Документ z0799-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.03.2011, підстава - z0224-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.09.2002 N 101/309
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2002 р.
за N 799/7087
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва
N 7/34 ( z0224-11 ) від 31.01.2011 }
Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів
негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними
технічними засобами для зняття інформації з каналів
зв'язку, іншими засобами негласного отримання
інформації

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу
Президента України від 25.05.2000 N 721 ( 721/2000 ) "Питання
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва", постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" та на виконання Указу Президента України від
13.04.2001 N 256 ( 256/2001 ) "Про впорядкування виготовлення,
придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації
з каналів зв'язку" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації,
торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з
каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації,
що додається.
2. Головному управлінню контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання Держпідприємництва України
(Апатенко О.П.), Оперативно-технічному управлінню Служби безпеки
України (Суховатий Ю.М.) в установленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Оперативно-технічному управлінню Служби безпеки України
(Суховатий Ю.М.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та визначеного
заступника Голови Служби безпеки України.
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва О.В.Кужель
Голова Служби безпеки України В.І.Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва,
Служби безпеки України
16.09.2002 N 101/309
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2002 р.
за N 799/7087

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення, виготовлення
спеціальних технічних засобів для зняття інформації
з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання
інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами
для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими
засобами негласного отримання інформації

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), Указу Президента
України від 13.04.2001 N 256 ( 256/2001 ) "Про впорядкування
виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для
зняття інформації з каналів зв'язку", Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших
засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними
технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку,
іншими засобами негласного отримання інформації, затверджених
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва та Служби безпеки України від 29.01.2001
N 17/17 ( z0122-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 08.02.2001 за N 122/5313.
1.2. Цим Порядком визначається організація контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для
зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації (далі - СТЗ) та торгівлі ними.
1.3. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання, що
провадять діяльність з розроблення, виготовлення, торгівлі СТЗ
(далі - ліцензіатами), Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ
( z0122-01 ) (далі - Ліцензійні умови) здійснюють Служба безпеки
України як орган ліцензування, а також Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва і його
територіальні органи (далі - Комітет) як спеціально уповноважений
орган з питань ліцензування (далі - органи контролю) у межах своїх
повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок. Для проведення перевірок співробітники органів контролю
згідно із Законом України "Про державну таємницю" ( 3855-12 )
повинні мати відповідні допуски до секретної інформації щодо
розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ.
2. Організація перевірок
2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов проводять органи контролю згідно з річним планом перевірок. Плани перевірок узгоджуються між Службою безпеки України та
Комітетом з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата
проводиться не частіше ніж один раз на рік.
2.2. Позапланові перевірки здійснюють органи контролю на
підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення)
про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки
виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.
2.3. Для проведення перевірки органом контролю видається
розпорядчий документ про призначення голови та членів комісії і
Посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), яке підписує
керівник органу контролю (його заступник).
2.4. У разі проведення перевірок додержання ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0122-01 ) Комітетом до складу комісій
обов'язково залучаються фахівці Служби безпеки України, а про
терміни перевірки Комітет інформує Службу безпеки України не
пізніше ніж за десять робочих днів до її початку.
2.5. До складу комісії можуть залучатися в межах своїх
повноважень представники органів державної влади та установ (за їх
згодою), які мають відповідні допуски до секретної інформації.
2.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення
планової перевірки не пізніше ніж за п'ять робочих днів до її
проведення.
2.7. Тривалість проведення перевірки не може перевищувати
десяти робочих днів.
3. Права голови та членів комісії, їхні обов'язки
3.1. Голова та члени комісії мають право: доступу на територію, у виробничі та інші приміщення
ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних з перевіркою; отримувати для ознайомлення необхідні для проведення
перевірки документи ліцензіата; отримувати від ліцензіата копії (ксерокопії) необхідних
документів та письмові пояснення (довідки тощо) з питань, що
виникають під час перевірки.
3.2. Голова та члени комісії зобов'язані: керуватись у своїй роботі нормами законодавства; об'єктивно відображати стан додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов ( z0122-01 ), а також усунення порушень
Ліцензійних умов; забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом, яка
стала відома під час перевірки.
4. Права та обов'язки ліцензіата
4.1. Ліцензіат під час проведення перевірки додержання ним
Ліцензійних умов має право: отримувати від комісії роз'яснення щодо її дій, пов'язаних з
перевіркою; у разі непогодження з діями голови та/або членів комісії
подавати в письмовому вигляді скарги до керівництва органів
контролю, експертно-апеляційної ради при Комітеті чи оскаржувати
дії комісії в судовому порядку.
4.2. Ліцензіат під час проведення перевірки додержання ним
Ліцензійних умов зобов'язаний забезпечити умови для проведення
перевірки та надавати всі необхідні документи щодо провадження ним
ліцензійної діяльності.
5. Порядок проведення перевірки
5.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен показати
ліцензіатові: юридичній особі - керівникові ліцензіата, фізичній
особі - суб'єктові підприємницької діяльності Посвідчення на
проведення перевірки, документи, які посвідчують особи голови і
членів комісії, та відповідні допуски кожного члена комісії до
відомостей, що становлять державну таємницю. У Посвідченні на проведення перевірки керівник суб'єкта
господарювання (для юридичної особи) або фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності робить письмове розпорядження для
допущення представників комісії до необхідної для проведення
перевірки інформації, що становить державну таємницю, та її
матеріальних носіїв.
5.2. Під час проведення перевірки комісією перевіряється: 5.2.1. Достовірність відомостей, наведених у документах, які
подані суб'єктом господарювання для одержання ліцензії. 5.2.2. Наявність оригіналу ліцензії (довідки про прийняття
заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської
діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ або про
прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо). 5.2.3. Наявність у філій, інших відокремлених підрозділів
ліцензіата, які проводять господарську діяльність з розроблення,
виготовлення та торгівлі СТЗ, копій ліцензій, що підтверджують
їхнє право на провадження цієї діяльності. 5.2.4. Своєчасність повідомлення Служби безпеки України про
зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії (про зміну місцезнаходження, форми власності,
найменування тощо). 5.2.5. Виконання розпоряджень про усунення порушень
Ліцензійних умов (у разі, якщо такі розпорядження видавались). 5.2.6. Наявність спеціального дозволу на провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею. 5.2.7. Забезпечення встановленого режиму секретності,
провадження діяльності у межах терміну дії спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. 5.2.8. Наявність приміщень, виробничих площ, атестованих
відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів про
забезпечення захисту відомостей, що становлять державну таємницю. 5.2.9. Наявність, зміст та забезпечення дотримання вимог: внутрішнього положення, у якому визначено підрозділи
(підрозділ), які (який) безпосередньо здійснюють ліцензійну
діяльність, з їхньою (його) організаційно-штатною структурою; функціональних обов'язків співробітників, допущених до робіт
з СТЗ. 5.2.10. Номенклатура посад та укомплектованість штатним
персоналом (з урахуванням кваліфікаційних вимог),
режимно-секретний підрозділ ліцензіата та наявність оформлених у
встановленому порядку допусків до державної таємниці на
спеціалістів, що залучаються до виконання робіт, пов'язаних з
державною таємницею. 5.2.11. Виробнича база, де розробляються, виготовляються СТЗ. 5.2.12. Наявність, умови та терміни виконання договірних
документів про поставку (розроблення, виготовлення) СТЗ для
правоохоронних органів - замовників СТЗ. 5.2.13. Повнота, достовірність і своєчасність надіслання
відомостей про виконання чинних та укладання нових договірних
документів із замовниками СТЗ, які ліцензіат відповідно до вимог
Ліцензійних умов щорічно повинен подавати до Служби безпеки
України. 5.2.14. Наявність і узгодженість зі Службою безпеки України
договірних документів про розроблення, виготовлення та поставку
СТЗ для замовників іноземних держав. 5.2.15. Технічна документація на СТЗ, інші технічні засоби,
що виготовляються (розробляються) та надійшли для реалізації. 5.2.16. Наявність складових частин і готових виробів СТЗ
(макетів виробів, дослідних зразків). 5.2.17. Порядок обліку, зберігання та передавання замовникові
СТЗ. 5.2.18. Дотримання інших вимог, передбачених Ліцензійними
умовами ( z0122-01 ).
5.3. Під час проведення перевірки ліцензіат повинен надати
органу контролю весь перелік СТЗ (за формою згідно з додатком 2),
які зберігаються у ліцензіата, а також реалізовані та передані
замовникам за термін, що перевіряється.
6. Оформлення документів, які видаються
за результатами перевірки
6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.
6.2. Акт перевірки складається у двох примірниках за
встановленою формою (додаток 3). Один примірник акта перевірки
видається ліцензіатові, другий зберігається органом контролю, який
здійснив перевірку.
6.3. Усі примірники акта підписують особи, які проводили
перевірку. Факт ознайомлення з актом перевірки засвідчується
підписом керівника суб'єкта господарювання (для юридичної особи)
або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності із
зазначенням дати ознайомлення та печаткою (у разі її наявності).
Акт перевірки затверджується керівником органу контролю (його
заступником).
6.4. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання (для
юридичної особи) або фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності від підписання акта перевірки голова комісії робить
відповідний запис. Керівник суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або
фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності мають право
дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта і
проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.
6.5. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати
посилання на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових
актів, що порушуються. Довільне викладення або трактування
нормативно-правових актів не допускається.
6.6. При створенні перешкод з боку ліцензіата щодо проведення
перевірки ці дії відображаються в акті перевірки.
6.7. Орган контролю, що здійснив перевірку, у разі виявлення
порушень Ліцензійних умов не пізніше десяти робочих днів з дати
складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов або Служба безпеки України приймає рішення про
анулювання ліцензії.
6.8. У разі усунення виявлених перевіркою порушень
Ліцензійних умов протягом десяти робочих днів, якщо це
підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки,
зазначене у п. 6.7 розпорядження не видається.
6.9. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним
порушень Ліцензійних умов ( z0122-01 ), зобов'язаний в
установлений у розпорядженні строк надати органу контролю, який
видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.
6.10. Якщо ліцензіатом документально підтверджено усунення
порушень Ліцензійних умов, то перевірка виконання розпорядження
про усунення порушень Ліцензійних умов може не проводитись.
6.11. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про
усунення порушень Ліцензійних умов та ненадання інформації про
усунення порушень органом контролю складається акт про невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, що є
підставою для анулювання ліцензії. Якщо акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов складається Комітетом, його копія з пропозицією
щодо анулювання ліцензії надсилається до Служби безпеки України. У разі складання територіальним органом Комітету акта про
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
його копія надсилається до Комітету, який звертається до Служби
безпеки України з пропозицією анулювати ліцензію.
6.12. У разі виявлення органом контролю під час перевірки
Ліцензійних умов таких фактів, як: вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного
порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за
аналогічне порушення; виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; передання ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності; неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії; відмова ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю; невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов, - в кожному окремому випадку складається відповідний акт.
7. Анулювання ліцензії
7.1. Підставою для анулювання ліцензії є відповідний акт про
виявлення в результаті перевірки фактів, зазначених у п.6.12. Закінчення терміну дії або скасування спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею,
вважається як неможливість ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов провадження певного виду господарської
діяльності.
7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається Службою
безпеки України протягом десяти робочих днів з дати встановлення
підстав для анулювання ліцензії та вручається (надсилається)
ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох
робочих днів з дати його прийняття.
7.3. Питання про анулювання ліцензії на підставі акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов розглядається Службою безпеки України з
обов'язковим письмовим запрошенням ліцензіата або його
уповноважених представників.
7.4. У разі неприбуття ліцензіата або його представників
розгляд питань про анулювання ліцензії може здійснюватися без
їхньої участі.
7.5. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення
факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії, акта про встановлення факту передання ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження відповідного виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення
Службою безпеки України про анулювання попередньої ліцензії.
7.6. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття.
7.7. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого
дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
8. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
8.1. Скарги суб'єктів господарювання на дії та рішення Служби
безпеки України розглядаються у встановленому законодавством
порядку.
8.2. Експертно-апеляційна рада при Комітеті інформує Службу
безпеки України про отримання такої скарги.
8.3. До розгляду скарг ліцензіатів експертно-апеляційною
радою залучають представника Служби безпеки України.
Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів
господарювання Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.П.Апатенко
Начальник Оперативно-технічного
управління Служби безпеки України Ю.М.Суховатий

Додаток 1
до пункту 2.3 Порядку
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з розроблення, виготовлення
спеціальних технічних
засобів для зняття
інформації з каналів
зв'язку, інших засобів
негласного отримання
інформації, торгівлі
спеціальними технічними
засобами для зняття
інформації з каналів
зв'язку, іншими засобами
негласного отримання
інформації

Бланк органу, який здійснює перевірку
N _____ "___"___________ 20__ р.

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевірки

Видане голові комісії ____________________________________________
(прізвище, ініціали) та членам комісії ________________________________________________
(прізвище, ініціали) для проведення перевірки суб'єкта господарської діяльності _______ __________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності - __________________________________________________________________
в родовому відмінку) щодо здійснення __________________________________________________
(вид діяльності, що ліцензується) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
за період з ____________ 20__ р. до ____________ 20__ р.
у термін з ____________ 20__ р. до ____________ 20__ р.
Голова органу контролю
(його заступник)

Додаток 2
до пункту 5.3 Порядку
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з розроблення, виготовлення
спеціальних технічних
засобів для зняття
інформації з каналів
зв'язку, інших засобів
негласного отримання
інформації, торгівлі
спеціальними технічними
засобами для зняття
інформації з каналів
зв'язку, іншими засобами
негласного отримання
інформації

ПЕРЕЛІК СТЗ,
які зберігаються у ліцензіата, а також реалізовані
та передані замовникам за період діяльності,
що перевіряється

-------------------------------------------------------------------------- N |Найменування|Призначення|Замовник СТЗ|Кількість СТЗ|Заводські|Примітка з/п|(шифр) СТЗ |СТЗ |(назва |(реалізовано/|номери | | | |договірного |зберігається)| | | | |документа, | | | | | |дата його | | | | | |прийняття, | | | | | |індекс) | | | ---+------------+-----------+------------+-------------+---------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ---+------------+-----------+------------+-------------+---------+-------- --------------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта господарювання
(для юридичної особи) або фізична
особа - суб'єкт підприємницької
діяльності

Додаток 3
до пункту 6.2 Порядку
контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з розроблення, виготовлення
спеціальних технічних
засобів для зняття
інформації з каналів
зв'язку, інших засобів
негласного отримання
інформації, торгівлі
спеціальними технічними
засобами для зняття
інформації з каналів
зв'язку, іншими засобами
негласного отримання
інформації

АКТ
перевірки додержання суб'єктом господарювання
Ліцензійних умов
від "___"_________ 20__ р. N ___
___________________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)
Комісія ____________________________ у складі:
(назва органу(ів) контролю)
голови комісії - _________________________________________________
(прізвище й ініціали голови комісії) та членів комісії: _______________________________________________
(прізвища й ініціали членів комісії) __________________________________________________________________
з "___"________ 20__ р. до "___"_________ 20__ р.
у ________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, телефон та місце здійснення діяльності, яка ліцензується)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(номер і дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав,
вид діяльності, який ліцензується)
у присутності представників ______________________________________
(посада, прізвище та ініціали __________________________________________________________________
представника(ів) суб'єкта господарської діяльності)
провела перевірку ________________________________________________
(найменування ліцензіата, що перевіряється)
щодо дотримання Ліцензійних умов провадження відповідного виду
господарської діяльності.
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(висновок перевірки, пропозиції органу контролю та ліцензіата)
Акт складено в двох примірниках.
Голова комісії _____________________________
(підпис (прізвище, ініціали)
Члени комісії: _____________________________
підпис (прізвища, ініціали)
З Актом ознайомлений: _____________________ ____________________
(посада уповноваженої підпис
особи ліцензіата) (прізвище, ініціали)вгору