3. Публічна пропозиція, яка не вимагає оформлення проспекту

1. Здійснення публічної пропозиції не вимагає оформлення проспекту, якщо публічна пропозиція підпадає під випадки, визначені частиною 4 статті 34 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Здійснення публічної пропозиції, яка не вимагає оформлення проспекту, можливе лише за умови подання публічної пропозиції до реєструвального органу в порядку, передбаченому цим Положенням.

Особа, що має намір здійснити публічну пропозицію, яка не вимагає оформлення проспекту, повинна подати до реєструвального органу документи, передбачені пунктами 4, 6 цієї глави, не пізніше ніж за три робочі дні до дати здійснення публічної пропозиції.

Оприлюднення публічної пропозиції, яка не вимагає оформлення проспекту, здійснюється в порядку та строки, передбачені пунктами 1, 2 глави 10 розділу ІІІ цього Положення.

2. Публічна пропозиція цінних паперів емітентом у процесі їх емісії здійснюється виключно за умови:

1) дотримання емітентом вимог законодавства про емісію цінних паперів;

2) реєстрації випуску цінних паперів реєструвальним органом.

3. Публічна пропозиція щодо викуплених або іншим чином набутих цінних паперів здійснюється емітентом виключно за умови дотримання емітентом вимог статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства» та законодавства про здійснення операцій з цінними паперами щодо викуплених цінних паперів та у разі публічної пропозиції іншим чином набутих цінних паперів.

Публічна пропозиція викуплених або іншим чином набутих емітентом цінних паперів здійснюється за такими етапами:

прийняття уповноваженим органом емітента рішення про здійснення публічної пропозиції викуплених або іншим чином набутих емітентом цінних паперів, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

затвердження ринкової вартості цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція (у випадках, встановлених законодавством);

подання до реєструвального органу документів про здійснення публічної пропозиції;

оприлюднення публічної пропозиції.

4. У випадку здійснення публічної пропозиції викуплених або іншим чином набутих цінних паперів, яка не вимагає оформлення проспекту, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про публічну пропозицію (додаток 1);

публічну пропозицію (додаток 2);

рішення уповноваженого органу емітента про здійснення публічної пропозиції викуплених або інших чином набутих емітентом цінних паперів, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

документ про затвердження ринкової вартості цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція (у випадках, встановлених законодавством);

довідку про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу цінних паперів відповідного випуску, та/або реєстр власників цінних паперів відповідного випуску;

документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про здійснення публічної пропозиції та публічну пропозицію;

форму з контактними даними осіб, відповідальних за підготовку та оформлення проспекту, заяви та змін до нього (додаток 3).

5. Оферент може самостійно оформити проспект (додаток 4) у разі відсутності дійсного проспекту на дату здійснення публічної пропозиції. Оформлений оферентом проспект має бути погоджений емітентом.

Підтвердження погодження проспекту емітентом надається за формою, наведеною в додатку 5.

Публічна пропозиція цінних паперів оферентом здійснюється за такими етапами:

прийняття уповноваженим органом оферента (якщо оферент є юридичною особою) або особисто оферентом (якщо оферент є фізичною особою) рішення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

погодження проспекту, оформленого оферентом, із емітентом цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція (у разі оформлення проспекту);

подання до реєструвального органу документів про здійснення публічної пропозиції;

оприлюднення публічної пропозиції.

6. У випадку здійснення публічної пропозиції оферентом, яка не вимагає оформлення проспекту, оферент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про публічну пропозицію;

публічну пропозицію;

рішення уповноваженого органу оферента (якщо оферент є юридичною особою) або оферента (якщо оферент є фізичною особою) про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

виписку з рахунку в цінних паперах оферента, що підтверджує право власності оферента на цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція;

документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про публічну пропозицію (крім фізичної особи - оферента, яка самостійно підписує заяву про публічну пропозицію та публічну пропозицію);

форму з контактними даними осіб, відповідальних за підготовку та оформлення проспекту, заяви та змін до нього.

7. Документи, що складаються при здійсненні публічної пропозиції, мають містити актуальну, достовірну, повну інформацію на дату її подання до реєструвального органу, якщо інше не передбачено цим Положенням.

Особа, що здійснює публічну пропозицію, забезпечує достовірність, повноту та актуальність відомостей, наведених у документах, що подаються до реєструвального органу.

У випадку оформлення проспекту оферентом, який погоджений емітентом, емітент та оферент солідарно забезпечують достовірність, повноту та актуальність відомостей, наведених у проспекті.

Датою отримання документів, визначених в пунктах 4-6 цієї глави, є дата реєстрації таких документів, наданих у паперовій формі у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

Документи в електронній формі додаються до документів, наданих у паперовій формі. Достовірність інформації, яка міститься у документах, наданих в електронній формі, та інформації, яка міститься в документах, наданих в паперовій формі, забезпечує особа, яка надає відповідні документи.

4. Заборона публічної пропозиції

1. Реєструвальний орган може заборонити публічну пропозицію у разі, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства.

Публічна пропозиція є неможливою у разі заборони реєструвальним органом торгівлі цінними паперами відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

2. Повідомлення про заборону публічної пропозиції доводиться до відома особи, що здійснює публічну пропозицію, письмово шляхом направлення розпорядження про заборону публічної пропозиції цінних паперів (додаток 6), яке має містити обґрунтовані підстави для такої заборони.

5. Перелік публічних пропозицій

Реєструвальний орган веде перелік публічних пропозицій.

Реєструвальний орган розміщує інформацію про публічні пропозиції на своєму офіційному веб-сайті.

У разі здійснення публічної пропозиції, яка не вимагає оформлення проспекту, публічна пропозиція включається до переліку публічних пропозицій протягом трьох робочих днів з дати надходження до реєструвального органу документів, передбачених пунктом 4 глави 3 цього розділу.

Прийняття реєструвальним органом документів щодо публічної пропозиції, включення публічної пропозиції до переліку публічних пропозицій, інша дія реєструвального органу щодо публічної пропозиції не є гарантією вартості цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

6. Відомості, що вносяться до переліку публічних пропозицій

До переліку публічних пропозицій вносяться такі відомості:

1. Загальна інформація:

1) статус особи, яка здійснює публічну пропозицію:

емітент у процесі емісії цінних паперів;

емітент щодо викуплених або іншим чином набутих цінних паперів;

оферент щодо продажу належних йому цінних паперів;

2) подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

3) публічна пропозиція здійснюється з оформленням проспекту чи без оформлення проспекту цінних паперів;

4) інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, яка здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

5) дата затвердження реєструвальним органом проспекту цінних паперів та дійсність проспекту;

6) інформація про наявність базового проспекту;

7) документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції та умови і порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції.

2. Інформація про оферента (для юридичних осіб):

код ЄДРПОУ / ідентифікаційний код юридичної особи;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти, адреса веб-сайту).

Інформація про оферента (для фізичних осіб):

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків та/або серія, номер паспорта (у разі якщо особа відмовилася від отримання реєстраційного номера облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомила про це відповідний орган) (ця інформація не підлягає розміщенню на сайті реєстраційного органу);

місце проживання;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти) (ця інформація не підлягає розміщенню на сайті реєстраційного органу).

3. Інформація про емітента цінних паперів:

код ЄДРПОУ / ідентифікаційний код юридичної особи;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти, адреса веб-сайту);

розмір статутного капіталу.

4. Інформація про публічну пропозицію цінних паперів:

загальна номінальна вартість цінних паперів, що пропонуються для публічної пропозиції;

міжнародний номер (код) цінного паперу ISIN;

кількість цінних паперів;

номінальна вартість цінних паперів;

вид цінних паперів (для облігацій) - відсоткові, дисконтні, цільові;

тип цінних паперів (для акцій) - прості, привілейовані;

форма випуску (іменні, на пред’явника);

відсоткова ставка (для відсоткових цінних паперів);

строк дії публічної пропозиції (дата початку розміщення; дата закінчення розміщення);

фондова біржа, на якій здійснюватиметься публічна пропозиція цінних паперів;

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера;

дата початку та закінчення публічної пропозиції (крім акцій);

дата заборони публічної пропозиції;

веб-сайт, на якому оприлюднена публічна пропозиція;

заборона публічної пропозиції (щодо інших);

відновлення публічної пропозиції.

ІІІ. Проспект цінних паперів

1. Зміст проспекту

1. Проспект оформлюється особою, яка здійснює публічну пропозицію (далі - особа, яка оформлює проспект).

Проспект має містити всю інформацію, яка з огляду на особливості емітента та цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, необхідна для надання інвесторам можливості зробити обґрунтовану оцінку фінансового становища активів і пасивів емітента, перспектив емітента та будь-якої особи, яка забезпечує виконання зобов’язання емітента за таким випуском, а також прав за такими цінними паперами та яка подається у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати.

Проспект має забезпечувати надання інвестору всієї необхідної інформації з метою прийняття пересічним інвестором зваженого інвестиційного рішення для придбання цінних паперів, щодо яких оформлено проспект.

Проспект має оформлюватися із врахуванням конкретного виду цінного паперу та особи, яка оформлює проспект.

Оформлення проспекту не є обов’язковим у випадках, передбачених законодавством.

2. Проспект повинен мати три частини:

анотацію;

реєстраційний документ;

документ про цінні папери.

Тільки три зазначені частини разом складають проспект, що вимагається для публічної пропозиції, крім випадку, передбаченого главою 7 розділу ІІ цього Положення.

2. Дійсність проспекту

Проспект, базовий проспект, який складається з єдиного документа, є дійсним для здійснення публічної пропозиції протягом 12 місяців з дати його затвердження реєструвальним органом.

Якщо проспект, базовий проспект складається з кількох документів, строк у 12 місяців розраховується з дати затвердження останнього з документів.

Проспект, базовий проспект припиняє дійсність, якщо суттєві зміни, зазначені у пункті 2 глави 11 цього розділу, мали місце, але не були оформлені відповідно до вимог пункту 1 глави 11 цього розділу.

3. Форма проспекту

1. Проспект має бути складений з використанням структурних елементів, наведених у додатку 4, залежно від особливостей публічної пропозиції, особи, яка оформлює проспект, виду цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

2. Проспект має містити усі відповідні структурні елементи відповідно до додатка 4 залежно від особливостей публічної пропозиції.

3. Проспект може складатися з одного чи кількох різних документів, які також можуть містити посилання на інші документи, які є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення відповідно до вимог статті 38-1 або розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

4. У проспекті, що складається з кількох документів, інформація має бути розділена на три частини: анотацію, реєстраційний документ та документ про цінні папери.

Проспект має викладати цю інформацію в такій послідовності:

зрозумілий та детальний зміст;

анотація;

реєстраційний документ - інформація про емітента відповідно до структурних елементів, наведених у додатку 4, обраних залежно від особливостей публічної пропозиції, та інформація про поручителя, гаранта (за наявності);

документ про цінні папери - інформація відповідно до структурних елементів, наведених у додатку 4, обраних залежно від цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

5. Реєстраційний документ та документ про цінні папери мають містити оцінку ризиків, що стосуються емітента та/або цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, та іншу інформацію, що стосується емітента та/або цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, відповідно до структурних елементів додатка 4, обраних залежно від особливостей публічної пропозиції.

Якщо порядок викладення інформації в проспекті не збігається із послідовністю викладення інформації, зазначеною в пункті 6 цієї глави, емітент має додатково надати до реєструвального органу документ, в якому визначить детальний зміст поданого проспекту відповідно до послідовності пунктів структурних елементів додатка 4 із посиланням на сторінки поданого проспекту, на яких та чи інша інформація може бути знайдена.

6. У разі здійснення особою публічної пропозиції, щодо якої на дату публічної пропозиції вже є чинний реєстраційний документ, затверджений реєструвальним органом, підготовка та затвердження реєстраційного документа не вимагаються. В цьому випадку особа, яка оформлює проспект, повинна підготувати тільки анотацію та документ про цінні папери, а також зробити посилання на чинний реєстраційний документ та місце, де його може знайти інвестор.

7. Особа, яка оформлює проспект, має включити в документ про цінні папери, який подається на затвердження реєструвальному органу, усю інформацію, що зазвичай зазначається в реєстраційному документі, яка зазнала істотних змін з моменту опублікування чинного реєстраційного документа та надасть інвесторам можливість зробити обґрунтовану оцінку стану і перспектив емітента. Зазначення усієї вказаної інформації в документі про цінні папери не вимагається у випадках, передбачених главою 7 цього розділу.

8. Інформація, яка зазначається в проспекті, має бути актуальною, достовірною, повною та правдивою на дату подання проспекту до реєструвального органу на затвердження, якщо інше не передбачено цим Положенням.

9. Якщо проспект оформлюється юридичною особою, він підписується особою, що здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, належним чином уповноваженою на підписання проспекту такою юридичною особою.

Якщо проспект оформлюється в процесі емісії цінних паперів, він підписується особою, що здійснює управлінські функції в емітенті, належним чином уповноваженою на підписання проспекту такою юридичною особою та аудитором.

Якщо проспект оформлюється фізичною особою, він підписується такою фізичною особою.

Особи, що підписали проспект, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність відомостей щодо фінансової звітності, яка ним перевірена.

4. Мова проспекту

Проспект складається державною мовою України (далі - державною мовою).

Якщо проспект містить посилання на інші документи, вони також мають бути викладені державною мовою.

Проспект цінних паперів іноземного емітента оформлюється державною мовою, а також за бажанням особи, яка оформлює такий проспект, англійською мовою або державною мовою країни Європейського Союзу, в якій цінні папери пропонуються до розміщення чи публічної пропозиції або допущені до торгів на фондовій біржі.

5. Анотація. Вимоги до змісту та форми анотації

1. Анотація складається відповідно до статті 35 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Анотація має містити інформацію про суттєві характеристики цінних паперів, що пропонуються, істотні характерні ознаки та ризики, пов’язані з емітентом, його цінними паперами або будь-якою особою, яка забезпечує виконання зобов’язань емітента за таким випуском.

Анотація має містити п’ять частин:

1) частина 1 - застереження;

2) частина 2 - інформація про емітента;

3) частина 3 - інформація про цінні папери та забезпечення;

4) частина 4 - ризики, пов’язані із публічною пропозицією;

5) частина 5 - інформація про публічну пропозицію.

Анотація має містити обсяг інформації, визначений у структурному елементі 1 додатка 4.

2. Послідовність частин структурного елемента 1 додатка 4 є обов’язковою. Кожне положення, зазначене у відповідній частині структурного елемента 1 додатка 4, має бути зазначене у послідовності, наведеній у структурному елементі 1 додатка 4. Якщо інформація, зазначена в структурному елементі 1 додатка 4, не застосовується до особи, що здійснює публічну пропозицію, та/або цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, це питання має бути зазначене в анотації з позначкою «не застосовується», а не виключатися з анотації.

3. Анотація викладається стисло і загальнозрозуміло з метою сприяння прийняттю інвесторами рішення про можливу інвестицію у такі цінні папери.

Анотація має враховувати особливості емітента та цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Анотація не має суперечити іншим частинам проспекту.

Анотація не може містити посилань на інші документи.

Обсяг анотації не має перевищувати 7 % від загального обсягу проспекту, але не більше ніж 15 сторінок.

6. Реєстраційний документ та документ про цінні папери проспекту

1. Вимоги до змісту реєстраційного документа та документа про цінні папери проспекту.

У реєстраційному документі має міститися інформація про емітента.

У документі про цінні папери має міститися інформація про цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Реєстраційний документ та документ про цінні папери мають бути складені з використанням структурних елементів додатка 4 залежно від особливостей публічної пропозиції, особи, яка оформлює проспект, та виду цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Реєстраційний документ має містити інформацію, визначену в структурних елементах додатка 4, залежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Документ про цінні папери має містити інформацію, визначену в структурних елементах додатка 4, залежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

2. Включення інформації в реєстраційний документ та документ про цінні папери шляхом посилання.

Реєстраційний документ та документ про цінні папери можуть містити посилання на інші документи, які вже є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення або вони оприлюднюються одночасно із поданням проспекту на затвердження реєструвального органу відповідно до вимог статті 38-1 або розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Таке посилання має містити посилання на веб-сторінку, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файлу, на який здійснюється посилання, за якою інвестори можуть з ними ознайомитися.

Реєстраційний документ та документ про цінні папери можуть містити, зокрема, посилання на такі документи:

1) проміжну фінансову звітність;

2) річну фінансову звітність;

3) чинний зареєстрований статут емітента з відміткою реєстраційного органу про його державну реєстрацію (для статутів, зареєстрованих до 01 січня 2016 року) або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований статут емітента (для статутів, зареєстрованих після 01 січня 2016 року);

4) затверджені реєструвальним органом проспекти та базові проспекти щодо емітента;

5) регульовану інформацію про емітента на фондовому ринку.

Якщо реєстраційний документ або документ про цінні папери містять посилання на інші документи, інформація в яких зазнала суттєвих змін з моменту їх оприлюднення, які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента, реєстраційний документ або документ про цінні папери мають містити опис зазначених змін та актуальну інформацію.

Реєстраційний документ та документ про цінні папери проспекту можуть містити посилання на окремі частини інших документів лише за умови, що в них міститься застереження про те, що інші частини такого документа є неактуальними на момент здійснення публічної пропозиції.

7. Базовий проспект

1. У разі наміру особи здійснити більше ніж одну публічну пропозицію непайових цінних паперів емітент може оформити проспект у формі базового проспекту. Базовий проспект має містити всю істотну інформацію про емітента та цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, відповідно до вимог цього Положення. До базового проспекту мають додаватися остаточні умови про кожну публічну пропозицію (далі - остаточні умови).

Базовий проспект має бути складений з використанням структурних елементів, наведених у додатку 4. Базовий проспект має містити обсяг інформації, визначений у структурних елементах 1, 4, 5, 6, 7, 8 додатка 4 із врахуванням категорій, зазначених у структурному елементі 10 додатка 4.

Додатково до інформації, яка має бути зазначена в базовому проспекті відповідно до додатка 4, базовий проспект має містити таку інформацію:

опис інформації, яка буде включена в остаточні умови;

зразок шаблону «Форма остаточних умов»;

спосіб оприлюднення остаточних умов.

Базовий проспект може не містити певної інформації, яка невідома на момент затвердження базового проспекту і яка може бути визначена лише на момент затвердження остаточних умов.

2. У разі підготовки особою базового проспекту він має містити відповідні частини в такій послідовності:

1) зрозумілий та детальний зміст;

2) анотацію (структурний елемент 1 додатка 4);

3) реєстраційний документ - інформацію про емітента відповідно до структурних елементів додатка 4, обраних залежно від особливостей публічної пропозиції, та інформацію про поручителя, гаранта (за наявності);

4) документ про цінні папери - інформацію відповідно до структурних елементів додатка 4, обраних залежно від цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Особа, яка оформлює базовий проспект, може вільно визначати послідовність викладення інформації, що наведена у структурних елементах додатка 4. Інформація про різні цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, має бути чітко структурована та відокремлена одна від одної.

Якщо порядок викладення інформації в базовому проспекті не збігається з порядком викладення інформації, передбаченим у структурних елементах додатка 4, особа, яка оформлює базовий проспект, повинна зазначити детальний зміст із посиланням на сторінки базового проспекту, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної у структурних елементах додатка 4.

3. Остаточні умови базового проспекту викладаються у вигляді окремого документа. Остаточні умови базового проспекту мають бути викладені в легкозрозумілій формі.

Інформація, що наведена у структурних елементах додатка 4 та є в базовому проспекті, не має повторюватися в остаточних умовах проспекту.

Якщо особа, яка оформлює проспект, раніше розміщувала реєстраційний документ та прийняла рішення оформити базовий проспект, проспект має містити такі частини:

посилання на інформацію, розміщену в чинному реєстраційному документі, яка має бути невід’ємною частиною базового проспекту;

інформацію, яка має зазначатися у відповідному документі про цінні папери, за винятком остаточних умов, коли остаточні умови не включені до базового проспекту.

Остаточні умови мають:

1) аналізуватися у поєднанні з базовим проспектом та додатками до нього;

2) містити посилання на URL-адресу, де опублікований базовий проспект;

3) містити анотацію публічної пропозиції щодо конкретного цінного паперу.

Остаточні умови підписує особа, яка розміщує базовий проспект.

Остаточні умови не можуть бути підставою для внесення змін до інформації, зазначеної в базовому проспекті.

У разі якщо базовий проспект поширюється на різні види цінних паперів, він має містити єдину анотацію щодо всіх цінних паперів. Інформація про різні цінні папери в анотації базового проспекту має бути чітко структурованою та відокремленою одна від одної.

4. У разі необхідності внесення змін до анотації базового проспекту особа, яка оформлює базовий проспект, має прийняти рішення щодо викладення анотації в новій редакції чи підготовки доповнення до існуючої анотації. У разі викладення анотації в новій редакції особа, яка оформлює базовий проспект, має забезпечити інвесторам умови для можливості визначення внесених змін у простий та зрозумілий спосіб.

5. Категорії інформації, що зазначаються в базовому проспекті та остаточних умовах.

Інформація, що зазначається в базовому проспекті та остаточних умовах, класифікується за трьома категоріями - A, Б, В. Категорії визначають, наскільки детально та де особа, що оформлює проспект у формі базового проспекту, повинна надати інформацію, що вимагається структурним елементом 10 додатка 4, а саме:

1) категорія А означає усю відповідну інформацію, що має бути включена в базовий проспект, яка не може залишитися незаповненою і бути викладеною в остаточних умовах;

2) категорія Б означає, що базовий проспект має містити всі загальні принципи, пов’язані з певною інформацією, і лише окремі деталі, які невідомі на момент затвердження базового проспекту та можуть залишатися незаповненими для її подальшого включення в остаточні умови;

3) категорія В означає, що базовий проспект може не містити зазначену інформацію, оскільки вона може бути невідома на момент затвердження базового проспекту. Така інформація має бути включена в остаточні умови.

Класифікація інформації за зазначеними категоріями наведена у структурному елементі 10 додатка 4 Положення.

У випадку настання обставин, передбачених пунктом 2 глави 11 цього розділу, особа, яка оформлює базовий проспект, якомога скоріше, але в будь-якому разі не пізніше п’яти робочих днів з дати їх виникнення, має підготувати та подати до реєструвального органу зміни та доповнення до базового проспекту.

8. Виключення певної інформації з проспекту та базового проспекту

1. Якщо інформація, яка має бути включена до проспекту / базового проспекту відповідно до структурних елементів додатка 4 цього Положення, не застосовується до емітента або цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, проспект має містити інформацію, що найбільш відповідає інформації, яка має бути обов’язково включена до проспекту / базового проспекту, або є аналогічною чи подібною з урахуванням обставин.

2. Особа, яка оформлює проспект / базовий проспект, одночасно із поданням заяви про затвердження проспекту / базового проспекту має право звернутися до реєструвального органу з письмовою заявою про звільнення від включення в проспект інформації за наявності будь-якої з таких підстав:

інформація не застосовується до емітента або цінного папера, щодо якого здійснюється публічна пропозиція, та інформація, аналогічна інформації, яка має бути зазначена в проспекті, відсутня;

розкриття інформації в проспекті суперечитиме публічному інтересу;

розкриття інформації завдасть суттєвих збитків емітенту за умови, що її виключення з проспекту не вводитиме в оману акціонерів, учасників, інвесторів;

розкриття інформації є неістотним для публічної пропозиції, а її виключення не вводитиме в оману акціонерів, учасників, інвесторів.

3. Заява особи, яка оформлює проспект, про звільнення від включення в проспект / базовий проспект певної інформації має відповідати таким вимогам:

містити детальне обґрунтування щодо звільнення від включення певної інформації в проспект;

визначати конкретний перелік інформації, щодо якої особа звертається з проханням про звільнення від включення в проспект;

містити посилання на конкретну підставу (підстави) для звільнення від включення певної інформації в проспект та причини застосування особою, яка оформлює проспект / базовий проспект.

9. Затвердження проспекту та підстави для відмови в затвердженні проспекту

1. Для затвердження проспекту / базового проспекту (далі - проспект) особа, яка оформлює проспект (надалі - заявник), крім випадків здійснення публічної пропозиції цінних паперів під час емісії цінних паперів, подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про публічну пропозицію;

2) якщо заявник є юридичною особою - належним чином засвідчену копію рішення уповноваженого органу заявника про здійснення публічної пропозиції, зокрема:

у разі здійснення публічної пропозиції емітентом щодо викуплених або інших чином набутих цінних паперів - рішення уповноваженого органу емітента про здійснення публічної пропозиції щодо викуплених або інших чином набутих цінних паперів, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

у разі здійснення публічної пропозиції оферентом - рішення уповноваженого органу оферента про здійснення публічної пропозиції належних йому цінних паперів, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

3) проспект у двох примірниках;

4) у разі здійснення публічної пропозиції оферентом - підтвердження погодження проспекту емітентом;

5) річну фінансову звітність згідно з пунктом 3 розділу I цього Положення, засвідчену підписами емітента разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за останні два звітні роки, що передували року, у якому подається проспект, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту із врахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

6) проміжну фінансову звітність згідно з пунктом 3 розділу I цього Положення, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передує періоду, у якому проспект подається до реєструвального органу, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

7) засвідчену підписом керівника емітента копію статуту емітента в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про здійснення публічної пропозиції (надається у разі відсутності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про здійснення публічної пропозиції на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України);

8) форму з контактними даними осіб, відповідальних за підготовку та оформлення проспекту, заяви та змін до нього;

9) проект повідомлення про те, яким чином буде оприлюднено проспект.

Якщо інформація, зазначена в пунктах 5, 6, є оприлюдненою на веб-сайті емітента та у загальнодоступній інформаційній базі даних реєстраційного органу, заявник може не надавати паперові копії таких документів, але повинен надати реєструвальному органу посилання на конкретну сторінку веб-сайту (URL-адресу), на якому оприлюднена така інформація.

Якщо порядок викладення інформації в проспекті не збігається з порядком викладення інформації, передбаченим у структурних елементах додатка 4, заявник повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки проспекту, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної у структурних елементах додатка 3.

2. Заявник повинен забезпечити, щоб:

поданий проспект містив усю необхідну інформацію, що має бути розкрита згідно із законом та цим Положенням;

інформація, яка міститься в поданому проспекті, відповідала дійсності та не містила прогалин, помилок чи неточностей.

3. Реєструвальний орган здійснює затвердження проспекту або відмовляє у відповідному затвердженні після надходження проспекту і всіх необхідних документів для його затвердження протягом:

20 робочих днів;

10 робочих днів - у разі, якщо в емітента наявні цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася публічна пропозиція таких цінних паперів.

4. У разі якщо проспект та/або інші подані документи не відповідають вимогам законодавства, та/або містять неповну чи недостовірну інформацію, та/або містять розбіжності між своїми положеннями, реєструвальний орган невідкладно, але не пізніше завершення передбачених пунктом 3 цієї глави строків інформує заявника про зазначені виявлені факти та чітко визначає зміни, доповнення та/або пояснення, які необхідно подати у зв’язку з цим. У такому разі розрахунок строків, передбачених пунктом 3 цієї глави, розпочинається спочатку з дня отримання реєструвальним органом запитуваних документів та/або пояснень.

5. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу затвердження проспекту реєструвальним органом.

6. Затвердження проспекту реєструвальним органом не може розглядатися як гарантія вартості таких цінних паперів. Реєструвальний орган відповідає лише за повноту інформації, що міститься у документах, які подаються для затвердження проспекту, та за її відповідність вимогам законодавства.

Особа, яка оформила проспект, відповідає за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для затвердження проспекту, відповідно до частини 5 статті 36 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

7. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів, наданих у паперовій формі, у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

Документи в електронній формі додаються до документів, наданих у паперовій формі. Особа, яка оформила проспект, відповідає за відповідність інформації, яка міститься в документах, наданих в електронній формі, інформації, яка міститься в документах, наданих у паперовій формі, відповідно до частини 5 статті 36 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

8. Затверджений проспект цінних паперів засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник затвердженого проспекту повертається заявнику.

9. За письмовим зверненням заявника, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про затвердження проспекту або відмову в затвердженні проспекту, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для затвердження проспекту, на доопрацювання.

10. Підставами для повернення заявнику без розгляду документів, що подані для затвердження проспекту, є:

1) подання документів не в повному обсязі;

2) подання документів, оформлених з порушенням вимог законодавства.

Якщо на обґрунтовану думку реєструвального органу наявні підстави для повернення заявнику без розгляду документів, що подані для затвердження проспекту, реєструвальний орган інформує заявника про зазначені виявлені факти та визначає зміни, додатки та/або пояснення, які необхідно подати у зв’язку з цим. Реєструвальний орган інформує про це заявника письмово та через електронні засоби зв’язку, зазначені у формі з контактними даними осіб, відповідальних за оформлення проспекту.

11. У разі якщо проспект та/або інші документи, подані до реєструвального органу, містять неповну інформацію у зв’язку із тим, що заявник подав до реєструвального органу заяву про звільнення від включення в проспект інформації в порядку, передбаченому главою 8 цього розділу, реєструвальний орган невідкладно інформує заявника про задоволення заяви про звільнення від включення в проспект інформації або відмову в її задоволенні. У разі відмови в задоволенні заяви про звільнення від включення в проспект інформації реєструвальний орган визначає зміни та доповнення, які необхідно зазначити в проспекті. У такому разі розрахунок строків, передбачених пунктом 3 глави 9 цього розділу, розпочинається знову з дня отримання реєструвальним органом запитуваних відповідно до цієї частини інформації та/або документів.

12. Повідомлення особи, яка оформлює проспект, про прийняте рішення про затвердження проспекту здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

Рішення про затвердження проспекту цінних паперів оприлюднюється на офіційному веб-сайті реєструвального органу протягом одного робочого дня після його прийняття.

13. Відмова в затвердженні проспекту.

Реєструвальний орган відмовляє у затвердженні проспекту виключно у разі:

1) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

2) наявності розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах;

3) визнання емісії цінних паперів недобросовісною.

Відмова має містити обґрунтування такої відмови.

Відмова в затвердженні проспекту оформлюється розпорядженням (додаток 7).

Повідомлення особи, яка оформлює проспект, про прийняте рішення про відмову в затвердженні проспекту здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

У разі відмови в затвердженні проспекту усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

10. Оприлюднення проспекту

1. Оприлюднення проспекту здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Проспект не може бути оприлюднений до того, як він затверджений реєструвальним органом.

Особа, яка здійснює публічну пропозицію, зобов’язана оприлюднити проспект протягом двох робочих днів після дати затвердження проспекту реєструвальним органом, але в будь-якому разі не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку продажу цінних паперів, крім випадків, передбачених законом.

2. Проспект вважається оприлюдненим, якщо його розміщено в електронній формі на одному з таких офіційних веб-сайтів:

1) веб-сайт особи, яка здійснює публічну пропозицію;

2) веб-сайт фондової біржі у разі допуску цінних паперів до торгів на такій фондовій біржі;

3) веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює операції, пов’язані з виконанням публічної пропозиції;

4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних реєструвального органу або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

3. Одночасно з оприлюдненням проспекту особа, яка здійснює публічну пропозицію, зобов’язана оприлюднити повідомлення про те, яким чином оприлюднено проспект.

4. Повідомлення про оприлюднення проспекту має містити таку інформацію:

1) повну назву особи, яка здійснює публічну пропозицію та публікує проспект;

2) дату затвердження проспекту реєструвальним органом;

3) загальну номінальну вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція;

4) адресу, за якою можна ознайомитися із проспектом у паперовій формі;

5) посилання на конкретну сторінку веб-сайту (URL-адресу), на якому здійснюється оприлюднення проспекту відповідно до частини 2 статті 38-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

6) застереження про те, що повідомлення про оприлюднення проспекту не є публічною пропозицією цінних паперів та заохоченням до придбання цінних паперів;

7) застереження про те, що придбання цінних паперів має здійснюватися виключно після ознайомлення із проспектом.

5. Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту мають завжди бути тотожними з оригінальною версією проспекту, затвердженою реєструвальним органом.

11. Внесення змін та доповнень до проспекту

1. У разі виникнення будь-яких важливих змін, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті, зазначених у пункті 2 глави 11 цього розділу, виявлення суттєвих помилок або неточностей у ньому, якщо це може вплинути на обґрунтовану оцінку факторів, зазначених у главі 1 цього розділу (далі - суттєві зміни), особа, яка оформила проспект, зобов’язана внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту, якщо такі зміни виникли, та/або суттєві помилки і неточності, виявлені до закінчення строку дії публічної пропозиції або до дати початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі (залежно від того, яка подія відбулася пізніше).

2. Суттєвими змінами, які можуть бути підставами для внесення відповідних змін та/або доповнень до проспекту, є:

1) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) із урахуванням кількості акцій, які належать їй (їм) та її (їх) афілійованим особам, контрольного, значного контрольного, домінуючого пакета акцій емітента;

2) затвердження або оприлюднення нової річної або проміжної фінансової звітності емітента;

3) допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, іншій, ніж зазначено в проспекті;

4) зміна складу посадових осіб емітента;

5) порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

6) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

7) порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

8) визнання емісії цінних паперів недобросовісною;

9) визнання емісії інших цінних паперів недійсною;

10) прийняття реєструвальним органом або судом рішення про зупинення розміщення цінних паперів;

11) будь-які зміни регульованої інформації;

12) будь-які суттєві події, які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента.

3. Якщо мають місце суттєві зміни, особа, яка оформила проспект, зобов’язана підготувати та подати до реєструвального органу:

1) заяву про внесення змін до проспекту (базового проспекту) (додаток 8);

2) зміни та/або доповнення до проспекту у вигляді додатка до проспекту в двох примірниках;

3) форму з контактними даними осіб, відповідальних за оформлення змін та/або доповнень до проспекту;

4) проект повідомлення про те, яким чином буде оприлюднено зміни та/або доповнення до проспекту.

4. Зміни та/або доповнення до проспекту у зв’язку із виникненням суттєвих змін мають бути оформлені у вигляді відповідного додатка до проспекту та подані на затвердження реєструвальному органу протягом п’яти робочих днів з дати виникнення суттєвих змін, а у випадку суттєвих помилок або неточностей, виявлених у проспекті,- протягом п’яти робочих днів з дати, коли особа, яка розміщує проспект, їх виявила.

Додаток має містити чітке посилання на положення проспекту, які змінюються, та нову редакцію такого положення.

Додаток до проспекту має містити достатньо інформації для належного виправлення помилки або неточності, які призвели до необхідності змін та доповнень до проспекту.

У разі внесення численних (більше 10) змін до проспекту особа, що розміщує проспект, має подати на розгляд реєструвальному органу одночасно проспект у режимі рецензування та чисту версію, підписану уповноваженою особою.

Запропоновані зміни та/або доповнення до проспекту мають містити кінцеву дату реалізації права інвестора на відмову від придбання цінних паперів.

5. Реєструвальний орган розглядає подані зміни та/або доповнення до проспекту та протягом семи робочих днів з моменту отримання всієї необхідної інформації:

1) затверджує додаток до проспекту;

2) відмовляє в його затвердженні з підстав та в порядку, зазначених у пункті 14 глави 9 цього розділу.

Реєструвальний орган може запитувати додаткову інформацію щодо запропонованих змін та/або доповнень до проспекту.

6. У разі якщо зміни та/або доповнення до проспекту, та/або інші подані документи не відповідають вимогам законодавства, містять неповну чи недостовірну інформацію, та/або містять розбіжності між своїми положеннями, реєструвальний орган невідкладно, але не пізніше завершення передбаченого пунктом 5 цієї глави строку інформує заявника про зазначені виявлені факти та чітко визначає зміни, доповнення та/або пояснення, які необхідно подати у зв’язку з цим. У такому разі розрахунок строків, передбачених пунктом 5 цієї глави, розпочинається спочатку з дня отримання реєструвальним органом запитуваних відповідно до цієї частини документів та/або пояснень.

7. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу затвердження додатка до проспекту реєструвальним органом.

8. Затверджений додаток до проспекту цінних паперів засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник затвердженого додатка до проспекту повертається заявнику.

9. Рішення про затвердження додатка до проспекту оприлюднюється на офіційному веб-сайті реєструвального органу протягом одного робочого дня після його затвердження.

10. Повідомлення особи, яка оформлює проспект, про прийняте рішення про затвердження проспекту здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

11. Заявник зобов’язаний оприлюднити зміни та/або доповнення до проспекту протягом двох робочих днів після дати затвердження змін та/або доповнень до проспекту реєструвальним органом.

12. Проспект втрачає дійсність для здійснення публічної пропозиції, якщо суттєві зміни відбулися та не були оформлені відповідно до вимог цього пункту шляхом внесення змін та/або доповнень до такого проспекту.

У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту при здійсненні публічної пропозиції інвестори, які вже погодилися придбати відповідні цінні папери до оприлюднення затвердженого додатка до проспекту, мають право відмовитися від такого придбання протягом двох робочих днів з дати оприлюднення такого додатка, якщо більший строк не запропоновано особою, що здійснює публічну пропозицію, за умови, що строк дії публічної пропозиції не завершений та договір щодо придбання таких цінних паперів не виконаний.

12.  Повідомлення особою, що здійснює публічну пропозицію, реєструвального органу про закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції

Особа, що здійснює публічну пропозицію, інформує реєстраційний орган про закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції якомога скоріше, але в будь-якому разі не пізніше трьох робочих днів з дати закінчення розміщення цінних паперів.

Отримання реєстраційним органом повідомлення про закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції є підставою для внесення запису до переліку публічних пропозицій.

IV. Технічні вимоги до оформлення проспекту

1. Проспект складається та подається до реєструвального органу:

у паперовій формі на папері формату А4;

на електронному носії у форматі Word.

2. Розмір шрифту, що застосовується при підготовці проспекту,- 14 друкарських пунктів, міжрядкові інтервали - 1,5 друкарських пункта.

3. Сторінки повинні мати такі відступи, мм: 30 - лівий; 10 - правий; 20 - верхній та нижній.

4. Проспект друкується на сторінках з однієї сторони.

5. Проспект повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Номери сторінок ставлять посередині нижнього відступу сторінки арабськими цифрами без слова «сторінка» та розділових знаків.

6. Проспект повинен мати чіткий та зрозумілий розподіл на розділи, абзаци та інші частини відповідно до вимог Положення до змісту проспекту. Кожна змістовна частина повинна містити зрозумілу назву.

7. У проспекті застосовують словесно-цифровий спосіб оформлювання дати (наприклад, 29 вересня 2018 року).

Т.в.о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівН. ХохловаДодаток 1
до Положення про здійснення публічної
пропозиції цінних паперів
(пункт 4 глави 3 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про публічну пропозицію

Цим висловлюємо свою повагу та інформуємо, що емітент/оферент має намір здійснити таку публічну пропозицію:

Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію

Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, оферент)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію

Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію

Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію

Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)

Загальна кількість, тип, клас, номінальна вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиціяДодаток 2
до Положення про здійснення публічної
пропозиції цінних паперів
(пункт 4 глави 3 розділу II)

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Запланована дата здійснення публічної пропозиції

Строк дії публічної пропозиції

Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію

Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, оферент)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію

Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію

Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію

Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)

Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)

Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції

Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції

Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції

Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції

Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції

Строк та порядок оплати цінних паперів

Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)

Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів

Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*

Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*

Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*

Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція

__________
*- заповнюється у разі наявностіДодаток 3
до Положення про здійснення публічної
пропозиції цінних паперів
(пункт 4 глави 3 розділу II)

ФОРМА
з контактними даними осіб, відповідальних за підготовку та оформлення проспекту, заяви та змін до нього

Прізвища, імена, по батькові, посади, контактні дані (телефон, факс, електронна адреса) усіх працівників / посадових осіб емітента / оферента, відповідальних за підготовку та оформлення проспекту.

Перелік частин, розділів проспекту, підготовлених та оформлених працівників / посадових осіб емітента / оферента (надається щодо кожної уповноваженої особи емітента / оферента окремо).

Підписи працівників / посадових осіб та керівника емітента / оферента, відповідальних за підготовку та оформлення проспекту.Додаток 4
до Положення про здійснення публічної
пропозиції цінних паперів
(пункт 5 глави 3 розділу II)

ПРОСПЕКТ

Структурний елемент 1 "Анотація"

Частина 1 - Застереження

Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, розділ Анотації "Застереження" має містити щонайменше таку інформацію:

1

Застереження, що:
її слід розглядати як вступ до проспекту;
будь-яке рішення інвестора щодо інвестування в цінні папери має ґрунтуватися на результатах аналізу проспекту в цілому, а не окремих його частин;
особи, які підписали анотацію, несуть відповідальність лише, якщо така анотація містить неправильну, неточну або суперечливу інформацію порівняно з іншими частинами проспекту;
інвестори можуть втратити всі або частину своїх інвестицій у цінні папери

2

згода особи, яка оформлює проспект, на використання проспекту торговцями цінними паперами та андеррайтерами для подальшого перепродажу або фінального розміщення цінних паперів;
період часу, протягом якого може здійснюватися фінальне розміщення або наступний перепродаж цінних паперів торговцями цінними паперами та андеррайтерами, щодо чого надано згоду на використання проспекту;
інші чіткі та об'єктивні умови, на яких надано згоду на використання проспекту;
застереження інвесторам, що інформація про умови пропозиції, що здійснюється їм торговцями цінними паперами та андеррайтерами, визначається на момент отримання такої пропозиції від торговців цінними паперами та андеррайтерів;
інші застереження, які на думку особи, яка розміщує проспект, є важливими для прийняття інвесторами рішення про придбання цінних паперів

Частина 2 - Інформація про емітента

Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, розділ Анотації "Інформація про емітента" має містити щонайменше таку інформацію:

I. Для Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад (у разі розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик):

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

2)

скорочене найменування (за наявності)

3)

код за ЄДРПОУ

4)

місцезнаходження

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

7)

строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій

2

Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

1)

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)

2)

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу

3)

граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фондом

3

Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

1)

інформація про виконання місцевого бюджету

2)

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань

3)

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом

4

Перелік осіб, відповідальних за оформлення проспекту

5

Особа (перелік осіб), відповідальна(их) за підписання проспекту

II. Для інших суб'єктів господарювання:

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

2)

скорочене найменування (за наявності)

3)

код за ЄДРПОУ

4)

місцезнаходження

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

2

Статутний капітал емітента

Відомості про оплату статутного капіталу емітента (крім АТ)

3

Стислий опис господарської діяльності емітента, який має містити основні види діяльності емітента, основні види товарів, робіт, послуг, основні товарні та географічні ринки та суттєві ризики, пов'язані із господарською діяльністю емітента

4

Опис основних тенденцій розвитку емітента, галузі економіки та ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність

5

Якщо емітент є частиною групи суб'єктів господарювання, опис групи та опис відносин контролю емітента з іншими суб'єктами господарювання в групі та його функції та роль серед зазначених суб'єктів господарювання (термін "контроль" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції");
якщо емітент фінансово або іншим чином залежить від інших суб'єктів господарювання в групі, це має бути чітко зазначено

6

Інформація про прямих та (наскільки це відомо емітенту) опосередкованих власників акцій емітента, яким належить 5 % і більше простих акцій емітента, та осіб, які мають право голосу на загальних зборах акціонерів емітента*

7

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) емітента (термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")*

8

Фінансова звітність емітента за два останні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання проспекту до реєструвального органу, пояснення основних змін фінансового стану та фінансових результатів господарської діяльності емітента

9

Прогнозовані фінансові показники емітента на наступний звітний період після здійснення публічної пропозиції

10

Опис застережень (модифікованої аудиторської думки), що містяться в аудиторських звітах щодо емітента за три останні роки

11

Якщо власного оборотного капіталу або робочого капіталу емітента недостатньо для поточних та потреб емітента, пояснення такої ситуації (якщо застосовується)

12

Підтвердження відсутності суттєвих негативних змін у фінансовому та економічному стані емітента з дати останнього аудиторського висновку щодо фінансової звітності або опис будь-яких суттєвих негативних змін у фінансовому та економічному стані емітента

13

Опис будь-яких подій, які мали місце протягом двох років до дати подання проспекту реєструвальному органу та які можуть суттєво вплинути на фінансовий стан емітента

14

Інформація про таких осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
осіб, що здійснюють управлінські функції;
ревізора або голови та членів ревізійної комісії;
корпоративного секретаря;
головного бухгалтера

15

Перелік осіб, відповідальних за оформлення проспекту

16

Особа (перелік осіб), відповідальна(их) за підписання проспекту

__________
* - інформація подається станом на останню звітну дату, що передує поданню проспекту реєстраційному органу.

Частина 3 - Інформація про цінні папери та забезпечення

Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, розділ Анотації "Інформація про цінні папери" має містити щонайменше таку інформацію про цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

1

Загальна кількість, тип, клас цінних паперів емітента, їх номінальна вартість та міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN) (за наявності), що пропонуються

2

Кількість цінних паперів емітента, що розміщені

3

Номінальна вартість цінних паперів емітента, що пропонуються

4

Права, що надаються за цінними паперами, що пропонуються

5

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів, що пропонуються

6

Інформація щодо того, чи будуть цінні папери, що пропонуються, пропонуватися для допуску до торгів на фондових біржах та перелік фондових бірж, на яких здійснюватиметься торгівля цінними паперами, що пропонуються

7

Опис дивідендної політики емітента, порядок виплати доходу за цінними паперами, що пропонуються

8

Інформація про забезпечення за цінними паперами (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених цінних паперів) та опис, яким чином надається забезпечення

9

Опис виду та розміру забезпечення, інформація про документи, що підтверджують забезпечення

10

Інформація про поручителя/гаранта за цінними паперами в обсязі, що й інформація про емітента відповідно до Частини 2

Частина 4 - Ризики, пов'язані із публічною пропозицією

Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, розділ Анотації "Ризики" має містити щонайменше таку інформацію:

1

Стислий опис основних ризиків, характерних для діяльності емітента та галузі, у якій емітент здійснює свою діяльність

2

Стислий опис основних ризиків, характерних для діяльності поручителя/гаранта (якщо застосовується)

3

Стислий опис основних ризиків, характерних для цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

Частина 5 - Інформація про публічну пропозицію

Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, розділ Анотації "Інформація про публічну пропозицію" має містити щонайменше таку інформацію:

1

Причини здійснення публічної пропозиції, порядок використання коштів, які планується отримати в результаті здійснення публічної пропозиції, орієнтовний розмір коштів, які планується залучити від здійснення публічної пропозиції

2

Опис умов здійснення публічної пропозиції: найменування юридичної особи / П.І.Б. особи, що здійснює публічну пропозицію, загальна сума публічної пропозиції, порядок звернення для придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції, порядок укладання договорів придбання цінних паперів, строк, порядок та форма оплати цінних паперів

3

Строк дії публічної пропозиції

4

Підстави, на яких публічна пропозиція може бути скасована або зупинена

5

Час і порядок оголошення остаточної суми, на яку відбулася публічна пропозиція

6

Орієнтовна сума витрат емітента, пов'язана зі здійсненням публічної пропозиції

7

Орієнтовна сума витрат інвестора, пов'язана з придбанням цінних паперів

Структурний елемент 2 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції акцій"

Реєстраційний документ при здійсненні публічної пропозиції акцій має містити інформацію, викладену нижче.

Якщо інше не передбачене в структурному елементі 2, інформація подається станом на останню звітну дату, що передує поданню проспекту реєстраційному органу.

1. Інформація про відповідальних осіб:

1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, із позначенням частин реєстраційного документа, за які відповідальна та чи інша особа, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за реєстраційний документ, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в реєстраційному документі і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про незалежних аудиторів:

1) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження усіх незалежних аудиторів, які здійснювали аудит фінансової звітності емітента за попередні звітні періоди, за які подається фінансова звітність, дані свідоцтв про включення незалежних аудиторів до Реєстру аудиторських фірм / аудиторів;

2) інформація про зміну незалежних аудиторів емітентом за період, за який подається фінансова звітність, із зазначенням причин такої зміни, якщо вони є суттєвими.

3. Фінансова звітність емітента.

Фінансова звітність емітента згідно з пунктом 3 розділу I Положення за два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання проспекту до реєструвального органу.

4. Фактори ризику.

Опис суттєвих ризиків, характерних для господарської діяльності емітента.

5. Інформація про емітента:

1) реєстраційні дані про емітента:

повне та скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента та фактичне місце здійснення діяльності емітентом;

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента;

дата реєстрації та строк, на який засновано емітента, за винятком випадків, коли емітент заснований на невизначений строк;

законодавство, відповідно до якого емітент здійснює свою діяльність;

стислий опис господарської діяльності емітента, який має містити основні види діяльності, предмет і мету діяльності емітента;

контактні дані емітента (телефон, факс, електронна адреса);

основні етапи розвитку господарської діяльності емітента;

2) опис прямих інвестицій емітента:

опис (включаючи суму) основних інвестицій емітента за кожний фінансовий рік, за який подається фінансова звітність до дати складення реєстраційного документа;

опис поточних основних інвестицій емітента, включаючи географічний розподіл цих інвестицій (в Україні та за кордоном) та порядок здійснення інвестицій;

інформація про майбутні основні інвестиції емітента, здійснення яких затверджене уповноваженим органом емітента.

6. Опис господарської діяльності емітента:

1) опис основних видів діяльності емітента:

опис основних видів діяльності емітента із зазначенням основних категорій товарів, робіт, послуг, що реалізуються, здійснюються або надаються за кожний фінансовий рік протягом періоду, який охоплюється фінансовою інформацією;

опис усіх значних нових продуктів та/або послуг, які було представлено та/або запроваджено із зазначенням поточного етапу їх розробки;

2) опис основних ринків, на яких емітент здійснює діяльність, включаючи деталізацію доходів емітента за видами діяльності та географічними межами кожного ринку, на якому емітент здійснює діяльність за кожний фінансовий рік протягом періоду, за який подається фінансова звітність;

3) опис виняткових обставин, які вплинули на діяльність емітента, зазначену в підпункті 1 пункту 6 структурного елемента 2, та ринки, на яких емітент здійснює діяльність, зазначені в підпункті 2 пункту 6 структурного елемента 2;

4) опис інформації про ступінь залежності емітента від регуляторних документів (патентів, ліцензій, дозволів та ін.), ліцензійних договорів, промислових, комерційних або фінансових договорів чи нових виробничих процесів;

5) опис конкурентоспроможності емітента, його часток на відповідних товарних ринках;

6) відомості про філії та представництва емітента.

7. Опис організаційної структури групи компаній, до якої входить емітент:

1) опис групи компаній, до якої входить емітент (за наявності) та роль емітента в групі компаній;

2) перелік осіб, пов'язаних із емітентом відносинами контролю в розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції" із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, кількості акцій (часток), що належать емітенту у таких компаніях, та кількості голосів у вищому органі управління таких компаній;

3) відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.

8. Активи емітента (об'єкти нерухомого майна, основні засоби та обладнання):

1) опис усіх існуючих істотних основних засобів емітента, включаючи опис такого майна, його місцезнаходження, балансову вартість, ринкову вартість (за наявності), право, на підставі якого емітент користується ним (власність, тимчасове користування), існуючі обтяження, інформація про іпотекодержателя (заставодержателя);

2) опис будь-яких питань щодо дозвільних документів та охорони навколишнього середовища, які можуть вплинути на використання емітентом істотних основних засобів.

9. Фінансова та операційна діяльність емітента:

1) фінансовий стан емітента:

опис фінансового стану емітента, змін у фінансовому стані та результатах діяльності емітента за кожний попередній звітний період, за який подається фінансова звітність за минулі періоди, включаючи причини суттєвих змін за зазначений період із зазначенням фінансової інформації в обсязі, необхідному для розуміння господарської діяльності емітента в цілому;

відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

які існують на дату прийняття рішення про публічну пропозицію: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

2) результати діяльності:

інформація про важливі обставини, включаючи опис нових розробок, винаходів, які суттєво впливають або можуть вплинути на дохід емітента від господарської діяльності, із зазначенням обсягу такого впливу;

опис причин суттєвих змін в обсягах реалізації товарів, робіт, послуг за періоди, щодо яких подається фінансова звітність (за наявності);

інформація про будь-які державні, економічні, податкові, валютні або політичні фактори або чинники, які суттєво вплинули або можуть суттєво вплинути, прямо чи опосередковано, на діяльність емітента.

10. Власний оборотний капітал емітента:

1) інформація про короткостроковий та довгостроковий власний оборотний капітал емітента;

2) опис джерел надходження грошових коштів емітента, обсягів надходжень за період, за який подається фінансова звітність, короткий опис руху грошових коштів емітента;

3) інформація про потреби емітента в позикових коштах та структура фінансування емітента;

4) інформація про будь-які обмеження щодо використання власного оборотного капіталу емітента, які суттєво вплинули або могли суттєво вплинути, прямо чи опосередковано, на діяльність емітента;

5) інформація щодо очікуваних джерел надходження коштів, необхідних для виконання зобов'язань, зазначених в абзаці третьому підпункту 2 пункту 5 структурного елемента 2.

11. Наукові дослідження, розробки, патенти та ліцензії.

Опис політики емітента щодо проведення досліджень та розробок за кожний фінансовий рік протягом періоду, за який подається фінансова звітність, включаючи суму витрат емітента на проведення досліджень і розробок.

12. Опис тенденції розвитку емітента:

1) застереження про відсутність істотних змін, які негативно впливають або можуть вплинути на фінансовий стан емітента з дати останньої опублікованої аудиторської фінансової звітності, або опис таких істотних змін у разі їх наявності;

2) опис будь-яких відомих подій, зобов'язань поза межами звичайної господарської діяльності, проектів законів та/або підзаконних нормативно-правових документів, які мають та/або, скоріш за все, матимуть істотний вплив на фінансовий стан емітента щонайменше у фінансовому році, у якому здійснюється публічна пропозиція.

13. Інформація про прогнозований або запланований прибуток емітента.

Емітент може на власний розсуд включити в реєстраційний документ інформацію про прогнозований або запланований прибуток. У такому випадку реєстраційний документ повинен містити відомості, зазначені в підпунктах 1 та 2 цього пункту структурного елемента 2:

1) перелік основних припущень, на підставі яких емітент сформував свої прогнози або плани із чіткою вказівкою на фактори, на які можуть впливати особи, що здійснюють управлінські функції, та фактори, які перебувають поза межами впливу зазначених осіб. Зазначені припущення повинні бути зрозумілими інвесторам, бути конкретними та точними та не пов'язуватися із загальною точністю оцінок, що лежать в основі прогнозу;

2) звіт, підготовлений незалежними аудиторами, в якому має зазначатися, що, на думку незалежних аудиторів, прогноз або план були належним чином складені на підставі зазначених даних та що основа бухгалтерського обліку, яка була використана для формування прогнозів або планів, відповідає обліковій політиці емітента;

3) інформація про прогнозований або запланований прибуток повинна бути підготовлена на підставі порівняння з фінансовою інформацією емітента за попередні періоди;

4) якщо інформація про прогнозований або запланований прибуток вже була опублікована в проспекті, який не має місце, необхідно надати інформацію про те, чи такий прогноз є правильним на дату підготовки реєстраційного документа, а також пояснення того, чому такий прогноз не має місце.

14. Інформація про осіб, що здійснюють управлінські функції:

1) інформація щодо наступних осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи та за сумісництвом:

осіб, що здійснюють управлінські функції;

ревізора або голови та членів ревізійної комісії реєструвального органу;

корпоративного секретаря;

головного бухгалтера.

Опис відносин контролю або сімейних відносин між будь-якими із зазначених вище осіб.

Інформація щодо кожної особи, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 цього пункту:

відомості про досвід роботи цієї особи, включаючи досвід роботи на керівних посадах;

перелік усіх юридичних осіб, в яких така особа здійснювала управлінські функції протягом останніх п'яти років;

інформація про порушення кримінальних проваджень щодо таких осіб та притягнення до кримінальної відповідальності протягом останніх п'яти років;

інформація про ліквідацію, визнання неплатоспроможними чи банкрутом, порушення кримінального провадження щодо юридичних осіб, в яких такі особи здійснювали управлінські функції протягом останніх п'яти років.

Інформація про осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту структурного елемента 2, подається на дату подання проспекту до реєструвального органу на затвердження;

2) інформація щодо конфлікту інтересів:

опис наявного та потенційного конфлікту інтересів між особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту структурного елемента 2, та емітентом або підтвердження, що конфлікт інтересів відсутній;

опис будь-яких домовленостей, укладених договорів між особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту структурного елемента 2, та емітентом, крім трудових та цивільно-правових договорів щодо виконання ними їх обов'язків та підтвердження, що такі домовленості відсутні;

опис будь-яких домовленостей, укладених договорів між особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту структурного елемента 2, та акціонерами (учасниками) емітента, що володіють більше 10 % голосів у вищому органі управління емітента, замовниками, постачальниками емітента та будь-якими іншими особами, в яких особи, зазначені в підпункті 1 цього пункту структурного елемента 2, обіймають посади, зазначені в абзацах другому - п'ятому підпункту 1 цього пункту структурного елемента 2.

15. Винагорода осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 14 структурного елемента 2:

1) інформація про суми усіх винагород (у тому числі усі компенсації в грошовій та натуральній формі, премії, бонуси, додаткові блага), сплачені емітентом та/або особами, що знаходяться під контролем емітента, та такі, що підлягають сплаті за останній звітний період особам, зазначеним в абзацах другому - п'ятому підпункту 1 пункту 14 структурного елемента 2.

Інформація надається по кожній особі окремо;

2) інформація про виплати емітента на недержавне пенсійне забезпечення на користь осіб, зазначених в абзацах другому - п'ятому підпункту 1 пункту 14 структурного елемента 2.

16. Строк дії повноважень осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 14 структурного елемента 2:

1) інформація про дату закінчення повноважень та загальний строк повноважень осіб, зазначених в абзацах другому - п'ятому підпункту 1 пункту 14 структурного елемента 2;

2) інформація про осіб, зазначених в абзацах другому - п'ятому підпункту 1 пункту 14 структурного елемента 2, умови договорів з якими передбачають надання будь-яких пільг після припинення їх повноважень або підтвердження, що такі умови відсутні;

3) інформація про комітети наглядової ради емітента з питань аудиту та визначення винагороди посадовим особам емітента, їх особовий склад та інформація про акти, на підставі яких діють зазначені комітети;

4) інформація про дотримання емітентом затверджених реєструвальним органом принципів корпоративного управління. У разі недотримання зазначених принципів пояснення причин такого недотримання.

17. Інформація щодо працівників:

1) кількість працівників емітента на кінець останнього звітного року або загальнооблікова кількість працівників за кожний період, за який подається фінансова звітність до дати реєстраційного документа. Інформація про істотні зміни в чисельності працівників за зазначений період та деталізація щодо кількості працівників у розрізі їх функціоналу (адміністративно-управлінський персонал, керівний персонал, персонал виробничих об'єктів, допоміжний персонал та ін.) та місця виконання трудових обов'язків (поділ відповідно до адміністративно-територіальних одиниць);

2) у разі працевлаштування емітентом значної кількості тимчасових працівників (більше 10 % від загальної кількості працівників) зазначається інформація про кількість таких працівників за останній фінансовий рік;

3) інформація щодо кількості акцій емітента, що належать особам, зазначеним в абзацах другому - п'ятому підпункту 1 пункту 14 структурного елемента 2, та їх загальна номінальна вартість щодо кожної особи окремо та інформація щодо договорів опціонів щодо акцій емітента, укладених із зазначеними особами на найбільш актуальну дату;

4) інформація щодо права власності працівників емітента на акції емітента або договорів, на підставі яких працівники емітента мають право придбати на акції емітента в майбутньому.

18. Інформація щодо мажоритарних акціонерів емітента:

1) перелік власників акцій емітента, яким належить як прямо, так і опосередковано 5 % і більше простих акцій емітента із зазначенням кількості акцій, що належать таким особам, та їх загальна номінальна вартість або підтвердження, що такі особи відсутні станом на останнє число місяця, що передує поданню публічної пропозиції до реєструвального органу;

2) інформація про наявність різних прав за акціями, що належать особам, зазначеним у підпункті 1 цього пункту;

3) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) емітента (термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення");

4) інформація щодо будь-яких домовленостей, які будуть мати наслідком зміну контролю щодо емітента, або твердження, що така інформація у емітента відсутня.

19. Правочини, щодо яких є заінтересованість.

Інформація про укладені емітентом правочини із заінтересованістю за період, за який подається фінансова звітність до дати реєстраційного документа із зазначенням наступної інформації: сторони правочину, строк дії договору, загальна сума правочину, особа, зацікавлена у вчиненні правочину, та ознаки її заінтересованості у вчиненні правочину, орган емітента, який погодив укладення правочину, співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину та вартості активів емітента, за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню такого правочину.

20. Прогнозна фінансова інформація.

Опис прогнозної фінансової інформації у випадку істотних змін до фінансових показників емітента в результаті придбання або відчуження юридичних осіб або бізнесу, які буде придбано або планується придбати, або бізнесу, який відчужується або планується бути відчуженим у майбутньому.

Прогнозна фінансова інформація викладається у формі, наведеній у пункті 28 структурного елемента 2.

21. Політика щодо дивідендів.

Опис політики емітента щодо виплати дивідендів та будь-яких обмежень щодо такої виплати.

Зазначення суми дивідендів, що були виплачені акціонерам емітента за період, за який подається фінансова звітність, на кожну акцію. Якщо загальна кількість акцій емітента змінювалась протягом зазначеного періоду, зазначається сума із врахуванням необхідних коригувань.

22. Судові провадження за участю емітента.

Інформація про усі адміністративні, судові та арбітражні провадження, в яких емітент є стороною, або згідно з наявною інформацією буде стороною за період щонайменше за останній рік, що мають або можуть мати значний негативний вплив на емітента, його фінансові показники або інформацію про відсутність таких проваджень.

23. Істотні зміни у фінансовому стані емітента та позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність.

Опис будь-якої суттєвої зміни у фінансовому стані емітента або позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність, яка мала місце після закінчення останнього фінансового періоду, щодо якого було опубліковано фінансову інформацію або проміжну фінансову звітність, підтверджену незалежним аудитором, або інформацію про відсутність таких змін.

24. Додаткова інформація:

1) інформація щодо статутного капіталу емітента:

розмір статутного капіталу із зазначенням:

кількості розміщених акцій;

номінальної вартості усіх акцій емітента;

кількість та загальна номінальна вартість акцій емітента, що належать емітенту та/або особам, що знаходяться під контролем емітента;

інформація про зміни розміру статутного капіталу емітента, деномінацію за період, за який подається фінансова звітність;

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій).

25. Інформація щодо статуту емітента:

1) опис предмета і цілей діяльності емітента із посиланнями на відповідні положення статуту емітента;

2) опис корпоративного управління емітента відповідно до статуту, внутрішніх положень щодо органів управління емітента;

3) опис прав, що надаються за акціями емітента;

4) опис процедури скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів емітента.

26. Значні правочини.

Інформація про укладені емітентом значні правочини, крім тих, що укладені в межах звичайної господарської діяльності емітента, протягом двох останніх років до дати реєстраційного документа із зазначенням такої інформації: сторони правочину, строк дії договору, загальна сума значного правочину, орган емітента, який погодив укладення правочину, співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину та вартості активів емітента, за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню такого правочину.

27. Інформація третіх осіб, твердження експерта:

1) у разі включення до реєстраційного документа інформації, тверджень, звітів третьої особи в реєстраційному документі зазначається інформація:

прізвище, ім'я, по батькові особи;

кваліфікація особи;

характер відносин зазначеної особи з емітентом;

2) якщо відповідні інформація, твердження або звіт підготовлені третьою особою на замовлення емітента, реєстраційний документ має містити застереження про те, що такі інформація, твердження або звіт включаються до реєстраційного документа у тій формі та відповідно до змісту, який був наданий третьою особою з її дозволу.

Підтвердження, що інформація, твердження або звіт включені до реєстраційного документа без будь-яких упущень, виключень та коригувань, є достовірною та повною і не є такою, що вводить в оману.

28. Прогнозна фінансова інформація:

1) прогнозна фінансова інформація має містити опис операцій, юридичних осіб, напрямків діяльності емітента та період, за який вона складена, та має містити:

мету, для якої вона була підготовлена;

застереження, що вона підготовлена лише для ілюстративних цілей;

застереження, що прогнозна фінансова інформація відображає лише гіпотетичну ситуацію, а не фактичне фінансове становище чи результати емітента;

2) до прогнозної фінансової інформації залежно від обставин можуть бути включені баланс і звіт про прибутки та збитки та супровідні пояснювальні документи;

3) прогнозна фінансова інформація повинна бути представлена у форматі стовпців, що складається з:

некоригованої історичної інформації;

коригування інформації для прогнозування фінансових даних;

підсумкової прогнозованої фінансової звітності в останньому стовпчику.

Необхідно зазначити джерела інформації, які було використано для підготовки прогнозної фінансової звітності;

4) прогнозна фінансова інформація повинна бути підготовлена відповідно до облікової політики, затвердженої емітентом, та має містити:

підстави її складення;

джерело кожного елемента інформації та коригування;

5) прогнозна фінансова інформація може бути тільки щодо:

поточного фінансового періоду;

останнього завершеного фінансового періоду і/або останнього проміжного періоду, протягом якого відповідна некоригована інформація була або буде опублікована або публікується в тому ж самому документі;

6) коригування результатів для цілей складання прогнозної фінансової інформації має бути:

чітко зазначено та пояснено;

безпосередньо стосуватися операції;

підтверджуватися фактами.

Крім того, у звіті про прогнозовані прибутки та збитки або звіті про рух грошових коштів має чітко зазначатися, які з них матимуть тривалий вплив на емітента, а які не матимуть;

7) звіт, підготовлений незалежними аудиторами, повинен вказати, що на їхню думку:

прогнозна фінансова звітність була належним чином складена;

прогнозна фінансова звітність відповідає обліковій політиці емітента.

Структурний елемент 3 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції акцій"

Документ про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції акцій має містити інформацію, викладену нижче:

1. Інформація про відповідальних осіб:

1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Фактори ризику.

Детальний та повний опис ризиків, які є істотними для акцій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризику, пов'язаного з цими акціями, у розділі, який містить назву "Фактори ризику".

3. Істотна інформація:

1) інформація щодо оборотного капіталу.

Застереження емітента про те, що, на його думку, оборотний капітал є достатнім для поточних потреб емітента, або, в разі недостатності оборотного капіталу, способи забезпечення залучення необхідного додаткового оборотного капіталу;

2) опис капіталізації та заборгованості емітента.

Застереження, що інформація про капіталізацію та заборгованість (з розмежуванням гарантованої та негарантованої, забезпеченої та незабезпеченої заборгованості) складена не менше ніж за 90 днів до дати складання документа про цінні папери;

3) опис будь-якої заінтересованості в публічній пропозиції.

Опис будь-якої заінтересованості в публічній пропозиції, в тому числі конфлікту інтересів, що є істотними, з детальним описом осіб, яких це стосується, та характеру такої заінтересованості;

4) причини здійснення публічної пропозиції та використання надходжень:

інформація про причини здійснення публічної пропозиції та, якщо це можливо, зазначення прогнозованої суми надходжень, розподілених за кожним основним призначенням їх використання і зазначених у порядку пріоритету таких видів використання;

якщо на думку емітента очікувані надходження не будуть достатніми для фінансування всіх запропонованих способів їх використання, зазначаються сума та джерела залучення необхідних коштів;

інформація про способи використання залучених коштів, зокрема, якщо вони будуть використовуватися для придбання активів, відмінних від звичайної господарської діяльності емітента, для фінансування придбання інших підприємств, а також для погашення, зменшення заборгованості.

4. Інформація про акції, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, має містити:

1) загальну кількість, тип, клас акцій емітента, їх номінальну вартість та міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN) (у разі наявності);

2) законодавство, згідно з яким акції були випущені;

3) реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення);

4) інформацію про права, що надаються власникам акцій, які планується розмістити, будь-які обмеження цих прав:

інформація щодо отримання дивідендів;

порядок визначення строку виплати дивідендів;

періодичність виплати дивідендів: у повному обсязі або декількома частинами протягом встановленого періоду;

обмеження щодо виплати дивідендів, виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам;

права щодо голосування на загальних зборах акціонерів;

права на отримання прибутку у разі ліквідації емітента;

інформація щодо конвертації акцій;

5) інформацію щодо орієнтовних строків здійснення додаткових публічних пропозицій акцій;

6) опис будь-яких наявних обмежень щодо вільного обігу акцій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція;

7) опис підстав для здійснення обов'язкового продажу та обов'язкового викупу акцій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція;

8) опис випадків обов'язкового продажу та обов'язкового викупу акцій емітента, які мали місце протягом року до дати здійснення публічної пропозиції, із зазначенням підстав для такого обов'язкового продажу та обов'язкового викупу, ціни, за якою здійснювався обов'язковий продаж та обов'язковий викуп цінних паперів;

9) інформацію про податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток, що підлягає сплаті при отриманні дивідендів від акцій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, порядок їх сплати (утримання з джерела виплати).

5. Умови та порядок здійснення публічної пропозиції:

1) умови публічної пропозиції, період здійснення публічної пропозиції та необхідні дії для участі у публічній пропозиції:

умови, на яких здійснюється публічна пропозиція;

загальна сума публічної пропозиції із зазначенням кількості акцій, що пропонуються до продажу;

строк дії публічної пропозиції;

дати початку та закінчення укладення договорів з інвесторами у процесі публічної пропозиції акцій; адреса, де відбуватиметься укладення;

обставини, за яких публічна пропозиція може бути призупинена, і чи може зупинення відбутися після початку розміщення;

опис порядку та способу повернення сум, надмірно сплачених інвесторами за акції;

мінімальна та/або максимальна сума заяви про придбання акцій (із зазначенням кількості цінних паперів або сукупної суми інвестиції в цінні папери);

інформація про порядок ознайомлення із затвердженим проспектом та змінами до проспекту (у разі внесення таких змін);

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій у процесі публічної пропозиції;

строк та порядок оплати акцій;

опис способу та дати оприлюднення результатів публічної пропозиції;

розкриття інформації щодо здійснення публічної пропозиції:

розміщення акцій під час здійснення публічної пропозиції серед кваліфікованих інвесторів, інших інвесторів у цінні папери (за наявності);

умови, за яких може бути здійснено повернення коштів інвесторам у цінні папери;

умови дострокового закінчення публічної пропозиції;

дії, що проводяться у разі, якщо публічна пропозиція здійснена не в повному обсязі;

2) інформація про ціну розміщення акцій під час публічної пропозиції:

зазначення запланованої ціни, за якою здійснюється публічна пропозиція акцій, або критерії та/або умови, відповідно до яких визначається порядок оприлюднення остаточної ціни;

валюта, у якій здійснюється оплата акцій;

інформація про вартість придбання акцій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, посадовими особами емітента, що мала місце протягом року, що передує публічній пропозиції, включаючи порівняльний аналіз вартості придбання цінних паперів.

6. Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):

1) повне найменування;

2) код за ЄДРПОУ;

3) місцезнаходження;

4) номери телефонів та факсів;

5) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу;

6) реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення), істотні умови договору з андеррайтером.

Сума винагороди, що виплачується андеррайтерам.

Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію.

Реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення).

7. Допуск до торгів на фондовій біржі:

1) зазначення того, чи акції, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, будуть допущені до торгів з метою їх розповсюдження на фондовій біржі, та дата, на яку акції будуть допущені до торгів. Така інформація не має створювати враження, що акції в будь-якому разі будуть допущені до торгів;

2) зазначення усіх фондових бірж, на яких акції, щодо яких буде здійснюватися публічна пропозиція або допуск до торгів на фондовій біржі, вже допущені до торгів;

3) якщо одночасно із розміщенням акцій, щодо яких здійснюється допуск до торгів на фондовій біржі, здійснюється розміщення того ж типу акцій, надається інформація про характер таких операцій, а також кількість та характеристики акцій, яких вони стосуються.

8. Опис витрат на здійснення публічної пропозиції акцій.

Загальна сума витрат на здійснення публічної пропозиції акцій (зокрема, витрати на андеррайтера, витрати на оприлюднення публічної пропозиції та інше).

9. Додаткова інформація:

1) застереження про обсяг повноважень радників у процесі здійснення публічної пропозиції, якщо в документі про цінні папери міститься інформація про них;

2) в документі про цінні папери може зазначатися інша інформація, якщо вона була перевірена незалежними аудиторами та щодо якої аудиторами було надано аудиторський звіт. У такому разі в документі про цінні папери має міститися такий звіт або короткі висновки з цього звіту;

3) у разі включення до документа про цінні папери інформації, тверджень, звітів третьої особи, в документі про цінні папери зазначається інформація:

прізвище, ім'я, по батькові особи;

кваліфікація особи;

характер відносин зазначеної особи з емітентом.

Якщо відповідна інформація, твердження або звіт підготовлені третьою особою на замовлення емітента, документ про цінні папери має містити застереження про те, що такі інформація, твердження або звіт включаються до документа про цінні папери у тій формі та відповідно до змісту, який був наданий третьою особою з її дозволу;

4) підтвердження, що інформація, твердження або звіт, включені до документа про цінні папери без будь-яких упущень, виключень та коригувань, є достовірними та повними і не є такими, що вводять в оману.

Структурний елемент 4 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції акцій у процесі емісії акцій шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції"

Документ про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції акцій під час їх емісії шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції має містити інформацію, викладену нижче.

Якщо інше не передбачене в структурному елементі 4, інформація подається станом на останню звітну дату, що передує поданню проспекту реєстраційному органу.

1. Інформація про відповідальних осіб:

1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Фактори ризику.

Детальний та повний опис ризиків, які є істотними для акцій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризику, пов'язаного з цими акціями, у розділі, який містить назву "Фактори ризику".

3. Істотна інформація:

1) інформація щодо оборотного капіталу.

Застереження емітента про те, що, на його думку, оборотний капітал є достатнім для поточних потреб емітента або в разі недостатності оборотного капіталу способи забезпечення залучення необхідного додаткового оборотного капіталу;

2) опис капіталізації та заборгованості емітента.

Застереження, що інформація про капіталізацію та заборгованість (з розмежуванням гарантованої та негарантованої, забезпеченої та незабезпеченої заборгованості), складена не менше ніж за 90 днів до дати складання документа про цінні папери;

3) опис будь-якої заінтересованості в публічній пропозиції.

Опис будь-якої заінтересованості в публічній пропозиції, в тому числі конфлікту інтересів, що є істотними, з детальним описом осіб, яких це стосується, та характеру такої заінтересованості.

4. Інформація про акції, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

1) загальна кількість простих іменних акцій емітента, їх номінальна вартість, щодо яких здійснюється конвертація;

2) реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення);

3) інформація про права, що надаються власникам акцій, які планується розмістити, будь-які обмеження цих прав:

інформація щодо отримання дивідендів;

порядок визначення строку виплати дивідендів;

періодичність виплати дивідендів: у повному обсязі або декількома частинами протягом встановленого періоду;

обмеження щодо виплати дивідендів, виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам;

права щодо голосування на загальних зборах акціонерів;

права на отримання прибутку у разі ліквідації емітента;

інформація щодо конвертації акцій;

4) інформація про податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток, що підлягає сплаті при отриманні дивідендів від акцій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, порядок їх сплати (утримання з джерела виплати).

5. Умови та порядок здійснення публічної пропозиції:

1) умови, ключові дані щодо публічної пропозиції, період здійснення публічної пропозиції та необхідні дії власників конвертованих облігацій для участі у публічній пропозиції;

умови, на яких здійснюється публічна пропозиція;

загальна сума публічної пропозиції, із зазначенням акцій, що пропонуються до конвертації;

дати початку та закінчення укладення договорів у процесі конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції; адреса, де відбуватиметься укладення договорів;

строк виплати номінальної вартості акцій особам, які здійснили конвертацію (обмін) належних конвертованих облігацій в акції, у разі відмови від емісії акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій у акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;

можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться у разі дострокового закінчення розміщення шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій у акції (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з власниками конвертованих облігацій у процесі конвертації (обміну) конвертованих облігацій у акції);

порядок обміну та умови, на яких здійснюється обмін (коефіцієнт конвертації);

опис способу та дати оприлюднення результатів публічної пропозиції;

дії, що проводяться у разі, якщо публічна пропозиція здійснена не в повному обсязі;

2) інформація про конвертовані облігації емітента із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випуску облігації, органу, що видав свідоцтво, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігацій, загальної суми випуску, строків погашення облігацій.

6. Опис витрат на здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

Загальна сума витрат на здійснення публічної пропозиції акцій шляхом конвертації.

7. Додаткова інформація:

1) інформація про обсяг повноважень радників у процесі здійснення публічної пропозиції, якщо в документі про цінні папери міститься інформація про них;

2) в документі про цінні папери може зазначатися інша інформація, якщо вона була перевірена незалежними аудиторами та щодо якої аудиторами було надано аудиторський звіт. У такому разі в документі про цінні папери має публікуватися такий звіт або короткі висновки з цього звіту;

3) у разі включення до документа про цінні папери інформації, тверджень, звітів третьої особи в документі про цінні папери зазначається інформація:

прізвище, ім'я, по батькові особи;

кваліфікація особи;

характер відносин зазначеної особи з емітентом.

Якщо відповідна інформація, твердження або звіт підготовлені третьою особою на замовлення емітента, документ про цінні папери має містити застереження про те, що такі інформація, твердження або звіт включаються до документа про цінні папери у тій формі та відповідно до змісту, який був наданий третьою особою з її дозволу;

4) підтвердження, що інформація, твердження або звіт, включені до документа про цінні папери без будь-яких упущень, виключень та коригувань, є достовірними та повними і не є такими, що вводять в оману.

Структурний елемент 5 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств"

1. Інформація про відповідальних осіб:

1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про незалежних аудиторів:

1) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження усіх незалежних аудиторів, які здійснювали аудит фінансової звітності емітента за попередні звітні періоди, за які подається фінансова звітність, дані свідоцтв про включення незалежних аудиторів до Реєстру аудиторських фірм / аудиторів;

2) інформація про зміну незалежних аудиторів емітентом за період, за який подається фінансова звітність, із зазначенням причин такої зміни, якщо вони є суттєвими.

3. Основна фінансова звітність про емітента.

Фінансова звітність згідно з пунктом 3 розділу I емітента за два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання проспекту до реєструвального органу.

4. Фактори ризику.

Опис суттєвих ризиків, характерних для господарської діяльності емітента.

5. Інформація про емітента:

1) реєстраційні дані про емітента:

повне та скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента та фактичне місце здійснення діяльності емітентом;

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента;

дата реєстрації та строк, на який засновано емітента, за винятком випадків, коли емітент заснований на невизначений строк;

законодавство, відповідно до якого емітент здійснює свою діяльність;

стислий опис господарської діяльності емітента, який має містити основні види діяльності, предмет і мету діяльності емітента;

контактні дані емітента (телефон, факс, електронна адреса);

основні етапи розвитку господарської діяльності емітента;

2) опис прямих інвестицій емітента:

опис (включаючи суму) основних інвестицій емітента за кожний фінансовий рік, за який подається фінансова звітність до дати складення реєстраційного документа;

інформація про майбутні основні інвестиції емітента, здійснення яких затверджене уповноваженим органом емітента із зазначенням суми таких інвестицій;

інформація про джерела находження коштів для здійснення майбутніх основних інвестицій емітента.

6. Опис господарської діяльності емітента:

1) опис основних видів діяльності емітента:

опис основних видів діяльності емітента із зазначенням основних категорій товарів, робіт, послуг, що реалізуються, здійснюються або надаються за кожний фінансовий рік протягом періоду, який охоплюється фінансовою інформацією;

опис усіх значних нових продуктів та/або послуг, які було представлено та/або запроваджено із зазначенням поточного етапу їх розробки;

2) опис основних ринків, на яких емітент здійснює діяльність;

3) опис конкурентоспроможності емітента, його часток на відповідних товарних ринках.

7. Опис організаційної структури групи компаній, до якої входить емітент.

Опис групи компаній, до якої входить емітент (за наявності) та роль емітента в групі компаній.

8. Опис тенденції розвитку емітента.

Застереження про відсутність істотних змін, які негативно впливають або можуть вплинути на фінансовий стан емітента з дати останньої опублікованої аудиторської фінансової звітності, або опис таких істотних змін у разі їх наявності.

Опис будь-яких відомих подій, зобов'язань поза межами звичайної господарської діяльності, проектів законів та/або підзаконних нормативно-правових документів, які мають та/або, скоріш за все, матимуть істотний вплив на фінансовий стан емітента щонайменше у фінансовому році, у якому здійснюється публічна пропозиція.

9. Інформація про прогнозований або запланований прибуток емітента.

Емітент може на власний розсуд включити в реєстраційний документ інформацію про прогнозований або запланований прибуток. У такому випадку реєстраційний документ повинен містити відомості, зазначені в підпунктах 1, 2 цього пункту:

1) перелік основних припущень, на підставі яких емітент сформував свої прогнози або плани із чіткою вказівкою на фактори, на які можуть впливати особи, що здійснюють управлінські функції, та фактори, які перебувають поза межами впливу зазначених осіб. Зазначені припущення повинні бути зрозумілими інвесторам, бути конкретними та точними та не пов'язуватися із загальною точністю оцінок, що лежать в основі прогнозу;

2) звіт, підготовлений незалежними аудиторами, в якому має зазначатися, що, на думку незалежних аудиторів, прогноз або план були належним чином складені на підставі зазначених даних та що основа бухгалтерського обліку, яка була використана для формування прогнозів або планів, відповідає обліковій політиці емітента;

3) інформація про прогнозований або запланований прибуток повинна бути підготовлена на підставі порівняння з фінансовою інформацією емітента за попередні періоди;

4) якщо інформація про прогнозований або запланований прибуток вже була опублікована в проспекті, який не має місце, необхідно надати інформацію про те, чи такий прогноз є правильним на дату підготовки реєстраційного документа, а також пояснення того, чому такий прогноз не має місце.

10. Інформація про посадових осіб емітента та осіб, що здійснюють управлінські функції:

1) інформація про наступних осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи та за сумісництвом:

осіб, що здійснюють управлінські функції;

ревізора або голови та членів ревізійної комісії;

корпоративного секретаря;

головного бухгалтера;

2) інформація щодо конфлікту інтересів.

Опис наявного та потенційного конфлікту інтересів між особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту, та емітентом або підтвердження, що конфлікт інтересів відсутній.

11. Комітети Наглядової ради:

1) інформація про комітети наглядової ради емітента з питань аудиту та визначення винагороди посадовим особам емітента, їх особовий склад та інформацію про акти, на підставі яких діють зазначені комітети;

2) інформація про дотримання емітентом затверджених реєструвальним органом принципів корпоративного управління. У разі недотримання зазначених принципів пояснення причин такого недотримання.

12. Мажоритарні акціонери (учасники) емітента:

1) перелік власників акцій (учасників) емітента, яким належить як прямо, так і опосередковано 5 % і більше простих акцій (часток) емітента із зазначенням кількості акцій (часток), що належать таким особам, та їх загальна номінальна вартість або підтвердження, що такі особи відсутні;

2) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) емітента (термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення");

3) інформація щодо будь-яких домовленостей, які будуть мати наслідком зміну контролю щодо емітента або твердження, що така інформація у емітента відсутня.

13. Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором:

1) твердження про те, що фінансова звітність була підтверджена незалежним аудитором. Реєстраційний документ має містити усі застереження та коментарі (пояснення) незалежного аудитора щодо фінансової звітності, зазначені в аудиторському звіті до фінансової звітності емітента;

2) опис іншої інформації, зазначеної в реєстраційному документі, окрім фінансової звітності, яка була підтверджена незалежним аудитором;

3) застереження про те, що джерелом фінансової інформації, наведеної в реєстраційному документі, є фінансова звітність, не підтверджена незалежним аудитором, зазначення джерела такої інформації та застереження про те, що така інформація не підтверджена незалежним аудитором;

4) остання фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором, має бути не пізніше ніж на 18 місяців від дати реєстраційного документа.

14. Судові провадження за участю емітента.

Інформація про усі адміністративні, судові та арбітражні провадження, в яких емітент є стороною, або згідно з наявною інформацією буде стороною за період щонайменше за останній рік, що мають або можуть мати значний негативний вплив на емітента, його фінансові показники або інформацію про відсутність таких проваджень.

15. Істотні зміни в фінансовому стані емітента та позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність.

Опис будь-якої суттєвої зміни у фінансовому стані емітента або позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність, яка мала місце після закінчення останнього фінансового періоду, щодо якого було опубліковано фінансову інформацію або проміжну фінансову інформацію, підтверджену незалежним аудитором, або інформацію про відсутність таких змін.

16. Додаткова інформація:

1) розмір статутного капіталу:

кількість розміщених акцій, їх номінальна вартість для АТ;

розмір статутного капіталу та інформація про його сплату;

2) розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення облігації;

3) статут емітента.

Опис предмета і цілей діяльності емітента із посиланнями на відповідні положення статуту емітента.

17. Значні правочини.

Короткий опис укладених емітентом значних правочинів, окрім тих, що укладені в межах звичайної господарської діяльності емітента, протягом двох останніх років до дати реєстраційного документа із зазначенням наступної інформації: сторони правочину, строк дії договору, загальна сума значного правочину, орган емітента, який погодив укладення правочину, співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину та вартості активів емітента, за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню такого правочину.

18. Інформація третіх осіб, твердження експерта:

1) у разі включення до реєстраційного документа інформації, тверджень, звітів третьої особи в реєстраційному документі зазначається інформація:

прізвище, ім'я, по батькові особи;

кваліфікація особи;

характер відносин зазначеної особи з емітентом.

Якщо відповідна інформація, твердження або звіт підготовлені третьою особою на замовлення емітента, реєстраційний документ має містити застереження про те, що такі інформація, твердження або звіт включаються до реєстраційного документа у тій формі та відповідно до змісту, який був наданий третьою особою з її дозволу;

2) підтвердження, що інформація, твердження або звіт, включені до реєстраційного документа без будь-яких упущень, виключень та коригувань, є достовірними та повними і не є такими, що вводять в оману.

19. Інформація щодо зобов'язань осіб, що знаходяться під контролем емітента.

Інформація щодо зобов'язань осіб, в яких емітент володіє більше 50 відсотками голосів у вищому органі управління, які можуть мати істотний вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану та прибутків та збитків емітента.

Структурний елемент 6 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик"

1. Інформація про відповідальних осіб:

1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, із позначенням частин реєстраційного документа, за які відповідальна та чи інша особа із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за реєстраційний документ, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в реєстраційному документі і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про емітента:

1) повне та скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента;

2) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента;

3) дата реєстрації емітента;

4) контактні дані емітента (телефон, факс, електронна адреса);

5) строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу ради, що виступає емітентом облігацій.

3. Основна фінансова інформація про емітента:

1) інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку);

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу;

граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фондом;

2) інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

інформація про виконання місцевого бюджету;

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань;

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом;

3) інформація про грошові зобов'язання емітента:

грошові зобов'язання емітента, які існують на дату оформлення проспекту облігацій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

грошові зобов'язання емітента, які не були виконані на дату оформлення проспекту облігацій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином.

Структурний елемент 7 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств"

1. Інформація про відповідальних осіб:

1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Фактори ризику.

Детальний та повний опис ризиків, які є істотними для облігацій підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризику, пов'язаного з цими цінними паперами, у розділі, який містить назву "Фактори ризику".

3. Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції:

1) опис будь-яких суттєвих фактів зацікавленості, конфлікту інтересів фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у публічній пропозиції. Інформація про осіб, що є зацікавленими та/або мають конфлікт інтересів щодо публічної пропозиції: для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та посада такої особи, для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження із детальним описом критерія зацікавленості та/або наявного конфлікту інтересів;

2) інформація про причини здійснення публічної пропозиції, за виключенням випадків здійснення публічної пропозиції для цілей отримання прибутку. Якщо це можливо, зазначення прогнозованої суми надходжень, розподілених за кожним основним призначенням їх використання і зазначених у порядку пріоритету таких видів використання. Якщо на думку емітента очікувані надходження не будуть достатніми для фінансування всіх запропонованих способів їх використання, зазначається сума та джерела залучення необхідних коштів. Інформація про способи використання залучених коштів, зокрема, якщо вони будуть використовуватися для придбання активів, відмінних від звичайної господарської діяльності емітента, для фінансування придбання інших підприємств, а також для погашення, зменшення або звільнення від заборгованості;

3) інформація про раніше розміщені облігації емітента:

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску;

відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента.

4. Інформація про облігації підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

1) дата і номер рішення (протоколу) про здійснення публічної пропозиції облігацій підприємств; найменування уповноваженого органу особи, яка здійснює публічну пропозицію, який прийняв рішення про здійснення публічної пропозиції підприємств; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про здійснення публічної пропозиції;

2) мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій підприємств (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій);

3) джерела погашення та виплати доходу за облігаціями підприємств;

4) зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій підприємств у рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності;

5) зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій підприємств (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій);

6) інформація про облігації підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

параметри випуску:

характеристика облігацій підприємств (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені);

кількість облігацій підприємств;

номінальна вартість облігації підприємств;

загальна номінальна вартість випуску облігацій підприємств;

серія облігацій підприємств (за наявності);

інформація щодо забезпечення облігацій підприємств (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених облігацій підприємств):

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями підприємств або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями підприємств);

розмір забезпечення;

інформація про права, які надаються власникам облігацій підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція;

інформація про права власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації підприємств (у разі емісії конвертованих облігацій підприємств).

5. Порядок публічної пропозиції облігацій підприємств та їх оплати:

1) дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій підприємств; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з (першими) власниками у процесі публічної пропозиції облігацій підприємств;

2) можливість дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій підприємств (у разі якщо на запланований обсяг облігацій підприємств укладено договори з (першими) власниками та облігації підприємств повністю оплачено);

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій підприємств (якщо на запланований обсяг облігацій підприємств укладено договори з (першими) власниками та облігації підприємств повністю оплачено);

4) порядок подання заяв на придбання облігацій підприємств;

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій підприємств;

6) строк та порядок оплати облігацій підприємств, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій підприємств під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості) або критерії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна, порядок оприлюднення інформації про остаточну ціну, за якою здійснюється публічна пропозиція облігацій;

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій підприємств (національна або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації підприємств (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

строк оплати облігацій підприємств;

7) відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

номери телефонів та факсів;

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу;

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію облігацій:

повне найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

номери телефонів та факсів;

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

9) реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення);

10) відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):

повне найменування;

місцезнаходження;

код за ЄДРПОУ;

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору);

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа);

11) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі визнання емісії облігацій недійсною;

12) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій підприємств;

13) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції облігацій підприємств;

14) порядок ознайомлення із затвердженим проспектом облігацій підприємств та змінами до проспекту облігацій підприємств (у разі внесення таких змін);

15) умови та дата закінчення обігу облігацій підприємств;

16) інформація щодо викупу емітентом облігацій підприємств:

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій;

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій;

порядок встановлення ціни викупу облігацій;

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу;

17) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями підприємств (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій підприємств):

дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями підприємств;

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями підприємств), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями підприємств;

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта);

порядок переказу коштів власникам облігацій підприємств з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями підприємств;

18) порядок погашення облігацій підприємств:

дати початку і закінчення погашення облігацій підприємств;

умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій підприємств);

порядок виплати номінальної вартості облігації підприємств із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій підприємств), у тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій підприємств у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств) із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація із зазначенням коефіцієнта конвертації, та можливості та умови вибору власником такої облігації форми їх погашення;

порядок погашення конвертованих облігацій підприємств у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій підприємств в акції;

можливість дострокового погашення емітентом усього випуску облігацій підприємств за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій підприємств про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій підприємств; строк, у який облігації підприємств мають бути пред'явлені для дострокового погашення);

можливість дострокового погашення облігацій підприємств за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій підприємств про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій підприємств; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій підприємств; строк, у який облігації підприємств можуть бути пред'явлені для дострокового погашення);

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій підприємств для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій підприємств;

порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття рішення емітентом облігацій про припинення або виділ або можливість дострокового погашення таких облігацій;

порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту;

19) інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями (у разі розміщення цільових облігацій):

інформація про власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника;

реквізити правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; реквізити дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);

реквізити дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником;

реквізити інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);

реквізити рішення про затвердження проектної документації;

реквізити ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

реквізити договору про пайову участь у проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій);

20) додаткова інформація щодо облігацій підприємств.

Будь-яка додаткова інформація щодо облігацій підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Структурний елемент 8 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик"

1. Інформація про відповідальних осіб:

1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про раніше розміщені облігації внутрішніх місцевих позик

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску.

3. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

1) дата і номер рішення про публічну пропозицію облігацій (про здійснення запозичення у формі емісії облігацій); найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про публічну пропозицію облігацій внутрішніх місцевих позик;

2) мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик шляхом публічної пропозиції облігацій (конкретні обсяги та напрями використання);

3) джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик;

4) інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені);

кількість облігацій;

номінальна вартість облігації;

загальна номінальна вартість випуску облігацій;

серія облігацій (за наявності);

інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі публічної пропозиції забезпечених облігацій):

вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями);

розмір забезпечення;

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо;

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічну пропозицію;

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (за наявності);

5) порядок публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками;

можливість дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

порядок надання заяв на придбання облігацій;

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій;

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості);

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

строк оплати облігацій внутрішніх місцевих позик;

6) відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номери телефонів та факсів;

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу;

реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення);

7) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію облігацій:

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номери телефонів та факсів;

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

8) реквізити договору із Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення);

9) відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Національний банк України):

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

номери телефонів та факсів;

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору);

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа);

10) строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною;

11) строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій внутрішніх місцевих позик;

12) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції облігацій підприємств після початку розміщення облігацій;

13) умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик:

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій;

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій;

порядок встановлення ціни викупу облігацій;

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу;

14) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію відсоткових облігацій):

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта);

15) порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій;

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій);

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення);

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення);

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій;

16) порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту;

17) інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

загальний обсяг емісії;

дата та номер державної реєстрації випусків;

кількість розміщених та кількість погашених облігацій;

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями;

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу.

Структурний елемент 9 "Інформація про поручителя/гаранта при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств, облігацій внутрішніх місцевих позик"

Цей структурний елемент заповнюється особою, що здійснює публічну пропозицію забезпечених облігацій підприємств, облігацій внутрішніх місцевих позик.

1. Інформація щодо забезпечення облігацій:

1) опис виду забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава (лише для облігацій підприємств) щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями);

2) розмір забезпечення;

3) найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів) / гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації;

4) розмір власного капіталу / робочого капіталу поручителя(ів) / гаранта(ів);

5) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір застави (лише для облігацій підприємств));

6) порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів) / гаранта(ів);

7) істотні умови договору поруки / гарантії (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку видається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави (лише для облігацій підприємств), який буде укладатися (укладено) емітентом із першими власниками у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які будуть погоджуватися сторонами договору);

8) відомості про наявність між емітентом та поручителем / гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо;

9) інформація щодо раніше укладених поручителем(ями) / гарантом(ами) / емітентом облігацій підприємств договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання) / договорів застави стосовно забезпечення облігацій підприємств (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру, строку виконання завдань, забезпечення заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які були погоджені сторонами договору);

10) інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) /емітентом облігацій підприємств своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями/договорів застави (лише для облігацій підприємств);

11) фінансова звітність згідно з пунктом 3 розділу 1 Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року, поручителя(ів) / гаранта(ів) за два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання проспекту до реєструвального органу.

2. Додаткова інформація.

Інша інформація щодо облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

якщо проспект містить застереження чи звіт, складені особою-експертом, мають зазначатися ім'я (назва), адреса реєстрації, кваліфікація такої особи та характер заінтересованості в особі емітента за наявності. Якщо такий звіт був складений за запитом емітента, має міститися інформація щодо наслідків включення такого застереження або звіту щодо обсягу та форми, в якому вони включені, за погодженням особи, яка відповідальна за зміст цієї частини документа про цінні папери;

якщо інформація отримана від третіх осіб, має надаватися підтвердження того, що така інформація була точно відтворена і, наскільки це відомо емітенту, він може підтвердити з інформації, опублікованої такими третіми особами, що жоден факт не було опущено та не могло призвести до того, що відтворена інформація є неточною або такою, що вводить в оману, а також зазначається (зазначаються) джерело(а) такої інформації.

Структурний елемент 10 "Базовий проспект"

Інформація, яка має зазначатися у базовому проспекті:

1. Щодо структурного елемента 1 "Анотація" вся інформація належить до Категорії А, крім інформації, що міститься в частинах 3 і 5 анотації, яка належить до Категорії В.

2. Щодо структурного елемента 6 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств" уся інформація належить до Категорії А.

3. Щодо структурного елемента 7 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик" уся інформація належить до Категорії А.

4. Щодо структурного елемента 8 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств" інформація, яка має зазначатися в документі про цінні папери, має такі категорії:

№ з/п

Інформація

Категорія

1

Інформація про відповідальних осіб:

Категорія А

1)

перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи

2)

підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст

2

Фактори ризику:

Категорія А

детальний та повний опис ризиків, які є істотними для цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризику, пов'язаного з цими цінними паперами, у розділі, який містить назву "Фактори ризику"

3

Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції:

Категорія В

1)

опис будь-яких суттєвих фактів зацікавленості, конфлікту інтересів фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у публічній пропозиції. Інформація про осіб, що є зацікавленими та/або мають конфлікт інтересів щодо публічної пропозиції: для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та посада такої особи, для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження із детальним описом критерія зацікавленості та/або наявного конфлікту інтересів

2)

інформація про причини здійснення публічної пропозиції, за виключенням випадків здійснення публічної пропозиції для цілей отримання прибутку. Якщо це можливо, зазначення прогнозованої суми надходжень, розподілених за кожним основним призначенням їх використання і зазначених у порядку пріоритету таких видів використання. Якщо на думку емітента очікувані надходження не будуть достатніми для фінансування всіх запропонованих способів їх використання, зазначається сума та джерела залучення необхідних коштів. Інформація про способи використання залучених коштів, зокрема, якщо вони будуть використовуватися для придбання активів, відмінних від звичайної господарської діяльності емітента, для фінансування придбання інших підприємств, а також для погашення, зменшення або звільнення від заборгованості

3)

інформація про раніше розміщені облігації емітента:

Категорія А

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента

4

Інформація про облігації підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

1)

дата і номер рішення (протоколу) про здійснення публічної пропозиції облігацій підприємств; найменування уповноваженого органу особи, яка здійснює публічну пропозицію, який прийняв рішення про здійснення публічної пропозиції підприємств; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про здійснення публічної пропозиції

Категорія В

2)

мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій підприємств (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)

Категорія Б

3)

джерела погашення та виплати доходу за облігаціями підприємств

Категорія Б

4)

зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій підприємств у рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності

Категорія А

5)

зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій підприємств (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)

Категорія А

6)

інформація про облігації підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

параметри випуску:

характеристика облігацій підприємств (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)

Категорія А

кількість облігацій підприємств

Категорія В

номінальна вартість облігації підприємств

Категорія В

загальна номінальна вартість випуску облігацій підприємств

Категорія В

серія облігацій підприємств (за наявності)

Категорія В

інформація щодо забезпечення облігацій підприємств (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених облігацій підприємств):

Категорія Б

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями підприємств або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями підприємств)

розмір забезпечення

інформація про права, які надаються власникам облігацій підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

Категорія Б

інформація про права власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації підприємств (у разі емісії конвертованих облігацій підприємств)

Категорія Б

5

Порядок публічної пропозиції облігацій підприємств та їх оплати

Категорія В

1)

дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій підприємств; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з (першими) власниками у процесі публічної пропозиції облігацій підприємств

2)

можливість дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій підприємств (у разі якщо на запланований обсяг облігацій підприємств укладено договори з (першими) власниками та облігації підприємств повністю оплачено)

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій підприємств (якщо на запланований обсяг облігацій підприємств укладено договори з (першими) власниками та облігації підприємств повністю оплачено)

4)

порядок подання заяв на придбання облігацій підприємств

5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій підприємств

6)

строк та порядок оплати облігацій підприємств, зокрема:

запланована ціна продажу/розміщення облігацій підприємств під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості) або критерії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна, порядок оприлюднення інформації про остаточну ціну, за якою здійснюється публічна пропозиція облігацій

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій підприємств (національна або іноземна валюта)

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації підприємств (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)

строк оплати облігацій підприємств

7)

відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

Категорія Б

повне найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номери телефонів та факсів

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу

реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення), істотні умови договору з андеррайтером

8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію облігацій:

Категорія Б

повне найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номери телефонів та факсів

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

9)

реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)

Категорія Б

10)

відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):

Категорія Б

повне найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номери телефонів та факсів

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)

11)

строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі визнання емісії облігацій недійсною

Категорія В

12)

строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій підприємств

Категорія В

13)

строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції облігацій підприємств після початку розміщення облігацій

Категорія В

14)

порядок ознайомлення із затвердженим проспектом облігацій підприємств та змінами до проспекту облігацій підприємств (у разі внесення таких змін)

Категорія В

15)

умови та дата закінчення обігу облігацій підприємств

Категорія В

16)

інформація щодо викупу емітентом облігацій підприємств:

Категорія В

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

порядок встановлення ціни викупу облігацій

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

17)

порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями підприємств (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій підприємств):

Категорія В

дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями підприємств

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями підприємств), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями підприємств

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

порядок переказу коштів власникам облігацій підприємств з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями підприємств

18)

порядок погашення облігацій підприємств:

Категорія В

дати початку і закінчення погашення облігацій підприємств

умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій підприємств)

порядок виплати номінальної вартості облігації підприємств із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій підприємств), у тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій підприємств у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств) із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація із зазначенням коефіцієнта конвертації, та можливості та умови вибору власником такої облігації форми їх погашення

порядок погашення конвертованих облігацій підприємств у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій підприємств в акції

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій підприємств за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій підприємств про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій підприємств; строк, у який облігації підприємств мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

можливість дострокового погашення облігацій підприємств за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій підприємств про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій підприємств; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій підприємств; строк, у який облігації підприємств можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій підприємств для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій підприємств

19)

порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

Категорія В

20)

інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями (у разі розміщення цільових облігацій):

Категорія Б

інформація про власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника

реквізити правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; реквізити дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта)

реквізити дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником

реквізити інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника)

реквізити рішення про затвердження проектної документації

реквізити ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)

реквізити договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)

порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття рішення емітентом облігацій про припинення або виділ або можливість дострокового погашення таких облігацій

21)

додаткова інформація щодо облігацій підприємств:

Категорія В

будь-яка додаткова інформація щодо облігацій підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

5. Щодо структурного елемента 8 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик" інформація, яка має зазначатися в документі про цінні папери, має такі категорії:

№ з/п

Інформація

Категорія

1

Інформація про відповідальних осіб:

Категорія А

1)

перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи

2)

підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст

2

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

1)

дата і номер рішення про публічну пропозицію облігацій (про здійснення запозичення у формі емісії облігацій); найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про публічну пропозицію облігацій внутрішніх місцевих позик

Категорія В

2)

мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик шляхом публічної пропозиції (конкретні обсяги та напрями використання)

Категорія Б

3)

джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик

Категорія Б

4)

інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)

Категорія А

кількість облігацій

Категорія В

номінальна вартість облігації

Категорія В

загальна номінальна вартість випуску облігацій

Категорія В

серія облігацій (за наявності)

інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій)

Категорія Б

вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

розмір забезпечення

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічну пропозицію

Категорія В

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (за наявності)

Категорія В

5)

порядок публічної пропозиції облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

Категорія В

дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками

можливість дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

порядок надання заяв на придбання облігацій

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості)

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах)

строк оплати облігацій

6)

відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

Категорія Б

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження

номери телефонів та факсів

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу

реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення)

7)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію облігацій:

Категорія Б

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження

номери телефонів та факсів

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

8)

реквізити договору із Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)

9)

відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Національний банк України):

Категорія Б

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження

номери телефонів та факсів

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)

10)

строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною

Категорія В

11)

строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Категорія В

12)

строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції облігацій підприємств після початку розміщення облігацій

Категорія В

13)

умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик:

Категорія В

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

порядок встановлення ціни викупу облігацій

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

14)

порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію відсоткових облігацій):

Категорія В

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

15)

порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

Категорія В

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій

16)

порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

Категорія В

17)

інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

Категорія А

загальний обсяг емісії

дата та номер державної реєстрації випусків

кількість розміщених та кількість погашених облігацій

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суми боргу

3

Додаткова інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик:

Категорія В

будь-яка додаткова інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

6. Щодо структурного елемента 9 "Інформація про поручителя/гаранта при здійсненні публічної пропозиції облігацій підприємств та облігацій внутрішньої місцевої позики"

№ з/п

Інформація

Категорія

1

Інформація щодо забезпечення публічної пропозиції облігацій:

1)

опис виду забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава (лише для облігацій підприємств) щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

Категорія Б

2)

розмір забезпечення

Категорія Б

3)

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів) / гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

Категорія Б

4)

розмір власного капіталу / робочого капіталу поручителя(ів) / гаранта(ів)

Категорія Б

5)

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір застави (лише для облігацій підприємств))

Категорія Б

6)

істотні умови договору поруки / гарантії (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку видається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави (лише для облігацій підприємств), який буде укладатися (укладено) емітентом із першими власниками у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які будуть погоджуватися сторонами договору)

Категорія Б

7)

відомості про наявність між емітентом та поручителем / гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо

Категорія Б

8)

фінансова звітність згідно з пунктом 3 глави 1 поручителя(ів) / гаранта(ів) за два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання проспекту до реєструвального органу

Категорія Б

9)

інформація щодо раніше укладених поручителем(ями) / гарантом(ами) / емітентом облігацій підприємств договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання) / договорів застави стосовно забезпечення облігацій підприємств (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру, строку виконання завдань, забезпечення заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які були погоджені сторонами договору) договорів застави (лише для облігацій підприємств)

Категорія Б

10)

інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) / емітентом облігацій підприємств своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями / договорами застави (лише для облігацій підприємств)

Категорія А

11)

порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)

Категорія А

2

Додаткова інформація:

1)

інша інформація щодо облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

Категорія Б

2)

якщо проспект містить застереження чи звіт, складені особою-експертом, мають зазначатися ім'я (назва), адреса реєстрації, кваліфікація такої особи та характер заінтересованості в особі емітента за наявності. Якщо такий звіт був складений за запитом емітента, має міститися інформація щодо наслідків включення такого застереження або звіту щодо обсягу та форми, в якому вони включені, за погодженням особи, яка відповідальна за зміст цієї частини документа про цінні папери

Категорія Б

3)

якщо інформація отримана від третіх осіб, має надаватися підтвердження того, що така інформація була точно відтворена і що, наскільки це відомо емітенту, він може підтвердити з інформації, опублікованої такими третіми особами, що жоден факт не було опущено та не могло призвести до того, що відтворена інформація є неточною або такою, що вводить в оману, а також зазначається (зазначаються) джерело(а) такої інформації

Категорія БДодаток 5
до Положення про здійснення публічної
пропозиції цінних паперів
(пункт 5 глави 3 розділу II)

ПОГОДЖЕННЯ
емітентом проспекту цінних паперів, оформленого оферентом

Надаємо таку інформацію:

Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери телефонів та факсів

Перелік усіх частин, розділів проспекту оферента, погоджених емітентом

Перелік усіх уповноважених осіб емітента, відповідальних за погодження проспекту оферента:

прізвища, імена, по батькові, посади працівників / посадових осіб емітента

перелік частин, розділів проспекту оферента, погоджених працівниками / посадовими особами емітента (окремо щодо кожного працівника / посадової особи)

підписи працівників / посадових осіб емітента, відповідальних за погодження проспекту оферента, керівника емітентаДодаток 6
до Положення про здійснення публічної
пропозиції цінних паперів
(пункт 2 глави 4 розділу II)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 7
до Положення про здійснення публічної
пропозиції цінних паперів
(підпункт 3 пункту 3 глави 9 розділу III)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 8
до Положення про здійснення публічної
пропозиції цінних паперів
(підпункт 1 пункту 3 глави 11 розділу III)

ЗАЯВА
про внесення змін до проспекту (базового проспекту)

Повне найменування особи / П.І.Б., яка оформлює проспект

Статус особи, що оформлює проспект (емітент, оферент)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію

Місцезнаходження особи / місце проживання особи, що оформлює проспект

Засоби зв'язку (телефон, факс тощо)

Розмір статутного капіталу емітента

Підстава для внесення змін до проспекту

Орган особи, яка оформлює проспект, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту

Дата реєстрації проспекту або окремих його частин (у разі розміщення базового проспекту)

Дата затвердження проспекту реєструвальним органом

Дата опублікування проспекту

Спосіб оприлюднення проспекту згідно зі статтею 38-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
вгору