Документ z0813-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2010, підстава - z0756-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
17.06.2004 N 382
( z0810-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 813/9412
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 282 ( z0756-09 ) від 27.07.2009 }
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми
державного статистичного спостереження
N 1-послуги (нерухомість), річна
"Звіт про надання посередницьких послуг
при операціях з нерухомістю"

1. Загальні положення
Звітним періодом для форми державного статистичного
спостереження N 1-послуги (нерухомість), річна "Звіт про надання
посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" (далі - звіт за
формою N 1-послуги (нерухомість) є 12 місяців (з 1 січня до
31 грудня звітного року.
Форма подається один раз на рік - 10 березня, наступного за
звітним року.
2. Порядок складання звіту
Звіт за формою N 1-послуги (нерухомість) поширюється на
підприємства (юридичні особи) та їх відокремлені структурні
підрозділи, для яких посередницькі послуги при операціях з
нерухомістю є основним видом діяльності - органу державної
статистики за місцезнаходженням.
Повне найменування організації-складача інформації та його
ідентифікаційний код зазначаються відповідно до Єдиного Державного
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118
( 118-96-п ) "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України".
3. Заповнення форми
Державне статистичне спостереження складається за
результатами фактичної діяльності за рік.
При заповненні показників цього спостереження слід мати на
увазі, що житловим фондом вважається сукупність житлових приміщень
незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки,
спеціальні будинки (гуртожитки, притулки, будинки-інтернати для
громадян похилого віку та інвалідів-дорослих і дітей, дитячі
будинки, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири,
службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в будівлях,
придатних для проживання.
Усі вартісні показники наводяться з одним десятковим знаком,
інші показники - у цілих одиницях.
3.1. РОЗДІЛ 1. Основні економічні показники
У рядку 01 зазначається середньооблікова чисельність штатних
працівників облікового складу, яка заповнюється відповідно до
Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у
народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату
України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ), зареєстрованим у Мін'юсті
07.08.95 за N 287/823 із змінами і доповненнями.
У рядку 02 виділяється (із рядка 01) кількість працівників,
що безпосередньо займаються наданням посередницьких послуг при
операціях з нерухомістю.
У рядку 03 зазначається середня чисельність позаштатних
працівників (працюючі за угодами та зовнішні сумісники), який
заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України,
затвердженої наказом Мінстату від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ),
зареєстрованим у Мін'юсті 07.08.95 за N 287/823 із змінами і
доповненнями.
У рядку 04 виділяється (із рядка 03) кількість позаштатних
працівників, що безпосередньо займаються наданням посередницьких
послуг при операціях з нерухомістю.
У рядку 05 враховуються всі доходи від звичайної діяльності
та надзвичайні доходи організації-складача інформації (без
включення непрямих податків( податку на додану вартість, акцизного
збору тощо), отримані протягом звітного періоду.
У рядку 06 виділяється (із рядка 05) із загальної суми
доходів дохід від надання посередницьких послуг при операціях з
нерухомістю, які розподіляються за окремими видами нерухомості
(рядки 07-09).
У рядку 10 враховуються всі витрати від звичайної діяльності
та надзвичайні витрати, які організація-складач інформації зазнала
в процесі своєї діяльності протягом звітного року.
У рядку 11 виділяються (із рядка 10) із загальної суми витрат
витрати на надання посередницьких послуг при операціях з
нерухомістю, які розподіляються за елементами (рядки 12-16).
У рядку 17 зазначається прибуток (збиток) до оподаткування
організації-складача інформації за звітний рік, який дорівнює
різниці між рядками 05 та 10.
У рядку 18 виділяється (із рядка 17) із загального прибутку
(збитку) до оподаткування прибуток (збиток) до оподаткування від
надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, якій
дорівнює різниці між рядками 06 та 11.
У рядку 19 зазначаються дані про надані, а в рядку 20 -
отримані посередницькі послуги при операціях з нерухомістю в
рамках міжнародної діяльності, тобто операції, які здійснюються
між українською організацію (резидентом) та організацію, що
зареєстрована і здійснює свою діяльність за кордоном (нерезидент).
Нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької
діяльності, що не мають статусу юридичної особи України з
місцезнаходженням за межами України, які створені та діють
відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі
юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з
участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької
діяльності України.
Вартість експорту та імпорту надання посередницьких послуг
при операціях з нерухомістю вказується у тис. грн., перерахованих
за офіційним курсом Національного банку України на момент
здійснення операції. При цьому до експорту належать послуги, що
надані резидентом нерезиденту, до імпорту - послуги, що надані
нерезидентом резиденту.
3.2. РОЗДІЛ 2. Інформація про об'єкти нерухомості,
що беруть участь в угодах з нерухомістю
У рядках 21-28 зазначаються дані про завершенні угоди
(графи 1 - дані про кількість угод, графи 2 - загальна площа
житлових і нежилих приміщень, що брали участь у завершених угодах,
зазначаються у квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах.
До зазначених вище угод належать купівля-продаж, наймання,
оренда, обмін, приватизація, дарування, спадкування. Не належать
угоди з оцінки нерухомості. Кількість завершених угод визначається
за числом оплачених договорів чи інших документів, тобто з
моменту, коли покупець вступає в права володіння об'єктом
нерухомості.
У рядках 29-58 зазначаються види об'єктів нерухомості, що
брали участь у завершених угодах купівлі-продажу нерухомості:
графи 1 зазначаються дані про кількість об'єктів, графи 2 - їх
загальна площа (загальна площа житлових і нежилих приміщень)
зазначаються у квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах.
Дані за об'єктами, що брали участь в операціях з оренди,
наймання, приватизації і т. ін., у цих рядках не наводяться. Щоб
уникнути подвійного рахунку, кожен об'єкт (квартира, житловий
будинок, гараж та ін.) повинен відображатися у відповідному рядку
цього розділу тільки один раз, незалежно від того, що при
здійсненні угоди він може брати участь у декількох угодах.
Наприклад, один клієнт продає квартиру, а інший її купує, у звіті
ця квартира повинна бути зазначена як один об'єкт.
У довідці (рядок 59) зазначаються дані про кількість повних
років, відколи підприємство почало фактичну діяльність на ринку
нерухомості.
Для використання в роботі додається витяг з
Державного класифікатора будівель та споруд,
ДК 018-2000, затвердженого наказом
Держстандарту України від 17.08.2000 N 507
( va507565-00 )
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | Код СРС | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1 | БУДІВЛІ | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 11 | БУДІВЛІ ЖИТЛОВІ | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 111 | Будинки одноквартирні | 52 111.р1 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - відокремлені житлові будинки садибного | | | | типу (міські, позаміські, сільські), | | | | вілли, дачі, будинки для персоналу | | | | лісового господарства, літні будинки для | | | | тимчасового проживання, садові будинки та | | | | ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - спарені або зблоковані будинки з окремими | | | | квартирами, що мають свій власний вхід з | | | | вулиці | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - нежитлові сільськогосподарські будинки | | | | (1271) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 112 | Будинки з двома та більше квартирами | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1121 | Будинки з двома квартирами | 52 111.р2 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - відокремлені, спарені або зблоковані | | | | будинки з двома квартирами | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - спарені або зблоковані будинки з окремими | | | | квартирами, що мають свій власний вхід | | | | з вулиці (1110) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | 52 119.р1 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - інші житлові будинки з трьома та більше | | | | квартирами | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - гуртожитки (1130) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - готелі (1211) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - туристичні бази, табори та будинки | | | | відпочинку (1212) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 113 | Гуртожитки | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1130 | Гуртожитки | 52 119.р2 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - житлові будинки для колективного | | | | проживання, включаючи будинки для людей | | | | похилого віку та інвалідів, студентів, | | | | дітей та інших соціальних груп, наприклад, | | | | будинки для біженців, гуртожитки для | | | | робітників та службовців, гуртожитки для | | | | студентів та учнів навчальних закладів, | | | | сирітські будинки, притулки для бездомних | | | | та т. ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - лікарні, клініки (1264) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - в'язниці, казарми (1274) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 12 | БУДІВЛІ НЕЖИТЛОВІ | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1211 | Будівлі готельні | 52 124.р1 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та | | | | подібні заклади з надання житла з | | | | рестораном або без нього | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - окремі ресторани та бари | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - ресторани в житлових будинках (1122) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - туристичні бази, гірські притулки, табори | | | | для відпочинку, будинки відпочинку (1212) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - ресторани в торгових центрах (1230) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | 52 124.р2 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - туристичні бази, гірські притулки, дитячі | | | | та сімейні табори відпочинку, будинки | | | | відпочинку та інші будівлі для тимчасового | | | | проживання, не класифіковані раніше | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - готелі та подібні заклади з надання житла | | | | (1211) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - парки для дозвілля та розваг (2412) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 122 | Будівлі офісні | 52 122.р1 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі, що використовуються як | | | | приміщення для конторських та | | | | адміністративних цілей, в тому числі для | | | | промислових підприємств, банків, поштових | | | | відділень, органів місцевого управління, | | | | урядових та відомчих департаментів та ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - центри для з'їздів та конференцій, | | | | будівлі органів правосуддя, | | | | парламентські будівлі | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - офіси в будівлях, що призначені | | | | (використовуються), головним чином, | | | | для інших цілей | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 123 | Будівлі торговельні | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1230 | Будівлі торговельні | 52 122.р2 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - торгові центри, пасажі, універмаги, | | | | спеціалізовані магазини та павільйони, | | | | зали для ярмарків, аукціонів, виставок, | | | | криті ринки, станції технічного | | | | обслуговування автомобілів та т. ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - підприємства та установи громадського | | | | харчування | | | | (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - приміщення складські та бази підприємств | | | | торгівлі й громадського харчування | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - підприємства побутового обслуговування | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - невеликі магазини в будівлях, що | | | | призначені (використовуються), | | | | головним чином, для інших цілей | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - ресторани та бари, розміщені в готелях | | | | або окремо (1211) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - лазні та пральні (1274) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 124 | Будівлі транспорту та засобів зв'язку | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів | | | | зв'язку та пов'язані з ними будівлі | 52 122.р3 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі цивільних та військових | | | | аеропортів, міського електротранспорту, | | | | залізничних станцій, автобусних станцій, | | | | морських та річкових вокзалів, | | | | фунікулерних та підіймальних станцій | | | | канатних доріг | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі центрів радіо- та телевізійного | | | | мовлення, телефонних станцій, | | | | телекомунікаційних центрів та ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - ангари для літаків, будівлі залізничних | | | | блокпостів, локомотивні та вагонні депо, | | | | трамвайні та тролейбусні депо | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - телефонні кіоски | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі маяків | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - диспетчерські будівлі повітряного | | | | транспорту | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - станції технічного обслуговування | | | | автомобілів (1230) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - резервуари, силоси та товарні склади | | | | (1252) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - залізничні колії (2121, 2122) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - злітно-посадкові смуги аеродромів (2130) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - телекомунікаційні лінії та щогли | | | | (2213, 2224) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - нафтотермінали (2303) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1242 | Гаражі | 52 122.р4 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - гаражі (наземні й підземні) та криті | | | | автомобільні стоянки | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - навіси для велосипедів | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - автостоянки в будівлях, що | | | | використовуються, головним чином, | | | | для інших цілей | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - станції технічного обслуговування | | | | автомобілів (1230) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 125 | Будівлі промислові та склади | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1251 | Будівлі промислові | 52 121.р1 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - криті будівлі промислового призначення, | | | | наприклад, фабрики, майстерні, бойні, | | | | пивоварні заводи, складальні підприємства | | | | та ін. за їх функціональним призначенням | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - резервуари, силоси та склади (1252) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі сільськогосподарського | | | | призначення (1271) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - комплексні промислові споруди | | | | (електростанції, нафтопереробні заводи | | | | та ін.), які не мають характеристик | | | | будівель (230) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1252 | Резервуари, силоси та склади | 52 121.р2 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - резервуари та ємності | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - резервуари для нафти та газу | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - силоси для зерна, цементу та інших сипких | | | | мас | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - холодильники та спеціальні склади | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - складські майданчики | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - сільськогосподарські силоси та складські | | | | будівлі, що використовуються для сільського | | | | господарства (1271) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - водонапірні башти (2222) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - нафтотермінали (2303) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 126 | Будівлі для публічних виступів, закладів | | | | освітнього, медичного та оздоровчого | | | | призначення | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1261 | Будівлі для публічних виступів | 52 123 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - кінотеатри, концертні будівлі, театри та | | | | т. ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - зали засідань та багатоцільові зали, що | | | | використовуються, головним чином, | | | | для публічних виступів | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - казино, цирки, музичні зали, танцювальні | | | | зали та дискотеки, естради та т. ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - музеї, художні галереї (1262) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - спортивні зали (1265) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - парки для відпочинку та розваг (2412) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1262 | Музеї та бібліотеки | 52 125.р1 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - музеї, художні галереї, бібліотеки та | | | | технічні центри | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі архівів | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі зоологічних та ботанічних садів | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - пам'ятки історії (1273) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | 52 125.р2 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі для дошкільного та початкового | | | | навчання, отримання середньої освіти | | | | (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї,| | | | гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) | | | | школи, професійно-технічні навчальні | | | | заклади | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі для вищих навчальних закладів, | | | | науково-дослідних закладів, лабораторій | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - спеціальні школи для дітей з фізичними | | | | або розумовими вадами | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - заклади для фахової перепідготовки | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - метеорологічні станції, обсерваторії | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - гуртожитки для студентів та учнів (1130) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - бібліотеки (1262) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - лікарні навчальних закладів (1264) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | 52 126 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - заклади з надання медичної допомоги | | | | хворим та травмованим пацієнтам | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - санаторії, профілакторії, спеціалізовані | | | | лікарні, психіатричні диспансери, | | | | пологові будинки, материнські та дитячі | | | | реабілітаційні центри | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - лікарні навчальних закладів, шпиталі | | | | виправних закладів, в'язниць та | | | | збройних сил | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі, що використовуються для | | | | термального та соляного лікування, | | | | функціональної реабілітації, пунктів | | | | переливання крові, пунктів донорського | | | | грудного молока та ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будинки-інтернати для людей похилого віку | | | | та інвалідів (1130) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1265 | Зали спортивні | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі, що використовуються в спортивних | 52 279.р1 | | | цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, | | | | плавальні басейни, гімнастичні зали, | | | | ковзанки або хокейні майданчики та ін.), | | | | що передбачають переобладнання з | | | | улаштуванням трибун для глядачів, терас для | | | | видовищ та демонстраційних цілей та т. ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - багатоцільові зали, що використовуються, | | | | головним чином, для публічних виступів | | | | (1261) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - спортивні майданчики для занять спортом | | | | на відкритому повітрі, наприклад, | | | | тенісні корти, відкриті плавальні | | | | басейни тощо (2411) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 127 | Будівлі нежитлові інші | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, | | | | лісівництва та рибного господарства | 52 129.р1 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі для використання в | | | | сільськогосподарській діяльності, наприклад,| | | | корівники, стайні, свинарники, кошари, | | | | кінні заводи, собачі розплідники, | | | | птахофабрики, зерносховища, склади та | | | | надвірні будівлі, підвали, винокурні, | | | | винні ємності, теплиці, | | | | сільськогосподарські, силоси та ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - споруди зоологічних та ботанічних садів | | | | (2412) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1272 | Будівлі для культової та релігійної | 52 129.р2 | | | діяльності | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - церкви, каплиці, мечеті, синагоги та | | | | т. ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні | | | | зали, крематорії | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - світські релігійні будівлі, що | | | | використовуються як музеї (1262) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - культові та релігійні будівлі, що не | | | | використовуються за призначенням, | | | | а є пам'ятками історії та архітектури (1273)| | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1273 | Пам'ятки історичні та такі, що охороняються | 52 129.р3 | | | державою | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі історичні та такі, що | | | | охороняються державою і | | | | не використовуються для інших цілей | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - старовинні руїни, що охороняються | | | | державою, археологічні розкопки | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі меморіального, художнього і | | | | декоративного призначення, статуї | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - музеї (1262) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | 1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | 52 129.р4 | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - виправні заклади, в'язниці, слідчі | | | | ізолятори, армійські казарми, будівлі | | | | міліцейських та пожежних служб | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас включає також: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - будівлі, такі як автобусні зупинки, | | | | громадські туалети, пральні, лазні та ін. | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | Цей клас не включає: | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - телефонні кіоски (1241) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - госпіталі виправних закладів, в'язниць, | | | | збройних сил (1264) | | |------+---------------------------------------------+-----------| | | - військові інженерні споруди (2420) | | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління статистики
послуг та соціальних програм І.В.Калачовавгору