Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.09.2019, підстава - z0945-19


Додаток 8
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.7)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):________________________________

Порода

________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів’я великої рогатої худоби на 01 січня, усього голів*з них чистопородних та IV покоління, голів%У тому числі бугаїв-плідників, з них:усього голівз визначеною племінною цінністю
чистопородних і IV покоління%оцінених за власною продуктивністю, голівз індексом 100 і більше, %оцінених за якістю потомків, усього голіву тому числі: поліпшувачівнейтральнихКорів, усього голівз них чистопородних і IV покоління, голів%Розподіл поголів’я за комплексним класомбугаїв-плідників, усього голіву тому числі: класу “еліта-рекорд”, голів%“еліта”, голів%Корів, усього голіву тому числі: класів “еліта-рекорд” і “еліта”, голів%І класу, голів%Середня жива маса корів, кгу тому числі після першого отелення, кгМолочність корів (за живою масою телят у 205 днів), кг**Уведено нетелів у стадо, %Одержано телят на 100 корів, голіву тому числі від бугаїв-поліпшувачів з індексом 100 і більшеЗагинуло телят при відлученні на 100 корів, голівШтучно осіменено корів і телиць:голів%Використано бугаїв при осіменінні, голіву тому числі: при штучному осіменінніпри ручному паруванніНавантаження маток на плідника, голів:при штучному осіменінніпри ручному паруванніТермін використання плідників, років, міс.Розвиток молодняку:Наявність бугаїв:віком 8 місяців, голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %віком 12-15 місяців, голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %Наявність ремонтних телиць:віком 8 місяців, голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %12-15 місяців, голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %Вік телиць при першому осіменінні, місяцівЖива маса телиць при першому осіменінні, кгКласність реалізованого племінного молодняку, у тому числі:бугайців, усього голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %телиць, усього голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %Забезпеченість худоби кормами (згодовано на 1 корову за рік), ц корм. од.Витрачено кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку, корм. од.Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)__________
* Наявність поголів’я буйволів.
**Для буйволиць молочна продуктивність за лактацію – якщо використовуються для виробництва молока.

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ рокуДодаток 9
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.7)

ШКАЛА
оцінки племінних заводів, племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід і типів

Показники

Мінімальні вимоги

Бал за показник

за шкалою

фактично

1

2

3

4

Породність (за результатами бонітування)
Плідники чистопородні та IV покоління, %

100

10


90

8


85

6


Корови чистопородні та IV покоління, %

90

5


70

4


50

3


Комплексний клас (за результатами бонітування)
Плідники класів «еліта-рекорд» та «еліта», %

100

10


95

8


90

6


Корови класів «еліта-рекорд» та «еліта», %

50

10


45

8


40

6


Ремонтні бугаї і телиці класів «еліта-рекорд» та «еліта», %

100

5


Продуктивність корів
Молочність (205 днів) не менше, кг

220

10


200

8


180

6


Жива маса корів відповідає стандарту, %

60

5


50

4


40

3


Відтворна здатність корів (вихід телят не менше 80 %)

-

10


Перевірка тварин:
за власною продуктивністю з індексом 100 і більше, %

50

5


40

4


30

3


за якістю потомків-поліпшувачів, %

20

5


15

4


10

3


Реалізовано племінного молодняку на 100 корів, голів

15

3


10

2


7

1


Реалізовано племінного молодняку класів:
«еліта-рекорд» та «еліта», %

95

2


телиць I класу

45

1


Утримання і годівля тварин

-

10


у тому числі стан приміщень

-

5


Забезпеченість кормами (згодовано на корову за рік), кормових одиниць, ц

60

5


55

4


50

3


Ветеринарно-профілактичні заходи:

-

5


чистота приміщень, наявність спецодягу

-

2


регулярне проведення ветеринарних заходів

-

3
вгору