Документ z0813-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.08.2018. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2018  № 265


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2018 р.
за № 813/32265

Про затвердження Змін до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій

Відповідно до статей 22, 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», з метою вдосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 17 жовтня 2016 року № 175, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за № 1449/29579, що додаються.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Столярчук Б.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Г. Плачков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України
І.С. Насалик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання України
25 червня 2018 року № 265


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2018 р.
за № 813/32265

ЗМІНИ
до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій

1. У розділі І:

у пункті 9 слова «та їх комбінації» виключити;

після пункту 12 доповнити новими пунктами 13, 14 такого змісту:

«13. Діяльність з оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомної станції впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та здійснюється експлуатуючою організацією відповідно до затверджених нею процедур з урахуванням вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії.

14. Оцінка сейсмічної безпеки включає заплановані та систематичні дії, необхідні для забезпечення здатності конструкцій, систем і елементів атомної станції виконувати свої функції відповідно до проекту під час та після землетрусу.».

У зв’язку з цим пункти 13, 14 вважати відповідно пунктами 15, 16;

у пункті 16:

після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом двадцять дев’ятим такого змісту:

«прямий динамічний метод розрахунку сейсмостійкості - метод числового інтегрування рівнянь руху, який використовується для аналізу вимушених коливань споруд, систем та елементів під час сейсмічного впливу, заданого акселерограмами землетрусів».

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами тридцятим - сорок дев’ятим;

після абзацу сорок четвертого доповнити новим абзацом сорок п’ятим такого змісту:

«спектральний метод розрахунку сейсмостійкості - метод, в якому величини сейсмічних навантажень визначаються за спектрами відгуку залежно від частот і форм власних коливань конструкцій».

У зв’язку з цим абзаци сорок п’ятий - сорок дев’ятий вважати відповідно абзацами сорок шостим - п’ятдесятим.

2. У розділі ІІI:

у главі 1:

у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«системи та елементи безпеки необхідні для виконання таких функцій безпеки: безпечна зупинка реактора та підтримання його в безпечному стані, аварійне відведення тепла від активної зони реактора та басейну витримки, запобігання або обмеження виходу радіоактивних речовин, що виділяються під час аварій, за передбачені проектом межі;»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«системи нормальної експлуатації та їх елементи, відмова яких під час сейсмічних впливів до МРЗ включно внаслідок виходу радіоактивних речовин може призвести до перевищення на межі санітарно-захисної зони та поза її межами хоча б одного з рівнів безумовної виправданості для невідкладних контрзаходів, що встановлені Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 1997 року № 208 і введеними в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62 (далі - НРБУ-97);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«додаткові технічні засоби, призначені для управління запроектними, зокрема важкими, аваріями.»;

пункт 3 після слова «електроенергії» доповнити словами «та/або до перевищення допустимих рівнів загального радіоактивного забруднення робочих поверхонь, та/або допустимих концентрацій радіонуклідів у повітрі робочих приміщень, встановлених НРБУ-97»;

у главі 2:

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Розрахунки будівель і споруд на сейсмічні впливи виконуються з використанням спектрального або прямого динамічного методу розрахунку сейсмостійкості.»;

в абзаці першому пункту 9 слово «проектів» виключити;

після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10. При розрахунку будівель і споруд на сейсмічні впливи із використанням прямого динамічного методу як сейсмічне навантаження застосовуються акселерограми землетрусів, визначені на підставі сейсмологічних досліджень майданчика АС. Використання інших даних допускається у випадку, зазначеному в підпункті 3 пункту 8 глави 3 розділу V цих Вимог.».

У зв’язку з цим пункти 10-15 вважати відповідно пунктами 11-16;

пункт 11 викласти у такій редакції:

«11. Використання прямого динамічного та спектрального методів розрахунку сейсмостійкості під час проектування будівель і споруд АС є обов’язковим.»;

у главі 4:

у графі «ПЗ» позиції 1 таблиці 2 знаки «–+» замінити знаком «–»;

примітку 2 до таблиці 2 викласти у такій редакції:

«-2) Сполучення 1 застосовується для обладнання та трубопроводів, що забезпечують локалізуючу функцію безпеки герметичного огородження.»;

примітку 2 до таблиці 3 глави 5 викласти у такій редакції:

«-2) Сполучення 1 застосовується для виробів, що забезпечують локалізуючу функцію безпеки герметичного огородження.»;

у главі 6:

перше речення пункту 2 після слів «напружено-деформованого стану» доповнити словом «будівельних».

3. У розділі V:

у главі 2:

абзац п’ятий пункту 1 викласти у такій редакції:

«після впливів землетрусів, потужність яких перевищує визначений рівень МРЗ майданчика АС;»;

в абзаці другому пункту 4 цифри «10» замінити цифрами «12»;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Переоцінка сейсмічної безпеки енергоблоків АС виконується із застосуванням як детерміністичного методу аналізу, так і ймовірнісного аналізу безпеки.»;

главу 4 виключити.

4. У додатку 1 до Вимог слова «Сполучення навантажень та допустимі напруження для обладнання, трубопроводів та їх опорних конструкцій» замінити словами «Сполучення навантажень та допустимі напруження для обладнання та трубопроводів».

Директор Департаменту
з питань безпеки ядерних
установок -
заступник Головного
державного інспектора
з ядерної та радіаційної
безпеки УкраїниБ.В. Столярчуквгору