Документ z0802-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.09.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2009 N 1487/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2009 р.
за N 802/16818

Про затвердження Змін до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22.08.2007 N 1064 ( 1064-2007-п ) "Про затвердження Порядку
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі
змінами) та з метою ефективного функціонування Державного реєстру
актів цивільного стану громадян в органах юстиції Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з ведення Державного
реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 24.07.2008 N 1269/5 ( z0691-08,
za691-08 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
25.07.2008 за N 691/15382, що додаються.
2. Департаменту у справах цивільного стану громадян
(Кунда В.В.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
3. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести
цей наказ до відома відділів реєстрації актів цивільного стану та
забезпечити його належне застосування в роботі.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра Єфіменка Л.В., Цоклана В.І.
Перший заступник Міністра Євген Корнійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.08.2009 N 1487/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2009 р.
за N 802/16818

ЗМІНИ
до Інструкції з ведення Державного реєстру
актів цивільного стану громадян
( z0691-08, za691-08 )

1. У розділі II:
1.1. Доповнити пункт 2.1.6 глави 2.1 новими абзацами третім
та четвертим такого змісту: "При внесенні змін до паперового носія актового запису про
народження щодо дати та місця народження повнолітньої особи до
Реєстру також вносяться відомості про громадянство та місце
проживання особи, відносно якої внесено зміни. При внесенні змін до паперового носія актового запису про
шлюб відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
до Реєстру також вносяться відомості про місце проживання особи,
відносно якої змінено прізвище.";
1.2. У главі 2.2: доповнити підпункт "в" пункту 2.2.4 новим абзацом шостим
такого змісту: "дата і номер рішення суду, повне найменування суду, яким
ухвалено рішення"; у пункті 2.2.10: доповнити підпункт "а" після абзацу четвертого новим абзацом
п'ятим такого змісту: "відомості про особу, яка отримала повторне свідоцтво про
реєстрацію акту цивільного стану (прізвище, власне ім'я, по
батькові)". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами шостим-десятим; в абзаці сьомому підпункту "в" слова "дата та номер його
складання" замінити словами "дата його складання"; доповнити підпункт "г" після абзацу третього новими абзацами
четвертим та п'ятим такого змісту: "прізвище, власне ім'я, по батькові, рік народження
померлого; останнє місце проживання померлого (за наявності)". У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно
абзацами шостим - восьмим.
2. У розділі III:
2.1. У пункті 3.2: у підпункті "к" слово "громадян" виключити; доповнити пункт новим підпунктом "л" такого змісту: "л) витяг з Реєстру про реєстрацію усиновлення (додаток 26). Витяг з Реєстру про реєстрацію усиновлення видається на
підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про
усиновлення";
2.2. У абзаці десятому пункту 3.4 слова "ксерокопіями",
"ксерокопії" замінити відповідно словами "копіями", "копії";
2.3. Пункт 3.6 після абзацу другого доповнити новими абзацами
третім - п'ятим такого змісту: "При розгляді запитів суду, нотаріуса, у веденні якого
перебуває спадкова справа, а також слідчих органів прокуратури,
внутрішніх справ, служби безпеки у разі відсутності як паперового
носія відповідного актового запису в архіві відділу реєстрації
актів цивільного стану, так і відомостей про нього в Реєстрі
реєстратором направляється відповідь про результати перевірки. При надходженні письмової заяви фізичної особи щодо отримання
відповідного витягу з Реєстру до реєстратора за місцем реєстрації
акту цивільного стану витяг з Реєстру про відсутність актового
запису цивільного стану (додаток 13) видається реєстратором за
місцем проживання особи на підставі підтвердження про відсутність
паперового носія певного актового запису цивільного стану в архіві
реєстратора, яким отримано заяву. Для направлення зазначеного
підтвердження перевірка наявності паперового носія актового запису
цивільного стану здійснюється за місцем зберігання першого та
другого примірників актового запису цивільного стану. У разі особистого звернення фізичної особи з питання
отримання відповідного витягу з Реєстру до реєстратора за місцем
реєстрації акту цивільного стану витяг з Реєстру про відсутність
актового запису цивільного стану (додаток 13) видається вказаним
реєстратором за результатами перевірки наявності паперового носія
актового запису цивільного стану за місцем зберігання першого та
другого примірників актового запису цивільного стану.". У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим;
2.4. У абзацах першому та третьому пункту 3.7 слова
"ксерокопії", "ксерокопію" замінити відповідно словами "копії",
"копію";
2.5. Пункт 3.8 викласти у такій редакції: "3.8. При видачі витягу з Реєстру до Реєстру вносяться такі
відомості: найменування органу реєстрації актів цивільного стану, яким
підтверджено відповідність даних у Реєстрі та в паперовому носії
актового запису цивільного стану, відсутність паперового носія
певного актового запису в архіві відділу реєстрації актів
цивільного стану, чи направлено копію паперового носія актового
запису для видачі витягу з Реєстру реєстратором не за місцем
реєстрації акту цивільного стану; відомості про посадову особу органу реєстрації актів
цивільного стану, якою підтверджено відповідність даних у Реєстрі
та в паперовому носії актового запису цивільного стану,
відсутність паперового носія певного актового запису в архіві
відділу реєстрації актів цивільного стану, чи направлено копію
паперового носія актового запису для видачі витягу з Реєстру
реєстратором не за місцем реєстрації акту цивільного стану
(прізвище, ім'я, по батькові, посада).";
2.6. У пункті 3.13: у абзаці першому слова "рекомендованими листами" виключити; абзац другий доповнити словами "крім повного витягу з Реєстру
про відсутність актового запису цивільного стану".
3. У тексті цієї Інструкції ( z0691-08 ) та додатках до неї
слова "акта цивільного стану" замінити словами "акту цивільного
стану", слова "всиновлення", "всиновлена", "всиновитель",
"постановлено рішення", "постановлене рішення", "прізвище, ім'я,
по батькові" у всіх відмінках та числах замінити відповідно
словами "усиновлення", "усиновлена", "усиновитель", "ухвалено
рішення", "ухвалене рішення", "прізвище, власне ім'я, по батькові"
у відповідних відмінках та числах.
4. У додатку 1 до цієї Інструкції ( z0691-08 ): після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом
вісімнадцятим такого змісту: "мертвонароджена або померла на першому тижні життя (за
наявності)"; в абзаці двадцять четвертому після слів та цифр "статті 126,
133, 135 Сімейного кодексу України" доповнити словами та цифрами
"за наявності - відомості про частину статті 135 Сімейного кодексу
України ( 2947-14 )". У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять шостий
вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять сьомим.

5. У додатку 2 до цієї Інструкції ( z0691-08 ): в абзаці двадцять третьому слова "за вказівкою матері"
виключити.
6. У додатку 4 до цієї Інструкції ( z0691-08 ): після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом
двадцять четвертим такого змісту: "дата і номер рішення суду, повне найменування суду, яким
ухвалено рішення". У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять дев'ятий
вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцятим.
7. У додатку 12 до цієї Інструкції ( z0691-08 ): після абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом
двадцятим такого змісту: "Громадянство особи, яка встановила батьківство". У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять другий вважати
відповідно абзацами двадцять першим - двадцять третім.
8. У додатку 15 до цієї Інструкції ( z0691-08 ): після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом
вісімнадцятим такого змісту: "Яка за рахунком народилась дитина (за наявності).". У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять другий
вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять третім.
9. Доповнити Інструкцію ( z0691-08 ) новим додатком 26, що
додається.
Директор Департаменту у справах
цивільного стану громадян В.Кунда

Додаток 26
до Інструкції з ведення
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про реєстрацію усиновлення
Номер витягу в Реєстрі. Назва органу реєстрації актів цивільного стану громадян, який
сформував витяг. Дата та час формування витягу в Реєстрі. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої
видано витяг. Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з
Реєстру. Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук
інформації у Реєстрі. Відомості про внесення актового запису до Реєстру: дата внесення до Реєстру; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до
Реєстру відомостей про акт цивільного стану; відомості про реєстратора. Відомості про актовий запис про усиновлення: номер актового запису у відповідній книзі реєстрації актів
цивільного стану; дата складання актового запису; найменування органу реєстрації актів цивільного стану, що
здійснив реєстрацію акту цивільного стану. Відомості про усиновлену особу: прізвище, ім'я та по батькові до і після усиновлення; дата і місце народження до і після усиновлення; Відомості про батьків дитини (за наявності та бажанням особи
отримати такі відомості): прізвище матері та батька; ім'я матері та батька; по батькові матері та батька; національність матері та батька (за наявності); Відомості про усиновителя (усиновителів): прізвище, ім'я, по батькові; національність (за наявності); відомості про запис усиновителів батьками дитини; відомості про підставу запису про усиновлення. Відомості про реєстратора, який надав витяг. Прізвище, ім'я, по батькові керівника органу реєстрації актів
цивільного стану та його підпис. Печатка.вгору