Документ z0816-01, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 584 від 04.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2001 р.
за N 816/6007

Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо
надання судноплавним компаніям статусу
національного перевізника
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
21 червня 2001 р. N 668 ( 668-2001-п ) "Про затвердження Положення
про порядок надання морським і річковим судноплавним компаніям
статусу національного перевізника" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу щодо надання
судноплавним компаніям статусу національного перевізника
(додається).
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Зубков В.О.) зареєструвати цей Порядок згідно з чинним
законодавством у Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Демиденка А.Ф.
Міністр В.Пустовойтенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
04.09.2001 N 584
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2001 р.
за N 816/6007
ПОРЯДОК
проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям
статусу національного перевізника
{ У тексті Порядку слова "Державний департамент морського
та річкового транспорту", "Держфлотінспекція" та
"Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінено відповідно
словами "Державна інспекція України з безпеки на
морському та річковому транспорті" та
"Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 )
від 01.11.2011 }
{ У тексті Порядку слова "Державна інспекція України з
безпеки на морському та річковому транспорті" та
"Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено відповідно
словами "Державна служба України з безпеки на транспорті"
та "Укртрансбезпека" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 )
від 16.08.2016 }
{ У тексті Порядку слова "Державна служба України з безпеки
на транспорті", "Укртрансбезпека" у всіх відмінках
замінено відповідно словами "Державна служба морського
та річкового транспорту України", "Морська адміністрація"
у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає умови організації та проведення
конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного
перевізника (далі - конкурс). Порядок розроблено відповідно до Положення Про порядок
надання морським і річковим компаніям статусу національного
перевізника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21.06.2001 N 668 ( 668-2001-п ), та інших актів законодавства,
що регулюють організацію перевезень вантажів та пасажирів.
1.2. Метою проведення конкурсів є забезпечення якісного
відбору судноплавних компаній для подальшого надання їм статусу
національного перевізника.
1.3. У конкурсі можуть брати участь судноплавні компанії усіх
форм власності (далі - претенденти), які відповідають таким
вимогам: - є юридичними особами України та використовують для
перевезень флот під Державним Прапором України; - мають оформлену відповідно до законодавства ліцензію,
видану Державною службою морського та річкового транспорту
України, на надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів
морським, річковим транспортом; - діяльність компанії відповідає вимогам Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) та законодавству
України; - пройшли перевірку Міжнародної аудиторської організації щодо
відповідності стандартам якості ІСО 9002 і одержали сертифікат
відповідності.
1.4. До участі в конкурсі не допускаються такі юридичні
особи: - щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як
суб'єкта підприємницької діяльності (скасування державної
реєстрації); - які подали оформлені документи, що не відповідають вимогам
пункту 1.3 цього Порядку.
2. Підготовка та оголошення конкурсу
2.1. Проведення конкурсу організовує Державна служба
морського та річкового транспорту України (далі -
Морська адміністрація).
2.2. Для підготовки та проведення конкурсу Морська
адміністрація створює конкурсний комітет (далі - комітет),
затверджує наказом його персональний склад. До складу комітету
входять представники Морської адміністрації, та при потребі,
представники судноплавних компаній.
2.3. Комітет у своїй роботі керується цим Порядком.
2.4. Комітет готує і публікує не пізніше як за 10 днів до
початку конкурсу в засобах масової інформації оголошення про
конкурс, яке в обов'язковому порядку повинно містити таку
інформацію: - місце, дата і час проведення конкурсу; - термін подання та адреса, за якою подаються документи на
конкурс; - перелік документів; - телефон для довідок з питань конкурсу.
3. Подання документів на конкурс
3.1. Для участі в конкурсі претендент подає комітетові заяву
на участь у конкурсі і разом з нею висновок Морської адміністрації
про дотримання претендентом вимог безпеки мореплавства,
характеристику компанії і показники її роботи згідно зі зразком,
установленим комітетом, та нотаріально завірені копії таких
документів: - свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -
суб'єкта підприємницької діяльності; - ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів та
вантажів морським і річковим транспортом; - довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України; - сертифіката відповідності стандартам якості ІСО 9002.
3.2. Документи, що надійшли на конкурс, реєструються
комітетом у журналі обліку. Документи, представлені не в повному обсязі або з порушенням
термінів подання, не приймаються до розгляду на конкурсі і
повертаються претендентам у десятиденний термін із зазначенням
причин повернення.
4. Проведення конкурсу та визначення переможців
4.1. При визначенні переможців конкурсу комітетом
ураховуються: - кількість флоту з зазначенням валової вантажопідйомності; - вік та технічний стан флоту; - період роботи на ринку транспортних послуг у якості
судноплавної компанії; - обсяги та напрямки перевезень експортно - імпортних
вантажів; - обсяги та напрямки перевезень пасажирів; - наявність відповідної технічної бази або можливості для
підтримання належного технічного та санітарного стану флоту; - умови для забезпечення контролю за станом здоров'я
плавскладу; - загальна чисельність працівників управління і плавскладу; - умови для кваліфікаційного огляду компетентності
плавскладу; - безаварійність роботи компанії; - фінансові показники роботи компанії; - дотримання компанією вимог безпеки мореплавства.
4.2. Рішення про результати конкурсу приймаються комітетом на
закритому засіданні у присутності не менш як двох третин його
складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За рівної
кількості голосів голос голови є вирішальним. За рішенням комітету
в засіданні можуть брати участь претенденти або їх представники.
4.3. Результати засідання комітету оформляються протоколом,
який у триденний термін підписується усіма членами комітету, що
брали участь у голосуванні, і подається Морській адміністрації. На
підставі протоколу в триденний термін Морська адміністрація
надсилає до Мінтрансу подання про визнання переможця конкурсу
національним перевізником.
4.4. Мінтранс на підставі подання комітету у десятиденний
термін видає наказ про надання переможцю конкурсу статусу
національного перевізника та надсилає його судноплавній компанії.
5. Розгляд спорів
5.1. У разі порушення процедур проведення конкурсу
претенденти мають право звернутися з відповідною заявою до
Морської адміністрації. Заява може бути подана не пізніше одного
тижня після одержання претендентом повідомлення про рішення
комітету.
5.2. Морська адміністрація зобов'язана перевірити протягом 15
календарних днів з моменту одержання заяви викладені в ній
претензії та прийняти відповідне рішення і в десятиденний термін
повідомити заявника.
5.3. Спори, що виникають за результатами конкурсу,
вирішуються у судовому порядку.
В.о. начальника Департаменту
стратегічного розвитку В.Бурдейвгору