Документ z0831-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2019, підстава - z0631-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.05.2012  № 646


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2012 р.
за № 831/21143

Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Систему довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Система довідників), що додається.

2. Установити таке::

Система довідників є обов’язковою для використання емітентами цінних паперів, уповноваженими рейтинговими агентствами, Центральним депозитарієм цінних паперів, компаніями з управління активами, особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, депозитарними установами, організаторами торгівлі, торговцями цінними паперами, управителями іпотечним покриттям, особами, які провадять клірингову діяльність, та Національним банком України при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних та інформації.

3. Структурним підрозділам Комісії в межах своєї компетенції з метою актуалізації та оновлення Системи довідників своєчасно надавати пропозиції до Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) щодо внесення відповідних змін до Системи довідників.

4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечувати в установленому порядку подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України змін до Системи довідників, які були надані структурним підрозділам Комісії.

5. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю.Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Т.в.о. Голови Комісії

О.Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
08.05.2012  № 646


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2012 р.
за № 831/21143

СИСТЕМА ДОВІДНИКІВ ТА КЛАСИФІКАТОРІВ
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Довідник «Структура кодів фінансових інструментів»

Розділ

Підрозділ

Група

Підгрупа

Вид фінансового інструменту

Форма існування та випуску фінансового інструменту

Група, до якої належить фінансовий інструмент

Назва фінансового інструменту

0 ÷ 99

0 ÷ 9

0 ÷ 9

0 ÷ 99

0 ÷ 9, А ÷ Z

0 ÷ 9, А ÷ Z

2. Довідник «Класифікація фінансових інструментів за розділами»

Код показника (номер розділу)

Зміст показника

01

Цінний папір

02

Похідний цінний папір

03

Дериватив

04

Інструмент грошового обігу

05

Товаророзпорядчий фінансовий інструмент

3. Довідник «Класифікація фінансових інструментів за підрозділами»

Код показника (номер підрозділу)

Зміст показника

0

Не визначено

1

Бездокументарні іменні

2

Документарні іменні

3

Документарні на пред'явника

4

Документарні ордерні

5

Бездокументарні ордерні

4. Довідник «Класифікація цінних паперів за групами»

Код показника (номер групи)

Зміст показника

1

Пайові

2

Боргові

3

Іпотечні

4

Товаророзпорядчі

5

Приватизаційні

6

Похідні

5. Довідник «Класифікація похідних і товаророзпорядчих фінансових інструментів за групами (відповідно до виду базового активу)»

Код показника (номер групи)

Зміст показника

1

Базовий актив - цінні папери

2

Базовий актив - валюта (валютні цінності)

3

Базовий актив - деривативи

4

Базовий актив - біржовий фондовий індекс

5

Базовий актив - відсоткова ставка

6

Базовий актив - товари

7

Інші

6. Довідник «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами»

Код показника

Зміст показника

0100

Акція проста

0101

Акція привілейована

0105

Акція корпоративного інвестиційного фонду

0110

Інвестиційний сертифікат

0120

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (сертифікат ФОН)

0200

Облігація підприємства відсоткова*

0210

Облігація підприємства дисконтна

0220

Облігація підприємства цільова

0231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова*

0232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна

0234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова

0235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова*

0236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна

0237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова

0240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*

0241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна*

0242

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням

0243

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна

0244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*

0245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна

0246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова*

0247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна

0248

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю

0249

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю

0250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*

0251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна

0252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*

0253

Цільова облігація внутрішніх державних позик середньострокова дисконтна

0254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова*

0255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна

0256

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням

0257

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна

0258

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість

0260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова*

0261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна

0262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова*

0263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна

0264

Облігація зовнішніх державних позик короткострокова відсоткова*

0265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна

0270

Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова

0271

Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна

0280

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова

0281

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова

0282

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова

0290

Державний дериватив

0300

Казначейське зобов'язання України довгострокове

0301

Казначейське зобов'язання України середньострокове

0302

Казначейське зобов'язання України короткострокове

0400

Ощадний (депозитний) сертифікат

0500

Вексель простий

0501

Вексель фінансовий казначейський простий

0502

Вексель фінансовий банківський простий

0505

Вексель переказний

0506

Вексель фінансовий казначейський переказний

0507

Вексель фінансовий банківський переказний

0600

Заставна

0610

Іпотечна облігація звичайна

0611

Іпотечна облігація структурована

0620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю

0621

Іпотечний сертифікат участі

0710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу

0711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу

0720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу

0721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу

0810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

0811

Опціон на купівлю без поставки базового активу

0820

Опціон на продаж з поставкою базового активу

0821

Опціон на продаж без поставки базового активу

0830

Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу

0835

Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу

0840

Форвардний контракт

0850

Своповий контракт (своп)

0900

Просте складське свідоцтво

0901

Подвійне складське свідоцтво

1100

Акція іноземного емітента

1200

Облігація іноземного емітента

1300

Облігація іноземної держави

1400

Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента

__________
* У разі розміщення до набрання чинності цим рішенням облігацій (підприємств, місцевих позик, державних позик) як процентних - такі облігації вважаються відсотковими, як безпроцентних або з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0 (нуль) відсотків - такі облігації вважаються згідно з умовами проспекту емісії цих облігацій відповідно дисконтними або цільовими.

7. Довідник «Класифікація фінансових інструментів»

Код показника

Зміст показника

01110100

Акція проста бездокументарна іменна

01210100

Акція проста документарна іменна

01310100

Акція проста документарна на пред'явника

01110101

Акція привілейована бездокументарна іменна

01210101

Акція привілейована документарна іменна

01310101

Акція привілейована документарна на пред'явника

01110105

Акція корпоративного інвестиційного фонду проста бездокументарна іменна

01110110

Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний

01210110

Інвестиційний сертифікат документарний іменний

01310110

Інвестиційний сертифікат документарний на пред'явника

01110120

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (ФОН) бездокументарний іменний

01210120

Сертифікат ФОН документарний іменний

01310120

Сертифікат ФОН документарний на пред'явника

01120200

Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна

01220200

Облігація підприємства відсоткова документарна іменна

01320200

Облігація підприємства відсоткова документарна на пред'явника

01120210

Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна

01220210

Облігація підприємства дисконтна документарна іменна

01320210

Облігація підприємства дисконтна документарна на пред'явника

01120220

Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна

01220220

Облігація підприємства цільова документарна іменна

01320220

Облігація підприємства цільова документарна на пред'явника

01120231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна

01220231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна

01320231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника

01120232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна

01220232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна

01320232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника

01120234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна

01220234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна іменна

01320234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника

01120235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна

01220235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна

01320235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника

01120236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна

01220236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна

01320236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника

01120237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна

01220237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна іменна

01320237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника

01120240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна

01320240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред’явника

01120241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна

01320241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120242

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням бездокументарна іменна

01120243

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна бездокументарна іменна

01120244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна

01320244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна

01320245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна

01320246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна

01320247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120248

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна

01120249

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна

01120250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна

01320250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна

01320251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна

01320252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120253

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220253

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна

01320253

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна

01320254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна

01320255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120256

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням бездокументарна іменна

01120257

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна бездокументарна іменна

01120258

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість бездокументарна іменна

01120260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна

01320260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна

01320261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна

01320262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна

01320263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120264

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220264

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна

01320264

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна

01320265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120270

Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова бездокументарна іменна

01120271

Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна бездокументарна іменна

01120280

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова бездокументарна іменна

01120281

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова бездокументарна іменна

01120282

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова бездокументарна іменна

01160290

Державний дериватив бездокументарний іменний

01120300

Казначейське зобов'язання України довгострокове бездокументарне іменне

01220300

Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне іменне

01320300

Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне на пред'явника

01120301

Казначейське зобов'язання України середньострокове бездокументарне іменне

01220301

Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне іменне

01320301

Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне на пред'явника

01120302

Казначейське зобов'язання України короткострокове бездокументарне іменне

01220302

Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне іменне

01320302

Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне на пред'явника

01220400

Ощадний (депозитний) сертифікат документарний іменний

01320400

Ощадний (депозитний) сертифікат документарний на пред'явника

01420500

Вексель простий документарний ордерний

01520501

Вексель фінансовий казначейський бездокументарний простий

01520502

Вексель фінансовий банківський бездокументарний простий

01420505

Вексель переказний документарний ордерний

01520506

Вексель фінансовий казначейський бездокументарний переказний

01520507

Вексель фінансовий банківський бездокументарний переказний

01230600

Заставна

01130610

Іпотечна облігація звичайна бездокументарна іменна

01130611

Іпотечна облігація структурована бездокументарна іменна

01130620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю бездокументарний іменний

01230620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний іменний

01330620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний на пред'явника

01130621

Іпотечний сертифікат участі бездокументарний іменний

01230621

Іпотечний сертифікат участі документарний іменний

01330621

Іпотечний сертифікат участі документарний на пред'явника

02110710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний

02260710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) документарний іменний

02110711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) документарний іменний

02260711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) документарний іменний

02110720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний

02260720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) документарний іменний

02110721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) документарний іменний

02260721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) документарний іменний

03010810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (валюти)

03030810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (деривативів)

03060810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

03010811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів)

03020811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (валюти)

03030811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (деривативів)

03060811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (товару)

03010820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (валюти)

03030820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (деривативів)

03060820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (товару)

03010821

Опціон на продаж без поставки базового активу (цінних паперів)

03020821

Опціон на продаж без поставки базового активу (валюти)

03030821

Опціон на продаж без поставки базового активу (деривативів)

03060821

Опціон на продаж без поставки базового активу (товару)

03010830

Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020830

Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (валюти)

03030830

Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (деривативів)

03060830

Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (товару)

03010835

Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (цінних паперів)

03020835

Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (валюти)

03030835

Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (деривативів)

03040835

Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (фондового індексу)

03050835

Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (процентної ставки)

03060835

Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (товару)

03010840

Форвардний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020840

Форвардний контракт з поставкою базового активу (валюти)

03060840

Форвардний контракт з поставкою базового активу (товару)

03010850

Своп з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020850

Своп з поставкою базового активу (валюти)

03060850

Своп з поставкою базового активу (товару)

03010855

Своп без поставки базового активу (цінних паперів)

03020855

Своп без поставки базового активу (валюти)

03060855

Своп без поставки базового активу (товару)

05260900

Просте складське свідоцтво

05360901

Подвійне складське свідоцтво

01111100

Акція іноземного емітента бездокументарна іменна

01121200

Облігація іноземного емітента бездокументарна іменна

01121300

Облігація іноземної держави бездокументарна іменна

01121400

Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента бездокументарний іменнийвгору