Документ z0818-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.07.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
15.06.2004 N 984
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 818/9417

Про затвердження змін до Порядку складання
та подання звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України

З метою вдосконалення Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками
до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003
N 177 ( z0069-04 ), зареєстрованого Міністерством юстиції України
19.01.2004 за N 69/8668, Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити зміни до Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками
до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003
N 177 ( z0069-04 ), зареєстрованого Міністерством юстиції України
19.01.2004 за N 69/8668 (додаються).
2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом
з Департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації
(Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію цього розпорядження
у засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
В.о. Голови Комісії Г.Оперенко
Протокол засідання Комісії
від 15 червня 2004 р. N 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
15.06.2004 N 984
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 818/9417

ЗМІНИ
до Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними
спілками до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
( z0069-04 )

1. У Порядку:
1.1. Останній абзац пункту 2.1 викласти у такій редакції: "Річна фінансова звітність подається не пізніше 1-го липня
наступного за звітним роком".
1.2. У пункті 2.2: у абзаці четвертому підпункту 2.2.2 друге речення викласти
у такій редакції: "Кредитна спілка може надіслати звітні дані на адресу
Держфінпослуг поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж
за десять днів до закінчення граничного строку подання звітних
даних, визначеного цим підпунктом"; абзац третій підпункту 2.2.3 після слів "подаються" доповнити
словами "у швидкозшивачі".
1.3. Розділ 2 "Порядок подання звітності" доповнити пунктом
2.3: "2.3. Порядок підтвердження звітності кредитними спілками Достовірність і повнота річної фінансової звітності
та звітних даних підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою),
інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторів,
що ведеться Держфінпослуг. Аудиторський висновок подається
до Держфінпослуг не пізніше 1-го липня наступного за звітним
роком".
1.4. У пункті 3.1: абзац четвертий підпункту 3.1.3 доповнити реченням
"У рядку 092 графи 4 відображається сума значень графи 3 рядка 300
додатка 4 та графи 5 рядка 112 додатка 2"; абзац шостий підпункту 3.1.3 викласти у такій редакції: "У рядку 110 "Нерозподілений дохід (непокриті збитки), у тому
числі розподілений (погашені збитки)", відображається використання
нерозподіленого доходу за підсумками фінансового року на потреби,
визначені рішенням загальних зборів кредитної спілки. Наявні
у кредитної спілки збитки наводяться у дужках"; підпункт 3.1.3 доповнити абзацами такого змісту: "У рядку 111 "покриття збитків за рахунок капіталу"
відображається капітал, спрямований на погашення збитків. Значення
цього рядка зменшує наявний збиток. У рядку 112 "на формування резервного капіталу"
відображається сума доходу, що спрямована на поповнення резервного
капіталу за рішенням загальних зборів. Дохід, спрямований протягом
року на формування резервного капіталу, що відображений у графі 3
рядка 300 додатка 4, у цьому рядку не відображається. У рядку 113 "на розподіл плати (процентів) на додаткові
пайові внески" відображається сума доходу, розподілена
на додаткові пайові внески за рішенням загальних зборів. Проценти,
нараховані на додаткові пайові внески протягом року,
що відображені у рядку 310 графи 3 додатка 4, у цьому рядку
не відображаються. У рядку 114 "на розподіл плати (процентів) на обов'язкові
пайові внески" відображається сума доходу, розподілена
на обов'язкові пайові внески за рішенням загальних зборів.
Рядки 113, 114 заповнюються в звітному періоді, в якому відбулися
загальні збори та було прийняте рішення про розподіл".
1.5. У пункті 3.2: у абзаці шостому підпункту 3.2.1 слова "із знаком "-"
замінити на слова "у дужках"; абзац сьомий підпункту 3.2.1 після слів "Фінансові
інвестиції" доповнити словами "у тому числі"; підпункт 3.2.1 після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим
такого змісту: "У рядку 051 "Грошові кошти в рамках програми підтримки
ліквідності" проставляється сума грошових коштів, внесених
в об'єднану кредитну спілку в рамках програми підтримки
ліквідності кредитних спілок". У зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами дев'ятим - двадцятим. абзац дев'ятий підпункту 3.2.1 викласти у такій редакції: "У рядку 060 "Інші продуктивні активи, у тому числі"
наводиться сума інших продуктивних активів, що не знайшли
відображення у попередніх статтях першого розділу активу.
У рядку 061 "Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій"
проставляється сума грошових коштів, внесених до спільних
фінансових фондів, створених з метою підтримки ліквідності
кредитних спілок асоціаціями кредитних спілок, на зворотній
основі, у разі якщо умови формування цих фондів передбачають
нарахування на ці грошові кошти процентів"; у абзаці п'ятнадцятому підпункту 3.2.1 слова "із знаком "-"
замінити на слова "у дужках"; абзац сімнадцятий підпункту 3.2.1 викласти у такій редакції: "У рядку 130 "Інші непродуктивні активи, у тому числі"
відображаються дані про непродуктивні активи, які не знайшли
відображення у попередніх рядках. У рядку 131 "Кошти до спільних
фінансових фондів асоціацій" проставляється сума грошових коштів,
внесених до спільних фінансових фондів, створених з метою
підтримки ліквідності кредитних спілок асоціаціями кредитних
спілок, на зворотній основі, у разі якщо умови формування цих
фондів не передбачають нарахування на ці грошові кошти процентів".
1.6. У пункті 3.3: у абзаці третьому підпункту 3.3.2 цифри "130" замінити
на цифри "140", цифри "140" замінити на цифри "150"; абзац сімнадцятий підпункту 3.3.2 після слів "частка доходу,
яка" доповнити словами "протягом року була"; абзац вісімнадцятий підпункту 3.3.2 після слів
"проставляється сума нарахованої" доповнити словами "протягом
року".
1.7. У пункті 3.5: абзац п'ятий викласти у такій редакції: "У графі 7 відображається річна середньозважена процентна
ставка за кредитами".
2. У додатку 1 до Порядку позицію 2 "Телефон, факс, e-mail"
перед словом "Телефон" доповнити словами "Код міста".
3. У додатку 2 до Порядку: назву розділу 3.4 викласти у новій редакції: "3.4.
Нерозподілений дохід (непокриті збитки), у тому числі розподілений
(погашені збитки)"; у позиції "на покриття збитків" слово "на" виключити, а після
слів "покриття збитків" доповнити словами "за рахунок капіталу".
4. У додатку 3 до Порядку:
4.1. У Розділі I "Продуктивні активи": позицію "Фінансові інвестиції" доповнити словами "у тому
числі"; після позиції "Фінансові інвестиції, у тому числі" доповнити
новою позицією "Грошові кошти в рамках програми підтримки
ліквідності" з кодом рядка 051; позицію "Інші продуктивні активи" доповнити словами "у тому
числі"; після позиції "Інші продуктивні активи, у тому числі"
доповнити позицією "Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій"
з кодом рядка 061.
4.2. У Розділі II "Непродуктивні активи": позицію "Інші непродуктивні активи" доповнити словами "у тому
числі"; після позиції "Інші непродуктивні активи, у тому числі"
з кодом рядка 130 доповнити позицією "Кошти до спільних фінансових
фондів асоціацій" з кодом рядка 131.
Член Комісії - директор
Департаменту нагляду
за кредитними установами А.Оленчиквгору