Документ z0787-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.2009, підстава - z0458-09

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
18.03.2002 N 107
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2002 р.
за N 787/7075
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 125 ( z0458-09 ) від 17.02.2009 }
Про затвердження Положення
про діяльність саморегулівної організації
професійних учасників ринку цінних паперів
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 247 ( z0878-05 ) від 30.05.2005 }

На виконання п. 20 Заходів щодо реалізації Основних напрямів
розвитку фондового ринку на 2001-2005 роки, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2001 року
N 1046 ( 1046-2001-п ), Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про діяльність саморегулівної
організації професійних учасників ринку цінних паперів
(додається).
2. Затвердити зміни до Положення про саморегулівну
організацію ринку цінних паперів, затвердженого наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 329 ( z0749-96 ) від
23.12.1996 року та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
26 грудня 1996 року за N 749/1774 (додаються) ( z0788-02 ).
3. Скасувати рішення Комісії від 03.01.2002 N 3 "Про
затвердження Положення про діяльність саморегулівної організації
професійних учасників ринку цінних паперів".
4. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів
(О.Науменко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в
Міністерстві юстиції України.
5. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун)
опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови А.Головка.
Голова Комісії О.Мозговий

Протокол засідання Комісії
від 18.03.2002 р. N 7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
18.03.2002 N 107
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2002 р.
за N 787/7075

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність саморегулівної організації
професійних учасників ринку цінних паперів

Це Положення, розроблено відповідно до Законів України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринку фінансових послуг" ( 2664-14 ), визначає вимоги (порядок)
щодо здійснення діяльності саморегулівних організацій професійних
учасників ринку цінних паперів.
1. Загальні положення
1.1. Для цілей цього Положення саморегулівна організація -
неприбуткове об'єднання професійних учасників ринку цінних
паперів, яке створюється згідно з чинним законодавством з метою
захисту інтересів своїх членів і учасників ринку цінних паперів та
набуває статусу саморегулівної організації з дати внесення запису
про неї до реєстру саморегулівних організацій, який веде Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія).
1.2. Підставою для здійснення об'єднанням професійних
учасників ринку цінних паперів діяльності як саморегулівної
організації є Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як
саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних
паперів.
1.3. Саморегулівна організація професійних учасників ринку
цінних паперів при здійсненні своєї діяльності не може обмежувати
конкуренції між своїми засновниками (учасниками).
1.4. Саморегулівна організація не несе відповідальності за
зобов'язаннями своїх членів.
1.5. Завданнями саморегулівної організації є: - установлення правил, стандартів та вимог до здійснення
діяльності з цінними паперами, норм та правил поведінки, вимог до
професійної кваліфікації фахівців - членів саморегулівних
організацій та здійснення контролю за їх дотриманням членами
організації; - сприяння здійсненню професійної діяльності членами
саморегулівної організації; - розробка та здійснення заходів щодо захисту прав членів
саморегулівної організації, розгляд скарг клієнтів - членів
саморегулівної організації, які входять до їх складу, щодо
порушення вимог чинного законодавства професійними учасниками
ринку цінних паперів; - упровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між
членами саморегулівної організації та між членами саморегулівної
організації та їх клієнтами; - ініціювання вдосконалення нормативної бази ринку цінних
паперів; - представництво інтересів членів саморегулівної організації
та інших учасників ринку цінних паперів в органах державної влади,
судах, інших організаціях та захист їх інтересів.
2. Членство (участь) у саморегулівній організації
2.1. Кожен професійний учасник ринку цінних паперів повинен
бути членом (учасником) щонайменше однієї саморегулівної
організації.
2.2. Саморегулівна організація приймає до складу своїх членів
(учасників) осіб, які мають ліцензію на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів та відповідають вимогам правил
саморегулівної організації. Відмова у прийнятті до саморегулівної організації
професійного учасника ринку цінних паперів, який отримав ліцензію,
може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством порядку.
2.3. Члени (учасники) саморегулівної організації не одержують
прибутків від її діяльності.
2.4. Член (учасник) саморегулівної організації може оскаржити
рішення цієї організації про застосування до нього заходів впливу
у встановленому чинним законодавством порядку.
3. Вимоги до саморегулівної організації
при здійсненні діяльності
3.1. Саморегулівна організація при здійсненні діяльності не
має права: - обмежувати можливості своїх членів (учасників) щодо надання
послуг на ринку цінних паперів; - створювати нерівні умови для вступу до організації та
виходу з неї будь-якого професійного учасника або для діяльності
будь-кого з членів (учасників); - сприяти узгодженим діям своїх членів (учасників), що
визначаються як порушення законодавства про захист економічної
конкуренції; - провадити діяльність, не пов'язану з метою створення
саморегулівної організації.
3.2. Майно та кошти саморегулівної організації формуються за
рахунок внесків її засновників, членів (учасників) та інших
надходжень, не заборонених законодавством для неприбуткових
організацій. Майно та кошти саморегулівної організації
спрямовуються виключно на створення саморегулівної організації та
покриття витрат, пов'язаних з її діяльністю.
3.3. Комісія може делегувати саморегулівній організації свої
повноваження, передбачені статтею 17 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
у разі, якщо: 3.3.1. До складу саморегулівної організації, яка об'єднує
професійних учасників за певним видом професійної діяльності,
входить не менше ніж 60 відсотків від загальної кількості
професійних учасників, які мають ліцензію на здійснення
відповідного виду професійної діяльності. Для отримання повноважень саморегулівна організація повинна
погодити з Комісією та Антимонопольним комітетом України Положення
про виконання регуляторних повноважень та бюджет (кошторис)
виконання регуляторних повноважень. 3.3.2. Розмір активів не менший, ніж 300 000 грн. Мінімальний
розмір активів саморегулівної організації, за вирахуванням її
зобов'язань протягом строку здійснення нею діяльності,
установлюється Комісією в залежності від повноважень, які
передаються саморегулівній організації, та виду професійної
діяльності її членів. 3.3.3. Персонал саморегулівної організації відповідає таким
вимогам: керівники та заступники керівників виконавчого органу,
комісій, комітетів, секцій, юридичної служби саморегулівної
організації не перебувають у трудових відносинах з компаніями -
членами (учасниками) саморегулівної організації; керівник, заступники керівника виконавчого органу та
керівники структурних підрозділів саморегулівної організації мають
сертифікати встановленого Комісією зразка за тими видами
професійної діяльності на ринку цінних паперів, які здійснюються
членами (учасниками) даної саморегулівної організації, та стаж
роботи на ринку цінних паперів або за відповідною спеціальністю в
органах виконавчої влади не менше трьох років; керівник юридичної служби саморегулівної організації має вищу
юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше трьох
років. 3.3.4. Саморегулівна організація забезпечує належну роботу
своїх органів управління, працівників саморегулівної організації,
можливість інформування членів (учасників) саморегулівної
організації та відповідає таким мінімальним вимогам: наявність Інтернет-сайту із зазначенням та щотижневим
оновленням інформації про членів (учасників), списку членів
(учасників) саморегулівної організації, членів (учасників), які
вибули, із зазначенням причини вибуття, іншої інформації щодо
діяльності саморегулівної організації, моніторингу ринку цінних
паперів, оголошень, послуг та іншої загальної інформації
(реквізити, логотипи, значення індексів) тощо; наявність електронної пошти; наявність не менше одного копіювального апарата,
телефаксимільного апарата, двох принтерів; наявність серверу; наявність не менше двох телефонних ліній; наявність не менше п'яти персональних
електронно-обчислювальних машин, що дають змогу формувати
інформацію про діяльність саморегулівної організації у форматах,
які визначені Комісією для подання звітності професійними
учасниками; наявність офісного приміщення у власності або на умовах
оренди (лізингу) (крім договору оренди (лізингу) приміщення з
професійним учасником ринку цінних паперів); наявність охоронної сигналізації (або цілодобова охорона
приміщення); наявність металевих шаф для зберігання особових справ членів
(учасників) саморегулівної організації, які забезпечують
зберігання документів з грифом "для службового користування". ( Розділ 3 доповнено підпунктои 3.3 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 247 ( z0878-05 ) від
30.05.2005 )
4. Порядок погодження змін та/або доповнень
до правил та положень і нових правил та положень
саморегулівної організації
4.1. Усі зміни та/або доповнення, що вносяться до правил та
положень саморегулівної організації протягом терміну здійснення
нею діяльності, а також нові правила та положення саморегулівної
організації погоджуються Комісією в установленому цим Положенням
порядку.
4.2. Саморегулівна організація зобов'язана подавати до
Комісії на погодження всі зміни та/або доповнення, що вносяться до
її правил та положень, а також нові правила та положення у
10-денний термін з дати їх затвердження в установленому порядку.
4.3. Для погодження змін та/або доповнень до правил та
положень або нових правил та положень саморегулівної організації
до Комісії подаються такі документи: - заява на погодження змін та/або доповнень до правил та
положень або нових правил та положень саморегулівної організації
згідно з додатком; - обґрунтування причин внесення змін та/або доповнень до
правил та положень або розробки нових правил та положень
саморегулівної організації; - зміни та/або доповнення до правил та положень або нові
правила та положення саморегулівної організації; - порівняльна таблиця старої та нової редакцій правил та
положень, до яких вносяться зміни та/або доповнення; - у випадках, передбачених законодавством про захист
економічної конкуренції, - копії рішення органів Антимонопольного
комітету України про погодження змін та доповнень до установчих
документів, правил та положень, а також нових правил та положень
саморегулівної організації.
4.4. Унесені зміни та/або доповнення до правил та положень
оформлюються у вигляді окремих доповнень або шляхом викладення
правил та положень у новій редакції.
4.5. Зміни та/або доповнення до правил та положень, а також
нові правила та положення подаються саморегулівною організацією в
двох примірниках (оригінали), мають бути затверджені відповідним
органом саморегулівної організації, підписані керівником цього
органу і засвідчені печаткою саморегулівної організації, їх
сторінки мають бути прошиті та пронумеровані.
4.6. За наслідками розгляду заяви та поданих документів
Комісією приймається рішення: - про погодження змін та/або доповнень до правил та положень
або нових правил та положень саморегулівної організації; - про відмову в погодженні змін та/або доповнень до правил та
положень або нових правил та положень саморегулівної організації.
4.7. Рішення приймається у термін не пізніше 15 робочих днів
з дати одержання документів, передбачених пунктом 4.3. цього
Положення.
4.8. Підставою для відмови у погодженні змін та/або доповнень
до правил та положень або нових правил та положень саморегулівної
організації може бути: - невідповідність поданих документів вимогам чинного
законодавства; - наявність у поданих документах недостовірних даних; - наявність у поданих документах порушення прав членів
саморегулівної організації; - відсутність у випадках, передбачених законодавством про
захист економічної конкуренції, копії рішення органів
Антимонопольного комітету України про погодження змін та доповнень
до установчих документів, правил та положень, а також нових правил
та положень саморегулівної організації. У разі подання неповного переліку документів, передбаченого
пунктом 4.3, або невідповідності поданих документів вимогам,
зазначеним у пунктах 4.4, 4.5 цього Положення, вони не
розглядаються і повертаються заявнику разом з листом Комісії про
невідповідність поданих документів.
4.9. У рішенні про відмову в погодженні змін та/або доповнень
до правил та положень або нових правил та положень саморегулівної
організації повинні бути вказані підстави відмови.
4.10. Повідомлення про прийняте Комісією рішення про
погодження або відмову надається саморегулівній організації в
письмовій формі протягом трьох робочих днів від дати прийняття
рішення.
4.11. У разі прийняття Комісією рішення погодження змін
та/або доповнень до правил та положень або нових правил та
положень саморегулівної організації остання має право здійснювати
діяльність з урахуванням внесених змін та/або доповнень або нових
правил та положень від дати прийняття відповідного рішення
Комісії. У цьому разі на обох примірниках відповідних змін та/або
доповнень або нових правил та положень, один з яких повертається
заявнику, ставиться відмітка Комісії про погодження із зазначенням
дати та номера відповідного рішення Комісії, засвідчена підписом
Голови Комісії або уповноваженої посадової особи Комісії та
печаткою.
4.12. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в
погодженні змін та/або доповнень до правил та положень або нових
правил та положень саморегулівної організації остання не може
здійснювати діяльність з урахуванням зазначених змін та/або
доповнень або нових правил та положень.
5. Права саморегулівної організації
в регулюванні ринку цінних паперів
Саморегулівна організація на підставі своїх установчих
документів, правил і положень та делегованих Комісією згідно із
статтею 17 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) повноважень має право: - установлювати правила, стандарти та вимоги до здійснення
діяльності членів саморегулівної організації, які б захищали
інтереси інвесторів та були спрямовані на попередження
правопорушень. При цьому рівень вимог, викладених у правилах та
стандартах, повинен бути не нижче рівня вимог, установлених чинним
законодавством; - здійснювати постійний контроль за дотриманням членами
саморегулівних організацій правил, стандартів, вимог, які
встановлені саморегулівною організацією; - проводити послідовну політику серед членів саморегулівної
організації згідно з цілями, що визначені чинним законодавством,
та правилами саморегулівної організації, яка забезпечує наявність
внутрішнього контролю серед членів саморегулівних організацій; - у відповідності до установлених кваліфікаційних вимог
розробляти навчальні програми і плани, спільно з Комісією
визначати навчальні заклади, які здійснюють підготовку та
перепідготовку керівників та фахівців установ, що здійснюють
професійну діяльність на фондовому ринку; - застосовувати заходи впливу до своїх членів, які порушують
вимоги чинного законодавства, статуту та внутрішніх документів
саморегулівної організації; - надавати до Комісії пропозиції щодо вдосконалення
законодавства України, а також аналізувати практику реалізації
законодавства України; - приймати у відповідності до вимог чинного законодавства
делеговані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
повноваження, які не суперечать чинному законодавству.
6. Повноваження Комісії
щодо здійснення регулювання та контролю
за діяльністю саморегулівної організації
6.1. Комісія здійснює регулювання та контроль за діяльністю
саморегулівної організації.
6.2. Комісія має право: - розглядати скарги професійних учасників ринку цінних
паперів про відмову в прийнятті до складу саморегулівної
організації; - розглядати скарги членів (учасників) саморегулівної
організації щодо санкцій, застосованих до них організацією; - здійснювати самостійно або спільно з іншими відповідними
органами планові перевірки та ревізії фінансово-господарської
діяльності саморегулівної організації; - у судовому порядку ставити питання про скасування державної
реєстрації саморегулівної організації; - розглядати питання про скасування реєстрації саморегулівної
організації у разі подання Антимонопольним комітетом України до
Комісії інформації щодо порушення в процесі діяльності
саморегулівною організацією законодавства про захист економічної
конкуренції; - провадити на підставі отриманої інформації, у тому числі в
разі надходження скарг членів (учасників) саморегулівної
організації, позапланові перевірки фактів порушення саморегулівною
організацією законодавства щодо цінних паперів, установчих
документів, правил чи положень, які регламентують її діяльність; - у разі порушень саморегулівною організацією законодавства
щодо цінних паперів, установчих документів, правил чи положень,
які регламентують її діяльність, надавати обов'язкові для
виконання розпорядження про усунення виявлених порушень із
зобов'язанням повідомити Комісію про результати, а також
застосовувати інші санкції в межах, передбачених чинним
законодавством.
Начальник управління
регулювання та розвитку
ринку цінних паперів О.Науменко

Додаток
до п. 4.3 Положення про
діяльність саморегулівної
організації професійних
учасників ринку цінних
паперів

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
ЗАЯВА
про погодження змін та/або доповнень
до правил та положень або нових правил
та положень саморегулівної організації
професійних учасників ринку цінних паперів
Заявник______________________________________________________
(повне найменування заявника)
Місцезнаходження__________________________________________________
(місцезнаходження заявника)
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ ____________
Телефон_____________Телефакс____________E-mail_______________
Керівник_____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Прошу погодити_______________________________________________ _____________________________________________________________

"____"_______________20___р. ___________________
(дата заповнення заяви) (підпис керівника)



вгору