Документ z0796-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.06.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2013  № 924/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2013 р.
за № 796/23328

Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», частини третьої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 4.9 Положення про управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 квітня 2012 року № 549/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 547/20860, пунктів 1.1, 1.3 та 2.2 Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1853, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 159/22691, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 2.4 розділу ІІ слово «неповнолітніх» замінити словом «дітей».

1.2. У розділі III:

1.2.1. У пункті 3.8 слова та цифри «, крім випадків, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ» виключити.

1.2.2. У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 слова «звернення стягнення на заставлене майно і» виключити.

1.2.3. Підпункт 3.13.1 пункту 3.13 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Зазначена постанова надсилається сторонам не пізніше наступного робочого дня після її винесення і може бути оскаржена ними до суду в десятиденний строк.

Про розмір витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, державний виконавець відповідно до розрахунку витрат, наданого фінансовою службою відповідного головного управління юстиції, складає акт про витрати, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій (додаток 1), у якому зазначаються перелік та суми витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій.».

У зв’язку з цим додатки 1-4 вважати додатками 2-5 відповідно.

1.3. У пункті 4.5 розділу IV:

1.3.1. Підпункт 4.5.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється відповідно до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1853, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 159/22691.».

1.3.2. У підпункті 4.5.6:

слова «Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (такі розширені витяги надаються станом на день передачі документів до регіонального органу ДВС)» замінити словами «інформаційної довідки органу державної реєстрації прав про наявність обтяжень речових прав на нерухоме майно»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«Для реалізації цінних паперів органом ДВС укладається договір з фондовою біржею на проведення аукціону з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, та торговцем цінними паперами про реалізацію цінних паперів на фондовій біржі.

Фондова біржа та торговець цінними паперами повинні відповідати вимогам, встановленим Порядком реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1853, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 159/22691.».

1.3.3. У підпункті 4.5.9 слово «неповнолітні» замінити словом «діти».

1.4. У пункті 7.8 розділу VII слово та цифру «додаток 1» замінити словом та цифрою «додаток 2».

1.5. У розділі X:

1.5.1. Пункт 10.7 викласти в такій редакції:

«10.7. Заява державного виконавця про виплату винагороди розглядається безпосереднім керівником державного виконавця протягом двох робочих днів з дати її отримання та у разі наявності відповідних підстав підписується ним і затверджується печаткою із зазначенням дати затвердження.».

1.5.2. Пункт 10.9 викласти в такій редакції:

«10.9. Після затвердження заява про виплату винагороди не пізніше наступного робочого дня передається на погодження начальнику відповідного регіонального органу ДВС або Голові ДВС України.».

1.5.3. У пункті 10.10 слово «затвердити» замінити словом «погодити».

1.6. У розділі ХІІ:

1.6.1. У пункті 12.4:

слово та цифру «додаток 2» замінити словом та цифрою «додаток 3»;

у підпункті 12.4.2 слово «п’ятого» замінити словом «десятого».

1.6.2. У пункті 12.13 слово та цифри «додатки 3, 4» замінити словом та цифрами «додатки 4, 5».

1.7. Пункт 13.3 розділу XIII виключити.

У зв’язку з цим пункт 13.4 вважати пунктом 13.3.

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної виконавчої служби України Миронюка І.В.

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної виконавчої служби УкраїниІ.В. Миронюк
Додаток 1
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень

АКТ
державного виконавця про витрати, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дійвгору