Документ z0818-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.01.2014, підстава - z2194-13

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
24.07.2008 N 59
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2008 р.
за N 818/15509
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
N 372 ( z2194-13 ) від 09.12.2013 }
Про затвердження Порядку відбору навчальних
закладів для організації професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації
безробітних за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
N 110 ( z0350-09 ) від 25.03.2009
N 242 ( z0361-11 ) від 24.02.2011 }

Відповідно до статті 24 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) та статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), з метою створення оптимальних умов для
раціонального використання коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
(далі - Фонд), забезпечення єдиного підходу в діяльності робочих
органів виконавчої дирекції Фонду при вирішенні питання відбору
навчальних закладів для організації професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок
коштів Фонду правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок відбору навчальних закладів для
організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, що додається.
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Голова правління Фонду Я.Жугаєвич
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Міністр освіти і науки України І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
24.07.2008 N 59
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2008 р.
за N 818/15509

ПОРЯДОК
відбору навчальних закладів для організації
професійної підготовки, перепідготовки
або підвищення кваліфікації безробітних
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України
на випадок безробіття

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм відбору навчальних
закладів, підприємств, організацій і установ (далі - навчальні
заклади) незалежно від форми власності чи підпорядкування,які
надають платні освітні послуги з організації професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації (далі -
професійне навчання) безробітних за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд). { Пункт 1.1 розділу I в редакції Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття N 242 ( z0361-11 ) від 24.02.2011 }
1.2. Метою відбору навчальних закладів є: створення сприятливих умов для професійного навчання
безробітних, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці,
сприяння працевлаштуванню після навчання; створення рівних можливостей щодо співпраці з органами
державної служби зайнятості - робочими органами виконавчої
дирекції Фонду для навчальних закладів різних форм власності та
підпорядкування; забезпечення проживання безробітних у період професійного
навчання у випадку організації його для безробітних не за місцем
проживання; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 110 ( z0350-09 ) від 25.03.2009 } раціональне використання коштів Фонду для організації
професійного навчання безробітних.
1.3. Процедура відбору навчальних закладів для організації
професійного навчання здійснюється центром зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими,
міськими, районними, міськрайонними, міськими та районними у
містах центрами зайнятості - робочими органами виконавчої дирекції
Фонду. Остаточне рішення щодо організації відбору навчальних
закладів приймає директор центру зайнятості - керівник робочого
органу виконавчої дирекції Фонду (далі - центр зайнятості).
1.4. До участі у відборі допускаються навчальні заклади, які
мають ліцензії, свідоцтва про атестацію та сертифікат про
акредитацію (за наявності), що видаються в установленому порядку.
1.5. Професійне навчання безробітних за індивідуальними
навчальними планами та програмами, а також стажування (різновид
підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою)
проводяться на підприємствах, в установах та організаціях без
застосування процедури відбору навчальних закладів. Проживання
безробітних на період такого навчання, за необхідності,
забезпечується центром зайнятості або підприємством, установою,
організацією за домовленістю. { Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 110 ( z0350-09 ) від 25.03.2009 }
II. Порядок утворення та організації роботи
комісії по відбору навчальних закладів
2.1. Кількісний і персональний склад комісії по відбору
навчальних закладів (далі - комісія), кандидатури її голови та
секретаря затверджуються наказом директора центру зайнятості (або
особи, яка його замінює) про відбір навчальних закладів та
утворення комісії.
2.2. До складу комісії входять представники центру
зайнятості, місцевих органів управління освітою, роботодавців,
професійних спілок, інших заінтересованих організацій (за згодою). Пояснення щодо послуг з навчання для членів комісії надають
представники навчальних закладів, які беруть участь у засіданні
комісії щодо відбору.
2.3. Оголошення про проведення відбору навчальних закладів
оприлюднюється шляхом публікації його в засобах масової інформації
або розміщення на Інтернет-сайтах. Також інформація щодо
проведення відбору навчальних закладів може направлятися до
навчальних закладів. В оголошенні про проведення відбору та
інформації, що направляється до навчальних закладів, зазначаються
прогнозована кількість слухачів або навчальних груп, прогнозована
кількість слухачів, які потребуватимуть місць проживання, строк
подачі заяви навчальними закладами про участь у відборі, який не
може бути менший, ніж 10 днів з дня оприлюднення оголошення, умови
відбору та інформація щодо права членів комісії перевіряти подану
навчальними закладами інформацію за місцем його знаходження,
зокрема інформацію щодо навчально-методичної бази, наявності
гуртожитку, його відповідності санітарним нормам, комплексного
методичного забезпечення та кадрового потенціалу. { Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 110 ( z0350-09 ) від 25.03.2009 }
2.4. Комісія повідомляє навчальні заклади про час, місце та
дату її засідання не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня його
проведення.
2.5. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більше половини її членів. Комісія приймає рішення
відкритим голосуванням і воно вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували більше половини присутніх членів комісії. Якщо
голоси розділились порівну, то приймається рішення, за яке
проголосував голова комісії. Під час голосування можуть бути
присутні лише члени комісії. Рішення комісії оформлюється
протоколом, який підписують усі присутні члени комісії.
2.6. Під час засідання комісія вивчає подані навчальним
закладом матеріали: ліцензований обсяг професійного навчання; документи щодо атестації чи акредитації навчального закладу
(за наявності); інформацію про наявність навчально-виробничої бази
(кабінетів, кафедр, лабораторій, навчальних майстерень, полігонів
тощо), її відповідність санітарним нормам, комплексному
методичному забезпеченню предметів та професій (спеціальностей); інформацію щодо вартості навчання одного слухача згідно з
кошторисом витрат; інформацію щодо вартості проживання одного слухача згідно з
кошторисом витрат; { Пункт 2.6 доповнено абзацом згідно з
Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 110 ( z0350-09 ) від
25.03.2009 } інформацію про рівень кваліфікації педагогічних кадрів та
досвід роботи в професійному навчанні безробітних; відгуки роботодавців щодо рівня професійного навчання; інформацію про наявність транспортного сполучення з
навчальним закладом, наявність гуртожитку для проживання
іногородніх слухачів, їх відповідність санітарним нормам, а у разі
відсутності власного гуртожитку - дані про можливість розташування
слухачів у гуртожитках інших підприємств, організацій та/або в
пансіонатах, будинках відпочинку, готелях, приватному секторі,
підтверджені відповідними договорами; { Абзац дев'ятий пункту 2.6
в редакції Постанови Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 110
( z0350-09 ) від 25.03.2009 } іншу подану інформацію.
2.7. Комісія, ураховуючи результати вивчення матеріалів та
заслухавши інформацію члена комісії, який здійснював перевірку
таких матеріалів за місцезнаходженням навчального закладу (якщо
вона здійснювалась), віддає перевагу навчальним закладам, які при
менших фінансових затратах на більш сучасній
навчально-матеріальній базі забезпечують повне виконання
навчальних планів та освітніх програм, місцями проживання
безробітних на період професійного навчання та їх відповідність
санітарним нормам, мають досвід роботи з підготовки кадрів, кращі
результати якості підготовки фахівців та сприяють їх
працевлаштуванню. { Пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 110 ( z0350-09 ) від 25.03.2009 }
2.8. За результатами вивчення поданих матеріалів комісія
приймає рішення про відбір одного чи кількох навчальних закладів.
2.9. Відбір вважається таким, що не відбувся, якщо всі
пропозиції навчальних закладів були відхилені.
III. Права навчальних закладів - учасників відбору
3.1. Навчальні заклади у строк, зазначений в оголошенні чи
інформації про проведення відбору, подають до центру зайнятості
заяву в довільній формі про участь у ньому. До заяви додаються: копії ліцензій на надання освітніх послуг навчальними
закладами; копії свідоцтва про атестацію чи сертифіката про
акредитацію навчального закладу (за наявності); { Абзац третій
пункту 3.1 розділу III в редакції Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 242 ( z0361-11 ) від 24.02.2011 } копію кошторису витрат на професійне навчання та проживання
(у разі потреби) прогнозованої кількості слухачів, що замовляється
центром зайнятості; опис умов проживання, їх відповідність санітарним нормам;
{ Пункт 2.6 доповнено абзацом згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 110 ( z0350-09 ) від 25.03.2009 } стислий опис навчально-матеріальної бази, її відповідність
санітарним нормам, комплексному методичному та кадровому
забезпеченню. Зазначена інформація викладається у довільній формі і може
містити відомості щодо: напрямів підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації за професіями (спеціальностями); навчально-матеріальної бази (відповідність комплексного
методичного забезпечення навчального процесу вимогам типових
навчальних планів та освітніх програм); зв'язків з підприємствами для організації виробничого
навчання та практики; створення для слухачів побутових умов;
відгуків підприємств, організацій про якість професійного навчання
фахівців, робітників; можливих заходів сприяння працевлаштуванню.
3.2. Документи, що подаються до комісії, мають бути підписані
керівником навчального закладу та завірені в установленому
порядку. Вони вкладаються в окремий конверт, який заклеюється і
надсилається до центру зайнятості з написом: "на відбір навчальних
закладів з професійного навчання безробітних".
3.3. Навчальні заклади - учасники відбору до завершення
строку подачі матеріалів до комісії мають право замінити чи
відкликати ці матеріали або внести до них зміни.
3.4. Навчальні заклади повинні бути ознайомлені з
результатами відбору протягом 10 робочих днів з дня прийняття
рішення комісією про визначення навчального закладу-переможця.
3.5. Навчальні заклади, що не визнані переможцями за
результатами відбору, мають право на оскарження рішення комісії у
порядку, визначеному законодавством.
IV. Прикінцеві положення
4.1. Рішення комісії є підставою для укладення договору між
центром зайнятості та навчальним закладом про професійне навчання
безробітних відповідно до Інструкції про порядок укладання
договорів з навчальними закладами, підприємствами і громадянами,
які звернулися в державну службу зайнятості щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації, затвердженої наказом
Мінпраці України від 29.03.93 N 19 ( z0021-93 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 07.04.93 за N 21.
4.2. У разі проведення відбору навчальних закладів центром
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і
Севастопольським міськими центрами зайнятості - робочими органами
виконавчої дирекції Фонду, рішення комісії цих центрів зайнятості
може бути підставою для укладання договорів з навчальними
закладами на професійне навчання безробітних громадян
підпорядкованими їм центрами зайнятості. { Розділ IV доповнено пунктом 4.2 згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 242 ( z0361-11 ) від 24.02.2011 }
4.3. За наявності об'єктивних переваг організації
професійного навчання безробітних в іншому регіоні або за
відсутності можливості надання послуг з професійного навчання
безробітних за певним напрямом (професією чи спеціальністю) у
даному регіоні комісія, з урахуванням фінансово-економічної
доцільності, приймає рішення про проведення професійного навчання
та проживання в період навчання безробітних за межами
адміністративно-територіальної одиниці. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 110 ( z0350-09 ) від 25.03.2009 }

Заступник начальника управління
організації надання соціальних
послуг Державного центру
зайнятості - виконавчої
дирекції Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття Н.Шевченковгору