Документ z0811-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.08.2007, підстава - z0894-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
17.06.2004 N 382
( z0810-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2004 р.
за N 811/9410
{ Інструкція втратила чинність зі звіту за 2007 рік
на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 228 ( z0894-07 ) від 20.07.2007 }
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-послуги, річна
"Звіт про обсяги реалізованих послуг"

1. Загальні положення
Послугами вважається діяльність суб'єктів, яка не набуває
матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників -
особисті, колективні, громадські. Вони є результатом різнорідної
діяльності, що здійснюється виробником на замовлення будь-яких
споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій,
підприємців), і, як правило, ведуть до зміни стану одиниць, які
споживають ці послуги. Специфіка послуг як продукції полягає в
тому, що послуги не накопичуються (за винятком окремих видів), не
транспортуються, не існують окремо від виробників, тобто вони
споживаються, в основному, в момент їх надання.
Звіт за формою N 1-послуги, річна "Звіт про обсяги
реалізованих послуг" (далі - звіт за формою N 1-послуги, річна)
поширюється на підприємства (юридичні особи) та їх відокремлені
структурні підрозділи всіх форм власності з госпрозрахунковою,
змішаною та бюджетною в госпрозрахунковій частині формами
фінансування, для яких основним видом діяльності є надання послуг
усім споживачам відповідно до Класифікації видів економічної
діяльності (КВЕД), затвердженої наказом Держстандарту України від
22 жовтня 1996 року N 441 ( v0441217-96 ).
До цієї групи належать підприємства: Секції G "Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними
засобами, послуги з ремонту": група 50.2 "Технічне обслуговування та ремонт автомобілів"
(усі підкласи групи); група 50.4 "Торгівля мотоциклами та їх ремонт" (підклас
50.40.4 "Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів, моторолерів
і мопедів"); група 52.7 "Ремонт предметів особистого користування і
домашнього вжитку" (усі підкласи групи).
Секції H "Готелі та ресторани": група 55.1 "Готелі" (усі підкласи групи); група 55.2 "Інші місця для короткотермінового проживання"
(усі підкласи групи).
Секції I "Транспорт" (усі підкласи секції).
Секції K "Операції з нерухомістю, здавання під найм та
послуги юридичним особам" (усі підкласи секції).
Секції M "Освіта" (усі підкласи секції).
Секції N "Охорона здоров'я та соціальна допомога"
(усі підкласи секції).
Секції O "Колективні, громадські та особисті послуги"
(усі підкласи секції).
У звіті за формою N 1-послуги, річна відображаються
результати діяльності підприємств з випуску всіх видів послуг
(основний та другорядні види діяльності). Якщо серед другорядних
видів діяльності підприємства мають місце види, результатом
діяльності яких є випуск товарів (промисловість, сільське
господарство, будівництво, виробництво електроенергії, газу, води,
теплопостачання), то дані за ними у звіті не відображаються.
Метою складання звіту за формою N 1-послуги, річна є
одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про стан
ринку послуг.
Звіт за формою N 1-послуги, річна: - складається в цілому за рік, за результатами фактичної
діяльності підприємства у звітному році. При складанні річного
звіту вносяться уточнення даних щодо обсягів реалізації послуг за
всі місяці звітного року, що не були враховані у місячних звітах
підприємства; - заповнюється на основі первинних документів, що
оформляються на підприємствах, відповідно до яких здійснюється
виконання та облік послуг (квитанції, чеки, квитки на проїзд у
громадському транспорті, наряди - замовлення, замовлення -
зобов'язання тощо), якщо підприємство займається виключно випуском
послуг (основний та другорядні види діяльності), основою для
складання звіту може бути бухгалтерська звітність.
2. Пояснення щодо показників звіту
I розділ. Реалізація послуг
Рядок 01 "Обсяг вироблених послуг (у діючих цінах: без ПДВ)"
є вартісною оцінкою фактично вироблених підприємством послуг і
включає послуги, вироблені та передані (або передбачені для
передавання) споживачам - іншим підприємствам, структурним
одиницям даного підприємства, населенню, а також послуги,
вироблені та призначені для внутрішнього споживання підприємством.
Послугами, виробленими для власного споживання, є такі, що не
реалізуються споживачам і використовуються виключно самим
підприємством або його структурним підрозділом. Показник
розраховується за фактичною ціною виробника, за вирахуванням
податку на додану вартість та інших непрямих податків (за винятком
випадків сплати єдиного 10% податку із врахуванням податку на
додану вартість). У разі виробництва послуг на умовах часткового
цільового фінансування обсяг вироблених послуг складається із
вартості, що відшкодовується споживачем, та сум дотацій, субсидій
(отриманих або які будуть отримані) на відшкодування витрат на
виробництво послуг. В обсязі виробництва не враховується вартість
покупних товарів (послуг), відпущених споживачам без здійснення
додаткової переробки в межах підприємства.
Обсяг вироблених послуг за окремими видами діяльності
визначається таким чином.
Обсяг виробництва "Оптової та роздрібної торгівлі", "Торгівлі
транспортними засобами", "Послуг з ремонту" визначається за
величиною реалізованого накладення (торгової націнки), яка є
різницею між вартістю реалізованих товарів у продажних (цінах
реалізації) і купівельних цінах. Послуги з ремонту оцінюються за
вартістю наданих послуг.
Обсяг виробництва "Готелів та ресторанів" в частині
діяльності ресторанів (підприємств громадського харчування)
прирівнюється до товарообороту ресторанів без ПДВ та акцизного
збору (включає величину торгової націнки та вартість продуктів), в
частині діяльності готелів - до вартості наданих послуг.
Обсягом виробництва "Транспорту (включаючи зв'язок)" є
вартість фактично наданих послуг від перевезень (транспортна
націнка) та діяльності підприємств, безпосередньо пов'язаної із
перевезеннями (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні
роботи та послуги, пов'язані із обслуговуванням транспорту), із
прийманням, обробленням, перевезенням і доставкою поштових
відправлень, грошових переказів та інших послуг зв'язку (включаючи
обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів) включно з тими
роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив.
Щодо "Трубопровідного транспорту" вартість продукції
визначається як вартість фактично наданих послуг з транспортування
нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих
продуктів.
Обсяг виробництва зі "Складування" оцінюється за вартістю
наданих послуг з нетривалого зберігання вантажів під час
транспортування усіма видами транспорту у зерносховищах, на
товарних складах загального призначення, складах-холодильниках,
бункерах тощо; при цьому не враховується вартість товару,
прийнятого на зберігання.
Обсяг виробництва з "Надання туристичних послуг" визначається
за величиною маржі, що є різницею між вартістю наданих послуг у
продажних та закупівельних цінах і яка не включає вартість
реалізованих туристичних путівок.
Обсягом виробництва таких видів економічної діяльності, як
"Операції з нерухомістю", "Здавання під найм", "Послуги юридичним
особам", "Освіта", "Охорона здоров'я", "Соціальна допомога",
"Колективні, громадські та особисті послуги", є обсяг виробленої і
призначеної для реалізації поза межі підприємства продукції
(робіт, послуг) відповідно до зазначених видів діяльності.
У рядку 02 "Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ)"
вказується дохід підприємства від реалізації послуг (передавання
послуг), що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з
покупцями (замовниками) документах.
До обсягу реалізованих послуг включаються всі витрати
(транспортні, пакувальні та ін.), що мають бути відшкодовані
покупцем, навіть якщо вони в рахунках до оплати вказані окремо. До
складу показника не включаються: продукція, призначена для
внутрішніх потреб підприємства; отримані субсидії на виробництво;
суми попередньої оплати за ще невиконані послуги; авансові
платежі. На склад показника не впливають несвоєчасні оплати
споживачів (борги).
Дохід від реалізації послуг визначається в разі таких умов: - покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом
власності на послуги; - сума доходу може бути достовірно визначена; - є впевненість, що в результаті операції відбудеться
збільшення економічних вигод підприємства, а витрати на цю
операцію можуть бути достовірно визначені.
Між показниками "Обсяг вироблених послуг (у діючих цінах:
без ПДВ)" (рядок 01) та "Дохід від реалізації послуг (у ринкових
цінах: включаючи ПДВ)" (рядок 02) може існувати різниця за
рахунок: 1) вартості послуг власного виробництва для внутрішніх потреб
підприємства; 2) вартості придбаних підприємством товарів (послуг); 3) суми субсидій на виробництво; 4) зміни залишків готових послуг та їх вартості - має місце
лише для видів економічної діяльності, що забезпечують випуск
послуг, які можуть накопичуватися (створення програмного
забезпечення (КВЕД 72.20.0 ( v0441217-96 ), робота з базами даних
(КВЕД 72.40.0), діяльність у сфері архітектури та будівництва
(КВЕД 74.20.1), діяльність у сфері геології та геологорозвідування
(КВЕД 74.20.2), знімальні геодезичні та гідрографічні роботи
(КВЕД 74.20.3); 5) суми ПДВ.
У рядках 03 "Реалізовано послуг населенню", 04 "Підприємствам
(установам)", 05 "Іншим споживачам" вказуються обсяги реалізованих
послуг різним категоріям споживачів: населенню, підприємствам
(установам) та іншим споживачам (у разі неможливості визначитися,
кому реалізовані послуги). Розподіл обсягу реалізації послуг для
різних категорій споживачів проводиться на основі документів щодо
оплати послуг (сума даних рядків 03-05 повинна дорівнювати даним
рядка 02).
У рядку 06 "Реалізовано послуг нерезидентам" зазначається
обсяг реалізованих послуг нерезидентам, тобто експорт послуг (дані
рядка 06 повинні бути меншими або дорівнювати даним рядка 02).
Рядок 07 "Податок на додану вартість" заповнюють
підприємства, що законодавчо визначені його платниками.
У рядку 08 "Матеріальні витрати" вказуються витрати,
пов'язані з діяльністю щодо випуску послуг. До складу елемента
"Матеріальні витрати" включається вартість витрачених у
виробництві сировини і основних матеріалів, напівфабрикатів і
комплектуючих виробів, палива і енергії, будівельних матеріалів,
запасних частин, тари, тарних матеріалів, допоміжних та інших
матеріалів, а також вартість виконаних для підприємства робіт і
послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих
операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів;
проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які
використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є
складовою технологічного процесу виробництва тощо). Не включаються
до матеріальних витрат вартість придбаного для перепродажу товару
та вартість покупних матеріалів (електроенергії, газу,
нафтопродуктів тощо), що реалізуються без додаткової обробки на
даному підприємстві.
У рядку 09 "Інші операційні витрати" вказуються нематеріальні
витрати, пов'язані з діяльністю щодо випуску послуг. До складу
елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати іншої
операційної діяльності, зокрема, витрати на відрядження, вартість
робіт, послуг сторонніх підприємств (зв'язку, транспорту, освіти,
охорони здоров'я та ін.), плата за розрахунково-касове
обслуговування, сума податків, зборів (обов'язкових платежів),
крім непрямих податків, витрати від курсових різниць, знецінення
запасів, псування цінностей, списання та уцінка активів, сума
фінансових санкцій (штрафи, пені, неустойки), орендна плата тощо.
Не включаються до складу елемента витрати на проценти за
користування отриманими кредитами, які належать до фінансових
витрат, наприклад: витрати на засоби зв'язку, комунальні послуги,
транспортні послуги для забезпечення діяльності підприємства.
У рядку 10 "Доходи від здавання під найм (в оренду) власних
приміщень" вказуються обсяги надходжень на підприємство від
здавання під найм (в оренду) власних приміщень виробничого
призначення.
II розділ. Чисельність працівників
та фонд оплати праці за звітний рік
(заповнюється спеціалістом з обліку кадрів)
Рядки 21 "Середньооблікова чисельність штатних працівників
облікового складу" та 22 "Середня чисельність позаштатних
працівників (працюючі за договорами та зовнішні сумісники)"
заповнюються відповідно до Інструкції зі статистики чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України,
затвердженої наказом Мінстату України 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ),
зареєстрованим у Мін'юсті 07.08.95 за N 287/823 із змінами та
доповненнями.
Рядок 23 "Чисельність власників (засновників), безоплатно
працюючих членів їх сімей, які мають право на отримання частки
прибутку підприємства (для підприємств приватної форми власності)"
заповнюється тільки підприємствами приватної форми власності.
Рядки 24 "Фонд оплати праці" та 25 "У тому числі позаштатних
працівників, врахованих у рядку 22" заповнюються відповідно до
Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом
Держкомстату України від 13 січня 2004 року N 5 ( z0114-04 ),
зареєстрованим у Мін'юсті 27 січня 2004 року за N 114/8713.
III розділ. Здавання під найм (в оренду)
власних приміщень виробничого призначення
Розділ складається з 12 рядків та двох граф. Заповнюється на
основі інформації відповідно до договорів оренди нерухомого майна
підприємствами, що надали інформацію у графі 1 рядка 10 I розділу
форми N 1-послуги, річна та підприємствами, які мають основний вид
діяльності "Здавання під найм власної та державної нерухомості
виробничо-технічного та культурного призначення" (КВЕД 70.20.1
( v0441217-96 ).
IV розділ. Інформація про види послуг,
реалізацію яких здійснювало підприємство,
самостійний структурний підрозділ у 200___ році
Розділ складається з чотирьох граф і має стільки рядків,
скільки видів послуг виконувало підприємство у звітному році
(перелік підприємством заповнюється згідно з переліком видів
послуг, який додається до бланку звіту за формою N 1-послуги,
річна
).
У рядку 01 "Всього по підприємству" наводяться дані в цілому
по підприємству (відокремленому структурному підрозділу),
включаючи реалізацію усіх видів послуг, що здійснюються на ньому.
Звертаємо Вашу увагу на те, що при розподілі показників за видами
послуг, першим необхідно вказати вид послуг, що займає найбільшу
питому вагу в загальному обсязі реалізації послуг підприємством.
Начальник управління статистики
послуг та соціальних програм І.В.Калачовавгору