Документ z0796-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.07.2014, підстава - z2161-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
07.07.2005 N 4300
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2005 р.
за N 796/11076
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
Про затвердження Положення про порядок унесення
інформації про фінансові установи - юридичні особи
публічного права до Державного реєстру фінансових
установ та внесення змін до розпорядження
від 05.12.2003 N 152
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
З метою удосконалення державного регулювання ринків
фінансових послуг, відповідно до частини першої статті 7 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), Положення про Державний реєстр
фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003
N 41 ( z0797-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.09.2003 за N 797/8118, Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок унесення інформації про
фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного
реєстру фінансових установ (додається).
2. У пункті 1.2 розділу 1 Положення про внесення інформації
щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ
та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи
фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
05.12.2003 N 152 ( z1252-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.12.2003 за N 1252/8573 (із змінами), слова
"кредитних спілок та ломбардів" замінити словами "фінансових
установ - юридичних осіб публічного права, кредитних спілок та
ломбардів". Пункт 1.2 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Дія цього Положення поширюється на фінансові
установи - юридичні особи публічного права, визначені в главі 8
Господарського кодексу України ( 436-15 )".
3. Фінансові установи - юридичні особи публічного права,
створені до набрання чинності цим розпорядженням, зобов'язані
протягом одного року подати до Держфінпослуг документи для
внесення інформації про них до Державного реєстру фінансових
установ. При цьому в разі встановлення невідповідності поданих
документів вимогам спеціального законодавчого акта й Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) Держфінпослуг уносить пропозиції
такій юридичній особі, а також суб'єкту її створення у
встановленому законодавством порядку усунути виявлені
невідповідності для подальшого внесення інформації про неї до
Державного реєстру фінансових установ.
4. Управлінню розвитку ринків фінансових послуг та
європейської і євроатлантичної інтеграції (Русинський М.П.)
спільно з Юридичним департаментом (Сильчук В.А.) подати це
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на
заступника Голови Мосійчук Т.К.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 7 липня 2005 р. N 149
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
07.07.2005 N 4300
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2005 р.
за N 796/11076

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок унесення інформації про фінансові
установи - юридичні особи публічного права
до Державного реєстру фінансових установ
{ У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом
"Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Це Положення розроблене відповідно до частини першої
статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), а також
Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом
Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070
( 1070/2011 ), Положення про Державний реєстр фінансових установ,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41
( z0797-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2003 року за N 797/8118 (далі - Положення про Державний
реєстр фінансових установ), з урахуванням статті 81 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) та спеціальних законодавчих актів про
порядок створення і правовий статус відповідних юридичних осіб
публічного права. { Преамбула в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає перелік вимог, яким мають
відповідати фінансові установи - юридичні особи публічного права,
їх відокремлені підрозділи для внесення інформації про них до
Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр), порядок
такого внесення та перелік вимог до документів, що подаються ними
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг. { Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.2. Дія цього Положення поширюється на фінансові установи -
юридичні особи публічного права, які надають окремі види
фінансових послуг, крім: а) фінансових установ, які мають статус міжурядових
міжнародних організацій; б) Державного казначейства України; в) державних цільових фондів; г) юридичних осіб публічного права, які створені відповідно
до вимог глави 8 Господарського кодексу України ( 436-15 ).
1.3. У цьому Положенні поняття "фінансова установа - юридична
особа публічного права" вживається у такому значенні: фінансова установа - юридична особа публічного права -
фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента
України, органу державної влади, органу влади Автономної
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена
надавати фінансові послуги. Інші поняття застосовуються відповідно до вимог Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), Положення про державний реєстр фінансових установ.
1.4. Унесення інформації про фінансову установу - юридичну
особу публічного права до Реєстру, переоформлення та видача
дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі -
Свідоцтво), виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва
здійснюються відповідно до Положення про Державний реєстр
фінансових установ ( z0797-03 ) з урахуванням особливостей,
установлених цим Положенням.
1.5. Фінансова установа - юридична особа публічного права має
право провадити діяльність з надання фінансових послуг виключно
після внесення інформації про неї до Реєстру та отримання
Свідоцтва (додаток 1 до Положення про Державний реєстр фінансових
установ ( z0797-03 ). Копія Свідоцтва, завірена керівником
фінансової установи - юридичної особи публічного права, має бути
розміщена в місцях, доступних для ознайомлення клієнтів як у
фінансовій установі - юридичній особі публічного права, так і в
кожному її відокремленому підрозділі.
1.6. Свідоцтво оформлюється Нацкомфінпослуг та видається без
зазначення в ньому строку дії і не є чинним з дня прийняття
Нацкомфінпослуг рішення про виключення фінансової установи -
юридичної особи публічного права з Реєстру та анулювання
Свідоцтва.
1.7. Надання фінансовою установою - юридичною особою
публічного права фінансових послуг після виключення інформації про
неї з Реєстру та анулювання Свідоцтва не допускається.
1.8. Фінансова установа - юридична особа публічного права має
відповідати переліку вимог, установленому розділом 2 цього
Положення, як на дату подання нею заяви про внесення інформації
про неї до Реєстру, так і протягом усього строку зберігання цієї
інформації.
1.9. Документи, які подаються фінансовою установою -
юридичною особою публічного права до Нацкомфінпослуг, мають: 1.9.1 бути викладені державною мовою; 1.9.2 містити достовірну інформацію на дату складання заяви; 1.9.3 надаватися у теках (папках) з внутрішнім описом.
2. Вимоги до фінансових установ - юридичних осіб
публічного права для внесення інформації
про них до Реєстру
Фінансова установа - юридична особа публічного права для
внесення інформації про неї до Реєстру має відповідати таким
вимогам:
2.1. рішення про утворення (засновницький договір, статут,
положення) фінансової установи - юридичної особи публічного права
відповідають вимогам спеціального законодавчого акта, відповідно
до якого створена така юридична особа, і Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 );
2.2. має внутрішні правила, що регламентують надання
фінансовою установою - юридичною особою публічного права
фінансових послуг, затверджені в установленому порядку, якщо
порядок надання послуг не встановлений уповноваженим органом
державної влади;
2.3. забезпечує наявність спеціального технічного обладнання,
облікової і реєструючої систем, необхідних для надання фінансових
послуг (у тому числі програмного забезпечення, комп'ютерної
техніки, комунікаційних засобів тощо);
2.4. має власне або орендоване приміщення, призначене для
надання фінансових послуг, яке повинно бути обладнане необхідними
засобами безпеки, зокрема охоронною сигналізацією та/або
відповідною охороною;
2.5. професійні якості та ділова репутація персоналу
відповідають установленим законом вимогам.
3. Порядок унесення інформації про фінансові
установи - юридичні особи публічного права до Реєстру
3.1. Розгляд документів фінансової установи - юридичної особи
публічного права здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до Положення
про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ) та цього
Положення.
3.2. Для внесення інформації про фінансову установу -
юридичну особу публічного права до Реєстру фінансова установа -
юридична особа публічного права подає (надсилає) до
Нацкомфінпослуг документи (у паперовій та електронній формах), а
саме: 3.2.1 заяву про внесення інформації до Реєстру (додаток 2 до
Положення про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ); 3.2.2 реєстраційну картку із загальною інформацією про
юридичну особу (додаток 3 до Положення про Державний реєстр
фінансових установ ( z0797-03 ); 3.2.3 копію рішення про утворення (засновницького договору,
статуту, положення) фінансової установи - юридичної особи
публічного права, завірену в установленому порядку; 3.2.4 друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням); { Підпункт 3.2.4 пункту 3.2 глави 3 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
3.2.5 інформацію про ліцензії та правила на провадження
певного виду фінансових послуг (за наявності) (додаток 4 до
Положення про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ); 3.2.6 реєстраційну картку з інформацією про відокремлені
підрозділи юридичної особи (за наявності підрозділів) (додаток 5
до Положення про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ); 3.2.7 засвідчені в установленому законодавством порядку копії
документів, що підтверджують право власності або оренди приміщення
за місцезнаходженням фінансової установи - юридичної особи
публічного права та її відокремлених підрозділів; 3.2.8 інформацію про наявність у фінансовій установі -
юридичній особі публічного права та її відокремлених підрозділах
необхідних засобів безпеки, зокрема охоронної сигналізації та/або
відповідної охорони, завірену підписом керівника та печаткою
фінансової установи - юридичної особи публічного права; 3.2.9 копії дипломів про освіту та витяги з трудових книжок
керівника та головного бухгалтера фінансової установи - юридичної
особи публічного права, завірені підписом керівника та печаткою
фінансової установи - юридичної особи публічного права; 3.2.10 інформацію про наявність спеціального технічного
обладнання, облікової та реєструючої систем (у тому числі
програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних
засобів тощо), які використовуються у фінансовій установі -
юридичній особі публічного права та її відокремлених підрозділах,
завірену підписом керівника та печаткою фінансової установи -
юридичної особи публічного права.
3.3. Документи, подані фінансовою установою - юридичною
особою публічного права до Нацкомфінпослуг, приймаються за наданим
описом. Опис складається фінансовою установою - юридичною особою
публічного права у двох примірниках, один з яких повертається їй з
відміткою про дату надходження документів.
3.4. Заява про внесення інформації до Реєстру залишається без
розгляду, якщо: 3.4.1 підписана особою, яка не має на це повноважень, або
особою, посада якої не вказана; 3.4.2 документи оформлені з порушенням вимог законодавства,
зокрема цього Положення; 3.4.3 документи подані не в повному обсязі. 3.5. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо
внесення до Реєстру є: 3.5.1 невідповідність згідно з поданими документами
фінансової установи - юридичної особи публічного права переліку
вимог, установлених розділом 2 цього Положення; 3.5.2 недостовірність інформації в документах, поданих
фінансовою установою - юридичною особою публічного права для
внесення до Реєстру.
3.6. У разі встановлення невідповідності поданих документів
вимогам спеціального законодавчого акта й Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ) Нацкомфінпослуг уносить пропозиції такій
юридичній особі, а також суб'єкту її створення у встановленому
законодавством порядку усунути виявлені невідповідності для
подальшого внесення інформації про неї до Державного реєстру
фінансових установ.
4. Унесення інформації про відокремлений підрозділ
фінансової установи - юридичної особи публічного
права до Реєстру
4.1. Фінансова установа - юридична особа публічного права
може здійснювати діяльність з надання фінансових послуг через свої
відокремлені підрозділи за умови внесення інформації про кожний з
цих підрозділів до Реєстру.
4.2. У разі створення нового відокремленого підрозділу, через
який фінансова установа - юридична особа публічного права
надаватиме фінансові послуги, така фінансова установа зобов'язана
до початку діяльності цього відокремленого підрозділу повідомити
Нацкомфінпослуг, подавши до неї такі документи: 4.2.1 заяву про внесення інформації про відокремлений
підрозділ юридичної особи до Реєстру (додаток 6 до Положення про
Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ); 4.2.2 реєстраційну картку з інформацією про відокремлений
підрозділ юридичної особи (додаток 5 до Положення про Державний
реєстр фінансових установ ( z0797-03 ); 4.2.3 копію документа, що засвідчує рішення фінансової
установи - юридичної особи публічного права про створення
відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника фінансової
установи - юридичної особи публічного права та печаткою фінансової
установи - юридичної особи публічного права; 4.2.4 копію положення про відокремлений підрозділ,
затвердженого в установленому порядку, сторінки якого мають бути
прошиті та пронумеровані, завірену підписом керівника фінансової
установи - юридичної особи публічного права та печаткою фінансової
установи - юридичної особи публічного права; 4.2.5 засвідчену в установленому законодавством порядку копію
документа, що підтверджує право власності або договору оренди
приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу
фінансової установи - юридичної особи публічного права; 4.2.6 інформацію про наявність у відокремленого підрозділу
фінансової установи - юридичної особи публічного права необхідних
засобів безпеки, зокрема охоронної сигналізації та/або відповідної
охорони, завірену підписом керівника фінансової установи -
юридичної особи публічного права та печаткою фінансової установи -
юридичної особи публічного права; 4.2.7 копії дипломів про освіту та витяги з трудових книжок
керівника та головного бухгалтера відокремленого підрозділу
фінансової установи - юридичної особи публічного права, завірені
підписом керівника та печаткою фінансової установи - юридичної
особи публічного права; 4.2.8 інформацію про наявність спеціального технічного
обладнання, облікової та реєструючої системи (у тому числі
програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних
засобів тощо), які використовуються у відокремленому підрозділі
фінансової установи - юридичної особи публічного права, завірену
підписом керівника фінансової установи - юридичної особи
публічного права та печаткою фінансової установи - юридичної особи
публічного права.
4.3. Розгляд документів заявника здійснює Нацкомфінпослуг
відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ
( z0797-03 ) та цього Положення.
4.4. У разі ліквідації відокремленого підрозділу фінансова
установа - юридична особа публічного права зобов'язана повідомити
Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати прийняття
рішення про його ліквідацію, подавши для внесення інформації до
Реєстру такі документи: 4.4.1 заяву довільної форми про виключення відокремленого
підрозділу фінансової установи - юридичної особи публічного права
з Реєстру, завірену підписом керівника фінансової установи -
юридичної особи публічного права та печаткою фінансової установи -
юридичної особи публічного права; 4.4.2 копію документа, що підтверджує рішення фінансової
установи - юридичної особи публічного права про ліквідацію свого
відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника фінансової
установи - юридичної особи публічного права та печаткою фінансової
установи - юридичної особи публічного права.
5. Порядок виключення фінансових
установ - юридичних осіб публічного права
з Реєстру та анулювання Свідоцтва
Рішення про виключення фінансової установи - юридичної особи
публічного права з Реєстру може бути прийняте Нацкомфінпослуг за
наявності підстав, визначених у підпункті 8.1 розділу 8 Положення
про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ).
6. Контроль за дотриманням вимог цього Положення
Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється
Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.
Заступник Голови Т.К.Мосійчуквгору