Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України
МВС України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 15.06.2006600
Документ z0804-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.07.2012, підстава - z1089-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.06.2006 N 600
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2006 р.
за N 804/12678
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 320 ( z1089-12 ) від 13.04.2012 }
Про затвердження Порядку оформлення і
видачі паспорта громадянина України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ
N 1262 ( z0017-07 ) від 29.12.2006 }

Відповідно до Законів України "Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ) та "Про
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних
дітей" ( 2623-15 ), Положення про паспорт громадянина України,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992
року N 2503-XII ( 2503-12 ) (зі змінами), та Положення про
Державний департамент у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 червня 2002 року N 844 ( 844-2002-п )
"Про утворення Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення і видачі паспорта
громадянина України (далі - Порядок) (додається).
2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб (Бондар В.С.) організувати вивчення
працівниками служби у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб МВС України положень Порядку та
забезпечити його виконання.
3. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб (Бондар В.С.) забезпечити подання в
установленому порядку зазначеного наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від
17.08.94 N 316 ( z0211-94 ) "Про затвердження Інструкції щодо
правил та порядку оформлення і видачі паспорта громадянина
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 вересня
1994 року за N 211/421.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-майора міліції Рудіка В.М.
6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
департаменту України
з питань виконання покарань В.В.Кощинець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
15.06.2006 N 600
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2006 р.
за N 804/12678

ПОРЯДОК
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

1. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
( 1382-15 ) та "Про основи соціального захисту бездомних громадян
і безпритульних дітей" ( 2623-15 ), Положення про паспорт
громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради
України від 26 червня 1992 року N 2503-XII ( 2503-12 ).
2. Паспорт громадянина України (далі - паспорт) видається
територіальними підрозділами у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів)
МВС (далі - територіальні підрозділи) за місцем проживання кожному
громадянинові України після досягнення 16-річного віку, а надалі в
разі необхідності обмінюється, видається замість утраченого,
викраденого або зіпсованого. Бездомним громадянам паспорти видаються за місцем реєстрації
їх переважного місцезнаходження. Видача та обмін паспорта проводиться в місячний термін.
3. Для оформлення паспорта особа подає:
Основні документи заяву про видачу паспорта (далі - заява) за зразком,
наведеним у додатку 1. Заява заповнюється особисто заявником від руки, розбірливим
почерком, з вичерпними відповідями на всі запитання, без скорочень
і абревіатур. Допускається заповнення заяви іншими особами за осіб з
фізичними вадами, психічно хворих та ін., про що вноситься
відповідна відмітка в графу "службові відмітки" заяви. Заява і документи, оформлені неналежним чином, до розгляду не
приймаються і повертаються заявникові; свідоцтво про народження; дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см. Фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути
виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас,
без головного убору, виготовленими на тонкому білому або
кольоровому фотопапері без кутка. Для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове
фотографування в окулярах; квитанцію про сплату державного мита або оригінал і копію
документа про звільнення від сплати державного мита.
Додаткові документи (у разі необхідності) довідку про реєстрацію особи громадянином України або
свідоцтво про належність до громадянства України; довідку про повернення особи на проживання в Україну з
відповідною відміткою в паспорті громадянина України для виїзду за
кордон, видану працівниками територіального органу служби
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних
управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні
органи), або паспорт громадянина України для виїзду за кордон -
для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після
повернення їх на проживання в Україну; довідку про звільнення з установи виконання покарань, якщо до
засудження особа не мала паспорта або паспорт у неї не вилучався і
до особової справи долучений не був; посвідчення про поставлення на облік, видане відповідним
спеціалізованим закладом, який здійснює облік бездомних громадян
(для бездомних громадян). Оригінали документів повертаються особі разом з оформленим
паспортом.
4. Заява та інші документи, необхідні для оформлення або
обміну паспорта, як правило подаються до уповноважених осіб
відповідних житлово-комунальних підприємств органів місцевого
самоврядування, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку та молодіжних житлових
комплексів, що самостійно здійснюють обслуговування будинків,
уповноважених осіб у сільських, селищних радах,
житлово-комунальних органах, що обслуговують відомчий житловий
фонд, у тому числі військові містечка, інші об'єкти і території
(далі - житлово-комунальні підприємства). Громадяни, які проживають у будинках, квартирах, що належать
їм на праві особистої власності, що не обслуговуються
житлово-комунальними підприємствами, подають документи
безпосередньо до територіальних підрозділів. Особи, засуджені до позбавлення волі або обмеження волі,
подають заяви через адміністрацію відповідної установи виконання
покарань. Документи для оформлення або обміну паспортів громадянам, які
визнані недієздатними, оформлюються на підставі заяви опікуна
(піклувальника). Під час прийняття заяви та інших документів уповноважені
особи житлово-комунальних підприємств або працівники
територіальних підрозділів перевіряють правильність заповнення
заяви та її відповідність наданим документам, про що ними
вчиняється відповідний запис у графі 9 заяви. Документи для оформлення паспортів та вклеювання фотокарток
подаються житлово-комунальними підприємствами до територіальних
підрозділів протягом трьох днів.
5. Заяви про видачу паспорта розглядають працівники
територіальних підрозділів. Під час їх розгляду в разі
необхідності з'ясовується належність особи до громадянства
України. За результатами розгляду приймається відповідне рішення,
про що робиться запис у відповідній графі заяви.
2. Оформлення паспорта
6. Паспорти оформлюються працівниками територіальних
підрозділів, на яких згідно з їх службовими обов'язками покладено
заповнення паспортів. Заповнення здійснюється відповідно до
поданих документів за допомогою комп'ютерного обладнання або, у
виключних випадках, від руки, розбірливим почерком, без скорочень
та виправлень. У разі допущення помилок або виправлень паспорти
підлягають знищенню в порядку, установленому розділом 9 Порядку.
7. Оформлення паспорта здійснюється в такому порядку:
7.1. Перша сторінка: у перші три рядки вносяться дані в називному відмінку про
прізвище, ім'я та по батькові громадянина, якщо інше не випливає
із закону або звичаю національної меншини, до якої він належить;
{ Абзац другий пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1262 ( z0017-07 ) від 29.12.2006 } у рядку "дата народження" назва місяця пишеться прописом; у рядку "місце народження" громадян, які народилися на
території України, записи чиняться відповідно до існуючого
адміністративно-територіального поділу, а громадян, які народилися
за межами України, - відповідно до поданих документів. При цьому
вноситься: у разі народження: у республіканському та обласному центрах - тільки назва
міста; в інших містах - назва міста й області, до складу якої вони
входять; у решті населених пунктів - назва населеного пункту, району,
області; за кордоном - відомості відповідно до свідоцтва про
народження або паспорта, що підлягає обміну, тощо з обов'язковим
зазначенням країни народження. На першу сторінку паспорта в призначену для цієї мети рамку
клеєм вклеюється фотокартка особи, якій оформлюється паспорт. Перед вклеюванням фотокартки в нижній частині рамки
зазначаються прізвище та ініціали власника паспорта.
7.2. Друга сторінка: у перші три рядки вносяться дані в називному відмінку про
прізвище, ім'я та по батькові громадянина російською мовою;
{ Абзац другий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1262 ( z0017-07 ) від 29.12.2006 } у четвертий та п'ятий рядки - дані про дату та місце
народження російською мовою; у шостому рядку зазначається стать особи українською та
російською мовами; у рядках "ким виданий паспорт" записи про орган, що видав
паспорт, робляться українською та російською мовами без скорочень,
крім абревіатури відповідного органу внутрішніх справ, наприклад:
"Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві", "Бориспільським МРВ
ГУМВС України в Київській області", "Шевченківським РВ Львівського
МУ УМВС України у Львівській області".
8. На сторінках від сьомої до дев'ятої, які призначені для
особливих відміток, проставляються лише відмітки, внесення яких до
паспорта (дані про дітей віком до 16 років або про можливість
здійснювати будь-які платежі без наявності ідентифікаційного
номера) покладено на службу громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб. Дані про дітей вносяться за заявою батьків на
підставі свідоцтва про народження. Інформація про внесення в
паспорт таких відміток вноситься до графи "службові відмітки"
зворотного боку заяви про видачу паспорта.
9. На десятій сторінці проставляється штамп для внесення
відмітки про реєстрацію шлюбу (додаток 2) відповідно до поданих
документів. Якщо шлюб розірвано, ніяких відміток до паспорта не
вноситься. У графі "службові відмітки" зворотного боку заяви
зазначається попереднє прізвище особи.
10. На сторінках від одинадцятої до шістнадцятої
проставляється штамп реєстрації місця проживання (додаток 3) та
штамп зняття з реєстрації місця проживання (додаток 4), які
заповнюються відповідно до поданих документів. При обміні паспорта
відомості про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання
переносяться з паспорта, що підлягає обміну. Зазначені штампи не
проставляються, якщо оформити реєстрацію водночас з оформленням
паспорта немає можливості.
11. Після оформлення паспорта до графи 10 заяви вносяться
дані про серію, номер і дату видачі паспорта, прізвище та ініціали
працівника, який оформив паспорт, і вчиняється його підпис, після
чого реквізити паспорта вносяться до Книги обліку надходження і
витрачання бланків паспортів (далі - Книга обліку) (додаток 5).
12. Правильність оформлення паспорта разом з підставами
оформлення перевіряється начальником територіального підрозділу
або працівником, який за своїми службовими обов'язками відповідає
за проведення паспортної роботи, про що робиться відповідна
відмітка в графі 11 заяви про видачу паспорта. Після перевірки на
фотокартці, вклеєній у паспорт, проставляється рельєфний відбиток
печатки, а на другій сторінці паспорта вчиняється підпис
зазначеного начальника або працівника. Підпис скріплюється
гербовою печаткою. Номер гербової печатки та її рельєфного
відбитка повинні бути чіткими і збігатися.
3. Вклеювання фотокарток
13. Третя і п'ята сторінки паспорта передбачені для
вклеювання в паспорт додаткових фотокарток у разі досягнення
особою 25-річного або 45-річного віку.
14. Для вклеювання фотокартки в разі досягнення громадянином
відповідного віку до уповноважених осіб, визначених у пункті 4
Порядку, протягом місяця подаються паспорт і дві фотокартки
розміром 3,5 х 4,5 см, які відповідають досягнутому віку. Надані фотокартки порівнюються з фотографічними картками, які
вже вклеєні на відповідні сторінки паспорта, і зовнішністю особи,
після чого одна фотокартка вклеюється в паспорт, а друга - у
спеціально визначене для цього місце заяви про видачу паспорта. Перед вклеюванням фотокартки в паспорт у нижній частині
рамки, яка визначена як місце для вклеювання фотокартки в паспорті
та заяві про видачу паспорта, зазначаються прізвище та ініціали
власника паспорта. На четвертій та шостій сторінках паспорта вчиняється запис
про орган, яким здійснюється вклеювання фотокарток у паспорт, та
проставляється підпис посадової особи - начальника відповідного
органу (підрозділу) служби. Цей підпис скріплюється гербовою
печаткою. Після перевірки на фотокартці, вклеєній у паспорт,
проставляється рельєфний відбиток печатки. Номер гербової печатки
та її рельєфного відбитка повинні збігатися. Відповідний запис
вноситься також на зворотний бік заяви. У разі вклеювання фотокартки в територіальному підрозділі,
який видав особі паспорт, вклеювання проводиться одночасно і в
паспорт, і в заяву. Якщо паспорт видавався іншим територіальним підрозділом, то
відомості про це вносяться до журналу обліку вклеювання фотокарток
у паспорт громадянина України у зв'язку з досягненням особою
25 або 45 років (додаток 6), а до територіального підрозділу за
місцем видачі паспорта направляється відповідне повідомлення про
вклеювання фотокартки (додаток 7) з долученням до нього другої
фотокартки, на зворотному боці якої зазначається прізвище та
ініціали особи.
15. Не пізніше наступного дня після надходження повідомлення
про вклеювання фотокартки в паспорт долучена до нього фотокартка
вклеюється в заяву про видачу паспорта особи. При цьому
обов'язково перевіряється тотожність зображення з попередніми
фотокартками, вклеєними в заяву. Якщо в результаті порівняння фотокарток не буде встановлено
тотожність особи або виявлено невідповідність відомостей про
власника паспорта, зазначених у повідомленні, з даними заяви про
видачу паспорта, ксерокопії заяви та повідомлення надсилаються до
підрозділу служби, який здійснював вклеювання фотокартки, для
з'ясування причин розбіжностей, що існують, та здійснення
відповідних заходів. Про результати проведеної роботи обов'язково повідомляється
територіальний підрозділ за місцем видачі паспорта.
4. Обмін паспорта
16. Обмін паспорта здійснюється у разі: зміни прізвища, імені та по батькові особи тощо; установлення розбіжностей у записах (невідповідності внесених
до паспорта записів записам в інших документах ); непридатності паспорта для користування (пошкодження з різних
причин, загублення фотографічної картки тощо).
17. Для обміну паспорта особа подає: заяву; паспорт, що підлягає обміну; дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра; квитанцію про сплату державного мита або оригінал і копію
документа про звільнення від сплати державного мита; документи, що підтверджують обставини, на підставі яких
паспорт підлягає обміну. Якщо обмін паспорта здійснюється у зв'язку з його
непридатністю для користування, то в разі необхідності
(відсутність або пошкодження фотокартки, псування записів про
прізвище, ім'я та по батькові, дати або місця народження тощо)
працівником територіального підрозділу перевіряється належність
зіпсованого паспорта особі, яка подала його для обміну, відповідно
до розділу 6 Порядку. Для здійснення перевірки в разі необхідності
додатково подається ще одна фотокартка.
5. Видача паспорта деяким категоріям громадян
18. Іноземці та особи без громадянства, які набули
громадянства України відповідно до чинного законодавства України,
отримають паспорти на підставі довідки встановленого зразка,
виданої територіальним органом служби у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб. У графі 8 заяви зазначаються реквізити довідки, а в графі
"службові відмітки" - номер і дата рішення про набуття особою
громадянства України та країна попереднього громадянства.
19. Громадяни України, які постійно проживали за кордоном на
підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон,
оформленого в Україні, і повернулися на проживання в Україну,
отримають паспорти в територіальному підрозділі, де буде оформлено
реєстрацію місця проживання. Підставою для оформлення паспорта є
довідка про повернення особи на проживання в Україну (додаток 8),
яка видається територіальним органом. Якщо громадянин України оформляв своє залишення на постійне
проживання в будь-якій країні через консульську установу України,
перебував на консульському обліку і повернувся на проживання в
Україну з відміткою "знятий з консульського обліку" в паспорті
громадянина України для виїзду за кордон, паспорт видається
територіальним підрозділом без надання будь-яких додаткових
довідок. У разі, якщо особа повернулася на проживання в Україну без
зняття з консульського обліку, документування паспортом
здійснюється за умови подання нею до територіального органу служби
заяви про зняття з консульського обліку у зв'язку з поверненням на
проживання в Україну. Заява про зняття з консульського обліку
адресується і направляється до Департаменту консульської служби
МЗС України. У графі 8 заяви в першому випадку зазначаються реквізити
довідки або у двох останніх випадках - реквізити паспорта
громадянина, а в графі "службові відмітки" - дата й країна
прибуття.
20. Особи, що звільнилися з місць позбавлення волі і в яких
відсутні паспорти, отримують їх на підставі довідки про звільнення
з місць позбавлення волі. При цьому з'ясовується, де знаходиться
попередній паспорт, для визнання його недійсним. У разі
відсутності в особи, що звільнилася з місць позбавлення волі,
підстав для реєстрації місця проживання документування
здійснюється за місцем фактичного проживання (за умови поставлення
на облік в органах внутрішніх справ).
6. Видача паспортів замість утрачених
або викрадених
21. Для оформлення паспорта замість утраченого або
викраденого особа подає: заяву про втрату, викрадення або псування паспорта (далі -
заява про втрату паспорта), в якій зазначається місце, час і
обставини втрати або викрадення паспорта за зразком, наведеним у
додатку 9; заяву; дві (або три - у разі одержання втраченого паспорта в іншому
підрозділі служби) фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра; свідоцтва про народження, шлюб (розірвання шлюбу) - за
наявності; квитанцію про сплату державного мита або оригінал і копію
документа про звільнення від сплати державного мита; документи, на підставі яких проставляються відмітки,
визначені в пункті 8 Порядку, - за наявності; довідку про порушення або відмову в порушенні кримінальної
справи за зверненням особи до органу внутрішніх справ про
викрадення паспорта.
22. Заява про втрату паспорта реєструється в журналі
реєстрації заяв про втрату або викрадення паспорта (додаток 10),
після чого заводиться справа про втрату або викрадення паспорта
(далі - справа про втрату паспорта), до якої долучаються подані
документи та матеріали перевірки. Термін розгляду заяви про втрату паспорта - 1 місяць. У разі
необхідності проведення додаткової перевірки за матеріалами справи
про втрату паспорта або своєчасного ненадходження відповіді на
направлені запити термін розгляду продовжується не більше ніж
на 1 місяць.
23. Працівником територіального підрозділу особа
перевіряється за обліками адресно-довідкового бюро, а в разі
необхідності здійснюється перевірка її належності до громадянства
України. Якщо втрачений паспорт був отриманий у територіальному
підрозділі, до якого подано заяву про втрату паспорта,
здійснюється звірка даних особи та її фотозображення з даними і
фотокарткою, вклеєною до заяви про видачу попереднього паспорта. У разі отримання паспорта в іншому територіальному
підрозділі, для підтвердження видачі втраченого паспорта саме тій
особі не пізніше наступного дня після надходження заяви про втрату
паспорта до цього територіального підрозділу надсилається запит за
відповідною формою, наведеною в додатку 11, з долученням
фотокартки особи. Перевірка за запитом здійснюється протягом двох діб після
його надходження. Під час перевірки відомості, наведені в запиті,
та долучена до нього фотокартка порівнюються з даними заяви про
видачу втраченого паспорта та вклеєною до неї фотокарткою.
Одночасно в графі "службові відмітки" оригіналу заяви
проставляється відмітка про дату надходження запиту і орган, який
оформлює паспорт замість утраченого, після чого заява вміщується
до архівної картотеки. За результатами перевірки складається відповідь за формою,
наведеною в додатку 12, до якої долучається копія заяви про видачу
втраченого паспорта.
24. У разі, якщо при порівнянні фотокарток не встановлено
тотожність зображеної на них особи або виявлено невідповідність
відомостей, зазначених у запиті, з даними заяв про видачу
паспорта, про це повідомляється ініціатору запиту для вжиття
додаткових заходів для встановлення особи заявника і обставин
наявних розбіжностей.
25. Якщо під час перевірки за запитами буде встановлено, що
особа перебуває в розшуку, наслідки перевірки повідомляються
негайно телеграфом або факсимільним зв'язком з надсиланням
відповідних матеріалів поштою.
26. Особа, яка втратила паспорт після зняття з реєстрації
попереднього місця проживання до оформлення реєстрації нового
місця проживання, подає документи до територіального підрозділу за
фактичним або у разі зміни місця проживання в межах
адміністративно-територіальної одиниці - за останнім місцем
проживання.
27. Бездомні громадяни оформлюють паспорти замість утрачених
за місцем майбутньої реєстрації їх переважного місцезнаходження.
При цьому до заяви про втрату паспорта долучається копія заяви про
реєстрацію їх переважного місцезнаходження (додаток 13) та копія
посвідчення про поставлення на облік, виданого відповідним
спеціалізованим закладом.
28. Після прийняття заяв від осіб, зазначених у пунктах 26 і
27 цього Порядку, у разі необхідності здійснюються додаткові
перевірки щодо перебування їх у розшуку, належності до
громадянства, документування за місцем реєстрації попереднього
місця проживання. Після проведення необхідних перевірок за заявою про втрату
паспорта працівником територіального підрозділу складається
висновок за заявою про втрату паспорта (додаток 14), який
затверджується керівником цього підрозділу. У цьому висновку
зазначаються результати перевірки і приймається рішення про видачу
паспорта. Якщо в результаті проведених перевірок буде встановлено, що
особа, яка заявила про втрату паспорта, є особою без громадянства,
їй видається довідка за зразком, наведеним у додатку 15.
29. Якщо втрачений паспорт був знайдений під час розгляду
заяви про втрату паспорта, провадження у справі припиняється.
У разі знайдення паспорта після отримання нового особа повинна
здати знайдений паспорт до підрозділу служби, де оформлювався
новий паспорт, про що вона попереджається. Знайдені паспорти знищуються відповідно до пункту 40 Порядку.
У разі оформлення знайденого паспорта в іншому підрозділі служби
повідомлення про знищення надсилається за місцем видачі паспорта.
7. Процедура встановлення особи
30. Якщо в результаті перевірок за заявою про втрату паспорта
не буде встановлено особу громадянина, що втратив паспорт,
проводиться процедура встановлення особи. Це стосується також тих
осіб, які вперше отримують паспорт, проте до 18 років не
звернулися до територіального підрозділу служби з відповідною
заявою і паспортами не документовані.
31. Для цього від особи відбирається письмове пояснення і
вимагаються оригінали та копії наявних документів з фотокартками,
а для осіб, які отримують паспорти вперше, можливо надання
засвідчених довідок з фотокартками з останнього місця навчання. За відсутності таких документів з метою встановлення особи
може бути проведено опитування родичів, сусідів або будь-яких
інших осіб (не менше трьох). За результатами їх свідчень
складається акт установлення особи (додаток 16).
32. Виходячи з обставин документування кожної конкретної
особи, під час проведення процедури встановлення особи проводяться
всі можливі перевірки як за останнім місцем проживання (у тому
числі можуть надсилатися запити дільничним інспекторам міліції та
територіальним підрозділам інформаційних технологій), так і у разі
необхідності по Україні або за її межами (через Департамент
консульської служби МЗС України), а для осіб, які документуються
вперше, - також за місцем видачі свідоцтва про народження для
перевірки факту отримання повторного свідоцтва.
33. За результатами проведення процедури встановлення особи
складається висновок про встановлення особи (додаток 17), який
затверджується керівником територіального підрозділу або у разі
його відсутності - працівником, який за своїми службовими
обов'язками відповідає за проведення паспортної роботи. Висновок про встановлення особи погоджується з керівником
територіального органу, якому підпорядковано територіальний
підрозділ, який проводив установлення особи.
34. Установлення особи проводиться протягом місяця, а в разі
необхідності проведення додаткових перевірок цей термін
продовжується до 3 місяців.
8. Вручення паспортів
35. Вручення паспортів громадянам здійснюється працівником
територіального підрозділу (особам, які отримують його вперше, - в
урочистій обстановці), який зобов'язаний: переконатися, що одержувач паспорта є саме тією особою, на
чиє ім'я виданий паспорт, для чого запитати в неї прізвище, ім'я
та по батькові, інші дані, звіривши їх із записами в паспорті, а
також порівняти зображення обличчя на фотографічній картці із
зовнішністю одержувача паспорта; запропонувати особі перевірити правильність заповнення
паспорта (у разі виявлення в паспорті неправильних записів або
відміток, допущення помилок або розбіжностей особі оформлюється
інший паспорт); запропонувати особі вчинити свій підпис у паспорті (у рядку
під фотографічною карткою) та в графі 12 заяви. У тому разі, якщо
особа не може вчинити свій підпис, у заяві зазначається причина
цього, а в паспорті проставляється прочерк; вручити паспорт і роз'яснити власникові необхідність внесення
даних про реєстрацію місця проживання, якщо дані про це не були
внесені одночасно з оформленням паспорта; повернути документи, які були підставою для оформлення
паспорта і які не повинні зберігатися в територіальному підрозділі
(свідоцтва про народження, реєстрацію шлюбу, довідка про
звільнення з місця позбавлення волі тощо). Якщо громадянин не отримав оформлений паспорт протягом 3
місяців, працівником територіального підрозділу з'ясовуються
причини цього, а власник паспорта письмово повідомляється про
необхідність його одержання та попереджається про знищення
паспорта в разі його неотримання протягом півроку з часу його
оформлення. Знищення неотриманих паспортів здійснюється відповідно
до розділу 9 Порядку.
9. Вилучення, зберігання і знищення паспортів
36. Паспорти осіб, обвинувачуваних і підозрюваних у вчиненні
злочинів, вилучаються тільки у випадках взяття цих осіб під варту
або якщо їх паспорти є речовими доказами. В осіб, узятих під варту, паспорти вилучаються органами
досудового слідства. Вилучені паспорти заносяться до протоколів обшуку чи виїмки.
У протоколах зазначаються дані паспорта, прізвище, ім'я та по
батькові особи, в якої вилучено паспорт. Якщо при взятті особи під варту в неї відсутній паспорт,
органами, які проводили затримання, через адресно-довідкові бюро
чи іншим шляхом з'ясовуються його серія, номер, ким і коли
виданий, і вживаються заходи до його вилучення. Паспорти заарештованих разом з кримінальними справами
(в пакетах) надсилаються за підсудністю (підслідністю) і в разі їх
звільнення з-під варти повертаються власникам під розписку. Паспорти осіб, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі
та арешту, які тримаються в слідчих ізоляторах, надсилаються
судовими органами у слідчі ізолятори разом з повідомленням про
вирок, який набрав законної сили, відносно цих осіб. Після
отримання паспорти долучаються до особових справ засуджених і
зберігаються в окремому конверті на внутрішньому боці обкладинки
особової справи, про що робиться відповідна відмітка в описі
другої частини справи. Паспорти видаються звільненим, які розписуються за їх
отримання на внутрішньому боці обкладинки особової справи.
Одночасно на зворотному боці довідок про звільнення з установ
виконання покарань здійснюється запис про повернення паспорта із
зазначенням його серії, номера, дати і органу видачі.
37. Якщо засуджені до вироку, який набрав законної сили, не
перебували під вартою, паспорти разом з іншими документами
надсилаються судами до органів внутрішніх справ за місцем їх
проживання. При відсутності в них паспортів суди повідомляють про це
органи внутрішніх справ.
38. У разі прийняття позитивного рішення за заявою особи щодо
оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на
постійне проживання паспорт цієї особи з відміткою про зняття з
реєстрації місця проживання здається до територіального органу,
який оформлює виїзд на постійне проживання за кордон. Зданий
паспорт надсилається до територіального підрозділу, що його видав,
для знищення.
39. Здані до органів реєстрації актів цивільного стану чи
виконкомів сільських, селищних рад депутатів паспорти померлих не
рідше одного разу на місяць надсилаються до підрозділу служби за
адресою реєстрації місця проживання цих громадян. На підставі інформації про смерть оформлюється зняття з
реєстрації місця проживання померлої особи та знищення паспортів. До опису заносяться також відомості про померлих, чиї
паспорти здані не були. При одержанні опису працівниками
територіальних підрозділів з'ясовуються відомості про нездані
паспорти (серія, номер, ким і коли видані) і вживаються заходи до
їх виявлення та вилучення. Якщо паспорти не вдалося вилучити, у
заявах про видачу паспорта проставляються відмітки про смерть
громадянина і про те, що паспорти вилучені не були, після чого
такі заяви вміщуються до архівної картотеки. Якщо паспорт виданий
іншим територіальним підрозділом, до нього надсилається відповідне
повідомлення (додаток 18), в якому зазначається інформація про
смерть власника й про те, що паспорт зданий не був.
40. Погашаються, уважаються недійсними та знищуються
паспорти: які обмінюються у зв'язку зі зміною прізвища, імені та по
батькові або внаслідок інших обставин; осіб, які виїхали на постійне проживання за кордон або
втратили громадянство України; знайдені, замість яких видані нові; померлих громадян; зіпсовані під час заповнення; оформлені з порушенням законодавства України; не отримані власником протягом півроку. У графі "службові відмітки" заяви про видачу паспорта, який
підлягає знищенню, зазначаються дата та підстави його знищення,
після чого заява вилучається з діючої картотеки і вміщується до
архівної картотеки. У разі оформлення паспорта з порушенням законодавства
керівником територіального органу (підрозділу) проводиться
службова перевірка, про що складається висновок у двох
примірниках, який затверджується керівником територіального органу
(підрозділу) внутрішніх справ. Перший примірник висновку
зберігається в територіальному підрозділі, а другий -
направляється до Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України. Якщо паспорт, що підлягає знищенню, видавався іншим
територіальним підрозділом, до цього територіального підрозділу
надсилається відповідне повідомлення, наведене в додатку 19. У випадках знищення паспортів, зіпсованих при заповненні, у
Книзі обліку проставляється відмітка про псування паспорта із
зазначенням номера і дати затвердження акта про знищення паспорта,
а в графі 1 Книги обліку надходження і витрачання бланків
паспортів наклеюється серія й номер паспорта, вирізані з бланка
зіпсованого паспорта. Знищення недійсних паспортів здійснюється шляхом їх спалення
не рідше одного разу на місяць за відповідним актом (додаток 20)
комісії, призначеної начальником територіального підрозділу
внутрішніх справ. До знищення паспортів комісія перевіряє внесення
до заяв про видачу паспорта відміток про знищення кожного з них, а
також надсилання повідомлень про це у випадках, коли такі паспорти
видавались іншими територіальними підрозділами. В актах зазначаються серії та номери паспортів, прізвища та
ініціали громадян, а також відомості про те, ким і коли були
видані паспорти та причини знищення. Акти підписуються членами
комісії, затверджуються її головою і реєструються в установленому
порядку.
10. Облік і зберігання бланків паспортів
41. Бланки паспортів (далі - бланки) є документами суворої
звітності, облік і зберігання яких організуються таким чином, щоб
запобігти їх втраті або крадіжці. У територіальних органах (підрозділах) бланки мають
зберігатися у спеціальному ізольованому приміщенні (далі -
приміщення) з надійними стінами, обладнаними засувами, ґратами на
вікнах і засобами охоронно-пожежної сигналізації, підключеними до
пульта централізованого нагляду міліції. Отримані територіальним підрозділом служби бланки
зберігаються в сейфах або вогнетривких шафах (ящиках),
розташованих у приміщенні служби або у разі відсутності останніх -
у приміщенні чергової частини відповідного підрозділу внутрішніх
справ. Зазначені приміщення мають бути обладнані охоронно-пожежною
сигналізацією. У неробочий час приміщення (сейфи, шафи, ящики), де
зберігаються бланки, опечатуються. У приміщення доступ мають тільки особи, які згідно зі своїми
службовими обов'язками відповідають за облік та зберігання бланків
(далі - відповідальні особи), а також їх безпосередні керівники і
працівники, які мають право на перевірку стану зберігання й обліку
бланків (у присутності осіб, що відають зберіганням бланків).
42. При прийманні бланків перевіряються стан і цілісність
упаковок Держзнака України, відповідність кількості отриманих
бланків кількості, зазначеній у супровідних документах,
відповідність зазначених на наклейках Держзнака України номерів і
серій номерам і серіям, установленим для даного регіону. Розпечатання пачок, перегляд і перевірка бланків здійснюються
комісіями, які призначаються начальниками органів (підрозділів)
внутрішніх справ, про що складається відповідний акт (додаток 21). Якщо при прийманні бланків виявляються порушення упаковок,
проводиться розпечатання пачки і перевірка кожного бланка паспорта
окремо. У випадках нестачі бланків паспортів і виявлення дефектних
бланків (відсутність або пошкодження захисної сітки, друкованого
тексту, наявність номерів, що дублюються, непрошитих, зі скошеним
шифром у тексті, неправильно зброшурованих, за серіями і номерами
бланків, що не відповідають наклейкам Держзнака України на пачках,
не належать даному регіону) складаються акти в 2 примірниках.
Перші примірники актів з доданням наклейок Держзнака України і
дефектних бланків, а у випадках нестачі бланків - зовнішньої і
внутрішньої упаковок, надсилаються до територіальних органів для
подальшої пересилки постачальникові (фабриці Держзнака України).
Другі примірники актів є підставою для списання бланків за книгами
обліку.
43. Відпускання територіальним органам бланків зі складів
відбувається за скріпленими гербовою печаткою накладними, зразок
яких надано в додатку 22, після пред'явлення оформленого належним
чином доручення. Пересилання бланків здійснюється через Головне управління
державної фельд'єгерської служби України при Міністерстві
транспорту та зв'язку України в упаковках, що гарантують їх
збереження. В окремих випадках дозволяється перевезення бланків у
супроводі озброєних працівників міліції. Працівники, яким доручено перевезення бланків,
попереджаються, що, одержавши бланки, вони зобов'язані негайно
відбути до місця призначення. Їм забороняється передоручати бланки
іншим особам і виконувати будь-які інші доручення, хоча б і
службового характеру. Перевезення бланків працівниками, не забезпеченими
транспортом, забороняється.
44. При надходженні бланків до територіальних органів вони
оприбутковуються за книгами прибутків і видатків бланків паспортів
за формою, наведеною в додатку 23 (далі - книги прибутків і
видатків), а при розпечатуванні упаковок Держзнака України при
надходженні бланків до територіальних підрозділів служби - за
книгами обліку. Витрачені бланки списуються у видаток за цими ж книгами.
Підставою для списання є: в територіальних органах - накладні, у
територіальних підрозділах - заяви про видачу паспорта на видані
паспорти, копії листів на повернення дефектних бланків і акти про
знищення зіпсованих бланків. Книги прибутків і видатків та книги обліку повинні бути
прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою і підписом осіб,
які відають обліком документів. Записи в книгах здійснюються фіолетовим або чорним чорнилом
(пастою), чітко і без помарок. Помилки виправляються шляхом
закреслення неправильних записів і внесення нових, про що
робляться застереження за підписом особи, яка відповідає за
ведення книги обліку. Підчистки в книгах обліку не допускаються. У разі втрати чи крадіжки паспортів органами внутрішніх справ
проводиться службове розслідування. Матеріали розслідування не
пізніше 10-денного строку подаються до територіального органу
внутрішніх справ, який надалі інформує МВС України про вжиті
заходи.
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 1
до пункту 3 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України
Зразок

ЗАЯВА
про видачу паспорта

1. _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
2. _________________ 3. ______________________ 4. _______________
(дата народження) (місце народження) (стать)
5. _______________________________________________________________
(сімейний стан - одружений/розлучений, __________________________________________________________________
з ким (прізвище, ім'я та по батькові), __________________________________________________________________
коли і яким органом зареєстровано шлюб/розірвання шлюбу)
6. _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові батьків)
7. _______________________________________________________________
(місце проживання зареєстровано за адресою)
------------------------ | | 8. Прошу видати/замінити паспорт | Місце для фотокартки | у зв'язку з _____________________________ | заявника віком від | (причини) | 16 до 25 років | _________________________________________ | | __ ___________ 20__ року ________________ ------------------------ (підпис)
9. Правильність заповнення перевірено, підпис громадянина ________ __________________________________ затверджую ____________________
(прізвище) (підпис, __________________________________________________________________
прізвище та ініціали уповноваженої особи житлово-комунального
підприємства або територіального підрозділу служби)
Паспорт видати на підставі _______________________________________ __________________________________________________________________
10. Паспорт серії __ N ________ оформлено __ ___________ 20__ року __________________________________________________________________
(орган, що видав паспорт) працівником служби _______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
11. Підстави і правильність оформлення паспорта перевірено,
паспорт підписано ________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали посадової особи)
12. Паспорт одержав ______________________ __ __________ 20__ року
(підпис)
Службові відмітки
------------------------ Фотокартка вклеєна | | _________________________________________ | Місце для фотокартки | _________________________________________ | заявника віком від | (найменування органу, що вклеїв | 25 до 45 років | фотокартку) | | __ _____________ 20_ року ------------------------ _________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали
посадової особи)
------------------------ Фотокартка вклеєна | | _________________________________________ | Місце для фотокартки | _________________________________________ | заявника віком понад | (найменування органу, що вклеїв | 45 років | фотокартку) | | __ _____________ 20_ року ------------------------ _________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали
посадової особи)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 2
до пункту 9 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України
Зразок

ШТАМП
для внесення відмітки про реєстрацію шлюбу

Розмір 75 х 40 мм ------------------------------------------------------------------ | | | ______________________________________________________________ | | (найменування органу реєстрації | | | | ______________________________________________________________ | | актів цивільного стану) | | | | __.____________________.____ року | | (дата реєстрації шлюбу) | | | | ЗАРЕЄСТРОВАНО ШЛЮБ | | | | з ____________________________________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження | | ______________________________________________________________ | | чоловіка/дружини) | | ______________________________________________________________ | | (підпис, прізвище особи, що внесла відомості про шлюб) | ------------------------------------------------------------------
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 3
до пункту 10 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України
Зразок

ШТАМП
реєстрації місця проживання

Розмір 70 х 55 мм ------------------------------------------------------------------ | | | ______________________________________________________________ | | (найменування органу виконавчої влади з питань реєстрації) | | | | МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ: | | | | ______________________________________________________________ | | (назва адміністративно-територіальної одиниці) | | ______________________________________________________________ | | | | вул. ______________________, буд. ____, корп. ____, кв. _____ | | | | __.___________.____ року _____________________________________ | | (дата реєстрації) (підпис, прізвище, ініціали) | | | | | |N штампа | ------------------------------------------------------------------
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 4
до пункту 10 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України
Зразок

ШТАМП
зняття з реєстрації місця проживання

Розмір 70 х 30 мм ------------------------------------------------------------------ | | | ______________________________________________________________ | | (найменування органу виконавчої влади з питань реєстрації) | | | | ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ | | | | __.___________.____ року _____________________________________ | | (дата реєстрації) (підпис, прізвище, ініціали) | | | | | |N штампа | ------------------------------------------------------------------
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 5
до пункту 11 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

КНИГА
обліку надходження і витрачання бланків паспортів

------------------------------------------------------------------ | Прибутки | Видатки | |-------------------------+--------------------------------------| |Ордер від __.__.20_ N___ | N |Серія і | Дата |Прізвище,|При-| |Надійшло _______________ |з/п| номер |оформлення| ім'я та |міт-| | (кількість бланків)| |паспорта| паспорта | по |ка | |серії ______ з N _______ | | | |батькові | | |до N _______ | | | | особи, | | | | | | | якій | | | | | | |оформлено| | | | | | | паспорт | | |-------------------------+---+--------+----------+---------+----| | | | | | | | |-------------------------+---+--------+----------+---------+----| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
До графи "Примітка" вносяться номери актів про знищення
пошкоджених паспортів або листів про повернення на фабрику
Держзнака України дефектних бланків паспортів тощо.
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 6
до пункту 14 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

ЖУРНАЛ
обліку вклеювання фотокарток у паспорт
громадянина України у зв'язку
з досягненням особою 25 або 45 років

------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Прізвище,|Серія і | Ким і |Дата і номер|Примітка| |з/п|вклеювання| ім'я | номер | коли |повідомлення| | | |фотокартки| та по |паспорта|виданий | про | | | | |батькові | |паспорт | вклеювання | | | | | | | | фотокартки | | |---+----------+---------+--------+--------+------------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
До графи "Примітка" вносяться дані про повернення повідомлень
для з'ясування причин розбіжностей тощо.
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 7
до пункту 14 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

Штамп органу Кому ________________________________
внутрішніх справ _____________________________________ ___ _________ 20__ року _____________________________________
N _________ _____________________________________ _____________________________________

У паспорті серії ____ N__________, виданому __ _________ 20__ року __________________________________________________________________
(назва територіального підрозділу) громадянина(нки) _________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, __________________________________________________________________
рік і місце народження) __________________________________________________________________
_________________________________________ __ _________ 20__ року,
проведено вклеювання фотографічної картки у зв'язку з досягненням ___-річного віку.
Прошу провести уклеювання фотографічної картки в заяву
форми N 1.
Додаток: фотокартка громадянина(нки) ________________________
__ ____________ 20__ року ___________________________
(підпис, прізвище, ініціали
посадової особи)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 8
до пункту 19 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

ДОВІДКА
про повернення особи на проживання в Україну

Видана громадянину(нці) України _____________________________
(прізвище, _________________________________________________________________,
ім'я та по батькові, рік народження) який(яка) прибув(ла) на проживання в Україну. У його (її) паспорті
громадянина України для виїзду за кордон серії _____ N ___________
анульовано запис "Дозволено виїзд на постійне проживання до ___________________".
(назва країни)
Довідка є підставою для оформлення паспорта громадянина
України.
__ ____________ 20__ року ___________________________
(дата видачі) (підпис, прізвище, ініціали
посадової особи)
М.П.
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 9
до пункту 21 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України
Зразок

Начальникові ______________
(назва ___________________________
територіального підрозділу) ___________________________
(прізвище, ___________________________
ім'я та по батькові, ___________________________
адреса реєстрації заявника)

ЗАЯВА

Прошу видати мені паспорт замість утраченого, викраденого або
зіпсованого (зайве закреслити).
Паспорт утрачено, викрадено, зіпсовано (зайве закреслити) ___ __________________________________________________________________
(дата, обставини втрати, викрадення або псування) __________________________________________________________________
У разі знайдення втраченого паспорта зобов'язуюся повернути
його до __________________________________________________________
(назва територіального підрозділу, до якого буде повернуто
паспорт)
__ ____________ 20__ року ___________________________
(підпис)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 10
до пункту 22 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про втрату або
викрадення паспорта

------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Прізвище,| Місце | Дата | Серія, |Примітка| |з/п|реєстрації| ім'я |реєстрації|закінчення|номер і | | | | | та по |проживання| розгляду | дата | | | | |батькові | | | видачі | | | | |заявника | | | нового | | | | | | | |паспорта| | |---+----------+---------+----------+----------+--------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 11
до пункту 23 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

____________________________
(назва територіального ____________________________
підрозділу, до якого ____________________________
надсилається запит)

Прошу підтвердити видачу вами ____ ____________ ________ року
паспорта серії ___ N ________ на ім'я ____________________________
(прізвище, _________________________________________________________________,
ім'я та по батькові, дата і місце народження) який (яка) звернувся(лася) із заявою про втрату зазначеного
паспорта.
Крім того, прошу підтвердити тотожність особи, зображеної на
фотокартці, що додається до запиту, з фотокарткою, наявною в заяві
про видачу втраченого паспорта.
У разі наявності відомостей про розшук особи, яка заявила про
втрату паспорта, або іншої інформації, що перешкоджатиме
оформленню паспорта замість утраченого, прошу негайно повідомити
про це на нашу адресу.
--------------- | Місце для | | фотокартки | | | | 35 х 45 мм | | | ---------------
__ ____________ 20__ року ____________________________
(посада, підпис, прізвище та
ініціали посадової особи)

Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 12
до пункту 23 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

____________________________
(назва територіального ____________________________
підрозділу, до якого ____________________________
надсилається запит)

Видачу паспорта серії ___ N _________ на ім'я _______________
(прізвище, _________________________________________________________________,
ім'я та по батькові, дата і місце народження)
підтверджуємо.
На фотокартці, що долучена до вашого запиту від
__.__________ 20__ року N ______, і фотокартці, наявній у заяві
про видачу втраченого паспорта, зображена одна й та сама
особа/зображені різні особи (зайве закреслити).
Додатково повідомляємо, що __________________________________
(відомості про наявність розшуку, __________________________________________________________________
запитів з інших підрозділів тощо)
Додаток. Копія заяви про видачу паспорта на __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
__ ____________ 20__ року ____________________________
(посада, підпис, прізвище та
ініціали посадової особи)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 13
до пункту 27 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України
Зразок

Начальникові _______________
(назва ____________________________
територіального підрозділу) ____________________________
(прізвище, ім'я та ____________________________
по батькові, заявника)

ЗАЯВА

Прошу зареєструвати моє переважне місцеперебування за адресою ________________________________________ після оформлення паспорта
замість утраченого.
Додаток. Копія посвідчення про взяття на облік, виданого
відповідним спеціалізованим закладом.
__.____________ 20__ року ___________________________
(підпис)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 14
до пункту 28 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України
Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник __________________
(назва ____________________________
територіального підрозділу) ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
__._____________ 20__ року

ВИСНОВОК
за заявою про втрату паспорта

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) __ ___________ 20___ року звернувся(лася) із заявою про втрату
паспорта і повідомив(ла) про себе такі дані: дата народження __ __________ ____ місце народження ____________________________________________ стать _______________________________________________________ місце проживання ____________________________________________ дата і обставини втрати паспорта ____________________________ _________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дані втраченого паспорта: серія ____ N _________, ___________
(орган, __________________________________________________________________
що видав паспорт)
Заяву зареєстровано в журналі реєстрації заяв про втрату
паспорта N _____________
Перевіркою заяви __________________ установлено, що йому (їй)
(прізвище, ініціали) __ ________________ ____ року ____________________________________
(орган, що видав паспорт) ________________ справді видавався паспорт серії ____ N __________
із унесенням до нього таких даних про власника паспорта: прізвище, ім'я та по батькові _______________________________ дата народження __ __________ ____ місце народження ____________________________________________ стать _______________________________________________________
Тотожність зображення особи на фотокартці, наданій заявником,
з фотокарткою, уклеєною до заяви про видачу втраченого паспорта,
підтверджено.
Належність до громадянства України перевірено.
У втраченому паспорті були здійснені відмітки про ___________ _________________________________________________________________.
На підставі матеріалів перевірки, здійсненої за заявою про
втрату паспорта, _________________________________________________
(прізвище, ініціали заявника)
УВАЖАЮ:
Видати ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) паспорт замість утраченого.
__ ____________ 20__ року ____________________________
(посада, підпис, прізвище та
ініціали посадової особи)
__ ___________ 20__ року оформлено паспорт серії ____ N _________
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 15
до пункту 28 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України
Зразок

ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________________
(дата, місце народження, адреса реєстрації місця проживання
або переважного місцеперебування) в тому, що він(вона) дійсно звертався(лася) до ___________________ __________________________________________________________________
(назва територіального підрозділу) з приводу видачі паспорта замість утраченого.
Проведеною за заявою перевіркою встановлено особу заявника,
проте не встановлено належності до громадянства будь-якої країни.
--------------- | Місце для | | фотокартки | | | | | | | ---------------
М.П.
__ ____________ 20__ року _____________________________
(посада, підпис, прізвище та
ініціали посадової особи)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 16
до пункту 31 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

АКТ
установлення особи

У зв'язку з тим, що в результаті проведених перевірок за
заявою ___________________________________ про втрату паспорта не
(прізвище, ім'я та по батькові) було встановлено його(її) особу і в заявника(ниці) відсутні
будь-які інші документи з фотокарткою, проведено впізнання його
(її) особи на підставі трьох фотокарток, серед яких є фотокартка
громадянина(нки), який (яка) називає себе _______________________.
(прізвище, ініціали)
Упізнання проводилося __ ___________ 20__ року ______________
(посада, __________________________________________________________________
прізвище та ініціали посадової особи, що проводить упізнання) у приміщенні _____________________________________________________
(назва територіального підрозділу) __________________________________________________________________
у присутності свідків ____________________________________________
(прізвища, ім'я та по батькові, __________________________________________________________________
місце проживання свідків ) за участю особи, що здійснює впізнання ___________________________
(прізвище, _________________________________________________________________,
ім'я та по батькові, місце проживання та паспортні дані
особи, що здійснює впізнання) яку попереджено про необхідність дання правдивих показів про осіб,
зображених на фотокартках і пред'явлених до впізнання.
------------------------------------------------------------------ | Місце | Місце | Місце | | для фотокартки N 1 | для фотокартки N 2 | для фотокартки N 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | М.П. | М.П. | М.П. | ------------------------------------------------------------------
На запитання особі, що здійснює впізнання: "Кого ви можете
впізнати на пред'явлених фотокартках?" отримано відповідь: __________________________________________________________________
(зміст відповіді) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__ _________ 20__ року ________________________________________
(підпис особи, що здійснювала впізнання)
__ _________ 20__ року ________________________________________
(підписи свідків)
Примітка. ___________________________________________________ __________________________________________________________________
Акт прочитано, з моїх слів записано правильно ______________________________
(підпис особи, що здійснювала
впізнання)
__ ____________ 20__ року _____________________________
(посада, підпис, прізвище та
ініціали посадової особи)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 17
до пункту 33 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник __________________
(назва ____________________________
територіального підрозділу) ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
__._____________ 20__ року

ВИСНОВОК
за результатами проведення процедури
встановлення особи
_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__ _______________ 20__ року він(вона) звернувся(лася) із
заявою про втрату паспорта і повідомив(ла) про себе такі дані: дата народження __ __________ ____ місце народження ____________________________________________ стать _______________________________________________________ місце проживання ___________________________________________ дані паспорта _______________________________________________
(за наявності)
У результаті перевірки заяви особу __________________________
(прізвище, ініціали) не встановлено.
Заявник повідомив про себе таке: ____________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
До пояснення долучено _______________________________________ __________________________________________________________________
(перелік документів, наданих заявником)
З метою встановлення особи __________________________________
(прізвище, ініціали) проведено опитування _____________________________________________
(прізвища, ім'я та по батькові осіб, _________________________________________________________________,
які брали участь в опитуванні) які засвідчили його (її) особу, про що складено відповідний акт.
Додатково проведено такі перевірки __________________________
(перелік запитів, _________________________________________________________________,
що направлялися) на які надійшли/не надійшли (зайве закреслити) відповіді _________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
На підставі викладеного
УВАЖАЮ:
Особу _______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) установлено, що є підставою для оформлення паспорта.
__ ____________ 20__ року _____________________________
(посада, підпис, прізвище та
ініціали посадової особи)
ПОГОДЖЕНО
__ ____________ 20__ року _____________________________
(підпис, прізвище та
ініціали керівника
територіального органу)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 18
до пункту 39 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

____________________________
(назва територіального ____________________________
підрозділу, до якого ____________________________
надсилається повідомлення)

Повідомляємо, що до _________________________________________
(назва територіального підрозділу) надійшло повідомлення від ________________________________________
(назва органу, що надіслав __________________________________________________________________
повідомлення про смерть) про смерть _______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження) _________________________________________________________________.
(місце проживання)
Паспорт особи разом з повідомленням не надходив.
Просимо внести відповідну відмітку в графу "Службові
відмітки" заяви про видачу паспорта серії ___ N _________________,
виданого __ ___________ 20__ року.
__ ____________ 20__ року _____________________________
(посада, підпис, прізвище та
ініціали посадової особи)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 19
до пункту 40 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

____________________________
(назва територіального ____________________________
підрозділу, до якого ____________________________
надсилається повідомлення)

Повідомляємо, що ____________________________________________
(назва підрозділу, що знищив паспорт) __ ____________ 20__ року знищено у зв'язку з ___________________,
паспорт серії ___ N__________, виданий ______________________ року
на ім'я _________________________________________________________.
Просимо внести відповідну відмітку в графу "Службові
відмітки" заяви про видачу паспорта ______________________________
(прізвище, ініціали)
__ ____________ 20__ року _____________________________
(посада, підпис, прізвище та
ініціали посадової особи)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 20
до пункту 40 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії ____________________________
(посада, ____________________________
підпис, прізвище, ініціали)
__._________ 20__ року

АКТ

Ми, що нижче підписалися, члени комісії у складі ____________
(посади, __________________________________________________________________
прізвища, ініціали голови та членів комісії) склали цей акт про те, що __._____________ 20__ року нами списано
та знищено шляхом спалення визнані недійсними паспорти за період з
__.__________ 20__ року до __.__________ 20__ року:
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище та |Серія, номер|Ким виданий| Причина |Примітка| |з/п | ініціали | паспорта | | знищення | | |----+------------+------------+-----------+------------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відмітки про знищення внесені до графи "Службові відмітки"
заяв про видачу зазначених паспортів. Про паспорти, які видавалися
іншими підрозділами, направлені повідомлення про знищення (у разі
виявлення недоліків вони зазначаються в акті).
Голова комісії _________________________________
(підпис)
Члени комісії: _________________________________
(підписи)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 21
до пункту 42 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії ____________________________
(посада, ____________________________
підпис, прізвище, ініціали)
__._________ 20__ року

АКТ

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі __________________
(посади, __________________________________________________________________
прізвища, ініціали голови та членів комісії) склали цей акт про те, що __ ___________ 20___ року нами проведено
розпечатування пачки паспортів серії з N _________ до N _________.
При розпечатуванні пачки нестачі бланків, дефектних бланків
не виявлено (у разі виявлення нестачі бланків або дефектних
бланків про це зазначається в акті).
Голова комісії _________________________________
(підпис)
Члени комісії: _________________________________
(підписи)
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 22
до пункту 43 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України
Зразок

НАКЛАДНА N _______

Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, якій відпущено
бланки ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Реквізити службового посвідчення _________________________________
Реквізити доручення, на підставі якого відпущено
бланки ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Видав ____________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи)
Прийняв __________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали)
__ __________ 20__ року
Одержання бланків просимо підтвердити.
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондар

Додаток 23
до пункту 44 Порядку
оформлення і видачі паспорта
громадянина України

КНИГА
прибутків і видатків бланків паспортів

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | ПРИБУТКИ | ВИДАТКИ | |----------------------------------------------+--------------------------------------------------| | N | номер і |від кого|кіль-|серія|номери|при-| N | номер і |найменування|кіль-|серія|номери|при-| |з/п| дата |надійшли|кість| | |міт-|з/п| дата | органу |кість| | |міт-| | | прибут- | бланки | | | |ка | | прибут- | служби, | | | |ка | | | кової | | | | | | | кової | якому | | | | | | |накладної| | | | | | |накладної| відпущено | | | | | | | | | | | | | | | бланки | | | | | | | | | | | | | | | паспортів | | | | | |---+---------+--------+-----+-----+------+----+---+---------+------------+-----+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+--------+-----+-----+------+----+---+---------+------------+-----+-----+------+----| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ДДГІРФО МВС України В.С.Бондарвгору