Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 50 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 51
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.18)

БАЛЬНА ОЦІНКА
підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві

{Додаток 51 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 52
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.18)

АКТ
присвоєння статусу підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві

{Додаток 52 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 53
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.19)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до заводської конюшні

Показники

Вимоги

Наявність жеребців-плідників, голів

10

з них класу “еліта”, %

100

Навантаження маток на жеребця-плідника, голів:


при ручному паруванні

25-30

при штучному осіменінні

150-200
за парувальну кампанію

Вихід лошат від 100 конематок, запліднених жеребцями-плідниками заводської конюшні, голів

70-90

Питома вага парування (осіменіння) конематок жеребцями заводської конюшні в зоні обслуговування, %

30

{Додаток 53 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 54
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.19)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності заводської конюшні

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Порода ________________________________


Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

_____р.

_____р.

_____р.

_____р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів’я коней на 01 січня, усього голіву тому числі жеребців-плідників, усього

10


за породами:верхові%рисисті%ваговозні%Кількість чистопородних

коней, усього голіву тому числі жеребців-плідників, голів%Класний склад жеребців-плідників, голів:класу “еліта”%І класу%Вихід лошат на 100 конематок, голів

70


Навантаження маток на жеребця-плідника, голів:при ручному паруванні

25-30


при штучному осіменінні за рік

150-200


Спаровано та осіменено конематок жеребцями- плідниками у визначеному регіоні, голів%

30


у тому числі штучно%Кількість господарств, що працюють за угодою із заводською конюшнеюКількість жеребців-плідників, записаних до Державної книги племінних тварин, голівКількість жеребців-плідників, оцінених за якістю потомків, усього голів%у тому числі тих, що одержали 10-8 балів, голів%7 балів та нижче, голів%Наявність парувальних пунктів, шт.Витрати на утримання однієї голови, грнЗабезпеченість коней кормами (згодовано на 1 голову за рік), ц корм. од.Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 54 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 55
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.19)

АКТ
присвоєння статусу заводської конюшні

{Додаток 55 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 56
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.20)

БАЛЬНА ОЦІНКА
контрольно-випробувальної станції

Показники

Вимоги

Кількість балів

1

2

3

СкотарствоСередньорічне поголів’я ремонтних бугайців, що перебувають на оцінці, голів

100 і більше

7

50 –99

5

Жива маса бугайців на оцінці (до стандарту породи), %

100 і більше

5

90 – 99

3

Середньодобові прирости живої маси бугайців на оцінці, г

1000 і більше

9

900 – 999

7

Середньорічне поголів’я ремонтних телиць, що перебувають на оцінці, голів

200 і більше

7

100 – 199

5

Жива маса телиць на оцінці (до стандарту породи), %

100 і більше

5

90 – 99

3

Продуктивність первісток:до стандарту породи (у молочному скотарстві), %

150 і вище

9

130 – 149

7

120 – 129

5

молочність (у м’ясному скотарстві), кг

210 і вище

9

190 - 209

7

Кількість ефективних дочок (синів), які використовуються для оцінки одного бугая за якістю потомків, голів

40 (15) і більше

7

30 – 39
(10 – 14)

5

Наявність спеціально обладнаних приміщень для проведення оцінки тварин

За наявності

3

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування сперми

За наявності

3

Використання програмного забезпечення при оцінці тварин

За наявності

3

Дотримання методик при оцінці тварин

Виконання

3

Поголів’я ремонтних бугайців, що оцінюються за обсягом накопиченої сперми 30 тис. доз на 1 голову, %

100

7

80 – 99

6

70 – 79

5

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування ембріонів

За наявності

5

Наявність:спермобанку для зберігання сперми бугаїв, що оцінюються за якістю потомків

За наявності

2

ембріобанку для зберігання ембріонів, що походять від бугаїв, що оцінюються за якістю потомків

За наявності

2

Кількість ремонтних бугаїв, походження яких підтверджене генетичною експертизою, %

100

7

Інформаційне забезпечення, наявність та ведення племінного обліку

Добре

4

Задовільно

2

Усього


100

СвинарствоВік досягнення тваринами живої маси 100 кг, днів

195

20

196-205

17

206-210

13

Витрати корму на 1 кг приросту, корм. од.

4,1 і менше

15

4,2-4,35

13

4,36-4,50

11

Товщина шпику на рівні 6-7-грудного хребця, мм

31 і менше

17

32-35

15

36-40

13

Довжина туші, см

93 і більше

15

91-92

13

89-90

11

Утримання і годівля тварин:стан приміщень, наявність засобів механізації, ветеринарно-санітарний стан та мікроклімат

Добре

10

Задовільно

6

забезпеченість поголів’я спеціальним комбікормом стандартної рецептури

Добре

10

Задовільно

6

Інформаційне забезпечення, наявність та ведення племінного обліку

Добре

9

Задовільно

7

Використання програмного забезпечення при оцінці тварин

За наявності

2

Дотримання методик при оцінці тварин

Виконання

2

Усього


100вгору