Документ z0788-01, попередня редакція — Редакція від 08.04.2003, підстава - z0275-03
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 510 від 12.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2001 р.
за N 788/5979

Про затвердження Порядку видачі випускникам
позашкільних навчальних закладів свідоцтв
про позашкільну освіту
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки
N 161 ( z0275-03 ) від 24.03.2003 )

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про
позашкільну освіту" ( 1841-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі випускникам позашкільних
навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (додається).
2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій : 2.1 Довести до відома керівників позашкільних навчальних
закладів Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних
закладів свідоцтв про позашкільну освіту. 2.2. Вжити заходів щодо фінансового забезпечення витрат,
пов'язаних з виготовленням свідоцтв для підпорядкованих
позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів місцевих
бюджетів. 2.3. Установити контроль за збереженням, обліком і видачею
свідоцтв про позашкільну освіту.
3. Директорам Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді (Вербицький В.В.), Українського державного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (в.о. директора
Омельченко Д.Г.), Українського державного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді (Ткачук В.В.): забезпечити виготовлення свідоцтв про позашкільну освіту
згідно з встановленим зразком відповідно до потреб державних
позашкільних навчальних закладів.
4. Запровадити Порядок видачі випускникам позашкільних
навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту з 2002/2003
навчального року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г. Кремень
Начальник департаменту
адміністративної роботи
і контролю А.В.Домашенко
Затверджено
Наказ Міністерства освіти і
науки України
12.07.2001 р.
N 510
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2001 р.
за N 788/5979
Порядок
видачі випускникам позашкільних навчальних закладів
свідоцтв про позашкільну освіту
1. Свідоцтва про позашкільну освіту видаються випускникам
позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування,
типів і форм власності (далі - позашкільні навчальні заклади), які
здобули відповідні знання, навички та вміння, передбачені
навчальними планами з певного напряму позашкільної освіти, склали
в установленому порядку кваліфікаційні іспити, на підставі рішення
педагогічної ради закладу за зразком, (додаток 1). ( Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 161 ( z0275-03 ) від 24.03.2003 ) Випускникам (вихованці, учні і слухачі) позашкільних
навчальних закладів, які склали кваліфікаційні іспити з двох і
більше напрямів позашкільної освіти (одночасно чи в різний час),
на підставі рішення педагогічної ради закладу також видаються
свідоцтва про позашкільну освіту. Разом зі свідоцтвом про позашкільну освіту видається додаток
до нього (додаток 2). ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 161 ( z0275-03 ) від 24.03.2003 )
2. Свідоцтва про позашкільну освіту видаються випускникам
позашкільних навчальних закладів безкоштовно.
3. Виготовлення свідоцтва про позашкільну освіту для
випускників державних і комунальних позашкільних навчальних
закладів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів. Виготовлення свідоцтва про позашкільну освіту для випускників
приватних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок
коштів засновників (власників).
4. Бланки свідоцтв про позашкільну освіту виготовляються
друкарським способом на замовлення засновників (власників)
позашкільного навчального закладу.
5. Бланки свідоцтв про позашкільну освіту виготовляються
підприємством згідно з укладеною угодою, передаються довіреній
особі замовника (позашкільного навчального закладу) і зберігаються
в нього до дати вручення їх випускникам. Видача їх реєструється у книзі обліку виданих свідоцтв. До книги обліку заносяться такі дані: порядковий реєстраційний номер, який складається з двох
чисел, записаних через дріб, - порядковий номер та рік видачі
свідоцтва про позашкільну освіту; прізвище, ім'я, по батькові випускника позашкільного
навчального закладу, якому видано свідоцтво про позашкільну
освіту; номер свідоцтва про позашкільну освіту відповідає порядковому
реєстраційному номеру; назва гуртка, секції, відділення, відділу та інших творчих
об'єднань, навчальної програми; дата видачі свідоцтва про позашкільну освіту із зазначенням
дати та номера рішення педагогічної ради; підпис випускника, який отримав свідоцтво про позашкільну
освіту, або батьків чи осіб, які їх замінюють, якщо вихованці,
учні і слухачі не досягли 18 років; підпис керівника позашкільного навчального закладу, яка
видала свідоцтво про позашкільну освіту.
6. Персональна відповідальність за збереження, облік і видачу
свідоцтв про позашкільну освіту покладається на керівника
позашкільного навчального закладу.
7. Зіпсовані бланки свідоцтв про позашкільну освіту
повертаються засновнику (власнику). Списання зіпсованих документів відбувається із складанням
відповідного акта.
8. У разі втрати свідоцтва про позашкільну освіту випускник
позашкільного навчального закладу може одержати його дублікат
після подання відповідної заяви про видачу дубліката та сплати
коштів за його виготовлення. Відомості про видачу дубліката заносяться до книги обліку
виданих свідоцтв про позашкільну освіту із зазначенням слова
"Дублікат". При видачі дублікату свідоцтва про позашкільну освіту у
правому верхньому куті робиться помітка "Дублікат".
Начальник головного управління нормативного
забезпечення та взаємодії з регіонами Я.П. Корнієнко
Начальник департаменту
адміністративної роботи
і контролю А.В.Домашенко
Зразок Додаток 1
до пункту 1 Порядок видачі
випускникам позашкільних
навчальних закладів
свідоцтв про позашкільну
освіту
С В І Д О Ц Т В О
про позашкільну освіту
N __________
Видане_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) ___________________________________
про те, що він (вона) навчався
(лась) у __________________________ ___________________________________
(назва навчального закладу) ___________________________________
(назва гуртка, секції, відділення,
відділу та іншого творчого
об'єднання)
з "__" ____20__р. до "__"___20__р.,
оволодів (ла) програмою ___________ ___________________________________
(назва програми)
і склав (ла) кваліфікаційний іспит.
М.П. Директор
"____"________20__р.
Начальник департаменту
адміністративної роботи
і контролю А.В. Домашенко

Додаток 2
до Порядку
Зразок
------------------------------------------------------------------ | |-------------------------------| | ДОДАТОК || N | Назва | Оцінка || | ||---+----------------+--------|| | до свідоцтва N ________ ||---+----------------+--------|| | (без свідоцтва про позашкільну ||---+----------------+--------|| | освіту не дійсний) ||---+----------------+--------|| |________________________________||---+----------------+--------|| | (прізвище, ||---+----------------+--------|| |________________________________||---+----------------+--------|| | ім'я, по батькові) ||---+----------------+--------|| |одержа___ такі оцінки з фахових ||---+----------------+--------|| |дисциплін і навчальних курсів |-------------------------------| | -------------------------------| | | | N | Назва | Оцінка || Директор ________ ____________| | |---+----------------+--------|| (підпис) (прізвище та| | |---+----------------+--------|| ініціали)| | |---+----------------+--------|| М.П. ___________ 20 __ р. | | -------------------------------| | ------------------------------------------------------------------ ( Порядок доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 161 ( z0275-03 ) від 24.03.2003 )вгору