Документ z0815-10, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
26.08.2010 N 274
( z0814-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2010 р.
за N 815/18110
{ Порядок скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
ПОРЯДОК
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний адміністратор"

I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний адміністратор"
(далі - Конкурс).
2. Метою проведення Конкурсу є виявлення та поширення
передового досвіду роботи державних адміністраторів та осіб, на
яких покладено виконання їх обов'язків (далі - державний
адміністратор), підвищення ефективності їх роботи з надання
адміністративних послуг громадянам та суб'єктам господарювання.
II. Завдання Конкурсу
Завданнями Конкурсу є: сприяння пошуку нових підходів у поліпшенні та оптимізації
роботи державних адміністраторів; забезпечення незалежної та об'єктивної експертної оцінки
діяльності державних адміністраторів; виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених
державних адміністраторів, які успішно та ініціативно виконують
службові обов'язки, мають організаторські здібності, що
ґрунтуються на сучасних знаннях; удосконалення знань і сприяння професійному росту державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування; вплив на формування суспільної думки щодо відкритості та
прозорості роботи органів державної влади.
III. Учасники Конкурсу
1. У Конкурсі можуть брати участь: у номінації "Кращий районний державний адміністратор" -
державні адміністратори районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій; у номінації "Кращий міський державний адміністратор" -
державні адміністратори міських рад міст обласного та/або
республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх
виконавчих органів), Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
2. У Конкурсі не можуть брати участь: державні адміністратори при наявності не усунутих порушень
вимог законодавства, виявлених під час перевірок спеціально
уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері
господарської діяльності або його територіальними органами; державні адміністратори, до яких було застосовано
адміністративне стягнення за порушення порядку видачі документів
дозвільного характеру.
IV. Керівництво Конкурсом
1. Для проведення Конкурсу утворюються:
1.1. Територіальними органами Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі - організаційні комітети з проведення першого туру
Конкурсу (далі - оргкомітет першого туру), які очолюють
представники територіальних органів Держкомпідприємництва.
1.2. Державним комітетом України з питань регуляторної
політики та підприємництва - організаційний комітет
(далі - Оргкомітет), який очолює голова Держкомпідприємництва або
його заступник. Оргкомітет, створений Держкомпідприємництвом, крім прийняття
рішення по визначенню переможців та лауреатів Конкурсу, також
здійснює керівництво Конкурсом та загальну координацію роботи
оргкомітетів першого туру.
2. Оргкомітет щороку в лютому проголошує про початок
проведення Конкурсу на поточний рік.
3. Для оцінювання та надання експертного висновку щодо
діяльності державних адміністраторів утворюється журі.
4. До участі у роботі створених відповідно до пункту 1 цього
розділу організаційних комітетів та журі залучаються провідні
фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, науковці, народні депутати України,
депутати місцевих рад, представники громадськості, засобів масової
інформації, незалежні експерти (за їх згодою).
V. Порядок проведення Конкурсу
1. Конкурс проводить Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
2. Конкурс проводиться в номінаціях: "Кращий районний державний адміністратор"; "Кращий міський державний адміністратор".
3. Конкурс проводиться у два тури: перший: березень - травень; другий: червень - серпень.
4. Для участі у першому турі Конкурсу місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування подають
оргкомітету першого туру: заявку про участь, яка подається у довільній формі на бланку
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за
підписом керівника або особи, що його заміщає; фотографію розміром 3х4 см; біографічну довідку державного адміністратора; копію розпорядчого документа відповідного органу виконавчої
влади або органу місцевого самоврядування про призначення
особи - претендента на посаду державного адміністратора або
покладання на неї обов'язків державного адміністратора; інформацію про діяльність дозвільного центру; інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян,
колективів з оцінкою діяльності особи - претендента, фото-,
відеоматеріали тощо).
5. Після визначення переможців першого туру Конкурсу ці
матеріали передаються до Оргкомітету для визначення переможців та
лауреатів Конкурсу.
6. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною
кампанією за участю засобів масової інформації з метою
об'єктивного, відкритого доступу до інформації та її
безпосереднього відстеження громадськістю.
VI. Показники оцінювання учасників Конкурсу
1. Відбір переможців та лауреатів Конкурсу здійснюється за
такими показниками оцінювання роботи державного адміністратора:
1.1. Кількість видів документів дозвільного характеру, що
видаються в дозвільному центрі, наявність регламентів
(інформаційних карток) для отримання документів дозвільного
характеру.
1.2. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів
(кількість представників місцевих дозвільних органів, що беруть
участь у роботі дозвільних центрів, та результат роботи).
1.3. Ефективність роботи за кількістю: звернень до державного адміністратора; виданих документів дозвільного характеру; зареєстрованих декларацій про відповідність
матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам
законодавства; наданих консультацій. Вказаний показник розраховується відповідно до кількості
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що перебувають на
обліку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
1.4. Якість роботи в Реєстрі документів дозвільного характеру
(за показниками Державного підприємства "Інформаційно-ресурсний
центр").
1.5. Виконання завдань, визначених статтею 5 Закону України
"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ).
1.6. Відгуки суб'єктів господарської діяльності та
представників місцевих дозвільних органів про роботу державного
адміністратора, зареєстровані в установленому порядку.
2. Додатковим критерієм, який може впливати на результати
відбору, є наявність будь-яких новацій у роботі державного
адміністратора, що забезпечили ефективну його діяльність:
обслуговування фізичних осіб - кількість звернень та результат
роботи, ведення електронного документообігу, інше.
VII. Визначення переможців Конкурсу
1. Діяльність державного адміністратора оцінюється журі за
десятибальною шкалою. У разі набрання претендентами однакової кількості балів за
рішенням журі вони можуть бути запрошені на співбесіду.
2. Результати кожного туру Конкурсу оформляються протоколом,
який підписує голова та члени відповідного журі.
3. Оргкомітет першого туру на підставі поданих документів
визначає переможця першого туру Конкурсу та приймає рішення щодо
його участі у другому турі Конкурсу, про що інформується орган
виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, державний
адміністратор якого став переможцем першого туру Конкурсу.
4. Усі документи переможців першого туру разом з протоколами
надсилаються до Оргкомітету. У разі проведення обласного, республіканського в Автономній
Республіці Крим конкурсу з визначення кращого державного
адміністратора за рішенням оргкомітету першого туру до Оргкомітету
подаються документи, передбачені цим Порядком, для участі
переможця зазначеного обласного, республіканського конкурсу у
другому турі Конкурсу.
5. На підставі вказаних протоколів Оргкомітет визначає
переможців та лауреатів.
6. Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються
учасники, які за оцінками журі зайняли перше місце,
лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.
VIII. Відзначення переможців Конкурсу
1. Переможці і лауреати Конкурсу нагороджуються: переможці - статуеткою та дипломом; лауреати - дипломами відповідно I, II і III ступенів.
2. Нагородження переможців та лауреатів Конкурсу провадиться
в обстановці урочистості і широкої гласності.
3. Переможці та лауреати Конкурсу можуть бути відзначені
також грошовими преміями та цінними подарунками за рахунок джерел,
не заборонених законодавством.
4. Держкомпідприємництво створює та веде базу даних
учасників, переможців та лауреатів Конкурсу.
5. Інформаційні матеріали про учасників Конкурсу, його
проведення розміщуються на офіційному сайті Держкомпідприємництва
в мережі Інтернет.
Директор департаменту
дозвільної системи
Держкомпідприємництва О.В.Андрєєввгору