Про затвердження Методики визначення вартості метрологічних робіт
Держспоживстандарт України; Наказ, Методика, Форма типового документа від 04.05.2005109
Документ z0785-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z1696-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
04.05.2005 N 109
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2005 р.
за N 785/11065
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 706 ( z1696-12 ) від 15.06.2012 }
Про затвердження Методики визначення
вартості метрологічних робіт

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
31 грудня 2004 року N 1783 ( 1783-2004-п ) "Про внесення зміни до
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2001 р. N 1405" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику визначення вартості метрологічних
робіт (далі - Методика), що додається.
2. Управлінню метрології забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з
чинним законодавством.
3. Керівникам центрів стандартизації, метрології та
сертифікації, підприємств та установ Держспоживстандарту України
забезпечити дотримання вимог Методики.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстандарту
України від 24 грудня 2001 року N 632 ( z0008-02 ) "Про
затвердження Методики визначення вартості метрологічних робіт
(ПМУ 23-2001)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
9 січня 2002 року за N 8/6296.
5.Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
начальника управління метрології Домницького Р.А.
6.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова М.Негрич
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України С.Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
04.05.2005 N 109
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2005 р.
за N 785/11065

МЕТОДИКА
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ

1. Загальні положення
1.1. Методика розроблена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 2004 року N 1783 ( 1783-2004-п )
"Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 2001 р. N 1405".
1.2. Відповідно до статей 23 та 24 Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) (далі -
Закон) Методика поширюється на уповноважені та атестовані в
державній метрологічній системі: метрологічні центри та територіальні органи спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері
метрології (далі - ЦОВМ); головні та базові організації метрологічних служб центральних
органів виконавчої влади; повірочні, калібрувальні та вимірювальні лабораторії
підприємств та організацій України (далі -
підприємства-виконавці).
1.3. Методика встановлює порядок формування вартості
метрологічних робіт, пов'язаних із здійсненням державного
метрологічного контролю, який визначений частиною першою статті 21
Закону ( 113/98-ВР ): уповноваження та атестація у державній метрологічній системі
на право виконання метрологічних робіт; державні випробування засобів вимірювальної техніки і
затвердження їх типів; державна метрологічна атестація засобів вимірювальної
техніки; повірка засобів вимірювальної техніки.
1.4. Методика використовується для формування вартості
метрологічних послуг, які визначені частиною четвертою статті 15
Закону ( 113/98-ВР ): калібрування засобів вимірювальної техніки; метрологічна атестація і ремонт засобів вимірювальної
техніки; метрологічна експертиза документації; атестація у державній метрологічній системі калібрувальних і
вимірювальних лабораторій; атестація методик виконання вимірювань; інші метрологічні послуги.
1.5. Вимоги щодо порядку та процедур проведення метрологічних
робіт і послуг визначаються нормативно-правовими актами України та
нормативними документами з метрології.
1.6. Підприємства, установи, організації, фізичні особи
(далі - замовники) оплачують за договорами метрологічні роботи та
послуги, вартість яких розраховується підприємствами-виконавцями
згідно з Методикою.
2. Порядок формування вартості метрологічних робіт
2.1. Порядок формування вартості метрологічних робіт і послуг
визначається: Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати",
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
31 грудня 1999 року N 318 ( z0027-00 ) і зареєстрованим
Міністерством юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248; наказом підприємства-виконавця щодо облікової політики
підприємства, який розробляється згідно із Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ); нормами часу на повірку засобів вимірювальної техніки,
затвердженими ЦОВМ.
2.2. Базою для формування вартості калькуляційної одиниці
часу метрологічних робіт і послуг є фактичні показники фінансової
звітності за попередній рік. Виняток становлять амортизаційні
відрахування, що розраховуються на запланований період, та основна
заробітна плата, яка враховується в калькуляційну одиницю часу за
даними штатного розкладу на дату розрахунку. На новоутворених підприємствах-виконавцях базою для
формування вартості одиниці часу метрологічних робіт і послуг є
розрахункові фінансові показники.
2.3. Визначення вартості метрологічних робіт і послуг
здійснюється на основі норм часу на їх виконання та вартості
розрахункової калькуляційної одиниці часу - одного людино-дня
(людино-години) виконавців цих робіт.
2.4. Норми часу на повірку засобів вимірювальної техніки
розробляються і затверджуються ЦОВМ у відповідності з
повноваженнями, наданими йому частиною другою статті 14 Закону
( 113/98-ВР ). Вони є типовими для усіх підприємств-виконавців.
Норми часу на калібрування засобів вимірювальної техніки можуть
установлюватися на рівні норм часу на їх повірку. Підприємства-виконавці, враховуючи ступінь автоматизації та
продуктивності повірочного обладнання, можуть розробляти, а
керівники підприємств-виконавців - затверджувати власні норми часу
на повірку засобів вимірювальної техніки з урахуванням норм часу,
затверджених ЦОВМ. Норми часу на інші метрологічні роботи і послуги, що
виконуються одноразово або періодично, визначаються
підприємствами-виконавцями і затверджуються їх керівниками.
2.5. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу
метрологічних робіт і послуг складається з виробничої собівартості
метрологічних робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на
збут та прибутку.
2.6. Усі додаткові витрати, пов'язані з виконанням конкретних
метрологічних робіт і послуг (придбання матеріалів, комплектуючих,
стандартних зразків, витрати на відрядження, послуги
співвиконавців, транспортні витрати тощо), що не враховані у
вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу, зараховуються
до вартості робіт за погодженням із замовником.
2.7. У разі виконання метрологічних робіт і послуг на
обладнанні: підприємств-виконавців з виїздом до замовника їх вартість
визначається за погодженням із замовником з урахуванням додаткових
витрат, пов'язаних з транспортними витратами, монтажем обладнання,
налагодженням робочих місць на місцях повірки, витрат на
відрядження, інших витрат згідно з чинним законодавством; замовника їх вартість визначається за погодженням із
замовником, виходячи з фактичних матеріальних і трудових витрат.
2.8. Номенклатура та склад статей калькулювання вартості
одного людино-дня (людино-години) виконавців метрологічних робіт і
послуг установлюється підприємствами-виконавцями за формою,
наведеною у додатку 1.
2.9. Прибуток, отриманий за виконання метрологічних робіт і
послуг, після сплати усіх обов'язкових податків і платежів до
бюджету спрямовується на розвиток виробничої сфери та наукової
діяльності, забезпечення соціальних гарантій працівників
підприємств-виконавців.
2.10. Повірка багатофункціональних і багатодіапазонних
засобів вимірювальної техніки на вимогу замовника може
здійснюватись не в повному обсязі, передбаченому методикою
повірки, а за однією або декількома функціями чи діапазонами
вимірювань. У цьому разі вартість повірки визначається за
погодженням із замовником, виходячи з фактичних витрат.
2.11. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу
метрологічних робіт і послуг може переглядатися у разі виходу
нових нормативних актів та збільшення витрат, що суттєво впливають
на їх вартість (збільшення мінімальної заробітної плати, тарифів
на оплату енергоносіїв тощо).
2.12. Відповідальними за обґрунтованість вартості
метрологічних робіт і послуг є керівники підприємств-виконавців.
2.13. Підприємства-виконавці, які уповноважені на проведення
повірки засобів вимірювальної техніки, складають перелік засобів
вимірювальної техніки, що ними повіряються (із зазначенням
вартості повірки), за формою, наведеною у додатку 2. Перелік
затверджується керівником підприємства-виконавця.
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 1
до пункту 2.8 Методики
визначення вартості
метрологічних робіт

ФОРМА
калькуляції вартості одного людино-дня
(людино-години)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ___________________________
(назва підприємства-виконавця) ____________________________
(підпис) ____________________________
(прізвище та ініціали)
"____"___________ 200__ року
М. П.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
вартості одного людино-дня (людино-години)
виконавців метрологічних робіт і послуг

------------------------------------------------------------------ | Назва статей калькуляції | Сума, грн. | |---------------------------------------------------+------------| |1. Основна та додаткова заробітна плата | | |---------------------------------------------------+------------| |у т.ч. основна заробітна плата | | |---------------------------------------------------+------------| |2. Відрахування на соціальні заходи | | |---------------------------------------------------+------------| |3. Матеріали та сировина | | |---------------------------------------------------+------------| |4. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання | | |---------------------------------------------------+------------| |5. Інші прямі витрати | | |---------------------------------------------------+------------| |6. Загальновиробничі витрати | | |---------------------------------------------------+------------| |7. Додаткові витрати* | | |---------------------------------------------------+------------| |8. Виробнича собівартість | | |---------------------------------------------------+------------| |9. Адміністративні витрати | | |---------------------------------------------------+------------| |10. Витрати на збут | | |---------------------------------------------------+------------| |11. Повна собівартість | | |---------------------------------------------------+------------| |12. Прибуток | | |---------------------------------------------------+------------| |13. Вартість без ПДВ | | |---------------------------------------------------+------------| |14. Податок на додану вартість | | |---------------------------------------------------+------------| |15. Вартість | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Додаткові витрати враховуються відповідно до пункту 2.6
Методики
Керівник планово-економічного
відділу _________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Начальник управління метрології Р.Домницький

Додаток 2
до пункту 2.13 Методики
визначення вартості
метрологічних робіт

ФОРМА
переліку засобів вимірювальної техніки,
що повіряються підприємством (із зазначенням
вартості повірки)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ___________________________
(назва підприємства-виконавця) ____________________________
(підпис) ____________________________
(прізвище та ініціали)
"____"___________ 200__ року
М. П.

ПЕРЕЛІК
засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що повіряються
__________________________________________,
(назва підприємства-виконавця)
згідно із свідоцтвом про уповноваження
від "____" __________ ______ року N ____

Вартість повірки

------------------------------------------------------------------ | Код ЗВТ | Найменування ЗВТ | Тип ЗВТ | Вартість | | | | | повірки ЗВТ | | | | |без ПДВ, грн.| |-------------+-------------------+----------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------+-------------------+----------------+-------------| | Зазначають | Зазначають | Зазначають | Групують за | | код ЗВТ | узагальнене |позначення типів| видами | | згідно з | найменування ЗВТ | ЗВТ | вимірювань | |кодифікацією | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник повірочного підрозділу _________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник планово-економічного
відділу _________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)вгору