Документ z0819-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2018  № 535


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2018 р.
за № 819/32271

Про затвердження Положення про конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та Положення про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 13, пункту 9 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», статті 61 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», підпункту 34 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та з метою активізації наукової роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, залучення їх до участі в наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності, а також стимулювання освітньої, наукової та профорієнтаційної роботи в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України;

2) Положення про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

2. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Доскевич Г.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки УкраїниЛ.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
25 червня 2018 року № 535


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2018 р.
за № 819/32271

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та умови проведення конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та професійно орієнтовану продукцію (далі - профорієнтаційна продукція) в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - підрозділи МВС), а також умови визначення його переможців.

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

3. Конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - Конкурс), проводиться щороку з метою стимулювання освітньої, наукової та профорієнтаційної роботи у підрозділах МВС.

4. Головними завданнями Конкурсу є створення в підрозділах МВС творчої атмосфери та умов для інноваційного розвитку, підвищення якості навчальних та наукових видань, мотивація до активної видавничої діяльності, а також удосконалення системи профорієнтації та добору кандидатів на навчання, популяризація відомчої освіти і науки.

5. У Конкурсі, крім працівників підрозділів МВС, можуть брати участь представники Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

6. Забезпечення проведення Конкурсу здійснюється Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності (далі - ДПООНД) МВС.

7. Конкурс оголошується наказом МВС на початку календарного року, а його підсумки підбиваються у жовтні поточного року під час заходів з нагоди професійного свята - Дня юриста.

Інформація про умови проведення Конкурсу та його підсумки оприлюднюються на веб-сайті МВС та закладів вищої освіти (науково-дослідних установ) МВС (далі - ЗВО (НДУ)), на базі яких він проводиться, а також у засобах масової інформації.

8. Для участі у Конкурсі подаються друковані та електронні видання, винаходи (корисні моделі, промислові зразки), методики, програмні продукти практичного та навчального спрямування, відеофільми (відеоролики) навчального спрямування, інша наукова, науково-технічна, профорієнтаційна продукція (далі - конкурсна продукція), що відповідає номінаціям та створена (опублікована) працівниками підрозділів МВС або особами, зазначеними у пункті 5 цього розділу.

9. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

наукові видання (монографії, науково-практичні коментарі тощо);

методики, методичні рекомендації (методичні настанови);

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні, мовні, лінгвістичні словники, довідники);

комп’ютерні програми практичного спрямування;

мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси, навчальні відеопосібники тощо);

підручники;

навчальні посібники (навчально-методичні та навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо);

виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні порадники, методичні посібники, пам’ятки);

профорієнтаційні відеоролики;

друкована профорієнтаційна продукція.

Перелік номінацій може змінюватися за обґрунтованим рішенням організаційного комітету Конкурсу відповідно до вищезазначеного переліку наукової, науково-технічної та профорієнтаційної продукції, наданої для участі в Конкурсі, зокрема за поданням голів конкурсних комісій.

10. Під час проведення Конкурсу охорона державної таємниці та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

ІІ. Організаційний комітет та конкурсна комісія

1. Для організації та проведення Конкурсу наказом МВС затверджується персональний склад організаційного комітету (далі - Оргкомітет) у кількості не менше 7 членів, який формується на підставі пропозицій підрозділів МВС, інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), ЗВО (НДУ), громадських організацій (за згодою).

2. Оргкомітет:

здійснює організаційну роботу з підготовки та проведення Конкурсу;

формує персональний склад конкурсних комісій відповідно до номінацій Конкурсу та організовує їх роботу;

контролює дотримання умов і строків проведення Конкурсу;

організовує підготовку документації та підбиття підсумків Конкурсу;

розглядає протоколи конкурсних комісій щодо визначення переможців Конкурсу та затверджує звіт за підсумками проведення Конкурсу;

надає пропозиції до ДПООНД МВС щодо нагородження переможців Конкурсу;

забезпечує висвітлення підсумків Конкурсу в засобах масової інформації.

3. Головою Оргкомітету призначається директор ДПООНД МВС або його заступник, заступником голови Оргкомітету, секретарем призначаються особи з числа працівників ЗВО (НДУ), на базі яких проводиться Конкурс.

Голова Оргкомітету організовує діяльність та проведення Конкурсу.

Заступник голови Оргкомітету в разі відсутності голови Оргкомітету за його дорученням виконує його обов’язки.

Секретар Оргкомітету забезпечує ведення конкурсної документації.

4. Засідання Оргкомітету проводить голова Оргкомітету або за його дорученням заступник голови.

Засідання Оргкомітету вважається правоможним за наявності не менше двох третин його складу.

Рішення Оргкомітету схвалюються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

5. Для забезпечення розгляду та оцінювання конкурсної продукції Оргкомітет формує конкурсні комісії за відповідними номінаціями.

Персональний склад конкурсних комісій формується з пропозицій підрозділів МВС, інших центральних органів виконавчої влади, ЗВО і НДУ, громадських та інших організацій, представників яких за згодою запрошено до участі в Конкурсі, у кількості не менше 5 членів.

До складу конкурсних комісій не можуть входити автори (співавтори) наукової, науково-технічної та профорієнтаційної продукції, що номінується.

6. Конкурсну комісію очолює голова конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії організовує діяльність конкурсної комісії з розгляду конкурсної продукції з відповідної номінації.

Заступник голови конкурсної комісії в разі відсутності голови конкурсної комісії виконує його обов’язки.

Секретар конкурсної комісії забезпечує належне ведення документації.

7. Засідання конкурсної комісії проводить голова конкурсної комісії або за його дорученням заступник голови конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним за наявності не менше двох третин її складу.

Рішення конкурсної комісії схвалюються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

ІІІ. Подання матеріалів для участі в Конкурсі

1. На Конкурс подається конкурсна продукція, опублікована або видана працівниками підрозділів МВС та іншими особами, передбаченими пунктом 5 розділу І цього Положення, протягом останнього календарного року до року проведення Конкурсу.

Періодичне видання подається для участі в Конкурсі не частіше одного разу на два роки.

2. Конкурсна продукція надсилається для участі в Конкурсі за рішенням наукової (вченої) ради закладу (установи) МВС, Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Конкурсна продукція, відзначена нагородами НАН України, органів державної влади, інших конкурсів, до участі в конкурсі не допускається.

3. Для участі в Конкурсі до ЗВО, НДУ, на базі яких він проводиться, відповідно до обраних номінацій подаються такі матеріали:

1) для друкованих видань:

примірник друкованого видання;

засвідчені в установленому порядку рецензії;

відгуки наукової громадськості та преси про видання (за наявності);

анотація, що включає відомості про актуальність видання, його наукову новизну та відповідність державним програмам, планам, концепціям, перспективи використання в практичній діяльності, законодавчому чи освітньому процесі;

відомості про впровадження у службову діяльність;

відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса);

2) для комп’ютерних програм практичного спрямування:

носій інформації з робочою комп’ютерною програмою;

копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір;

засвідчені в установленому порядку рецензії;

відгуки наукової громадськості та преси про програму (за наявності);

анотація, що включає відомості про актуальність комп’ютерної програми, її наукову новизну та відповідність планам, концепціям, перспективи використання в практичній діяльності або освітньому процесі;

відомості про впровадження у службову діяльність;

відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса);

3) для мультимедійних видань:

носій інформації з відповідним мультимедійним засобом, навчально-методичним виданням, електронним курсом або гіперпосилання на інтернет-ресурс, на якому розміщено цю продукцію;

засвідчені в установленому порядку рецензії;

відгуки наукової громадськості та преси про видання (за наявності);

анотація, що включає відомості про актуальність мультимедійного видання, його наукову новизну та відповідність державним програмам, планам, концепціям, перспективи використання в практичній діяльності або освітньому процесі;

відомості про впровадження у службову діяльність;

відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи);

відомості про мінімальні технічні вимоги до роботи відповідної електронної продукції (роботи), необхідна програмна продукція, логіни та паролі (за потреби);

4) для винаходів, корисних моделей, промислових зразків:

опис, формула та креслення винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

копія патенту;

відгуки наукової громадськості та преси (за наявності);

анотація, що включає відомості про актуальність винаходу, корисної моделі, промислового зразка, наукову новизну та відповідність планам, перспективи використання в практичній діяльності або освітньому процесі;

відомості про впровадження у службову діяльність;

відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, службова адреса);

5) для періодичних видань:

примірники двох останніх номерів (випусків) чи останнього (для щорічника) випуску друкованого видання;

заява, підписана керівником засновника (співзасновника) видання, у якій зазначаються відомості про видання (назва та вид, рік заснування, сфера розповсюдження, наукові напрями, періодичність виходу, для друкованих видань додатково - наклад видання, відомості про загальну кількість надрукованих номерів (випусків) за поточний рік, наявність електронної копії на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання; для електронних видань - адреса в мережі інтернет електронного видання);

копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (для друкованих видань);

відомості (за наявності) про включення видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 року за № 148/31600;

відомості про реєстрацію як міжнародного серійного видання (присвоєння ISSN) (за наявності);

відомості про включення до міжнародних наукометричних баз (за наявності), репозиторіїв, каталогів, бібліотек тощо та рейтингові показники видання;

відгуки наукової громадськості та преси про видання (за наявності);

відомості про редакційну колегію (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи);

6) для профорієнтаційної продукції:

примірники друкованих видань та електронні носії інформації.

4. У випадку подання на Конкурс конкурсної продукції з порушеннями вимог цього Положення конкурсна комісія має право не допустити її до участі в Конкурсі.

Причини недопуску конкурсної продукції до участі в Конкурсі зазначаються в протоколі і повідомляються учаснику.

ІV. Визначення переможців Конкурсу

1. Конкурсні комісії розглядають представлену конкурсну продукцію за номінаціями.

Особи, які не є членами конкурсної комісії за номінацією, не допускаються до обговорення та оцінювання матеріалів.

2. Визначення кращої конкурсної продукції здійснюється під час відкритого обговорення результатів її розгляду.

3. Наукова (науково-технічна) продукція, подана для участі в Конкурсі, оцінюється комплексно за такими критеріями:

актуальність розробки;

придатність до практичного використання;

упровадження в практичну діяльність, законодавчий чи освітній процес;

науковий рівень продукції;

наукова новизна або переваги порівняно з аналогічними виданнями;

наявний (очікуваний) корисний ефект;

якість оформлення та поліграфічного виконання друкованих видань;

зручність інтерфейсу комп’ютерних програм;

інформативність;

відповідність навчальних видань вимогам щодо їхньої структури;

наявність позитивних рецензій;

наявність та актуалізованість інтернет-сторінки видання;

відгуки наукової громадськості та засобів масової інформації.

4. При визначенні переможців Конкурсу в номінації «винаходи, корисні моделі, промислові зразки» враховуються:

відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності в Україні;

відповідність вимогам і потребам правоохоронних органів;

високий технічний рівень порівняно з існуючими аналогами;

оригінальність технічного рішення, відсутність прототипів;

актуальність завдання, що вирішується;

готовність до використання в діяльності правоохоронних органів;

упровадження в діяльність правоохоронних органів;

інноваційна привабливість.

5. При визначенні переможців Конкурсу в номінаціях враховуються:

1) у номінації «навчальний відеофільм (відеоролик)»:

актуальність та наочність поданої інформації;

методичний рівень;

інформативність;

якість виготовлення продукції;

придатність для використання у навчальному процесі;

оригінальність сценарію, відсутність прототипів;

2) у номінації «профорієнтаційний відеоролик»:

актуальність поданої інформації;

інформативність;

якість виготовлення;

придатність для використання у діяльності за призначенням;

оригінальність сценарію, відсутність прототипів;

3) у номінації «друкована профорієнтаційна продукція»:

актуальність інформації;

інформативність;

якість виготовлення;

придатність для використання у діяльності за призначенням;

оригінальність дизайнерських рішень, відсутність прототипів.

6. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців приймається колегіально на її засіданні простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування за наявності на засіданні не менше двох третин її складу.

За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

7. Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом (додаток 1), який подається до Оргкомітету.

8. Конкурсна комісія відбирає три кращі конкурсні продукції в кожній номінації та подає їх на розгляд Оргкомітету.

9. Оргкомітет проводить підсумкове засідання із залученням голів конкурсних комісій, на якому розглядає протоколи конкурсних комісій щодо визначення переможців Конкурсу та затверджує звіт за підсумками проведення Конкурсу.

10. За результатами проведеного Конкурсу секретар Оргкомітету готує звіт про результати проведення Конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (додаток 2), який разом з протоколами засідань конкурсних комісій надсилає до ДПООНД МВС.

11. Конкурсна продукція, яка брала участь у Конкурсі, передається до бібліотек ЗВО (НДУ), на базі яких він проводився.

12. Автори-переможці, засновники видань-переможців нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Директор Департаменту
персоналу, організації
освітньої та наукової
діяльності МВС
Г.О. ДоскевичДодаток 1
до Положення про конкурс
на кращу наукову, науково-технічну
та профорієнтаційну продукцію
в апараті МВС, територіальних
органах, закладах, установах
і на підприємствах, що належать
до сфери управління Міністерства
внутрішніх справ України
(пункт 7 розділу ІV)

ПРОТОКОЛ
конкурсної комісії за номінацією Конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ УкраїниДодаток 2
до Положення про конкурс
на кращу наукову, науково-технічну
та профорієнтаційну продукцію
в апараті МВС, територіальних
органах, закладах, установах
і на підприємствах, що належать
до сфери управління Міністерства
внутрішніх справ України
(пункт 10 розділу ІV)

ЗВІТ
про результати проведення Конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

Надійшло _____ зразки(ів) продукції (робіт, видань) з _____ науково-дослідних установ та закладів вищої освіти.

№ з/п

Найменування установи, організації (повністю)

Кількість представленої продукції

Кількість відхиленої продукції (назва, підстава)

Кількість продукції, що посіла І місце

Кількість продукції, що посіла ІІ місце

Кількість продукції, що посіла ІІІ місце

1

2

3

4

5

6

7

Голова оргкомітету

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Секретар конкурсної комісії

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)вгору