Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

{Додаток 37 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 38
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.13)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до структури ставкових площ суб’єктів племінної справи з рибництва за умови ставкового вирощування

Категорії ставів

Площа ставів, %

Мінімальна кількість ставів, штук

Глибина ставів, м

Нерестові

0,03

4

0,2-1,1

Вирощувальні

1,1

4

1,0-1,2

Зимувальні ремонтні

5,0

5

Непромерзаючий шар – 1,2

Зимувальні маточні

3,6

3

Непромерзаючий шар – 1,2

Літні ремонтні

36,0

4

1,2-1,6

Літні маточні

54,2

4

1,2-1,8

Карантинні

0,15

4

1,2-1,8

Інкубаційний цех з підігрівом води
{Додаток 38 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 39
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.13)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи з рибництва

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Вид риби, порода ________________________________


Показники

Мінімальні вимоги

За останні 2 роки

Примітка

____р.

____ р.

1

2

3

4

5

Наявність маточного та ремонтного поголів’я на 01 січня, особин:

самки

самці

восьмилітки та старші

семилітки

шестилітки

п’ятилітки

чотирилітки

трилітки

дволітки

цьоголітки

Середня маса маточного та ремонтного поголів’я, г:

самки

самці

восьмилітки та старші

семилітки

шестилітки

п’ятилітки

чотирилітки

трилітки

дволітки

цьоголітки

Класна структура плідників (лише для коропа), %:

“еліта”

І клас

ІІ клас

Робоча плодючість самок, тис. особин/голову:

ікри

7-денних мальків

Реалізовано племінного матеріалу, особин:

самок

самців

чотирирічки та старші

трирічки

молодші вікові групи (вказати які)

Реалізовано рибопосадкового матеріалу, особин

дворічки

дволітки

однорічки

цьоголітки

личинки та мальки

Реалізовано товарної риби, тонн

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 39 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 40
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.13)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи з рибництва

{Додаток 40 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 41
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.14)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних станцій із шовківництва та гренажних заводів

Показники

Вимоги

до племінної станції із шовківництва

до гренажного заводу

Кількість порід, шт.

Не менше чотирьох

Не менше двох

Кількість ліній однієї породи (породної групи), шт.

Не менше двох

Кількість родин у кожній лінії, шт.

Не менше 25 із загальної кількості
особин 12500 штук (6 г)

Вихід гусені з грени, %

Не менше 95

Не менше 90

Життєздатність гусені, %

Не менше 93

Не менше 90

Маса кокона, г

1,9 - 2,0

1,8

Шовконосність коконів, %

Відповідна для даної породи (20-22)

Урожай коконів з 1 г гусені, кг

Не нижче 4,0

Не нижче 3,5

{Додаток 41 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 42
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.14)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи із шовківництва

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Порода шовковичного шовкопряда _____________________


Показники

Мінімальні вимоги

За останні 3 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

Кількість яєць в 1 г грени, шт.

1650

Тривалість інкубації грени, діб

10

Масовий вихід гусені, діб

3

Вихід гусені з грени, %

90

Кількість гусені в 1 г, шт.

2100

Тривалість вигодівлі, діб

28

Завивка коконів, діб

3

Життєздатність гусені, %

90

Загальний урожай коконів з 1 г гусені, кг

4,0

Наявність, %:


глухарів

1,0 - 2,0

кара-пачаха

0,5 - 1,0

Маса сортового кокона, г

1,8 - 2,0

Шовконосність живих коконів, %

21,0 - 22,0

Шпичасті кокони, %

0,01

Кокони з тонкими полюсами, %

0,01

Бездефектні кокони, %

80,0

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)


Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 42 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}вгору