Документ z0831-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.08.2018, підстава - z0816-18


{Довідник 19 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 747 від 12.07.2016, № 923 від 14.09.2016, № 716 від 26.09.2017, № 397 від 19.06.2018}

20. Довідник «Предмет дебіторської заборгованості»

Код показника

Зміст показника

01

Цінні папери

02

Грошові кошти

03

Нараховані, але не сплачені відсотки

04

Корпоративні права (крім цінних паперів)

05

Позика

06

Заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги

07

Інше відповідно до умов договору

{Довідник 20 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1102 від 20.06.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 86 від 07.02.2017}

21. Довідник «Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери»

Код показника

Зміст показника

0

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

1

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів

2

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

3

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

4

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

5

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

6

Відомості про проведення загальних зборів

7

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

8

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

9

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

10

Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

11

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

12

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

13

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

14

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

15

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

16

Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій

17

Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

18

Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду

19

Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

20

Відомості про припинення функціонування ФОН

21

Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

22

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

23

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

24

Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

25

Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

26

Спростування

27

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

28

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

29

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

30

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття

31

Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону Україну «Про іпотечні облігації»

32

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

33

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

34

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

35

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

36

Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента

37

Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

38

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

39

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

40

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

41

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

42

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

43

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

44

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

45

Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору

46

Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі

47

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

48

Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

49

Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

50

Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

51

Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів

52

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

53

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

54

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій

55

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

56

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

{Довідник 21 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 747 від 12.07.2016, № 923 від 14.09.2016, № 716 від 26.09.2017, № 397 від 19.06.2018}

22. Довідник «Форми кредиту»

Код показника

Зміст показника

01

Банківський

02

Комерційний

03

Лізинговий

04

Іпотечний

05

Фінансовий

06

Товарний

07

Кредит під цінні папери

08

Інвестиційний

09

Податковий

10

Інші

23. Довідник «Способи припинення управителя ФОН»

Код показника

Зміст показника

01

Закінчення строку, на який був створений ФОН, та виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів

02

За рішенням суду

24. Довідник «Період»

Код показника

Зміст показника

00

Усього за рік

10

Усього за перший квартал

20

Усього за другий квартал

30

Усього за третій квартал

40

Усього за четвертий квартал

01

Січень

02

Лютий

03

Березень

04

Квітень

05

Травень

06

Червень

07

Липень

08

Серпень

09

Вересень

10

Жовтень

11

Листопад

12

Грудень

25. Довідник «Технології проведення торгів»

Код показника

Зміст показника

01

Електронні торги (за адресними заявками)

02

Електронні торги (за безадресними заявками)

03

Електронні торги (за анонімними заявками)

04

Електронні торги - аукціон (за адресними заявками)

05

Електронні торги - аукціон (за безадресними заявками)

06

Торги з голосу

07

Торги з голосу - аукціон

08

Інше

{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2673 від 26.11.2013}

26. Довідник «Біржовий список»

Код показника

Зміст показника

01

Категорія лістингових цінних паперів. Перший рівень лістингу

02

Категорія лістингових цінних паперів. Другий рівень лістингу

03

Цінні папери виключені з біржового списку. Припинення торгівлі

04

Цінні папери знаходяться у біржовому списку. Призупинення торгівлі

05

Категорія позалістингових цінних паперів. Позалістингові цінні папери

27. Довідник «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі»

Код показника

Зміст показника

010

Зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він стає власником пакета акцій

021

Збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента

022

Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента

040

Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

050

Зміни не відбулися

610

Зарахування за наслідками операцій емітента прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він стає власником пакета акцій

621

Збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента

622

Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента

640

Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

160

Блокування пакета акцій (внаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або внаслідок застави цінних паперів

170

Розблокування пакета акцій, який був заблокований (внаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або внаслідок застави цінних паперів

140

Cписання з ініціативи третьої сторони прав на акції з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014, із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 716 від 26.09.2017}

28. Довідник «Види змін на особовому рахунку зареєстрованої особи у системі реєстру власників іменних цінних паперів»

Код показника

Зміст показника

010

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає власником пакета акцій (від 10% (включно) і більше статутного капіталу емітента), або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10% (включно) і більше статутного капіталу емітента)

021

Збільшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10% до 100% (включно) статутного капіталу емітента, або збільшення на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій на рахунку номінального утримувача збільшується від 10% до 100% (включно) статутного капіталу емітента

022

Зменшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100% до 10% (включно) статутного капіталу емітента, або зменшення на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій на рахунку номінального утримувача зменшується від 100% до 10% (включно) статутного капіталу емітента

040

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він перестає бути власником пакета акцій, або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він перестає бути номінальним утримувачем пакета акцій

050

Зміни не відбулися

310

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає власником пакета акцій (від 10% (включно) і більше статутного капіталу емітента), або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10% (включно) і більше статутного капіталу емітента) внаслідок формування системи реєстру власників іменних цінних паперів

340

Зміни на особовому рахунку власника пакета акцій або номінального утримувача пакета акцій (закриття особового рахунку) внаслідок передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів до іншого реєстроутримувача або у зв`язку з дематеріалізацією акцій

610

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає власником пакета акцій (від 10% (включно) і більше статутного капіталу емітента) за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента, або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10% (включно) і більше статутного капіталу емітента) за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

621

Збільшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, унаслідок чого пакет акцій збільшується від 10% до 100% (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента, або на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10% до 100% (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

622

Зменшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100% до 10% (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента, або на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100% до 10% (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

640

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів (зменшення кількості акцій), внаслідок яких він перестає бути власником пакета акцій, або особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів (зменшення кількості акцій), внаслідок яких він перестає бути номінальним утримувачем пакета акцій

29. Довідник «Види змін на рахунку в цінних паперах власника іпотечних цінних паперів в депозитарній установі»

Код показника

Зміст показника

010

Зарахування прав на іпотечні цінні папери на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого на рахунок, на якому не обліковувалися права на іпотечні цінні папери, зараховуються права на один іпотечний цінний папір або права на іпотечні цінні папери

021

Збільшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів

022

Зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, за якого залишок прав на іпотечні цінні папери на рахунку не стає нульовим

040

Зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого на рахунку не залишається прав на іпотечні цінні папери

050

Погашення іпотечних цінних паперів

160

Блокування прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) з ініціативи третьої сторони

170

Розблокування прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторони

140

Списання прав на іпотечні цінні папери з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів з ініціативи третьої сторони

{Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014}

30. Довідник «Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів»

Код показника

Зміст показника

110

Фізична особа - резидент

120

Юридична особа - резидент (за винятком номінального утримувача)

210

Номінальний утримувач - зберігач цінних паперів

220

Номінальний утримувач - депозитарій цінних паперів

300

Емітент цінних паперів

310

Фізична особа - нерезидент

320

Юридична особа - нерезидент

150

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган)

130

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація)

140

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - юридична або фізична особа (уповноважена особа), яка виконує функції з управління корпоративними правами держави)

31. Довідник «Перелік функцій реєстроутримувача»

Код показника

Зміст показника

01

Формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками розміщення іменних цінних паперів

02

Формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками прийняття її від попереднього реєстроутримувача

03

Доповнення системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками додаткового розміщення іменних цінних паперів

04

Ведення системи реєстру

05

Відкриття особового рахунку власника іменних цінних паперів при внесенні змін до системи реєстру

06

Відкриття особового рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів при внесенні змін до системи реєстру

07

Закриття особового рахунку власника іменних цінних паперів

08

Закриття особового рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів

09

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за договорами купівлі-продажу (міни) іменних цінних паперів

10

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за рішенням суду

11

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками дарування цінних паперів

12

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками спадкування цінних паперів

13

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками передачі цінних паперів до статутного капіталу

14

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками приватизації державних підприємств

15

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності за інших підстав

16

Унесення до системи реєстру записів про блокування цінних паперів у зв'язку з передачею цінних паперів під заставу або з інших підстав

17

Унесення до системи реєстру записів про знерухомлення іменних цінних паперів

18

Унесення до системи реєстру записів про переміщення знерухомлених цінних паперів між рахунками номінальних утримувачів

19

Унесення до системи реєстру записів про матеріалізацію іменних цінних паперів

20

Унесення до системи реєстру записів про викуп емітентом власних цінних паперів

21

Унесення до системи реєстру записів за наслідками проведення корпоративних операцій емітента

22

Унесення до системи реєстру за наслідками виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

23

Засвідчення справжності підпису фізичної особи - власника (уповноваженої особи власника) на розпорядженні (передавальному, застави, про блокування, припинення блокування)

24

Видача виписки з реєстру (про стан особового рахунку або про операції на особовому рахунку за період)

25

Оформлення, зберігання та облік сертифікатів

26

Зберігання системи реєстру та архівувгору