Документ z0790-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.06.2013, підстава - z0823-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.06.2006 N 441
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2006 р.
за N 790/12664
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 499 ( z0823-13 ) від 14.05.2013 }
Про затвердження Типових правил прийому
до професійно-технічних навчальних закладів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 113 ( z0224-09 ) від 16.02.2009 }

На виконання статті 14 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) та з метою приведення у
відповідність до чинного законодавства України правил прийому до
професійно-технічних навчальних закладів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові правила прийому до професійно-технічних
навчальних закладів України.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти України від 28.05.98 N 191 ( z0381-98 ) "Про затвердження
Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.06.98
за N 381/2821 (із змінами).
3. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій довести наказ до відома керівників
професійно-технічних навчальних закладів.
4. Контроль за дотриманням наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.06.2006 N 441
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2006 р.
за N 790/12664

ТИПОВІ ПРАВИЛА
прийому до професійно-технічних
навчальних закладів України

1. Загальна частина
1.1. Типові правила прийому до професійно-технічних
навчальних закладів України (далі - Типові правила прийому) є
обов'язковими для професійно-технічних навчальних закладів усіх
форм власності та підпорядкування.
1.2. До професійно-технічних навчальних закладів приймаються
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що
перебувають в Україні на законних підставах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.08.2007 N 1019 ( 1019-2007-п ) "Про ліцензування діяльності з
надання освітніх послуг" прийом на навчання іноземних громадян
здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який
має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну),
перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в
Україну на навчання. { Абзац другий пункту 1.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 113
( z0224-09 ) від 16.02.2009 }
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття
професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і
нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і
майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення
до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та
інших обставин. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні
на законних підставах, користуються правом на здобуття
професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України. Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними
показниками, а також показниками професійної придатності, що
визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом до професійно-технічних навчальних закладів
здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем
"кваліфікований робітник" та "молодший спеціаліст". Підготовка
робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним
рівнем "молодший спеціаліст" у вищих професійних училищах (далі -
ВПУ), центрах професійно-технічної освіти (далі - ЦПТО)
здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня
"кваліфікований робітник" за відповідним напрямом (спеціальністю).
2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу
здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного
навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує
персональний склад і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального
закладу розробляються згідно з Типовими правилами прийому та
затверджуються головою приймальної комісії за 1 місяць до початку
прийому документів.
2.4. Приймальна комісія: - проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або
спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та
забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів,
наступного працевлаштування; - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до
професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та
оголошує відповідні списки осіб; - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з
урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та
професійної придатності вступників; - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до професійно-технічного навчального
закладу доводяться до відома вступників через засоби масової
інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати: - перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними
згідно з отриманою ліцензією; - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією
(спеціальністю) та спеціалізацією; - плановані обсяги прийому, освітні та
освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за
професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями; - форми та ступеневість навчання; - обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за
віком вступників, статтю та медичними показниками; - перелік вступних випробувань за професіями
(спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх
проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів,
тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань; - загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання
та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний
бал; - порядок розгляду оскаржень результатів вступних
випробувань.
2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються
Правилами прийому до професійно-технічного навчального закладу.
3. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до
професійно-технічного навчального закладу із зазначенням обраної
професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця
проживання та необхідності працевлаштування після закінчення
навчання, до якої додають: - документ про освіту (оригінал або його завірену копію); - документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня
"кваліфікований робітник" (для навчання на третьому ступені
професійно-технічної освіти у ВПУ та ЦПТО) (оригінал або його
завірену копію); - медичну довідку за формою, установленою чинним
законодавством (оригінал або її завірену копію); - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих
випадках можуть встановлюватися інші розміри фотокарток). Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку. Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не
мають паспорта), документ про відношення до військової служби та
документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто
в строки, визначені для подання документів.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами,
установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний
документ.
3.3. Прийом документів від вступників завершується, як
правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.
4. Умови прийому
4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу
проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних
випробувань.
4.2. Вступні випробування можуть проводитися поетапно
протягом усього періоду прийому документів.
4.3. Учні ВПУ, ЦПТО, які успішно закінчили другий ступінь
професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію,
зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору
згідно з Положенням про вище професійне училище та центр
професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.06.2000 N 225 ( z0442-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за
N 442/4663.
4.4. Випускники інших професійно-технічних навчальних
закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які
завершили навчання на другому ступені й мають необхідний рівень
кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню
освіту, приймаються до ВПУ, ЦПТО шляхом зарахування на третій
ступінь професійно-технічної освіти на основі конкурсного відбору.
4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у зазначений за розкладом час або отримали
незадовільні результати, до участі в наступних вступних
випробуваннях не допускаються.
5. Зарахування
5.1. Зараховуються до державного професійно-технічного
навчального закладу без вступних випробувань: - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) надане таке право; - випускники загальноосвітнього навчального закладу III
ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю; - випускники загальноосвітнього навчального закладу II
ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з
відзнакою; - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони
вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені
дисципліни є профільними; - випускники професійно-технічних навчальних закладів, які
отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають
до ВПУ, ЦПТО за відповідними професіями (спеціальностями).
5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах
вступних випробувань: - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; - інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною
професією (спеціальністю) та спеціалізацією; - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) надане таке право.
5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: - ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ); - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під
час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені
державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний
документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під
час виконання службових обов'язків; - особи, які вступають до професійно-технічного навчального
закладу за цільовим направленням на навчання.
5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних
випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол
та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до
професійно-технічного навчального закладу за обраною чи
рекомендованою формою навчання.
5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань
вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну
заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.6. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які
зараховані на очну форму навчання у межах державного замовлення,
подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 Типових
правил прийому.
5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу
здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5
днів до початку занять.
5.8. Після конкурсних випробувань зарахування до
професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись
укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих
кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для
неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше
працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного
замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу
відповідного навчального закладу.
6. Прикінцеві положення
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим
зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової
загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в
основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять
протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з
професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може
проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли
вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на
прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічний
навчальний заклад може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного
навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не
приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів
з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних
випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються,
про що складається відповідний акт.
6.5. Контроль за дотриманням Типових правил прийому
професійно-технічними навчальними закладами незалежно від форм
власності та підпорядкування здійснюється спеціально вповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної
освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською,
Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними
ними органами управління професійно-технічною освітою.
Директор департаменту
професійно-технічної освіти Т.М.Десятоввгору