Документ z0789-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.12.2018, підстава - z1291-18

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.05.2011  № 492


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за № 789/19527

Про затвердження Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 1694 від 29.11.2012
№ 367 від 19.03.2013
№ 1407 від 06.08.2013
№ 175 від 11.02.2014
№ 732 від 16.10.2018}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та з метою впровадження в практику подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012}

{Пункт 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

2. Адміністративно-господарському департаменту (А.Голощук) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

В.о. Голови Антимонопольного комітету України


Г.М.Яцишина

Р.Кузьмін


Протокол засідання Комісії
від 13 травня 2011 р.  № 20
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
13.05.2011  № 492


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за № 789/19527

ПОЛОЖЕННЯ
про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012}

{У заголовку та тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012}

{У тексті Положення слова "професійними учасниками фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "учасниками ринку та уповноваженими рейтинговими агентствами" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012}

{У тексті Положення слова «адміністративні дані та інформація» в усіх відмінках замінено словами «регламентовані дані» у відповідних відмінках;слова «учасники ринку та уповноважені рейтингові агентства», «учасники ринку або уповноважені рейтингові агентства», «професійні учасники фондового ринку» в усіх відмінках і числах замінено словами «суб’єкти подання» у відповідних відмінках і числах; слова «ПТК учасника ринку» замінено словами «ПТК суб’єкта подання», згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, визначає порядок електронного документообігу для забезпечення подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) регламентованих даних (далі - регламентовані дані).

{Пункт 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

2. Дія цього Положення поширюється на суб’єктів, які подають до Комісії регламентовані дані у вигляді електронних документів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії (далі - суб’єкти подання).

{Пункт 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1694 від 29.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1407 від 06.08.2013; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 175 від 11.02.2014, № 732 від 16.10.2018}

{Пункт 3 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

3. У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:

квитанція - повідомлення в електронній формі, яке містить дані про факт і час одержання Комісією електронного документа суб’єкта подання;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

програмно-технічний комплекс суб'єкта електронного документообігу - Комісії (далі - ПТК Комісії) - комплекс програмно-технічних засобів, що забезпечує формування електронних документів у встановленому законодавством порядку, захист електронних документів від порушення їх цілісності, зберігання, перевірку та обробку електронних документів, отриманих від суб’єктів подання, формування та відправлення квитанцій та протоколів контролю суб’єктам подання.

програмно-технічний комплекс суб'єкта електронного документообігу - суб’єкта подання (далі - ПТК  суб’єкта подання) - комплекс програмно-технічних засобів забезпечує формування електронних документів у встановленому законодавством порядку, захист електронних документів від порушення їх цілісності, відправлення електронних документів до Комісії та отримання від Комісії електронних документів у системі електронного документообігу;

протокол контролю - електронний документ, що містить інформацію про результати автоматичної перевірки програмними засобами одержаних Комісією у вигляді електронного документа регламентованих даних суб’єкта подання, а також про факт їх прийняття (неприйняття) за результатами такої перевірки;

{Абзац п’ятий пункту 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

система електронного документообігу (далі - СЕД) - сукупність програмно-технічних засобів та організаційно-технічних заходів із забезпечення обміну електронними документами між суб’єктами подання та Комісією.

4. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Законах України «Про електронні довірчі послуги», "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

{Пункт розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 367 від 19.03.2013, № 732 від 16.10.2018}

II. Система електронного документообігу

1. СЕД повинна забезпечувати реалізацію таких функцій:

а) створення та реєстрацію суб’єктом подання електронного документа, що містить регламентовані дані;

б) передавання від суб’єкта подання електронного документа, що містить регламентовані дані до Комісії;

в) одержання Комісією переданого суб’єктом подання електронного документа з фіксацією часу одержання, його реєстрацію та передавання для перевірки;

{Підпункт "в" пункту 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

г) формування та передавання від Комісії суб’єкту подання квитанції.

{Підпункт "г" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

ґ) створення Комісією електронного документа (протоколу контролю), що містить результати перевірки регламентованих даних, поданих суб’єктом подання;

д) передавання від Комісії електронного документа, що містить результати перевірки регламентованих даних (протоколу контролю), до суб’єкта подання.

2. До суб'єктів електронного документообігу належать:

а) Комісія;

б) суб’єкти подання;

в) кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, який надає електронні довірчі послуги Комісії;

{Підпункт "в" пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

г) кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, які надають електронні довірчі послуги суб’єктам подання;

{Підпункт "г" пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

ґ) особи, які надають суб’єктам подання інформаційні послуги з подання регламентованих даних до Комісії (далі - агенти подання).

Агентами подання можуть бути лише юридичні особи, включені до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які авторизовані Комісією як особи, що мають право на провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, та які надають суб’єктам подання інформаційні послуги щодо подання до Комісії регламентованих даних суб’єктів подання на підставі відповідного договору, вимоги до якого встановлені Комісією.

{Абзац другий підпункту "ґ" пункту 2 розділу II набирає чинності з 01.01.2019 - див. пункт 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом "ґ" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

III. Порядок подання регламентованих даних у вигляді електронних документів суб'єктами подання до Комісії

1. Подання суб’єктами подання до Комісії регламентованих даних у вигляді електронних документів здійснюється за таких умов:

а) формування регламентованих даних суб’єктів подання, що передаються в СЕД, у форматах, встановлених нормативно-правовими актами Комісії. Для встановлених Комісією форматів мають бути визначені документи нормативно-технічного характеру (шаблони, описи розділів та схем, специфікації тощо), за якими регламентовані дані суб’єктів подання можуть бути сформовані з використанням будь-якого програмного забезпечення, сумісного з даними форматами;

Вимоги щодо складу, формату та структури регламентованих даних застосовуються відповідно до нормативно-правових актів Комісії, якими такі вимоги визначені, чинних на дату, станом на яку складено такі регламентовані дані;

{Підпункт "а" пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

б) взаємодія з Комісією здійснюється з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг;

{Підпункт "б" пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

в) забезпечення формування електронних документів, що містять регламентовані дані, з накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки;

{Підпункт "в" пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

г) наявності відповідних програмно-технічних комплексів.

2. Обмін електронними документами в СЕД здійснюється між ПТК суб’єкта подання та ПТК Комісії за посередництва агента подання або безпосередньо.

Для цілей взаємодії з ПТК Комісії СЕД має забезпечувати підключення до ПТК Комісії та функціонування відповідно до протоколу взаємодії, визначеного окремим нормативно-технічним документом Комісії щодо підключення та протоколу взаємодії зовнішніх програмно-технічних комплексів із ПТК Комісії для подання до Комісії регламентованих даних (далі - регламент взаємодії з ПТК Комісії), який розробляється з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та щодо підключення до автоматизованих систем у розпорядженні органів державної влади.

{Абзац другий пункту 2 розділу III набирає чинності з 01.01.2019 - див. пункт 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

{Пункт 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

3. Процес подання суб’єктами подання регламентованих даних складається з послідовної реалізації відповідними суб'єктами електронного документообігу функцій СЕД, перелік яких наведено у пункті 1 розділу II цього Положення.

4. Засвідчення суб’єктами подання регламентованих даних у вигляді електронних документів, що передаються в СЕД, здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки суб’єкта подання.

Кваліфікований електронний підпис створюється з використанням особистого ключа уповноваженої особи суб’єкта подання та перевіряється з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа такої особи.

Кваліфікований електронний підпис є обов’язковим реквізитом електронного документа суб’єкта подання, який підтверджує його цілісність та ідентифікує підписувача.

Кваліфікована електронна печатка створюється з використанням особистого ключа суб’єкта подання та перевіряється з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа суб’єкта подання.

Кваліфікована електронна печатка є обов’язковим реквізитом електронного документа суб’єкта подання, який підтверджує його цілісність і визначає його походження.

{Пункт 4 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 367 від 19.03.2013, № 732 від 16.10.2018}

5. Електронні документи суб’єкта подання приймаються Комісією для подальшої перевірки за таких умов:

а) формування регламентованих даних суб’єктів подання, що передаються в СЕД, у форматах, встановлених нормативно-правовими актами Комісії. Для встановлених Комісією форматів мають бути визначені документи нормативно-технічного характеру (шаблони, описи розділів та схем, специфікації тощо), за якими регламентовані дані суб’єктів подання можуть бути сформовані з використанням будь-якого програмного забезпечення, сумісного з даними форматами;

б) використання суб’єктами подання кваліфікованих електронних підписів і кваліфікованих електронних печаток відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

{Підпункт "б" пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

в) здійснення формування електронних документів, що містять регламентовані дані накладанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки;

{Підпункт "в" пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

г) наявності відповідних програмно-технічних комплексів;

ґ) підтвердження кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

{Підпункт "ґ" пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

д) чинність кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта подання та електронної печатки суб’єкта подання на момент створення електронного підпису та електронної печатки відповідно;

{Підпункт "д" пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

е) відповідність особистих ключів підписувачів та створювачів електронних печаток відкритим ключам, зазначеним у кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

{Підпункт "е" пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

6. Відповідність електронного документа ’єкта подання вимогам, викладеним у пункті 5 цього розділу, підтверджується у протоколі контролю.

{Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

7. Передавання електронного документа від суб’єкта подання до Комісії має бути здійснено не пізніше термінів, що встановлені для суб’єктів подання при поданні ними регламентованих даних відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

8. При передаванні суб’єктам подання електронного документа до Комісії в ПТК суб’єкта подання мають фіксуватися вихідний номер та дата передавання електронного документа.

9. При отриманні від Комісії електронного документа суб’єктам подання в ПТК суб’єкта подання мають фіксуватися вхідний номер та дата отримання електронного документа.

10. Відсутність квитанції у суб’єкта подання свідчить про факт неодержання Комісією електронного документа суб’єкта подання або неприйнятність такого документа для подальшої перевірки Комісією.

{Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

11. У разі неотримання суб’єктом подання квитанції протягом однієї години з моменту передавання електронного документа до Комісії процедура передавання суб’єктом подання електронного документа до Комісії повторюється.

12. Протягом шести робочих годин з моменту одержання від суб’єкта подання електронного документа Комісія направляє такому суб’єкту подання протокол контролю, складений відповідно до опису електронної форми протоколу контролю регламентованих даних, визначеного регламентом взаємодії з ПТК Комісії.

{Пункт 12 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

13. У разі прийняття Комісією регламентованих даних від суб’єкта подання протокол контролю має містити реєстраційний номер та дату і час прийняття регламентованих даних Комісією.

{Пункт 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

14. Відсутність у протоколі контролю реєстраційного номера та дати і часу прийняття регламентованих даних свідчить про факт невідповідності поданих регламентованих даних встановленим Комісією вимогам. У цьому випадку регламентовані дані вважаються неподаними до Комісії.

{Пункт 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

15. У разі наявності факту невідповідності поданих регламентованих даних встановленим Комісією вимогам у протоколі контролю відображаються відомості щодо невідповідності регламентованих даних суб’єкта подання встановленим Комісією вимогам щодо складу, форми та формату регламентованих даних.

{Пункт 15 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 367 від 19.03.2013}

16. Після усунення невідповідності регламентованих даних встановленим Комісією вимогам суб’єкт подання не пізніше терміну, встановленого Комісією для подання регламентованих даних суб’єктами подання до Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, здійснює подання регламентованих даних до Комісії повторно за процедурою, визначеною цим Положенням.

17. У разі подання регламентованих даних суб’єктом подання з порушенням термінів, встановлених нормативно-правовими актами Комісії, в протоколі контролю відображається факт порушення терміну подання регламентованих даних суб’єктом подання. У цьому випадку прийняття Комісією регламентованих даних від суб’єкта подання здійснюється відповідно до пунктів 13-15 цього розділу.

18. При усуненні невідповідності регламентованих даних встановленим Комісією вимогам після терміну, встановленого нормативно-правовим актом Комісії для подання регламентованих даних суб’єктами подання до Комісії, суб’єкт подання здійснює подання регламентованих даних до Комісії повторно за процедурою, визначеною цим Положенням.

IV. Порядок зберігання електронних документів та даних

{Заголовок розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

1. Електронні документи та вміст повідомлень в електронній формі, у тому числі протоколи контролю та вміст квитанцій, підлягають збереженню.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

2. Строк зберігання електронних документів повинен бути не меншим строку, встановленого законодавством для зберігання відповідних документів на папері.

3. Строк зберігання вмісту повідомлень в електронній формі має бути не меншим, ніж строк зберігання електронних документів, яких стосуються зазначені повідомлення.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

4. Зберігання оригіналів електронних документів, оригінального вмісту повідомлень в електронній формі здійснюється Комісією та суб’єктами подання відповідно до вимог чинного законодавства з питань зберігання та обліку документів (електронних документів, електронних даних).

{Пункт 4 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 732 від 16.10.2018}

Директор адміністративно-
господарського департаменту


А. Голощуквгору