Документ z0783-11, перша редакція — Прийняття від 21.04.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
21.04.2011 N 454
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 783/19521

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (щодо розкриття
інформації емітентами цінних паперів)

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 39-41 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Закону України "Про
акціонерні товариства" ( 514-17 ) та з метою узгодження
нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за
N 97/13364 (зі змінами), такі зміни:
1.1. Абзац перший пункту 2 розділу I після слів "акціонерні
товариства," доповнити словами "у тому числі".
1.2. У розділі II: 1.2.1. У пункті 7 глави 2: абзац другий викласти в такій редакції: "Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом
інформації відреєстроутримувача про внесення змін до системи
реєстру власників іменних цінних паперів, або дата отримання
емітентом від депозитарію зведеного облікового реєстру власників
іменних цінних паперів, або дата отримання емітентом інформації
від власників акцій відповідно до статей 64, 65 Закону України
"Про акціонерні товариства" ( 514-17 ), у зв'язку з чим пакет
власника акцій:"; доповнити пункт абзацом дев'ятим такого змісту: "дата отримання реєстру власників іменних цінних паперів (за
наявності).". 1.2.2. У пункті 1 глави 3: абзац третій викласти в такій редакції: "у стрічці новин - протягом одного робочого дня після дати
вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня
після дати вчинення дії;"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих
днів після дати вчинення дії;"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "подання до Комісії - протягом десяти робочих днів після дати
вчинення дії.".
2. Абзац перший підпункту 5.7 пункту 5 розділу IV Положення
про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій
підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 22.06.2010 N 981 ( z0707-10 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.08.2010 за N 707/18002, викласти
в такій редакції: "5.7 при розкритті інформації щодо змін власників, яким
належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій, - дата отримання
емітентом інформації відреєстроутримувача про внесення змін до
системи реєстру власників іменних цінних паперів, або дата
отримання емітентом від депозитарію зведеного облікового реєстру
власників іменних цінних паперів, або дата отримання емітентом
інформації від власників акцій відповідно до статей 64, 65 Закону
України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ), у зв'язку з чим
пакет власника акцій:".
3. Департаменту моніторингу фондового ринку (О.Табала)
забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
5. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його
офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії М.Бурмаку.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України Л.І.Нетудихата
Голова Аудиторської палати України І.І.Нестеренко
Протокол засідання Комісії
від 21.04.2011 N 16вгору