Документ z0813-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.08.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.06.2014  № 807


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2014 р.
за № 813/25590

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини сьомої статті 5 та частини другої статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України» та з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 вересня 2013 року за № 1502/24034, такі зміни:

1) у пункті 3 розділу І:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«Обов'язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.».

У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

2) у розділі ІІ:

абзац десятий пункту 1 виключити;

у пункті 4:

у підпункті 1:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) інформацію щодо депонента, торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, та цінних паперів, що належать депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«виконувати за рахунком у цінних паперах депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента;»;

підпункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«надавати депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;»;

в абзаці третьому підпункту 4 слова «керуючого рахунком у цінних паперах -» виключити.

2. Унести до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030, такі зміни:

1) у пункті 4 розділу І:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».»;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Обов'язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) у розділі ІІ:

абзац дванадцятий пункту 1 виключити;

у пункті 4:

у підпункті 1:

в абзаці третьому слова «цим Положенням» замінити словом «законодавством»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» надавати Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) чи кліринговій установі інформацію щодо депонентів депозитарної установи, торговців цінними паперами, яким депонентами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонентів, та цінних паперів, що належать депонентам депозитарної установи, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;»;

у підпункті 4:

в абзаці дев’ятому слова «цим Положенням» замінити словом «законодавством»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» надавати Центральному депозитарію інформацію щодо депонентів, торговців цінними паперами, яким депонентами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонентів, та цінних паперів, що належать депонентам, яка необхідна для здійснення розрахунків, з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення в їх внутрішніх системах обліку;»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«виконувати за рахунком у цінних паперах депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента;».

3. Унести до Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1566/24098, такі зміни:

1) пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:

«4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

Обов'язковість скріплення договору печатками може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.»;

2) у розділі ІІ:

абзац десятий пункту 1 виключити;

абзац третій підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

«надавати особі, що здійснює кліринг, отриману відповідно до депозитарного договору від депозитарних установ інформацію, передбачену Договором, щодо депонентів депозитарних установ, торговців цінними паперами, яким депонентами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонентів, керуючих їх рахунками у цінних паперах та цінних паперів, що належать депонентам депозитарних установ, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;».

4. Депозитарним установам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням здійснити дії щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до набрання чинності цим рішенням, у відповідність до цього рішення шляхом розміщення повідомлення про необхідність внесення змін до договору на власній веб-сторінці в мережі Інтернет або направлення відповідного повідомлення депонентам.

5. Центральному депозитарію цінних паперів протягом шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням здійснити дії щодо приведення депозитарних договорів між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, укладених до набрання чинності цим рішенням, у відповідність до цього рішення.

6. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 1 пункту 1; підпункту 1 пункту 2; підпункту 1 пункту 3, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

8. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Прокол засідання Комісії
від 24.06.2014 р. № 32вгору