Документ z0831-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2019, підстава - z0631-19


19. Довідник «Дати вчинення дій»

Код показника

Зміст показника


Вчинення дії про проведення загальних зборів

11

Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів


{Рядок "Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів" виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019}

12

{Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019}

13

{Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019}

14

{Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019}


Вчинення дії про порушення справи про банкрутство емітента

21

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

22

Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство

23

Дата подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство


Вчинення дії про винесення ухвали про санацію емітента

31

Дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника

32

Дата, коли емітент дізнався або мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію


Вчинення дії про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

41

Дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента

42

Дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури


Вчинення дії про припинення функціонування ФОН

51

Дата закінчення строку, на який ФОН був створений

52

Дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН


Вчинення дії про звернення стягнення на іпотечне покриття

61

Дата встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії

62

Дата прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора

63

Дата встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації"

64

Дата встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації", якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями

65

Дата порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії

66

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

67

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину

68

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю

69

Дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента

70

Дата отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів)

71

Дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента

72

Дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені)

73

Дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями)

74

Дата відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

75

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати

76

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

77

Дата прийняття рішення органом емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

78

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій


Вчинення дії про зміну власників акцій, яким належить 5 / 10 / 50 / 75 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства або домінуючого контрольного пакета акцій

81

Дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України

82

Дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 65-65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"

91

Дата прийняття рішення про утворення, припинення його філій, представництв

92

Дата прийняття рішення вищим органом емітента про зменшення статутного капіталу


Вчинення дії про зміну типу акціонерного товариства

93

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

94

Дата отримання товариством повідомлення про укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін такого договору


Вчинення дії про факти включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі

95

Дата включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі

96

Дата, коли емітенту стало відомо про включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі

97

Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про виключення його цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі

98

Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів

99

Дата отримання емітентом інформації від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства»

100

Дата отримання емітентом інформації від власника(ів) фінансових інструментів відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства»


Вчинення дії про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

101

Дата набуття акцій емітентом

102

Дата відчуження акцій емітентом

110

Дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про внесення змін до статуту, пов’язаних із зміною прав акціонерів

111

Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів після державної реєстрації відповідних змін до статуту

112

Дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65, 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»

113

Дата отримання емітентом інформації від особи (осіб) відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

114

Дата прийняття рішення уповноваженим органом приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту, пов’язаних із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства


Вчинення дії про факт зміни адреси власного веб-сайту емітента

115

Дата зміни адреси веб-сайту


Вчинення дії про факт затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

116

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту

20. Довідник «Предмет дебіторської заборгованості»

Код показника

Зміст показника

01

Цінні папери

02

Грошові кошти

03

Нараховані, але не сплачені відсотки

04

Корпоративні права (крім цінних паперів)

05

Позика

06

Заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги

07

Інше відповідно до умов договору

21. Довідник «Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери»

Код показника

Зміст показника

0

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

1

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів

2

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

3

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

4

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

5

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

6

Відомості про проведення загальних зборів

7

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

8

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

9

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

10

Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

11

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

12

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

13

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

14

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

15

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

16

Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій

17

Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

18

Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду

19

Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

20

Відомості про припинення функціонування ФОН

21

Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

22

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

23

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

24

Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

25

Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

26

Спростування

27

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

28

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

29

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

30

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття

31

Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону Україну «Про іпотечні облігації»

32

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

33

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

34

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

35

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

36

Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента

37

Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

38

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

39

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

40

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

41

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

42

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

43

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

44

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

45

Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору

46

Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі

47

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

48

Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

49

Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

50

Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

51

Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів

52

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

53

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

54

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій

55

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

56

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

57

Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента

58

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради  та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

22. Довідник «Форми кредиту»

Код показника

Зміст показника

01

Банківський

02

Комерційний

03

Лізинговий

04

Іпотечний

05

Фінансовий

06

Товарний

07

Кредит під цінні папери

08

Інвестиційний

09

Податковий

10

Інші

23. Довідник «Способи припинення управителя ФОН»

Код показника

Зміст показника

01

Закінчення строку, на який був створений ФОН, та виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів

02

За рішенням суду

24. Довідник «Період»

Код показника

Зміст показника

00

Усього за рік

10

Усього за перший квартал

20

Усього за другий квартал

30

Усього за третій квартал

40

Усього за четвертий квартал

01

Січень

02

Лютий

03

Березень

04

Квітень

05

Травень

06

Червень

07

Липень

08

Серпень

09

Вересень

10

Жовтень

11

Листопад

12

Грудень

25. Довідник «Технології проведення торгів»

Код показника

Зміст показника

01

Електронні торги (за адресними заявками)

02

Електронні торги (за безадресними заявками)

03

Електронні торги (за анонімними заявками)

04

Електронні торги - аукціон (за адресними заявками)

05

Електронні торги - аукціон (за безадресними заявками)

06

Торги з голосу

07

Торги з голосу - аукціон

08

Іншевгору