Документ z0825-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.06.2015, підстава - z0515-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2011 N 739
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2011 р.
N 825/19563
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 460 ( z0515-15 ) від 23.04.2015 }
Про затвердження Положення про Комісію
Міністерства фінансів України з питань
застосування санкцій за порушення вимог
Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
та/або нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом

Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ), Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ
про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 11.03.2011 N 339
( z0469-11 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.04.2011 за N 469/19207, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства фінансів
України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики, доходів,
адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку
(Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.06.2011 N 739
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2011 р.
N 825/19563

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства фінансів України
з питань застосування санкцій за порушення вимог
Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 )
та/або нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок
діяльності Комісії Міністерства фінансів України з питань
застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія).
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства фінансів
України та цим Положенням.
3. До повноважень Комісії належать: розгляд актів перевірок суб'єктів первинного фінансового
моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, відповідно до пункту 4 частини першої
статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) (далі - Закон) здійснюється Міністерством, а
саме: суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які
інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють
торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та
виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб -
підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (далі -
суб'єкти), документів, які підтверджують факти порушень вимог
Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, заперечень до актів перевірок (за
наявності) та інших матеріалів перевірок; вирішення питань про застосування до суб'єктів санкцій за
порушення вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; визначення розміру штрафу.
4. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови,
чотирьох членів та секретаря.
5. Головою Комісії є Міністр фінансів України, заступником
голови Комісії - заступник Міністра фінансів України (згідно з
розподілом обов'язків), секретарем Комісії - керівник структурного
підрозділу, який забезпечує регулювання і нагляд у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, членами
Комісії - працівники Міністерства фінансів України.
6. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства фінансів
України.
7. Член Комісії має право: вивчати матеріали справи, подані на розгляд Комісії; брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому
вигляді.
8. Член Комісії зобов'язаний виконувати доручення голови
Комісії відповідно до законодавства.
9. З метою усунення проявів корупції член Комісії
зобов'язаний заявляти самовідвід чи підлягає відводу, якщо: він є членом сім'ї або близькою особою (згідно з
визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції") ( 249-15 ) особи, щодо якої
вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог Закону
та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом; є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності члена
Комісії. За наявності зазначених вище підстав відвід члену Комісії
заявляє голова або інший член Комісії. Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої
розглядається справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо
про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії,
щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим
Комісії у письмовій формі. Головуючий на засіданні зобов'язаний
ознайомити члена Комісії про його відвід. Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається
більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії,
стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу). У разі прийняття рішення про відвід або задоволення заяви про
самовідвід розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без
участі члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу
(самовідводу).
10. Основною формою роботи Комісії є засідання.
11. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь
більше половини її членів.
12. Засідання Комісії проводяться протягом строку,
визначеного пунктом 10 Порядку розгляду Міністерством фінансів
України справ про порушення вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування
санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
11.03.2011 N 339 ( z0469-11 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.04.2011 за N 469/19207. У цей самий строк Комісія приймає рішення за результатами
розгляду матеріалів справи.
13. Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності -
заступник голови. У разі одночасної відсутності голови та заступника голови
члени Комісії обирають тимчасово виконуючого обов'язки голови
Комісії.
14. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення
документації, облік і забезпечення належного зберігання справ
здійснює секретар Комісії. У разі відсутності секретаря Комісії голова Комісії призначає
одного із членів Комісії виконувати обов'язки секретаря Комісії.
15. Комісія має право запитувати в установленому законом
порядку необхідну для розгляду справи та здійснення її повноважень
інформацію як від суб'єктів, так і від працівників, які брали
участь у проведенні перевірки.
16. Розгляд справи на засіданні Комісії розпочинається з
доповіді члена Комісії, який попередньо повинен вивчити акт та
інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після
цього заслуховуються суб'єкт, працівники, які брали участь у
проведенні перевірки, та інші члени Комісії, досліджуються та
аналізуються подані документи. На засіданні Комісії ведеться протокол. Протокол підписується
головуючим, секретарем та всіма присутніми на засіданні членами
Комісії.
17. За результатами розгляду справи Комісія може прийняти
одне з таких рішень: про накладення штрафу на суб'єкта за вчинене порушення; про закриття провадження у справі. У разі повторного аналогічного протягом одного року порушення
суб'єктом вимог Закону ( 249-15 ) та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
Комісією, крім накладення штрафу на суб'єкта, може бути прийняте
рішення про ініціювання застосування уповноваженими органами
відповідних заходів до суб'єкта шляхом обмеження, тимчасового
припинення дії чи анулювання ліцензії або іншого спеціального
дозволу на право провадження певних видів діяльності суб'єкта у
порядку, встановленому законом.
18. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням
простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос
головуючого на засіданні Комісії є вирішальним. Особиста присутність членів Комісії на її засіданнях є
обов'язковою.
19. На підставі протоколу засідання Комісії рішення Комісії
оформлюється відповідною постановою за формами, наведеними в
додатках 1, 2 до Порядку розгляду Міністерством фінансів України
справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 11.03.2011 N 339
( z0469-11 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.04.2011 за N 469/19207. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право
надати свої зауваження в письмовому вигляді головуючому на
засіданні Комісії, які обов'язково долучаються до протоколу
засідання Комісії.
20. Рішення Комісії може бути оскаржене суб'єктом в
установленому законодавством порядку.
21. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснюється Міністерством фінансів України.
Директор Департаменту
податкової, митної політики,
доходів, адміністрування
платежів та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмеруквгору