Документ z0801-01, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005, підстава - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
N 370 від 29.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 вересня 2001 р.
за N 801/5992
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
29.08.2001 N 370
( z0800-01 )

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України
( v0495500-97 )
{ Документ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Інструкції Національного банку
N 388 ( v0495500-97 ) від 21.11.97,
до якої вносились зміни }

1. Розділ "Загальні положення" викласти в такій редакції: "План рахунків комерційних банків - систематизований перелік
рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної
та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою
забезпечення потреб складання фінансової звітності. Він
застосовується для відображення бухгалтерської інформації та є
складовою національної системи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у
міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є
обов'язковим для використання банками України. За його рахунками відображаються операції, що визначені
чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими
актами Національного банку України, відповідно до їх економічної
суті".
2. У розділі "Принципи побудови Плану рахунків": 2.1. Друге речення принципу "Окреме відображення активів та
пасивів" після слова "транзитних" доповнити словами "контрарних". 2.2. Друге речення принципу "Оцінка" викласти в такій
редакції: "Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком
немонетарних статей, мають переоцінюватися під час кожної зміни
офіційного валютного курсу та обов'язково на звітну дату".
3. Абзац одинадцятий у розділі "Особливості Плану рахунків"
викласти в такій редакції: "У разі зміни офіційного валютного курсу активи та
зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей,
а також позабалансові рахунки в іноземній валюті переоцінюються".
4. В абзаці четвертому розділу "Структура Плану рахунків"
слова "Методичних вказівках про ведення параметрів аналітичного
обліку в банках України" замінити словами "Порядку ведення
аналітичного обліку установами банків України".
5. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції": 5.1. Останні два абзаци преамбули до класу 1 "Казначейські та
міжбанківські операції" виключити. 5.2. У групі рахунків 101 "Дорожні чеки": призначення рахунку 1011 А "Дорожні чеки в касі банку"
викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі банку, крім
тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу
продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819 "Інші цінності і
документи"). За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які
куплені банком в емітентів до продажу клієнтам. За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які
продані, передані до кас безбалансових установ банку, обмінних
пунктів"; призначення рахунку 1012 А "Дорожні чеки в касі безбалансових
установ банку" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі
безбалансових установ банку. За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які
надійшли до каси безбалансової установи банку. За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які
видані з каси безбалансової установи банку або повернені до
операційної каси"; призначення рахунку 1017 А "Дорожні чеки в дорозі" викласти в
такій редакції: "Призначення рахунку: облік дорожніх чеків, які відіслані
емітентам, іншим банкам і підвідомчим установам банку до отримання
підтвердження від них. За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які
відіслані. За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, що
надійшли за призначенням". 5.3. У групі рахунків 131 "Короткострокові кредити, які
отримані від Національного банку України": назву та призначення рахунку 1310 П "Овердрафт за
кореспондентським рахунком у Національному банку України" викласти
в такій редакції: "1310 П Кредити овернайт, що отримані від Національного банку
України шляхом рефінансування Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що отримані від
Національного банку України шляхом рефінансування. За кредитом рахунку проводяться суми кредитів овернайт, що
отримані від Національного банку України шляхом рефінансування. За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості
за кредитами овернайт, отриманими від Національного банку України
шляхом рефінансування"; назву та призначення рахунку 1312 П "Короткострокові кредити,
які отримані через аукціон від Національного банку України"
викласти в такій редакції: "1312 П Короткострокові кредити, що отримані від
Національного банку України шляхом рефінансування Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів, що
отримані від Національного банку України шляхом рефінансування. За кредитом рахунку проводяться суми короткострокових
кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом
рефінансування. За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості
за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного
банку України шляхом рефінансування"; рахунок 1313 П "Ломбардні кредити, які отримані від
Національного банку України" виключити. 5.4. У групі рахунків 132 "Довгострокові кредити, які
отримані від Національного банку України": рахунок 1322 П "Довгострокові кредити, які отримані через
аукціон від Національного банку України" виключити; призначення рахунку 1325 П "Довгострокові кредити, які
отримані за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій"
викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, які
отримані від Національного банку України за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій. За кредитом рахунку проводяться суми кредитів, які отримані
за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості
за кредитами, які отримані за рахунок коштів міжнародних
фінансових організацій".
6. У класі 2 "Операції з клієнтами": 6.1. У групі рахунків 251 "Кошти Державного бюджету України"
в призначенні за дебетом рахунку 2511 АП "Технічний рахунок для
перерахування коштів Державного бюджету України" слово
"регіональних" замінити словом "територіальних". 6.2. У групі рахунків 252 "Бюджетні кошти клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України" призначення рахунку 2526
П "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з Державного
бюджету України" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви,
чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному
обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими
заліками визначається нормативно-правовими актами Національного
банку України. За кредитом рахунку проводиться надходження коштів,
призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за
призначенням". 6.3. У групі рахунків 255 "Кошти бюджетних установ та
організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя": призначення рахунку 2550 П "Кошти в розрахунках клієнтів, які
утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим" викласти в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви,
чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному
обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими
заліками визначається нормативно-правовими актами Національного
банку України. За кредитом рахунку проводиться надходження коштів,
призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за
призначенням"; призначення рахунку 2552 П "Кошти в розрахунках клієнтів, які
утримуються з обласних бюджетів" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви,
чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному
обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими
заліками визначається нормативно-правовими актами Національного
банку України. За кредитом рахунку проводиться надходження коштів,
призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за
призначенням"; призначення рахунку 2554 П "Кошти в розрахунках клієнтів, які
утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів"
викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви,
чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному
обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими
заліками визначається нормативно-правовими актами Національного
банку України. За кредитом рахунку проводиться надходження коштів,
призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за
призначенням". 6.4. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності" призначення рахунку 2602 П "Кошти в
розрахунках суб'єктів господарської діяльності" викласти в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви,
крім акредитивів, що обліковуються за рахунком 2612 П "Кошти
суб'єктів господарської діяльності для забезпечення зобов'язань",
розрахункові чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В
аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам
за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків за
акредитивами, розрахунковими чеками та разовими заліками
визначається нормативно-правовими актами Національного банку
України та згідно з Уніфікованими правилами і звичаями для
документарних акредитивів ( 988_003 ), опублікованими Міжнародною
торговельною палатою. За кредитом рахунку проводиться надходження коштів,
призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за
призначенням". 6.5. У групі рахунків 262 "Кошти до запитання фізичних осіб"
призначення рахунку 2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб"
викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви
тощо). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки
клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків
визначається нормативно-правовими актами Національного банку
України. За кредитом рахунку проводиться надходження коштів,
призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за
призначенням". 6.6. Увести розділ 27 "Кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій" такого змісту: "27 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 270 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 2700 П Короткострокові кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів,
отриманих від міжнародних та інших фінансових організацій. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих
короткострокових кредитів. За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості
за короткостроковими кредитами. 2701 П Довгострокові кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, отриманих
від міжнародних та інших фінансових організацій. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих довгострокових
кредитів. За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості
за довгостроковими кредитами. 2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, отриманими від
міжнародних та інших фінансових організацій Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за
кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій. За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами,
отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту при
нарахуванні витрат за звітний період. 2708 П Нараховані витрати за кредитами, отриманими від
міжнародних та інших фінансових організацій Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами,
отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат до їх
сплати. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат, які
сплачені".
7. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання": 7.1. У групі рахунків 340 "Господарські матеріали"
призначення рахунку 3400 А "Господарські матеріали на складі"
викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік господарських матеріалів на
складі. За дебетом рахунку проводяться суми вартості надходжень
господарських матеріалів на склад. За кредитом рахунку проводяться суми вартості господарських
матеріалів, які передані зі складу в експлуатацію, під звіт або
списані в разі вибуття". 7.2. У групі рахунків 341 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети": призначення рахунків викласти в такій редакції: "Призначення рахунків: облік малоцінних та швидкозношуваних
предметів. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що
передані в експлуатацію, списується на витрати"; призначення рахунку 3410 А "Малоцінні та швидкозношувані
предмети на складі" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік малоцінних та швидкозношуваних
предметів на складі. За дебетом рахунку проводяться суми вартості надходжень
малоцінних та швидкозношуваних предметів на склад. За кредитом рахунку проводяться суми вартості малоцінних та
швидкозношуваних предметів, які передані зі складу в експлуатацію
або списані в разі вибуття". 7.3. У групі рахунків 363 "Розрахунки з акціонерами": назву та призначення рахунку 3630 П "Внески за
незареєстрованим статутним фондом" викласти в такій редакції: "3630 П Внески за незареєстрованим статутним капіталом Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від акціонерів
банку за акціями до реєстрації статутного капіталу. За кредитом рахунку проводяться суми, які отримані банком в
оплату акцій до реєстрації статутного капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого
статутного капіталу, які перераховані на рахунки класу 5, або
суми, повернені акціонерам, якщо випуск акцій не зареєстровано"; призначення рахунку 3631 П "Кредиторська заборгованість перед
акціонерами банку за дивідендами" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік нарахованих банком дивідендів
власникам акцій після прийняття рішення загальними зборами
акціонерів або радою банку. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих дивідендів
за акціями. За дебетом рахунку проводяться суми виплачених акціонерам
дивідендів".
8. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи": 8.1. Друге речення преамбули до розділу 43 "Нематеріальні
активи" викласти в такій редакції: "Нематеріальні активи обліковуються в бухгалтерському обліку
за первісною (переоціненою) вартістю". 8.2. Назву розділу 44 "Операційні основні засоби" та
преамбулу до нього викласти в такій редакції: "44 Основні засоби Рахунки розділу "Основні засоби" призначено для обліку та
узагальнення інформації про наявність і рух власних або отриманих
на умовах фінансового лізингу (оренди) об'єктів, які віднесені до
складу основних засобів". 8.3. Назву розділу 45 "Неопераційні основні засоби" та
преамбулу до нього викласти в такій редакції: "45 Інші необоротні матеріальні активи Рахунки розділу "Інші необоротні матеріальні активи"
призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність і
рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені в
складі об'єктів обліку на рахунках розділу 44 "Основні засоби".
9. У класі 5 "Капітал банку": 9.1. Перше речення преамбули до класу 5 "Капітал банку"
викласти в такій редакції: "Капітал банку - залишкова вартість активів банку після
вирахування всіх його зобов'язань". 9.2. У групі рахунків 504 "Результати минулого року, що
очікують затвердження" призначення рахунку 5040 АП "Прибуток чи
збиток минулого року, що очікує затвердження" викласти в такій
редакції: "Призначення рахунку: облік прибутку до його розподілу за
рішенням зборів акціонерів та обліку збитку. За цим рахунком
прибуток чи збиток формується в останній робочий день звітного
року. За дебетом рахунку проводяться: а) суми витрат, перерахованих
в останній робочий день звітного року; б) суми розподілу
затвердженого прибутку; в) списання різниць у разі недостатності
коштів на рахунках 5010 "Емісійні різниці" та 5030 "Прибутки та
збитки минулих років" при викупі та подальшому розміщенні власних
акцій. За кредитом рахунку проводяться суми доходів, що перераховані
в останній робочий день звітного року, або покриття затвердженого
збитку з рахунку 5030 "Прибутки та збитки минулих років" та
перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок
залишкової вартості об'єктів необоротних активів, що раніше були
переоцінені, при їх вибутті".
10. Преамбулу до розділу I "Доходи і витрати" доповнити
абзацом такого змісту: "Детальну характеристику аналітичних рахунків класів 6 і 7
внутрішнього плану рахунків банки розробляють самостійно
відповідно до затвердженої облікової політики банку".
11. У класі 7 "Витрати": 11.1. Увести групу рахунків 706 "Процентні витрати за
кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій" такого змісту: "706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від
міжнародних та інших фінансових організацій 7060 А Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 7061 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових організацій". 11.2. У групі рахунків 743 "Інші експлуатаційні та
господарські витрати" назву рахунку 7433 А "Інші експлуатаційні та
господарські витрати" змінити на "Інші експлуатаційні витрати". 11.3. Групу рахунків 771 "Списання безнадійних активів"
виключити.
12. У класі 9 "Позабалансові рахунки": 12.1. У групі рахунків 903 "Гарантії, що отримані від
клієнтів": призначення рахунків 9030 П "Прості гарантії, що отримані від
Уряду України" та 9031 П "Прості гарантії, що отримані від
клієнтів, крім Уряду України" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік прямих гарантій і поручительств,
які отримані від Уряду України та/або клієнтів за умови, що вони
безвідкличні. Для цих гарантій і поручительств немає гарантії,
виданої іншому контрагенту. За кредитом рахунків проводяться суми отриманих гарантій і
поручительств. За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних гарантій
після закінчення їх строку дії або використаних гарантій і
поручительств". 12.2. У групі рахунків 936 "Активи до відсилання" призначення
рахунку 9360 П "Активи до відсилання та депозити до залучення за
спотовими контрактами" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік сум проданих активів до
відсилання (наприклад, продаж цінних паперів тощо) або залучених
депозитів, розрахунки за якими відстрочуються з часу укладення
угоди на строк, не більший, ніж звичайний для відповідного ринку. За кредитом рахунку проводяться суми проданих активів до
відсилання або залучених депозитів. За дебетом рахунку проводяться суми відісланих активів або
залучених депозитів". 12.3. У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими
операціями": назву та призначення рахунків 9803 А "Розрахункові документи,
що не сплачені в строк через відсутність коштів у платників, та
ті, за якими стягнення коштів зупинено", 9804 А "Розрахункові
документи, що не сплачені в строк з вини банку, та ті, за якими
стягнення коштів зупинено" викласти в такій редакції: "9803 А Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються
банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів Призначення рахунку: облік несплачених платіжних доручень
клієнтів, що здійснюється відповідно до укладених
цивільно-правових договорів. За дебетом рахунку проводяться суми несплачених платіжних
доручень клієнтів. За кредитом рахунку проводяться суми, що сплачені згідно з
платіжними дорученнями клієнтів, або суми повернених клієнтам
платіжних доручень. 9804 А Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини
банку Призначення рахунку: облік розрахункових документів, що не
сплачені в строк з вини банку. За дебетом рахунку проводяться суми не сплачених у строк
розрахункових документів з вини банку. За кредитом рахунку проводяться суми списання сплачених або
повернених розрахункових документів"; увести рахунок 9809 А "Інші документи за розрахунковими
операціями клієнтів" такого змісту: "9809 А Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів Призначення рахунку: облік виконавчих та інших документів за
розрахунками. Наприклад, рішення (ухвали) суду, постанови
слідчого, державного виконавця про накладання арешту на кошти
юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку. На цьому
рахунку документи враховуються за умовною оцінкою - 1 гривня. За дебетом рахунку проводяться документи, що надійшли. За кредитом рахунку проводяться списані документи після
прийняття уповноваженим органом відповідного рішення або в разі
його виконання".
13. У розділі "Визначення окремих термінів": 13.1. Після визначення терміна "Дисконт" увести визначення
терміна "Довгостроковий депозит" такого змісту: "Довгостроковий депозит (зобов'язання, якщо кошти зараховані
на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти розміщені в
іншому банку) - кошти інших банків, суб'єктів господарської
діяльності та фізичних осіб, які внесені на депозитний рахунок у
банк, строк погашення якого більше ніж один рік". 13.2. Визначення терміна "Довгострокове кредитування"
викласти в такій редакції: "Довгострокове кредитування - надання банками на строк більше
ніж один рік кредитів юридичним та фізичним особам на цілі,
передбачені кредитними угодами". 13.3. Визначення терміна "Капітал банку" викласти в такій
редакції: "Капітал банку - залишкова вартість активів банку після
вирахування всіх його зобов'язань". 13.4. Після визначення терміна "Кліринговий рахунок" увести
визначення терміна "Короткостроковий депозит" такого змісту: "Короткостроковий депозит (поточне зобов'язання, якщо кошти
зараховані на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти
розміщені в іншому банку) - кошти інших банків, суб'єктів
господарської діяльності та фізичних осіб, які внесені чи отримані
ними на депозитний рахунок у банк строком, що не перевищує один
рік". 13.5. Визначення терміна "Короткостроковий кредит" викласти в
такій редакції: "Короткостроковий кредит (поточна вимога або поточне
зобов'язання) - кредит (наданий або одержаний) зі строком
погашення, що не перевищує один рік". 13.6. Визначення терміна "Сумнівна заборгованість" викласти в
такій редакції: "Сумнівна заборгованість - заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги, щодо яких немає впевненості в її
погашенні боржником".
Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку В.І.Ричаківськавгору