Документ z0791-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.01.2017, підстава - z1519-16

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2012  № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2012 р.
за № 791/21104

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 1991 від 01.11.2016}

Про внесення змін до Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України» НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Фонду державного майна України від 06.06.2007 № 895 «Про затвердження Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 836/14103, такі зміни:

1.1. Заголовок наказу викласти в такій редакції: «Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас».

1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас, що додається».

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.06.2007 № 895, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 836/14103, що додаються.

3. Управлінню фінансового аналізу та відновлення платоспроможності Департаменту корпоративного управління забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
07.05.2012  № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2012 р.
за № 791/21104

ЗМІНИ
до Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод

1. Заголовок Положення викласти в такій редакції:

«Порядок погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас».

2. Розділ І викласти в такій редакції:

«Розділ І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об’єктами державної власності», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про приватизацію державного майна», «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», визначає процедуру погодження Фондом державного майна України (далі - Фонд) планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів).

1.2. Дія цього Порядку в частині погодження Фондом планів санації поширюється на:

державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та які належать до сфери управління Фонду;

господарські організації з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації;

об’єкти державної власності, що перебувають в управлінні міністерств та інших органів виконавчої влади, у разі створення за їх участю нових суб’єктів господарювання.

1.3. Дія цього Порядку в частині погодження Фондом мирових угод, переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів) поширюється виключно на господарські організації з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації.

1.4. Зміни і доповнення до планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів) погоджуються Фондом у тому самому порядку, що й плани санації, мирові угоди і переліки ліквідаційних мас.

1.5. Погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів) здійснюється заступником Голови Фонду, який відповідає за даний напрям. роботи. Плани санації, мирові угоди та переліки ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів) подаються на погодження заступнику Голови Фонду у порядку, визначеному відповідним Регламентом Фонду.».

3. У розділі IV:

пункт 4.1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.2-4.6 вважати відповідно пунктами 4.1-4.5;

пункт 4.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.3-4.5 вважати відповідно пунктами 4.2-4.4;

абзац четвертий пункту 4.2 викласти в такій редакції:

«структурним підрозділом Фонду, до повноважень якого належать питання погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників (банкрутів), надано негативний висновок щодо ефективності запропонованих заходів з відновлення платоспроможності боржника.».

4. У розділі V:

пункт 5.4 виключити.

У зв’язку з цим пункт 5.5 вважати пунктом 5.4;

абзац третій пункту 5.4 викласти в такій редакції:

«структурним підрозділом Фонду, до повноважень якого належать питання погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас, надано негативний висновок щодо ефективності запропонованих заходів з відновлення платоспроможності боржника.».

5. Доповнити Порядок новим розділом VІI такого змісту:

«Розділ VІI. Порядок прийняття Фондом рішення про погодження переліків ліквідаційних мас банкрутів

7.1. Ліквідатор (арбітражний керуючий) для отримання рішення щодо погодження переліку ліквідаційної маси письмово звертається до Фонду.

7.2. До письмового звернення про погодження переліку ліквідаційної маси додається перелік ліквідаційної маси, прошитий, пронумерований та підписаний ліквідатором і скріплений печаткою (за наявності).

7.3. Перелік ліквідаційної маси, що подається до Фонду на погодження, має відповідати вимогам статті 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та включати інформацію щодо активів банкрута у розрізі статей активу балансу із зазначенням назви, залишкової вартості, інвентарного номера та адреси.

7.4. До письмового звернення про погодження переліку ліквідаційної маси також додаються:

копії установчих документів банкрута, засвідчені в установленому порядку;

копія переліку ліквідаційної маси, засвідчена в установленому порядку;

перелік майна, яке обліковувалося на балансі банкрута, але не включено до переліку ліквідаційної маси (із зазначенням назви, залишкової вартості, інвентарного номера, адреси та підстав невключення до складу ліквідаційної маси (разом з відповідними підтвердними документами), підписаний ліквідатором;

матеріали інвентаризації активів та зобов’язань банкрута (протоколи, акти, описи, відомість результатів інвентаризації), проведеної у порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

баланс банкрута, складений за результатами інвентаризації;

копія постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора банкрута;

копія реєстру вимог кредиторів (з даними про розміри погашених вимог кредиторів) та ухвали господарського суду про визнання вимог кредиторів;

копія ліцензії арбітражного керуючого, засвідчена в установленому порядку;

копія протоколу зборів про утворення комітету кредиторів з визначенням його кількісного складу та повноважень;

копія плану приватизації або плану розміщення акцій акціонерного товариства, засвідчена в установленому законодавством порядку;

копія акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу, що був складений під час створення товариства, засвідчена в установленому законодавством порядку;

відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке включено до переліку ліквідаційної маси (разом з відповідними підтвердними документами);

перелік державного майна, яке в процесі приватизації (корпоратизації) не ввійшло до статутного (складеного) капіталу товариства, але залишилося на його балансі (перелік об'єктів, їхня вартість, прийняті рішення щодо подальшого використання), завірений суб’єктом управління таким майном;

лист регіонального відділення Фонду за місцем розташування банкрута щодо наявності на балансі банкрута об’єктів цивільної оборони.

7.5. Фонд у місячний строк після отримання переліку ліквідаційної маси може відмовити в погодженні та повернути його на доопрацювання, якщо:

перелік ліквідаційної маси подано на погодження без дотримання вимог пунктів 7.2-7.4 цього розділу;

виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з переліком ліквідаційної маси;

Законом України «Про приватизацію державного майна» та іншими законодавчими актами встановлено обмеження щодо обігу майна, включеного до переліку ліквідаційної маси банкрута.

7.6. Доопрацьований перелік ліквідаційної маси подається на повторне погодження за процедурою, встановленою цим Порядком.

7.7. Фонд у десятиденний строк з дня отримання доопрацьованого переліку ліквідаційної маси приймає рішення щодо його погодження, про що ліквідатор повідомляється письмово.».

6. У тексті Положення слова «це Положення» у всіх відмінках замінити словами «цей Порядок» у відповідних відмінках.

Начальник
Управління фінансового
аналізу та відновлення
платоспроможності
В. Кальніченковгору