Документ z0831-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2019, підстава - z0631-19


{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014}

37. Довідник «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами»

Код показника

Зміст показника

110

Фізична особа - резидент

120

Юридична особа - резидент (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

310

Фізична особа - нерезидент

320

Юридична особа - нерезидент

121

Недержавний пенсійний фонд

122

Накопичувальний пенсійний фонд

123

Інвестиційний фонд*

124

Взаємний фонд інвестиційної компанії*

125

Корпоративний інвестиційний фонд

126

Пайовий інвестиційний фонд

127

Фонд банківського управління

128

Страхові компанії

129

Торговці цінними паперами

131

Банки**

132

Нотаріус (депозит)

133

Територіальна громада

150

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)

130

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація)

140

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави)

160

Номінальний утримувач

__________
* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».
** У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.

{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 365 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2673 від 26.11.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019}

38. Довідник «Види депозитарних операцій та послуг Центрального депозитарію цінних паперів»

Код показника

Зміст показника

02

Закриття рахунку в цінних паперах

03

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

04

Видача довідки про стан рахунку в цінних паперах

05

Видача довідки про операції з цінними паперами

11

Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання рішення суду, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

18

Облік та зберігання цінних паперів на рахунках у цінних паперах

31

Переказ цінних паперів у межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний з встановленням обмежень щодо обігу цінних паперів

32

Переказ цінних паперів у межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів

33

Переказ цінних паперів внаслідок проведення корпоративних операцій емітента

34

Приймання, зберігання та інвентаризація глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів цінних паперів

35

Приймання, зберігання та інвентаризація сертифікатів цінних паперів на пред'явника

36

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення одиночних розрахунків з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, клірингової установи або фондової біржі

37

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення розрахунків за результатом неттінгу на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, клірингової установи

38

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення одиночних розрахунків без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на підставі розпоряджень, отриманих від клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів

39

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення одиночних розрахунків без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на підставі інформації, наданої фондовою біржею, у випадках, встановлених законодавством

40

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі депозитарного договору

41

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів

42

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про кореспондентські відносини

43

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про обслуговування клірингової установи, договору про обслуговування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках

44

Зарахування цінних паперів при знерухомленні цінних паперів на пред’явника

45

Зарахування цінних паперів

46

Списання цінних паперів

47

Ведення обліку зобов'язань емітента за цінними паперами власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката

48

Здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів)

49

Складення реєстрів власників іменних цінних паперів

50

Складення переліків власників цінних паперів, акціонерів, осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами

51

Зберігання інформації про осіб, визначених на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів

52

Надання послуг емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів

53

Надання клієнтам інформаційних довідок згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів та договорами з клієнтами

54

Надання інформаційних та консультаційних послуг щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх потребує депозитарна установа/депозитарій-кореспондент для реалізації своїх прав та обов'язків

{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014}

39. Довідник «Види клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів»

Код показника

Зміст показника

10

Депозитарій-кореспондент

20

Депозитарна установа

30

Емітент

40

Національний банк України

50

Особа, яка провадить клірингову діяльність

{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014}

40. Довідник «Перелік та коди типів об’єднань підприємств»

Код показника

Зміст показника

0

Не належить

1

Асоціація

2

Корпорація

3

Консорціум

4

Концерн

5

Інше об'єднання

41. Довідник «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»

Код показника

Зміст показника

110

Фермерське господарство

111

Приватне акціонерне товариство

112

Публічне акціонерне товариство

120

Приватне підприємство

130

Колективне підприємство

140

Державне підприємство

145

Казенне підприємство

150

Комунальне підприємство

160

Дочірнє підприємство

170

Іноземне підприємство

180

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

185

Підприємство споживчої кооперації

190

Орендне підприємство

191

Індивідуальне підприємство

192

Сімейне підприємство

193

Спільне підприємство

230

Акціонерне товариство

231

Відкрите акціонерне товариство

232

Закрите акціонерне товариство

235

Державна акціонерна компанія (товариство)

240

Товариство з обмеженою відповідальністю

250

Товариство з додатковою відповідальністю

260

Повне товариство

270

Командитне товариство

310

Виробничий кооператив

320

Обслуговуючий кооператив

321

Житлово-будівельний кооператив

322

Гаражний кооператив

330

Споживчий кооператив

340

Сільськогосподарський виробничий кооператив

350

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

390

Кооперативний банк

410

Орган державної влади

420

Орган місцевого самоврядування

425

Державна організація (установа, заклад)

430

Комунальна організація (установа, заклад)

435

Приватна організація (установа, заклад)

440

Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

490

Організація орендарів

495

Організація покупців

510

Асоціація

520

Корпорація

530

Консорціум

540

Концерн

550

Холдингова компанія

590

Інші об'єднання юридичних осіб

610

Філія (інший відокремлений підрозділ)

620

Представництво

810

Політична партія

815

Громадська організація

820

Спілка об'єднань громадян

825

Релігійна організація

830

Профспілка

835

Об'єднання профспілок

840

Творча спілка (інша професійна організація)

845

Благодійна організація

850

Організація роботодавців

855

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

860

Орган самоорганізації населення

910

Підприємець - фізична особа

915

Товарна біржа

920

Фондова біржа

925

Кредитна спілка

930

Споживче товариство

935

Спілка споживчих товариств

940

Недержавний пенсійний фонд

950

Садівниче товариство

995

Інші організаційно-правові форми

42. Довідник «Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу»

Код показника

Зміст показника

1

Обов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

2

Обов’язковий короткостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

3

Обов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

4

Обов’язковий короткостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

5

Необов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

6

Необов’язковий короткостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

7

Необов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

8

Необов’язковий короткостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

43. Довідник «Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу»

Код показника

Зміст показника

uaAAA

Винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaAA

Дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaA

Високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник чутливий до несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами

uaBBB

Достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами

uaBB

Боргові зобов'язання позичальника найменшою мірою піддаються ризику невиплати порівняно з позичальниками з рейтингами спекулятивного рівня. Однак можуть виникнути труднощі із своєчасною та в повному обсязі виплатою відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями у разі несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах, хоча найближчим часом вірогідність невиконання позичальником боргових зобов'язань мінімальна

uaB

На даний час позичальник спроможний виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями, але має вищу вірогідність дефолту за зобов'язаннями, ніж позичальник з рейтингом "uaBB". Позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами, що може послабити його спроможність своєчасно і в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaCCC

Існує вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника. Своєчасність і обсяг виплати відсотків та основної суми за борговими зобов'язаннями значною мірою залежать від комерційних, фінансових та економічних умов

uaCC

Існує висока вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника в комерційних, фінансових та економічних умовах

uaC

Найближчим часом очікується дефолт за борговими зобов'язаннями позичальника (зокрема у разі порушення справи про банкрутство, анулювання ліцензії на провадження основної діяльності, очікуваної ліквідації позичальника, винесення судового рішення про накладення стягнення на майно чи в іншому аналогічному випадку), але виплати за борговими зобов'язаннями на даний час не припинені

uaD

Виплати відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями припинені позичальником без досягнення згоди кредиторів щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу

uaK1

Винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти будь-яким ризикам, що можуть виникнути в короткостроковому періоді

uaK2

Дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK3

Достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK4

Сумнівна спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника найвірогідніше є недостатньо високим, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK5

Вірогідна неспроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaKD

Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями

44. Довідник «Перелік та коди територій (областей) України»

Для класифікації територій (областей) України в частині кодифікації областей України, Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя використовуються перші п’ять символів кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), затвердженого наказом Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації України  від 31 жовтня 1997 року № 659 (із змінами та доповненнями).

{Довідник 44 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 747 від 12.07.2016}

45. Довідник «Класифікація країн світу»

Для класифікації країн світу використовується Покажчик цифрових кодів країн світу за ДСТУ ISO 3166-1:2009.

{Довідник 45 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 747 від 12.07.2016}

46.Довідник «Перелік та коди валют»

Для класифікації валют використовується Покажчик цифрових кодів валют за ДСТУ ISO 4217:2010.

{Довідник 46 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 747 від 12.07.2016}

47. Довідник «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування»

Код показника

Зміст показника

01

Фонди грошового ринку

02

Фонди державних цінних паперів

03

Фонди облігацій

04

Фонди акцій

05

Індексні фонди

06

Фонди банківських металів

07

Об'єднаний клас цінних паперів

08

Клас нерухомості

09

Клас рентних активів

10

Клас кредитних активів

11

Клас біржових товарних активів

{Систему довідників доповнено новим довідником згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014}

48. Довідник «Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину»

Код показника

Зміст показника

1

Посадова особа органу акціонерного товариства

2

Афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства

3

Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

4

Акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

5

Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

6

Афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

7

Юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства є посадовою особою

8

Юридична особа, в якій афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства є посадовою особою

9

Юридична особа, в якій акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

10

Юридична особа, в якій акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

11

Юридична особа, в якій афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

12

Юридична особа, в якій афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

13

Інші особи, визначені статутом акціонерного товариствавгору