Документ z0802-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.08.2019, підстава - z0754-19


Найменування емітента


Попереднє найменування емітента


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер поточного рахунка та найменування банку, у якому відкрито рахунок


Дані про випуск (випуски) емісійних цінних паперів, свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію якого (яких) підлягає (підлягають) заміні (за кожним випуском окремо):


реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, яке підлягає заміні (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))


вид емісійних цінних паперів


форма існування


тип (для акцій)


клас (для акцій у разі розміщення привілейованих акцій з поділом на класи)


серія (для облігацій підприємств, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, звичайних іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, опціонних сертифікатів)


різновид (для облігацій підприємств - відсоткові, дисконтні або цільові, незабезпечені (звичайні)/забезпечені; для звичайних іпотечних облігацій - з фіксованим процентом або з плаваючим процентом; для іпотечних сертифікатів - сертифікати з фіксованою дохідністю або сертифікати участі; для опціонних сертифікатів - опціонні сертифікати на купівлю або опціонні сертифікати на продаж)


загальна сума випуску,
у тому числі для звичайних іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів участі - загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск, грн


номінальна вартість одного цінного папера (для іпотечних сертифікатів участі - частка консолідованого боргу, що припадає на один сертифікат участі), грн


кількість цінних паперів, шт.


Дата й адреса власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента; дата й інформація із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента


_____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, імя, по батькові)


М.П.


{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 435 від 08.04.2014, № 605 від 10.08.2017, № 214 від 16.04.2019}вгору