Документ z0814-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.2012, підстава - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.08.2009 N 736
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2009 р.
за N 814/16830
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про затвердження Порядку визначення
підприємств-резидентів, до товарів
і транспортних засобів яких може
встановлюватися спрощений порядок
застосування процедур митного контролю
та митного оформлення

На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 14.04.99 N 593 ( 593-99-п ) "Про сприяння
зовнішньоекономічній діяльності" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення підприємств-резидентів, до
товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений
порядок застосування процедур митного контролю та митного
оформлення (далі - Порядок), що додається.
2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) через 45
днів після офіційного опублікування цього наказу розробити й
увести в експлуатацію програмно-інформаційний комплекс з
формування Реєстру підприємств, до товарів і транспортних засобів
яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного
контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими
актами Державної митної служби України (далі - Реєстр), з
використанням Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Державної митної служби України.
3. Начальникам митних органів відповідними наказами
встановити перелік посадових осіб митних органів, яким надається
доступ до Реєстру та повноваження на внесення/виключення до/з
нього підприємств, до товарів і транспортних засобів яких
установлено спрощений порядок застосування процедур митного
контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими
актами Державної митної служби України.
4. Департаменту аналітичної роботи та інформаційного
моніторингу (Руденко О.В.) врахувати положення цього Порядку при
розробці профілів аналізу ризиків і програмного забезпечення.
5. Запровадити трирівневу систему довіри митних органів до
підприємств-резидентів, що знаходяться у зоні діяльності митних
органів. Рівень довіри до підприємства встановлюється і змінюється
за критеріями, затвердженими Державною митною службою України, і
залежить від результатів діяльності підприємства. Рівень довіри
встановлюється за сумою балів, набраних за результатами оцінювання
підприємства митним органом. Рівень довіри до підприємства
визначає форми й обсяги операцій з митного контролю та митного
оформлення для товарів і транспортних засобів, що належать
підприємству. Високий ступінь довіри ("білий список") встановлюється для
підприємств, сума набраних балів яких складає не менше 23. Достатній рівень довіри ("зелений список") встановлюється для
підприємств, сума набраних балів яких складає не менше 18. Для підприємств, сума набраних балів яких складає менше 18,
рівень довіри не встановлюється. Підприємства, які за результатами оцінювання митним органом
отримали високий або достатній рівень довіри, уносяться до
Реєстру.
6. Установити, що підприємства-резиденти, унесені відповідно
до Порядку визначення підприємств - резидентів України, під час
провадження якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується
режим сприяння ( z0495-99 ), затвердженого наказом Державної
митної служби України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України, Державної податкової адміністрації України від
07.07.99 N 411/488/357 ( z0492-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.07.99 за N 495/3788, до Переліку
підприємств - резидентів України, під час провадження якими
зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння,
підлягають внесенню до "білого списку" Реєстру.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної
служби України від 19.08.2004 N 607 ( z1095-04 ) "Про затвердження
Порядку визначення підприємств-резидентів, щодо товарів яких може
встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного
оформлення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
03.09.2004 за N 1095/9694.
8. Надати митним органам повноваження на визначення
підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких
може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур
митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами
Державної митної служби України.
9. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А.І.)
і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
10. Прес-службі (Судак С.Д.) забезпечити висвітлення цього
наказу в засобах масової інформації, а також розміщення на
відомчому Веб-сервері Державної митної служби України в мережі
Інтернет Реєстру та його актуалізацію.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Служби Федорова О.О.
12. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Державної
митної служби України А.В.Макаренко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
10.08.2009 N 736
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2009 р.
за N 814/16830

ПОРЯДОК
визначення підприємств-резидентів,
до товарів і транспортних засобів яких
може встановлюватися спрощений порядок
застосування процедур митного контролю
та митного оформлення

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення
підприємств-резидентів (далі - підприємство), до товарів і
транспортних засобів яких під час здійснення зовнішньоекономічної
діяльності митними органами, з урахуванням рівня довіри митного
органу до підприємства, можуть бути встановлені форми й обсяги
митного контролю та митного оформлення, які сприятимуть спрощенню
та прискоренню митних процедур.
2. Визначення рівня довіри забезпечується митним органом, у
зоні діяльності якого знаходиться це підприємство, шляхом
оцінювання його діяльності на відповідність Критеріям оцінки
підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких
може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур
митного контролю та митного оформлення, затвердженим Державною
митною службою України (далі - Критерії оцінки). З метою визначення рівня довіри митного органу керівник
підприємства (особа, яка його заміщує) звертається до митниці із
заявою довільної форми. Митним органам забороняється вимагати
надання додаткових документів. Оцінювання проводиться у місячний строк з дати надходження
заяви підприємства про можливість встановлення до нього рівня
довіри. Про визначений рівень довіри підприємство повідомляється
митним органом письмово.
3. Перелік підприємств, яким встановлений відповідний рівень
довіри, затверджується наказом митного органу та розміщується на
офіційному сайті Держмитслужби України. Переведення підприємства
до переліку, що відповідає більш високому або більш низькому рівню
довіри, затверджується наказом митного органу із зазначенням
підстав для прийняття такого рішення.
4. Для визначення рівня довіри в митному органі створюється
постійно діюча комісія з оцінювання діяльності підприємств
відповідно до Критеріїв оцінки (далі - Комісія). Очолює Комісію
керівник митного органу або його заступник. До складу Комісії
включаються керівники підрозділів, перелічені в Картці визначення
рівня довіри митного органу до підприємства-резидента (далі -
Картка), форму якої наведено в додатку 1 до цього Порядку. У разі потреби голова Комісії може надсилати запити до інших
митних органів для отримання інформації, що може вплинути на
визначення рівня довіри.
5. Якщо протягом року, що передує даті проведення оцінки
діяльності підприємства, ним здійснювалося митне оформлення
товарів і транспортних засобів у іншому митному органі у випадках,
визначених частиною третьою статті 71 Митного кодексу України
( 92-15 ), то Комісія надсилає запит до такого митного органу про
відповідність підприємства Критеріям оцінки. Комісія митного
органу, до якого надійшов запит, у двотижневий строк з дня його
отримання здійснює перевірку відповідності підприємства Критеріям
оцінки і заносить дані про результати перевірки до Картки та
надсилає її митному органу - відправнику запиту.
6. За результатами оцінювання підприємства Комісія, керуючись
кількістю отриманих балів відповідно до Критеріїв оцінки, приймає
рішення про віднесення його до "білого" чи "зеленого" списку або
про невідповідність підприємства Критеріям оцінки. У разі прийняття рішення про невідповідність підприємства
Критеріям оцінки в розділі "Підстава для відмови щодо внесення
підприємства до Реєстру" Картки головою Комісії або його
заступником учиняється відповідний запис із роз'ясненням підстав в
унесенні підприємства до Реєстру підприємств, до товарів і
транспортних засобів яких установлено спрощений порядок
застосування процедур митного контролю та митного оформлення,
визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби
України (далі - Реєстр), форма якого наведена в додатку 2 до цього
Порядку. Протягом доби після прийняття рішення про невідповідність
підприємства Критеріям оцінки митний орган письмово інформує
підприємство про відмову в унесенні його до Реєстру із зазначенням
причин такої відмови. У разі одержання підприємством позитивної оцінки за
результатами оцінювання голова Комісії надсилає Держмитслужбі
України для аналізу та контролю в електронному вигляді
повідомлення про наданий підприємству відповідного рівня довіри
разом з його обґрунтуванням. Держмитслужба України в двотижневий
строк з дня надходження до неї зазначеного повідомлення приймає
рішення про підтвердження встановленого митним органом рівня
довіри до підприємства або про непідтвердження встановленого рівня
довіри до підприємства із зазначенням причин такого рішення. У разі одержання позитивного результату оцінювання
підприємства голова Комісії готує проект наказу про внесення
підприємства до "білого" або "зеленого" списку Реєстру. Завірена митним органом копія наказу протягом доби
надсилається ним підприємству. Оригінал наказу разом з Карткою та
заявою підприємства передається Комісією в установленому порядку
до загального відділу митного органу, копії зазначених документів
залишаються у відділі (секторі) організації митного контролю
митного органу (далі - ВОМК). Електронна копія наказу надсилається митним органом засобами
електронного зв'язку Департаменту організації митного контролю,
Департаменту аналітичної роботи та інформаційного моніторингу,
митним органам, а дані підприємства вносяться керівником ВОМК
(або, за його відсутності, посадовою особою ВОМК, визначеною
керівником митного органу) до відповідного
програмно-інформаційного комплексу (далі - ПІК) Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби
України (далі - ЄАІС), після чого відображається в колонці 6
Реєстру шляхом унесення до неї реквізитів наказу та короткої
інформації про його зміст. При цьому встановлені відповідно до визначеного рівня довіри
форми й обсяги митних процедур, у тому числі зазначені в Переліку
кодів нормативно-правових актів Державної митної служби України,
окремі положення яких не застосовуються під час митного контролю
та митного оформлення до товарів і транспортних засобів
підприємств, що внесені до "білого"/"зеленого" списку Реєстру,
застосовуються до товарів і транспортних засобів підприємства з
дня набрання чинності наказом митного органу про включення його до
Реєстру.
7. До товарів і транспортних засобів підприємств, унесених до
"білого списку" Реєстру, не здійснюється митний огляд у пункті
пропуску через державний кордон України, але здійснюється
вибірковий митний огляд у митниці призначення/відправлення
відповідно до статті 42 Митного кодексу України ( 92-15 ), якщо
безпосереднім відправником або отримувачем таких товарів і
транспортних засобів є це підприємство, а також не застосовуються
положення нормативно-правових актів, наведені у Переліку
інформаційних кодів нормативно-правових актів Державної митної
служби України, окремі положення яких не застосовуються під час
митного контролю та митного оформлення до товарів і транспортних
засобів підприємств, що внесені до "білого"/"зеленого" списків
Реєстру (далі - Перелік) (додаток 3).
8. До товарів і транспортних засобів підприємств, унесених до
"зеленого списку" Реєстру, не застосовуються наведені у Переліку
положення нормативно-правових актів за інформаційними кодами 1 - 7
а також застосовується вибірковий митний огляд у пункті пропуску
через державний кордон України та в митниці
призначення/відправлення відповідно до статті 42 Митного кодексу
України ( 92-15 ).
9. Процедура встановлення форм і обсягів митного контролю та
митного оформлення, які сприятимуть спрощенню та прискоренню
митних процедур, до всіх унесених до Реєстру підприємств
поширюється на митні режими імпорту, експорту, транзиту, митного
складу, переробки на митній території України, переробки за межами
митної території України. Вказана процедура за рішенням митного органу поширюється
також і на митний режим тимчасового ввезення (вивезення), у разі
якщо підприємство є безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з
ремонтом і будівництвом морських і річкових суден, інших плавучих
засобів і повітряних суден, щодо яких може бути наданий дозвіл на
тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування.
10. Митний огляд у пункті пропуску через державний кордон
України товарів і транспортних засобів, що належать підприємствам,
унесеним до "білого" списку Реєстру, може здійснюватися за
наявності обґрунтованих підстав і за письмовим рішенням начальника
митного органу або вповноваженої ним особи.
11. Митні органи здійснюють постійний контроль за дотриманням
Критеріїв оцінки підприємствами, унесеними до Реєстру. При цьому
начальники митних органів забезпечують безумовне дотримання вимог
щодо внесення до ПІК "Боротьба з контрабандою та порушеннями
митних правил" ЄАІС відповідними підрозділами повної та вичерпної
інформації про всі порушені справи про контрабанду та/або справи
про порушення митних правил (далі - справи про КБ та/або про ПМП)
протягом доби з часу їх порушення й опрацювання протягом доби з
часу отримання від Держмитслужби України інформації про
застосування до підприємств спеціальних санкцій (далі - спеціальні
санкції), передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ). З метою оперативного отримання Комісією інформації про
порушення стосовно внесених до Реєстру підприємств справ про КБ
та/або ПМП наказом начальника митного органу керівнику ВОМК -
члену Комісії (або, за його відсутності, посадовій особі ВОМК,
визначеній керівником митного органу) надається доступ до розділу
"Боротьба з контрабандою" ЄАІС. Зазначені посадові особи на
початку кожного робочого дня здійснюють перегляд зазначеного
розділу ЄАІС. У разі виявлення інформації про порушення стосовно
унесеного до Реєстру підприємства справи про КБ та/або про ПМП
керівник ВОМК (посадова особа ВОМК) негайно інформує про це
Комісію. Одночасно з цим посадова особа ВОМК невідкладно вносить
до колонки 8 Реєстру номер (и) справи (справ) про КБ та/або про
ПМП, результат (и) її (їх) розгляду. В разі наявності інформації
про застосування до підприємства спеціальних санкцій, інформація
про це також невідкладно уноситься посадовою особою ВОМК до
колонки 8 Реєстру. Комісія протягом двох годин, з часу отримання зазначеної
інформації, приймає рішення про призупинення дії наказу про
включення підприємства до "білого"/ "зеленого" списку Реєстру.
Рішення комісії відображається в Картці, після чого протягом двох
годин видається відповідний наказ. Завірена митним органом копія
наказу надсилається ним підприємству. Оригінал наказу долучається
до Картки та заяви підприємства і здається до загального відділу
митного органу. Копії зазначених документів залишаються у ВОМК. Протягом чотирьох годин з моменту направлення підприємству
копії наказу його електронна копія надсилається посадовою особою
ВОМК засобами електронного зв'язку до Департаменту організації
митного контролю, Департаменту аналітичної роботи та
інформаційного моніторингу, митних органів. Одночасно інформація
про це протягом чотирьох годин уноситься цією посадовою особою до
ЄАІС, після чого відображається в колонці 6 Реєстру шляхом
унесення до неї реквізитів наказу та короткої інформації про його
зміст.
12. У разі закриття провадження у справі (справах) про КБ
та/або про ПМП стосовно посадової особи (осіб) підприємства чи
скасування спеціальної санкції стосовно підприємства, наказ про
відновлення дії наказу про включення підприємства до "білого"/
"зеленого" списку Реєстру видається митним органом з дня набрання
законної сили відповідним рішенням. Завірена митним органом копія наказу надсилається ним
підприємству. Оригінал наказу долучається до Картки та заяви
підприємства і здається до загального відділу митного органу.
Копії зазначених документів залишаються у ВОМК. Протягом чотирьох годин з моменту направлення підприємству
копії наказу його електронна копія надсилається посадовою особою
ВОМК засобами електронного зв'язку до Департаменту організації
митного контролю, Департаменту аналітичної роботи та
інформаційного моніторингу, митних органів. Одночасно інформація
про це протягом чотирьох годин уноситься цією посадовою особою до
ЄАІС, після чого у колонці 6 Реєстру під реквізитами наказу про
призупинення дії наказу про включення підприємства до "білого"/
"зеленого" списку зазначаються реквізити наказу про скасування
цього наказу. При цьому номер справи (справ) про КБ та/або ПМП
та/або інформація про застосування спеціальної санкції з колонки 8
Реєстру видаляється.
13. Переведення підприємства з "білого" списку в "зелений"
або виключення підприємства з Реєстру вирішується митним органом
за результатами розгляду справи (справ) про КБ та/або про ПМП
стосовно посадової (их) особи (осіб) підприємства та/або
застосування спеціальної санкції до підприємства. При цьому відповідний наказ видається з дня набрання законної
сили відповідним рішенням.
14. Підприємство, переведене з "білого" списку в "зелений"
список Реєстру, може бути повернуто до "білого" списку не раніше
ніж через рік за умови його відповідності Критеріям оцінки. Підприємство, виключене з Реєстру, може повторно бути внесене
лише у "зелений" список не раніше одного року з дати його
виключення і за умови його відповідності Критеріям оцінки. Послідовність дій Комісії митного органу з переведення
підприємства на вищий рівень довіри аналогічна до визначених у
пунктах 2 - 6 цього Порядку дій. Завірена митним органом копія наказу про переведення
підприємства у "білий" або "зелений" список надсилається митим
органом підприємству. Оригінал наказу долучається до раніше
виданого оригіналу наказу про переведення підприємства до
"зеленого" списку або про виключення з Реєстру, Картки та заяви
підприємства, що зберігаються в загальному відділі. Копії
зазначених документів залишаються у ВОМК. Протягом чотирьох годин з моменту направлення підприємству
копії наказу його електронна копія надсилається посадовою особою
ВОМК засобами електронного зв'язку до Департаменту організації
митного контролю, Департаменту аналітичної роботи та
інформаційного моніторингу, митних органів і вноситься цією
посадовою особою до відповідного програмно-інформаційного
комплексу ЄАІС, після чого відображається в колонці 6 Реєстру
шляхом унесення до неї реквізитів наказу та короткої інформації
про його зміст.
15. У разі зміни найменування, місцезнаходження,
організаційно-правової форми підприємства, зміни керівників
підприємства, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ підприємство
протягом доби після здійснення таких змін зобов'язане повідомити
про них митний орган. Митний орган протягом доби, наступної за
днем отримання інформації, приймає рішення про виключення такого
підприємства із Реєстру. Протягом чотирьох годин з моменту направлення підприємству
копії наказу про виключення цього підприємства з Реєстру його
електронна копія надсилається посадовою ВОМК засобами електронного
зв'язку до Департаменту організації митного контролю, Департаменту
аналітичної роботи та інформаційного моніторингу, митних органів і
вноситься цією посадовою особою до відповідного
програмно-інформаційного комплексу ЄАІС, після чого відображається
в колонці 6 Реєстру шляхом унесення до неї реквізитів наказу та
короткої інформації про його зміст. Комісія митного органу протягом тижня з дня отримання
інформації від такого підприємства про згадані зміни повторно у
першочерговому порядку здійснює його оцінювання за процедурою,
встановленою даним Порядком.
Директор Департаменту
організації митного контролю А.І.Сербайло

Додаток 1
до Порядку визначення
підприємств-резидентів,
до товарів і транспортних
засобів яких може
встановлюватися спрощений
порядок застосування
процедур митного контролю
та митного оформлення
Форма

КАРТКА
визначення рівня довіри митного органу
до підприємства-резидента

Повне та скорочене (за наявності) найменування підприємства _____ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________
Місцезнаходження ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порядковий номер (и) і дата видачі ліцензії (й) на право
відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу відкритого
(закритого) типу (у разі володіння митним (и) ліцензійним (и)
складом (ами) ___________________________________________________ _________________________________________________________________
Порядковий номер і дата видачі дозволу (ів) на право використання
складського приміщення, резервуара, майданчика (у разі володіння
складом (ами) тимчасового зберігання) ___________________________ _________________________________________________________________
Рішення комісії: (можливі варіанти)
1. За результатами оцінювання підприємства сума балів,
набраних за Критеріями, дорівнює ____. Комісія пропонує внести
підприємство до "білого" списку Реєстру.
2. За результатами оцінювання підприємства сума балів,
набраних за Критеріями, дорівнює ____. Комісія пропонує внести
підприємство до "зеленого" списку Реєстру.
3. За результатами оцінювання підприємства сума балів,
набраних за Критеріями, дорівнює ____. Рівень довіри не
встановлений.
Члени комісії:
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Прізвище,|Погоджено/не|Підпис члена комісії| | підрозділу | ініціали|погоджено** | | | регіональної | члена | | | | митниці, митниці* | комісії | | | |--------------------+---------+------------+--------------------| |Відділ (сектор) | | | | |митного | | | | |оформлення | | | | |--------------------+---------+------------+--------------------| |Відділ інформаційної| | | | |роботи та митної | | | | |статистики | | | | |регіональної | | | | |митниці, митниці | | | | |--------------------+---------+------------+--------------------| |Відділ митних | | | | |платежів | | | | |--------------------+---------+------------+--------------------| |Відділ контролю | | | | |митної вартості та | | | | |номенклатури або | | | | |відділ контролю | | | | |митної вартості | | | | |--------------------+---------+------------+--------------------| |Відділ номенклатури | | | | |та класифікації | | | | |товарів | | | | |--------------------+---------+------------+--------------------| |Відділ (сектор) | | | | |внутрішньої безпеки | | | | |--------------------+---------+------------+--------------------| |Служба по боротьбі з| | | | |контрабандою та | | | | |порушеннями митних | | | | |правил | | | | |--------------------+---------+------------+--------------------| |Відділ (сектор) | | | | |організації митного | | | | |контролю | | | | |--------------------+---------+------------+--------------------| |Відділ (сектор) | | | | |контролю | | | | |за переміщенням | | | | |товарів | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * У разі потреби кількість пунктів може бути збільшена або
зменшена регіональною митницею, митницею.
** Учиняється один з таких записів: "Погоджено" або "Не
погоджено". Якщо учиняється "Не погоджено", то причини наводяться
в розділі "Інша інформація, що розглядається при прийнятті
рішення щодо внесення підприємства до Реєстру " цієї Картки.
Інша інформація, що розглядалася при прийнятті рішення щодо
внесення підприємства до Реєстру: _______________________________ _________________________________________________________________
Підстави для відмови щодо внесення підприємства до Реєстру: _____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії __________________ _______________________
(підпис, дата) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку визначення
підприємств-резидентів,
до товарів і транспортних
засобів яких може
встановлюватися спрощений
порядок застосування
процедур митного контролю
та митного оформлення
Форма

РЕЄСТР
підприємств, до товарів і транспортних засобів яких
установлено спрощений порядок застосування процедур
митного контролю та митного оформлення,
визначених нормативно-правовими актами
Державної митної служби України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код і назва |Найменування |Ідентифікаційний|Місцезнаходження| Дата та номер | Рівень |Примітки| |з/п| митного |підприємства-| код | підприємства- | наказу митного | довіри, | | | | органу, | резидента | за ЄДРПОУ | резидента | органу про включення |встановлений| | | | у зоні | | підприємства- | |підприємства-резидента| до | | | | діяльності | | резидента | | до Реєстру/ |підприємства| | | | якого | | | |виключення з Реєстру/ |("білий" або| | | | розташоване | | | | переведення | "зелений" | | | |підприємство-| | | | у "білий"/"зелений" | список) | | | | резидент | | | |список/ про тимчасове | | | | | | | | | призупинено дію | | | | | | | | | наказу про внесення | | | | | | | | | підприємства | | | | | | | | | до Реєстру/ про | | | | | | | | |відновлення дії наказу| | | | | | | | | про внесення | | | | | | | | | підприємства | | | | | | | | | до Реєстру | | | |---+-------------+-------------+----------------+----------------+----------------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------+-------------+----------------+----------------+----------------------+------------+--------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку визначення
підприємств-резидентів,
до товарів і транспортних
засобів яких може
встановлюватися спрощений
порядок застосування
процедур митного контролю
та митного оформлення

ПЕРЕЛІК
інформаційних кодів нормативно-правових актів
Державної митної служби України,
окремі положення яких не застосовуються
під час митного контролю та митного оформлення
до товарів і транспортних засобів підприємств,
що внесені до "білого"/"зеленого" списку Реєстру

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Інформа- | Положення | Опис положення | Зміст спрощення | Застосування | Примітки | | ційний | нормативно-правового | нормативно-правового | процедури митного | спрощеної | | | код | акта, яке не | акта, яке не | контролю та митного | процедури митного| | |нормативно-| застосовується до | застосовується до | оформлення | контролю та | | |правового |підприємств-резидентів|підприємств-резидентів| |митного оформлення| | | акта, | | | | до підприємств- | | |положення | | | | резидентів | | | якого не | | | | | | | застосо- | | | | | | | вуються | | | | | | | під час | | | | | | | митного | | | | | | |контролю та| | | | | | | митного | | | | | | |оформлення | | | | | | |-----------+----------------------+----------------------+---------------------------+------------------+------------------------| | 1 |Абзац перший пункту |Товари та інші |Товари на МЛС можуть |"білий" |"зелений"|Рішення про застосування| | |5.5 глави 5 Положення |предмети зберігаються |зберігатися під митним |список |список |вказаного спрощення | | |про відкриття та |на митному складі під |контролем з накладенням |--------+---------|митної процедури | | |експлуатацію митних |митним контролем з |пломби власника МЛС без | Так | Так |приймається посадовою | | |ліцензійних складів, |обов'язковим |накладення митного | | |особою митного органу в | | |затвердженого наказом |накладенням митного |забезпечення* | | |разі висвічування у | | |Держмитслужби України |забезпечення митного | | | |графі 9 електронної | | |від 31.12.96 N 592 |органу. При цьому, | | | |копії ВМД ( za140-07, | | |( z0005-97 ), |разом з митним | | | | 910а-2007-п ) типу ІМ74| | |зареєстрованого у |забезпеченням | | | |ЕК 73 в ПІК | | |Міністерстві юстиції |наявність пломби | | | |"Інспектор-2006" | | |України 20.01.97 за |власника митного | | | |спеціальної відповідної | | |N 5/1809 (зі змінами) |ліцензійного складу | | | |графічної позначки поряд| | | |(далі - МЛС) - | | | |з ідентифікаційним | | | |обов'язкова | | | |кодом підприємства за | | | | | | | |ЄДРПОУ, а в графі 49 | | | | | | | |електронної копії ВМД - | | | | | | | |номеру дозвільного | | | | | | | |документу на право | | | | | | | |відкриття та | | | | | | | |експлуатації МЛС. При | | | | | | | |натисканні на цей код чи| | | | | | | |номер відкриваються всі | | | | | | | |колонки рядка | | | | | | | |порядкового номеру | | | | | | | |підприємства у Реєстрі | | | | | | | |При направленні товарів | | | | | | | |за попереднім | | | | | | | |повідомленням (далі - | | | | | | | |ПП), рішення про | | | | | | | |застосування вказаного | | | | | | | |спрощення митної | | | | | | | |процедури приймається | | | | | | | |посадовою особою митного| | | | | | | |органу за наявності | | | | | | | |підприємства у Реєстрі. | | | | | | | |При направленні товарів | | | | | | | |за попередньою | | | | | | | |декларацією (далі - ПД),| | | | | | | |рішення про | | | | | | | |застосування вказаного | | | | | | | |спрощення митної | | | | | | | |процедури приймається | | | | | | | |посадовою особою митного| | | | | | | |органу в разі | | | | | | | |висвічування у графі 9 | | | | | | | |електронної копії ПД в | | | | | | | |програмно-інформаційному| | | | | | | |комплексі (далі - ПІК) | | | | | | | |"Інспектор-2006" | | | | | | | |спеціальної відповідної | | | | | | | |графічної позначки поряд| | | | | | | |з кодом за ЄДРПОУ | | | | | | | |підприємства | |-----------+----------------------+----------------------+---------------------------+--------+---------+------------------------| | 2 |Абзац другий пункту |Товари розміщуються на|При розміщенні та випуску | Так | Так |Рішення про застосування| | |5.5 глави 5 Положення |МЛС та випускаються з |товарів на/з МЛС | | |вказаного спрощення | | |про відкриття та |нього у присутності |присутність уповноважених | | |митної процедури | | |експлуатацію митних |уповноважених |службових осіб митного | | |приймається посадовою | | |ліцензійних складів, |службових осіб митного|органу необов'язкова* | | |особою митного органу в | | |затвердженого наказом |органу. Всі операції | | | |разі висвічування у | | |Держмитслужби України |на МЛС проводяться з | | | |графі 9 електронної | | |від 31.12.96 N 592 |дозволу митних органів| | | |копії ВМД ( za140-07, | | |( z0005-97 ), |та за рахунок власника| | | | 910а-2007-п ) типу ІМ | | |зареєстрованого у |складу | | | |40, ІМ 51, ІМ 74, | | |Міністерстві юстиції | | | | |ЕК10, ЕК 61, ЕК 73, | | |України 20.01.97 за | | | | |ТР 80 в ПІК "Інспектор- | | |N 5/1809 (зі змінами) | | | | |2006" спеціальної | | | | | | | |відповідної графічної | | | | | | | |позначки поряд кодом | | | | | | | |підприємства за ЄДРПОУ. | | | | | | | |При натисканні на цей | | | | | | | |код відкриваються всі | | | | | | | |колонки рядка | | | | | | | |підприємства у Реєстрі. | | | | | | | |При направленні товарів | | | | | | | |за ПП рішення про | | | | | | | |застосування вказаного | | | | | | | |спрощення митної | | | | | | | |процедури приймається | | | | | | | |посадовою особою митного| | | | | | | |органу за наявності | | | | | | | |підприємства в Реєстрі. | | | | | | | |При направленні товарів | | | | | | | |за ПД рішення про | | | | | | | |застосування вказаного | | | | | | | |спрощення митної | | | | | | | |процедури приймається | | | | | | | |посадовою особою митного| | | | | | | |органу в разі | | | | | | | |висвічування у графі 9 | | | | | | | |електронної копії ПД в | | | | | | | |ПІК "Інспектор- 2006" | | | | | | | |спеціальної відповідної | | | | | | | |графічної позначки разом| | | | | | | |з кодом підприємства за | | | | | | | |ЄДРПОУ | |-----------+----------------------+----------------------+---------------------------+--------+---------+------------------------| | 3 |Абзац перший пункту |Операції, перелічені в|У разі включення зазначених| Так | Так |Рішення про застосування| | |6.7 глави 6 Положення |пунктах 6.5 і 6.6 |операцій до Процедури, | | |вказаного спрощення | | |про відкриття та |Положення про |дозвіл на проведення таких | | |митної процедури | | |експлуатацію митних |відкриття та |операцій на МЛС надається | | |приймається посадовою | | |ліцензійних складів, |експлуатацію митних |митним органом разово до | | |особою митного органу за| | |затвердженого наказом |ліцензійних складів |кінця поточного року* | | |наявності підприємства у| | |Держмитслужби України |(далі - Положення), | | | |Реєстрі | | |від 31.12.96 N 592 |можуть бути включені | | | | | | |( z0005-97 ), |до "Процедури | | | | | | |зареєстрованого у |організації митного | | | | | | |Міністерстві юстиції |режиму - митний склад"| | | | | | |України 20.01.97 за |(далі - Процедура). На| | | | | | |N 5/1809 (зі змінами) |проведення операцій, | | | | | | | |зазначених у пункті | | | | | | | |6.6, начальником | | | | | | | |митного органу або | | | | | | | |уповноваженою ним | | | | | | | |посадовою особою на | | | | | | | |підставі заяви | | | | | | | |власника товару або | | | | | | | |уповноваженої ним | | | | | | | |особи, в тому числі | | | | | | | |власника МЛС за | | | | | | | |відповідним дорученням| | | | | | | |надається окремий | | | | | | | |(разовий) дозвіл | | | | | |-----------+----------------------+----------------------+---------------------------+--------+---------+------------------------| | 4 |Абзац другий пункту |Необхідність |При виконанні операцій, | Так | Так |Рішення про застосування| | |6.7 глави 6 Положення |присутності посадових |зазначених у пунктах 6.5 | | |вказаних спрощень митних| | |про відкриття та |осіб митного органу |та 6.6 Положення, | | |процедур приймається | | |експлуатацію митних |під час проведення |присутність посадової | | |посадовою особою митного| | |ліцензійних складів, |робіт, а також |особи митного органу на МЛС| | |органу за наявності | | |затвердженого наказом |операцій, зазначених у|необов'язкова* | | |підприємства в Реєстрі | | |Держмитслужби України |пунктах 6.5 і 6.6 | | | | | | |від 31.12.96 N 592 |Положення, | | | | | | |( z0005-97 ), |визначається | | | | | | |зареєстрованого у |начальником митного | | | | | | |Міністерстві юстиції |органу або | | | | | | |України 20.01.97 за |уповноваженою ним | | | | | | |N 5/1809 (зі змінами) |посадовою особою | | | | | |-----------+----------------------+----------------------+---------------------------+--------+---------+------------------------| | 5 |Абзац перший пункту |Порядок розміщення |Розміщення на СТЗ закритого| Так | Так |Рішення про застосування| | |1.9 глави 1 Положення |товарів і транспортних|типу товарів | | |вказаного спрощення | | |про склади тимчасового|засобів на складі |підприємством-резидентом | | |митної процедури | | |зберігання, |тимчасового зберігання|здійснюється з накладенням | | |приймається посадовою | | |затвердженого наказом |(далі - СТЗ), видачі |забезпечення власника цього| | |особою митного органу в | | |Держмитслужби України |їх із СТЗ після |СТЗ | | |разі знаходження даних | | |від 07.10.2003 N 674 |проведення митного | | | |про підприємство у всіх | | |( z1061-03 ), |оформлення | | | |колонках рядка | | |зареєстрованого у |визначається митним | | | |порядкового номера | | |Міністерстві юстиції |органом, у зоні | | | |підприємства в Реєстрі | | |України 19.11.2003 за |діяльності якого | | | | | | |N 1061/8382 |розташовано СТЗ | | | | | | |(зі змінами). | | | | | | |-----------+----------------------+----------------------+---------------------------+--------+---------+------------------------| | 6 |Пункт 1.6 глави 1 |Строк дії листа про |Якщо лист про погодження | Так | Так |Рішення про застосування| | |Порядку прийняття |погодження не може |був оформлений на | | |вказаного спрощення | | |митними органами |перевищувати одного |зовнішньоекономічний | | |митної процедури | | |погодженого рішення |року з дати його |договір (контракт) з | | |приймається посадовою | | |про місце здійснення |реєстрації. Якщо строк|терміном дії більше одного | | |особою митного органу в | | |митного оформлення |дії |року, то дія листа про | | |разі висвічування у | | |товарів, затвердженого|зовнішньоекономічного |погодження продовжується до| | |графі 9 електронної | | |наказом Держмитслужби |договору (контракту) |завершення терміну дії | | |копії ВМД типу ІМ40, | | |України від 09.11.2004|перевищує один рік, то|цього зовнішньоекономічного| | |ІМ 51, ІМ74 чи | | |N 801 ( z1522-04 ), |лист про погодження |договору (контракту) | | |у графі 9 електронної | | |зареєстрованого у |повинен бути | | | |копії ВМД ( za140-07, | | |Міністерстві юстиції |переоформлений після | | | | 910а-2007-п ) типу | | |України 01.12.2004 за |закінчення строку його| | | |ЕК 10, ЕК 61, | | |N 1522/10121 (зі |дії шляхом оформлення | | | |ЕК 73 в ПІК "Інспектор- | | |змінами) |митницею обліку нового| | | |2006" спеціальної | | | |листа про погодження | | | |відповідної графічної | | | | | | | |позначки поряд кодом | | | | | | | |підприємства за ЄДРПОУ. | | | | | | | |При натисканні на цей | | | | | | | |код відкриваються всі | | | | | | | |колонки рядка | | | | | | | |порядкового номера | | | | | | | |підприємства в Реєстрі. | | | | | | | |При направленні товарів | | | | | | | |за ПП рішення про | | | | | | | |застосування вказаного | | | | | | | |спрощення митної | | | | | | | |процедури приймається | | | | | | | |посадовою особою митного| | | | | | | |органу за наявності | | | | | | | |підприємства в Реєстрі. | | | | | | | |При направленні товарів | | | | | | | |за ПД внутрішнім | | | | | | | |транзитним документом | | | | | | | |(далі - ВТД) рішення про| | | | | | | |застосування вказаного | | | | | | | |спрощення митної | | | | | | | |процедури приймається | | | | | | | |посадовою особою митного| | | | | | | |органу в разі | | | | | | | |висвічування у графі 9 | | | | | | | |електронної копії ПД/ВТД| | | | | | | |в ПІК "Інспектор-2006" | | | | | | | |спеціальної відповідної | | | | | | | |графічної позначки поряд| | | | | | | |з кодом підприємства за | | | | | | | |ЄДРПОУ | |-----------+----------------------+----------------------+---------------------------+--------+---------+------------------------| | 7 |Абзац другий підпункту|За рішенням |За зверненням митного | Так | Так |Рішення про застосування| | |1.1 пункту 1 наказу |Держмитслужби України |органу Держмитслужба | | |вказаного спрощення | | |Держмитслужби України |місцем прибуття |України в першочерговому | | |митної процедури | | |від 21.11.2005 N 1136 |автотранспорту може |порядку визначає місцем | | |приймається посадовою | | |( z1474-05 ) "Про |бути визначена |прибуття автотранспортного | | |особою митного органу за| | |місця прибуття |територія СТЗ |засобу територію СТЗ | | |наявності підприємства в| | |автотранспорту", |закритого типу або |закритого типу | | |Реєстрі | | |зареєстрованого у |підрозділу митниці | | | | | | |Міністерстві юстиції |призначення, у якому | | | | | | |України 09.12.2005 за |безпосередньо | | | | | | |N 1474/11754 (зі |проводиться митне | | | | | | |змінами) |оформлення | | | | | |-----------+----------------------+----------------------+---------------------------+--------+---------+------------------------| | 8 |Абзац другий пункту |Товари, що підлягають |Розміщення на МЛС товарів, | Так | Ні |Рішення про застосування| | |5.2 глави 5 Положення |експортному контролю, |що підлягають експортному | | |вказаного спрощення | | |про відкриття та |розміщуються на |контролю, здійснюється за | | |митної процедури | | |експлуатацію митних |митних ліцензійних |рішенням начальника митниці| | |приймається посадовою | | |ліцензійних складів, |складах за погодженням|без погодження з | | |особою митного органу в | | |затвердженого наказом |Державної митної |Держмитслужбою України | | |разі висвічування у | | |Держмитслужби України |служби України | | | |графі 9 електронної | | |від 31.12.96 N 592 | | | | |копії ВМД ( za140-07, | | |( z0005-97 ), | | | | | 910а-2007-п ) типу | | |зареєстрованого у | | | | |ІМ74, ЕК 73 в ПІК | | |Міністерстві юстиції | | | | |"Інспектор-2006" | | |України 20.01.97 за | | | | |спеціальної відповідної | | |N 5/1809 (зі змінами) | | | | |графічної позначки поряд| | | | | | | |з кодом підприємства за | | | | | | | |ЄДРПОУ, а в графі 49 | | | | | | | |електронної копії ВМД - | | | | | | | |номера дозвільного | | | | | | | |документа на право | | | | | | | |відкриття та | | | | | | | |експлуатації МЛС. При | | | | | | | |натисканні на цей код чи| | | | | | | |дані відкриваються всі | | | | | | | |колонки рядка | | | | | | | |порядкового номера | | | | | | | |підприємства в Реєстрі | |-----------+----------------------+----------------------+---------------------------+--------+---------+------------------------| | 9 |Підпункти 3.2.2-3.2.4 |У разі якщо експортна |У разі здійснення | Так | Ні |Рішення про застосування| | |пункту 3.2 глави 3 |операція (партія |експортних операцій з | | |вказаного спрощення | | |Порядку взаємодії |товарів за окремо |товарами, виробленими | | |митної процедури | | |митних і податкових |взятими вантажними |безпосередньо | | |приймається посадовою | | |органів при здійсненні|митними деклараціями |підприємствами-резидентами,| | |особою митного органу в | | |державного контролю за|(далі - ВМД)) |які одночасно є | | |разі висвічування у | | |експортом окремих |( za140-07, |безпосередніми їх | | |графі 9 електронної | | |видів товарів | 910а-2007-п ) |експортерами, проводитися | | |копії ВМД ( za140-07, | | |суб'єктами |підпадає хоча б під |лише митний огляд цих | | | 910а-2007-п ) типу ЕК | | |зовнішньоекономічної |один Критерій ризику, |товарів з обов'язковим | | |10, ЕК 61, ЕК 73 в ПІК | | |діяльності, |митницею оформлення |складанням акта митного | | |"Інспектор-2006" | | |затвердженого наказом |застосовуються: |огляду товарів | | |спеціальної відповідної | | |Держмитслужби України,|Відбір зразків | | | |графічної позначки поряд| | |Державної податкової |товарів для подальшого| | | |з кодом підприємства за | | |адміністрації України |проведення експертних | | | |ЄДРПОУ. При натисканні | | |від 12.07.2004 |досліджень. | | | |на цей код | | |N 512/387 |Проведення митного | | | |відкриваються всі | | |( z0911-04 ), |оформлення партії | | | |колонки рядка | | |зареєстрованого у |товарів із залученням | | | |порядкового номера | | |Міністерстві юстиції |спеціалізованих | | | |підприємства в Реєстрі | | |України 23.07.2004 за |підрозділів митних | | | | | | |N 911/9510 (зі |органів, на які | | | | | | |змінами) |покладено функції із | | | | | | | |здійснення контролю | | | | | | | |митної вартості та | | | | | | | |номенклатури. | | | | | | | |Додаткова | | | | | | | |ідентифікація товарів | | | | | | | |із застосуванням | | | | | | | |цифрової фотозйомки | | | | | | | |товарів | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * За умови, що товари, які зберігаються на МЛС, власником
якого є підприємство, стосовно якого встановлений спрощений
порядок застосування процедур митного оформлення, надійшли на
адресу: власника МЛС згідно з умовами укладених ним
зовнішньоекономічних договорів; або іншого підприємства, стосовно якого встановлений спрощений
порядок застосування процедур митного контролю та митного
оформлення.вгору