Документ z0780-02, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005, підстава - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.09.2002 N 338
( z0779-02 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2002 р.
за N 780/7068

ЗМІНИ
до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України
{ Документ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Інструкції Національного банку
N 388 ( v0495500-97 ) від 21.11.97,
до якої вносились зміни }

1. У назві та тексті Інструкції ( v0495500-97 ) слово
"комерційні" у всіх відмінках виключити.
2. У розділі "Принципи побудови Плану рахунків":
2.1. Абзац другий принципу "Безперервність діяльності
(установи, що працює)" викласти в такій редакції: "Якщо установа передбачає, що в наступному звітному періоді
буде ліквідована одна чи кілька філій або продані активи, то
потрібно врахувати ці активи за їх ліквідаційною вартістю продажу.
Якщо ліквідаційна вартість продажу менша, ніж залишкова вартість
(різниця між первісною (переоціненою) вартістю і сумою
нарахованого зносу), то установі потрібно врахувати потенційний
збиток і відобразити його в звіті про фінансові результати".
2.2. У назві принципу "Нарахування доходів та видатків (поділ
звітних періодів)", в абзацах першому та третьому слово "видатків"
замінити словом "витрат".
3. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":
3.1. У групі рахунків 150 "Кошти до запитання в інших банках"
рахунок 1505 А "Кошти в розрахунках платіжними картками в інших
банках" виключити.
3.2. У групі рахунків 160 "Кошти до запитання інших банків"
рахунок 1605 П "Кошти в розрахунках платіжними картками інших
банків" виключити.
3.3. У групі рахунків 179 "Резерви під сумнівну
заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими
операціями": у назві групи рахунків слово "сумнівну" виключити; у назві та абзаці першому призначення рахунку 1790 КА
"Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за
міжбанківськими операціями" слова "сумнівну" та "сумнівної"
виключити.
3.4. У групі рахунків 188 "Сумнівна дебіторська
заборгованість за операціями з банками" у призначенні за кредитом
рахунку 1880 А "Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями
з банками" слова "а також, у разі покращення перспективи
повернення коштів, віднесення заборгованості у зворотному порядку
на відповідні рахунки" виключити.
3.5. У групі рахунків 191 "Кредиторська заборгованість за
операціями з банками" останнє речення призначення рахунку 1919 П
"Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками"
доповнити словами "та кошти банків до настання дати валютування".
4. У класі 2 "Операції з клієнтами":
4.1. У групі рахунків 200 "Рахунки суб'єктів господарської
діяльності за овердрафтом" абзац перший призначення рахунку 2000 А
"Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом"
доповнити реченням такого змісту:
"Прострочена заборгованість за овердрафтом
відображається за рахунком 2067 А
"Прострочена заборгованість за іншими
кредитами в поточну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності".
4.2. У групі рахунків 249 "Резерви під сумнівну
заборгованість за нарахованими доходами за операціями з
клієнтами": у назві групи рахунків слово "сумнівну" виключити; у назві та абзаці першому призначення рахунку 2490 КА
"Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з клієнтами" слова "сумнівну" та "сумнівної" виключити.
4.3. У розділі 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів
України" групу рахунків 250 "Кошти бюджетів України до розподілу"
виключити.
4.4. У групі рахунків 251 "Кошти Державного бюджету України"
рахунок 2510 АП "Кошти Державного бюджету України" та рахунок 2511
АП "Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету
України" виключити.
4.5. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності" перше речення призначення рахунку 2602 П
"Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності" викласти
в такій редакції:
"Призначення рахунку: облік коштів у
розрахунках (кошти до настання дати
валютування, акредитиви (крім акредитивів,
що обліковуються за рахунком 2612 П "Кошти
суб'єктів господарської діяльності для
забезпечення зобов'язань"), розрахункові
чеки, розрахунки за разовими заліками
тощо)".
4.6. У групі рахунків 262 "Кошти до запитання фізичних осіб"
перше речення призначення рахунку 2622 П "Кошти в розрахунках
фізичних осіб" викласти в такій редакції:
"Призначення рахунку: облік коштів у
розрахунках (кошти до настання дати
валютування, акредитиви тощо)".
4.7. У групі рахунків 288 "Сумнівна дебіторська
заборгованість за операціями з клієнтами банку" у призначенні за
кредитом рахунків слова "а також у разі покращення фінансового
стану дебітора, віднесення заборгованості у зворотному порядку на
відповідні рахунки" виключити.
4.8. У групі рахунків 290 "Кредиторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку" назву рахунку 2903 П "Кредиторська
заборгованість клієнтів за недіючими рахунками" змінити на назву
"Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" та викласти
призначення рахунку за дебетом у такій редакції:
"За дебетом рахунку проводяться суми
повернення коштів власникам згідно з їх
розпорядженнями".
5. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
5.1. У групі рахунків 352 "Розрахунки за податками та
обов'язковими платежами" назву та призначення рахунку 3521 А
"Відстрочений податок на прибуток" викласти в такій редакції:
"3521 А "Відстрочений податковий актив"
Призначення рахунку: облік сум податку на
прибуток, що підлягають відшкодуванню в
наступних звітних періодах.
За дебетом рахунку проводяться суми податку
на прибуток, що підлягають відшкодуванню в
наступних звітних періодах унаслідок:
тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;
перенесення податкового збитку, який не
включено до розрахунку зменшення податку на
прибуток у звітному періоді; перенесення на
наступні періоди податкових пільг, якими
скористатися у звітному періоді не можна.
За кредитом рахунку проводиться зменшення
відстроченого податкового активу".
5.2. У групі рахунків 355 "Дебіторська заборгованість за
розрахунками з працівниками банку" назву та призначення рахунку
3559 А "Інша дебіторська заборгованість працівників банку"
викласти в такій редакції:
"3559 А "Інша дебіторська заборгованість за
розрахунками з працівниками банку та
іншими особами"
Призначення рахунку: облік дебіторської
заборгованості за розрахунками з
працівниками банку та іншими особами за
заробітною платою та іншими виплатами.
За дебетом рахунку проводяться суми
виплаченої заробітної плати та інших виплат
штатним та позаштатним працівникам банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення дебіторської заборгованості за
розрахунками".
5.3. У групі рахунків 358 "Сумнівна дебіторська
заборгованість" у призначенні за кредитом рахунку 3580 А "Сумнівна
дебіторська заборгованість" слова "а також у разі покращення
фінансового стану дебітора, віднесення заборгованості у зворотному
порядку на відповідні рахунки" виключити.
5.4. У групі рахунків 359 "Резерви на можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю" із назви й абзацу першого
призначення рахунку 3599 КА "Резерви під сумнівну заборгованість
за іншими нарахованими доходами" слова "сумнівну", "сумнівної"
виключити.
5.5. У групі рахунків 362 "Розрахунки за податками та
обов'язковими платежами": назву та призначення рахунку 3621 П "Відстрочений податок на
прибуток" викласти в такій редакції:
"3621 П "Відстрочені податкові зобов'язання"
Призначення рахунку: облік сум податку на
прибуток, які сплачуватимуться в наступних
звітних періодах з тимчасових різниць, що
підлягають оподаткуванню.
За кредитом рахунку проводяться суми
податку на прибуток, які сплачуватимуться в
наступних звітних періодах з тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення відстроченого податкового
зобов'язання";
увести рахунок 3623 П "Кредиторська заборгованість за зборами
до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" та викласти
призначення рахунку в такій редакції:
"Призначення рахунку: облік сум
кредиторської заборгованості за зборами до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Порядок справляння зборів здійснюється
відповідно до Закону України "Про Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб"
( 2740-14 )".
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості за зборами до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
зборами".
5.6. У групі рахунків 363 "Розрахунки з акціонерами" в абзаці
першому призначення рахунку 3631 П "Кредиторська заборгованість
перед акціонерами банку за дивідендами" слова "або радою банку"
виключити.
5.7. У групі рахунків 369 "Банківські резерви на покриття
ризиків та витрат" друге речення абзацу першого призначення
рахунку 3699 П "Резерви на покриття інших ризиків та витрат"
виключити.
5.8. У групі рахунків 370 "Клірингові рахунки" у назві
рахунку 3705 АП "Клірингові рахунки за розрахунками з платіжними
картками" прийменник "з" виключити.
5.9. У другому реченні преамбули до розділу 39 "Розрахунки
між філіями та іншими підвідомчими установами банку" слово
"консолідованому" замінити словом "зведеному".
5.10. У групі рахунків 390 "Розрахунки між філіями та іншими
підвідомчими установами банку": у тексті призначення рахунку 3903 П "Розрахунки за коштами,
що отримані від установ банку" слова "підвідомчих", "підвідомчим"
виключити; увести рахунок 3906 А "Дебіторська заборгованість за
операціями з готівкою між установами банку" та викласти
призначення рахунку в такій редакції:
"Призначення рахунку: облік дебіторської
заборгованості за операціями з підкріплення
готівкою банку або його філій.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості за операціями з
підкріплення готівкою банку та його філій.
За кредитом рахунку проводяться суми
готівки, що надійшла до каси, або
повернення безготівкових коштів";
увести рахунок 3907 П "Кредиторська заборгованість за
операціями з готівкою між установами банку" та викласти
призначення рахунку в такій редакції:
"Призначення рахунку: облік кредиторської
заборгованості за операціями з підкріплення
готівкою банку або його філій.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості, що виникла за
операціями з підкріплення готівкою банку
або його філій.
За дебетом рахунку проводиться сума
відісланої готівки або безготівкових
коштів".
6. У класі 5 "Капітал банку":
6.1. У групі рахунків 503 "Результати минулих років" абзаци
перший та другий призначення рахунку 5030 АП "Прибутки та збитки
минулих років" викласти в такій редакції:
"Призначення рахунку: облік підтвердженого
прибутку минулих років, що залишається в
розпорядженні банку після його розподілу
відповідно до чинного законодавства.
За дебетом рахунку проводяться: а) покриття
суми збитку минулого року; б) відрахування
до загальних резервів на рахунок 5020
"Загальні резерви"; в) списання емісійних
різниць у разі недостатності коштів на
рахунку 5010 "Емісійні різниці"; г) сплата
дивідендів за привілейованими акціями та
інші суми відповідно до чинного
законодавства".
6.2. У групі рахунків 504 "Результати минулого року, що
очікують затвердження" друге речення абзацу першого призначення
рахунку 5040 АП "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує
затвердження" виключити.
7. У класі 6 "Доходи":
7.1. У групі рахунків 671 "Повернення списаних активів" у
назві рахунку 6717 П "Повернення раніше списаних безнадійних
процентних доходів минулих років" слово "процентних" виключити.
8. У класі 7 "Витрати":
8.1. У групі рахунків 739 "Інші банківські операційні
витрати" рахунок 7390 А "Відрахування у Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб" виключити.
8.2. У групі рахунків 741 "Сплата податків та інших
обов'язкових платежів, крім податку на прибуток" увести рахунок
7418 А "Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".
8.3. У назві групи рахунків 772 "Відрахування в резерви під
сумнівну заборгованість за нарахованими доходами" та в назві
рахунку 7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну
заборгованість за нарахованими доходами" слово "сумнівну"
виключити.
9. У класі 9 "Позабалансові рахунки":
9.1. В абзаці дев'ятому преамбули до класу 9 "Позабалансові
рахунки" назву рахунку 9020 "Прості гарантії, що надані клієнтам"
змінити на назву "Гарантії, що надані клієнтам"; в абзаці десятому назву рахунку 9110 "Кредитні лінії та інші
зобов'язання з кредитування, які отримані від банків" змінити на
назву "Зобов'язання з кредитування, які отримані від банків".
9.2. У групі рахунків 903 "Гарантії, що отримані від
клієнтів" призначення рахунків 9030 П "Прості гарантії, що
отримані від Уряду України" та 9031 П "Прості гарантії, що
отримані від клієнтів, крім Уряду України" викласти в такій
редакції:
"Призначення рахунків: облік прямих гарантій
і поручительств, що отримані від Уряду
України або клієнтів, та страхових свідоцтв.
Для цих гарантій і поручительств немає
гарантії, що видана іншому контрагенту.
За кредитом рахунків проводяться суми
отриманих гарантій і поручительств та
страхових свідоцтв.
За дебетом рахунків проводяться суми
невикористаних гарантій після закінчення їх
строку дії або використаних гарантій і
поручительств та страхових свідоцтв".
9.3. У групі рахунків 981 "Інші цінності і документи" абзац
перший призначення рахунку 9819 А "Інші цінності і документи"
після слів "цінностей і документів, які на час надходження не
можуть бути зараховані на відповідні балансові та позабалансові
рахунки" доповнити словами "(наприклад, дублікати ключів, отримані
на зберігання від іншої установи банку разом з копіями опису і
супровідного листа; у банку-надавача зазначені документи про здачу
дублікатів ключів на зберігання разом з копіями опису і
супровідного листа обліковуються за позабалансовим рахунком 9898 А
"Інші цінності та документи в підзвіті")".
Заступник директора Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевичвгору