Документ z0780-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.01.2015, підстава - v0032500-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 343 від 15.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 вересня 2001 р.
за N 780/5971
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 32 ( v0032500-15 ) від 17.01.2015 }
Про затвердження Правил реєстрації
кореспондентських рахунків банків
Національним банком України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 353 ( z0800-03 ) від 20.08.2003
N 325 ( z1026-06 ) від 17.08.2006
N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007
N 213 ( z0820-08 ) від 24.07.2008
N 160 ( z0395-10 ) від 31.03.2010 }

Відповідно до статті 55 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою приведення нормативно-правових
актів Національного банку України щодо регулювання діяльності
банків у відповідність до вимог Законів України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Правила реєстрації кореспондентських рахунків
банків Національним банком України (додаються). 2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила реєстрації
прямих кореспондентських рахунків Національним банком України
( v0660500-99 ), затверджені постановою Правління Національного
банку України від 29.06.99 N 311 ( v0311500-99 ). 3. Територіальним управлінням Національного банку України до
01.10.2001 у разі виявлення кореспондентських рахунків, що були
відкриті банками та небанківськими установами України в
банках-нерезидентах з порушенням вимог чинного законодавства
України (небанківська установа, банк сумнівного походження тощо),
провести роботу щодо їх термінового закриття, переведення залишків
на кореспондентські рахунки в інших банках за вибором банку (за
погодженням з територіальним управлінням Національного банку
України). 4. Керівникам банків, небанківських установ до 01.01.2002
виконати вимоги Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) у частині встановлення кореспондентських відносин,
зокрема провести повну перевірку кореспондентів-нерезидентів
(банків і небанківських установ) щодо їх ідентифікації як
банківських установ. 5. Керівникам територіальних управлінь Національного банку
України взяти вищезазначені Правила для керівництва в роботі,
суворо дотримуватися затверджених ними вимог. 6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка, Генеральний департамент
банківського нагляду (П.В.Андрущенко) та начальників
територіальних управлінь Національного банку України. 7. Постанова набирає чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
15.08.2001 N 343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2001 р.
за N 780/5971

Правила
реєстрації кореспондентських рахунків
банків Національним банком України

Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ) та з метою здійснення нагляду за міжнародними
кореспондентськими відносинами з відкриттям кореспондентських
рахунків "НОСТРО" в іноземній валюті та/або в банківських металах
банками, банківськими об'єднаннями у банках-кореспондентах
(резидентах і нерезидентах), а також з відкриттям
кореспондентських рахунків "ЛОРО" банкам, банківським об'єднанням
(резидентам і нерезидентам) в іноземній та національній (якщо вона
виступає як іноземна) валюті України та/або в банківських металах.
{ Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007 } Цими Правилами Національний банк України (далі - Національний
банк) установлює порядок реєстрації кореспондентських рахунків
банків, банківських об'єднань (далі - установи) та здійснення
контролю за кореспондентськими відносинами.
1. Установи, які відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку мають право на відкриття та ведення рахунків
банків-кореспондентів, мають відкриті кореспондентські рахунки в
іноземній валюті та/або в банківських металах та відкрили в себе
кореспондентські рахунки в іноземній та національній (якщо вона
виступає як іноземна) валюті та/або в банківських металах, у
10-денний строк з дати укладання договору про встановлення
кореспондентських відносин формують пакет документів про відкритий
кореспондентський рахунок і надають інформацію територіальним
управлінням Національного банку за місцезнаходженням установи. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 325 ( z1026-06 ) від 17.08.2006; в редакції Постанови
Національного банку N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007 }
2. Реєстрації підлягають кореспондентські рахунки, що
відкриті установами при встановленні кореспондентських відносин.
Додатково відкриті рахунки з метою забезпечення повного спектра
банківської діяльності (депозитні, кредитні, за операціями з
платіжними картками та інші) за наявності вже встановлених
кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентського рахунку
реєстрації не підлягають.
3. Пакет документів (види документів та їх перелік) про
відкриті установами кореспондентські рахунки "НОСТРО" в
банках-нерезидентах потрібно формувати відповідно до вимог чинного
законодавства тієї країни, в якій розташований банк-нерезидент.
4. Пакет документів за відкритими кореспондентськими
рахунками установи слід формувати відповідно до вимог чинного
законодавства України.
5. Для реєстрації кореспондентських рахунків установи подають
до територіальних управлінь Національного банку такі документи: клопотання про реєстрацію відкритого кореспондентського
рахунку, у якому зазначається мета відкриття кореспондентського
рахунку, види операцій, які проводитимуться за цим рахунком,
засоби зв'язку, що використовуватимуться для обслуговування
кореспондентського рахунку; копію договору про встановлення кореспондентських відносин; копію документа, виданого банком-кореспондентом про відкриття
кореспондентського рахунку, що містить номер рахунку, назви валют
і дату відкриття рахунку; довідку (додаток 1) про кореспондентський рахунок, у якій
викладено загальну інформацію про кореспондентський рахунок; копію ліцензії кореспондента - банку-нерезидента (крім банків
країн групи А) або аналогічного офіційного документа, який надає
право здійснювати банківську діяльність у країні реєстрації, що
засвідчена відбитком печатки банку; копію документа на переказ, що підтверджує сплату коштів за
реєстрацію кореспондентського рахунку (кореспондентських рахунків)
відповідно до тарифів, визначених нормативно-правовими актами
Національного банку. Копії документів мають бути обов'язково засвідчені відбитком
печатки установи, яка подає пакет документів на реєстрацію
кореспондентського рахунку. До документів, складених іноземною
мовою, має додаватися переклад, засвідчений підписом та відбитком
печатки (за наявності) особи, яка здійснила переклад. { Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку N 213
( z0820-08 ) від 24.07.2008 }
6. У разі відкриття кореспондентських рахунків "НОСТРО"
установ у банках-нерезидентах країн, законодавством яких не
передбачено укладання договорів про встановлення кореспондентських
відносин, установи готують договори, за згодою нерезидента,
керуючись чинним законодавством України, що засвідчуються
підписами уповноважених осіб установи - резидента та нерезидента.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007 }
7. Якщо банк-кореспондент (нерезидент) не включений до
довідника "The Bankers' Almanac" (Великобританія) або розташований
на території чи під юрисдикцією країни, яка входить до переліку
офшорних зон, або країни, яка не приєдналася до міжнародних угод з
питань запобігання та протидії легалізації злочинних доходів та
фінансуванню тероризму, а також щодо фінансового сектору якої
існують негативні висновки міжнародних організацій, які здійснюють
оцінку країн та/або їх фінансових секторів щодо відповідності
основним міжнародним стандартам у цій сфері, то банк має надати
таку додаткову інформацію та матеріали: копію аудиторського висновку про достовірність фінансової
звітності банку-кореспондента разом з копіями балансу і звіту про
прибутки та збитки банку за останній фінансовий рік, засвідчені
відповідно до законодавства країни розташування; документи, що підтверджують наявність у банку-кореспондента
постійного офісу за місцем його реєстрації. { Правила доповнено пунктом 7 згідно з Постановою Національного
банку N 213 ( z0820-08 ) від 24.07.2008 }
8. Територіальне управління Національного банку може
звернутися до установи за додатковою інформацією щодо
реєстраційних даних, ліцензії, статутних документів та рейтингової
оцінки кореспондента-нерезидента, яка необхідна для ідентифікації
його як банківської установи. { Правила доповнено пунктом 8 згідно з Постановою Національного
банку N 213 ( z0820-08 ) від 24.07.2008 }
9. Реєстрація кореспондентських рахунків установ здійснюється
територіальними управліннями Національного банку протягом десяти
робочих днів після отримання повного пакета документів.
Реєстраційний номер видається за встановленою формою (додаток 2).
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку N 325 ( z1026-06 ) від 17.08.2006, N 213 ( z0820-08 ) від
24.07.2008 }
10. Територіальне управління Національного банку під час
проведення реєстрації кореспондентських рахунків надсилає запит до
Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського
регулювання та нагляду для перевірки наявності в довіднику "The
Bankers' Almanac" (Великобританія) відомостей про
кореспондента-нерезидента як банківської установи. { Пункт 10 в редакції Постанови Національного банку N 213
( z0820-08 ) від 24.07.2008 }
{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 213 ( z0820-08 ) від 24.07.2008 }
11. Територіальне управління Національного банку веде облік
виданих реєстраційних номерів.
12. Інформація про реєстрацію кореспондентських рахунків
надається територіальним управлінням Національного банку
Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського
регулювання та нагляду згідно з вимогами організації фінансової та
статистичної звітності банків України. { Пункт із змінами,
внесеними згідно з Постановами Національного банку N 325
( z1026-06 ) від 17.08.2006, N 213 ( z0820-08 ) від 24.07.2008 }
13. Реєстраційний номер відкритого кореспондентського
(кореспондентських) рахунку Національним банком засвідчується
підписами відповідальних службових осіб та відбитком печатки
територіального управління Національного банку за
місцезнаходженням установи і передається установі.
14. У разі закриття кореспондентських рахунків установа
протягом п'яти робочих днів надає територіальному управлінню
Національного банку інформацію про дату закриття рахунків із
зазначенням причин закриття та про стан кореспондентського рахунку
(сума залишку та реквізити для переказу залишків, якщо такі були).
Установа, яка стає правонаступником іншої установи, що
реорганізується, зобов'язана протягом п'яти робочих днів або
перереєструвати кореспондентські рахунки останньої, або закрити її
кореспондентські рахунки. { Абзац перший пункту в редакції
Постанови Національного банку N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007 } Кореспондентський рахунок уважається закритим після отримання
відповідного підтвердження кореспондента та фактичного переведення
залишку коштів (за наявності). Установи разом з інформацією про закриття кореспондентських
рахунків подають територіальним управлінням Національного банку
копії повідомлень кореспондентів про закриття рахунків і
повертають територіальним управлінням Національного банку
оригінали виданих їм реєстраційних номерів. { Абзац третій пункту
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007 } { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 160 ( z0395-10 ) від 31.03.2010 }
15. У разі відкликання банківської ліцензії ліквідатор
протягом десяти робочих днів зобов'язаний ужити заходів щодо
перерахування коштів банку з його кореспондентських рахунків на
накопичувальний рахунок ліквідатора, закрити прямі
кореспондентські рахунки, заблокувати всі засоби зв'язку з
банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному відпливу
коштів у національній та іноземній валюті та повернути
територіальному управлінню Національного банку за
місцезнаходженням банку оригінали реєстраційних номерів, виданих
Національним банком за встановленою формою. Банк, що ліквідовується, разом з оригіналами реєстраційних
номерів подає територіальному управлінню Національного банку
інформацію про закриття кореспондентських рахунків, копії
повідомлень ліквідатора про відкликання банківської ліцензії та
закриття рахунків. { Правила доповнено пунктом 15 згідно з Постановою Національного
банку N 160 ( z0395-10 ) від 31.03.2010 }
16. Установа зобов'язана надавати територіальному управлінню
Національного банку за своїм місцезнаходженням інформацію про
зміни в даних щодо кореспондентських відносин, які зазначалися в
довідці про кореспондентський рахунок, що подається установою для
його реєстрації. Установа зобов'язана надати зазначену інформацію
протягом десяти робочих днів з часу набрання чинності змінами в
порядку, передбаченому законодавством країни реєстрації установи
або банку-кореспондента. { Абзац перший пункту із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 213
( z0820-08 ) від 24.07.2008 } Залежно від характеру змін територіальне управління
Національного банку: видає новий реєстраційний номер кореспондентського рахунку; уносить зміни до реєстраційного номера кореспондентського
рахунку; уносить зміни до інформаційної бази обліку реєстраційних
номерів кореспондентських рахунків. Новий реєстраційний номер кореспондентського рахунку
видається територіальним управлінням Національного банку в разі
зміни: найменування або коду країни реєстрації банку-кореспондента; повного найменування (крім вказівки на організаційно-правову
форму) установи або банку-кореспондента. Територіальне управління Національного банку після надання
нового реєстраційного номера анулює попередній номер і зберігає
його оригінал у справі. Зміни до реєстраційного номера вносяться територіальним
управлінням Національного банку в разі: зміни валюти чи переліку валют (цифрового коду валюти)
кореспондентського рахунку та/або його номера; зміни місцезнаходження установи та/або банку-кореспондента; зміни організаційно-правової форми установи та/або
банку-кореспондента. Територіальне управління Національного банку оформляє зміни
до реєстраційного номера кореспондентського рахунку як додаток,
який є його невід'ємною частиною. Територіальне управління Національного банку в разі змін
технічних реквізитів кореспондентського рахунку, які не впливають
на режим його дії, вносить зміни до інформаційної бази обліку
реєстраційних номерів кореспондентських рахунків без надання
нового реєстраційного номера та без оформлення додатка до
реєстраційного номера. Установа зобов'язана разом з інформацією про зміни в даних
щодо кореспондентських відносин подавати територіальному
управлінню Національного банку копію документа на переказ, що
підтверджує сплату коштів за надання реєстраційного номера або за
внесення змін до реєстраційного номера відповідно до тарифів,
визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного
банку. { Абзац шістнадцятий пункту із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національного банку N 213 ( z0820-08 ) від
24.07.2008 } Територіальне управління Національного банку видає новий
реєстраційний номер та вносить зміни до реєстраційного номера
протягом десяти робочих днів після отримання інформації про зміни
даних щодо кореспондентських відносин. { Пункт 15 доповнено
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 213 ( z0820-08 )
від 24.07.2008 } Територіальне управління Національного банку, що здійснювало
облік реєстраційних номерів кореспондентських рахунків установи, у
разі переведення установи на обслуговування до іншого
територіального управління Національного банку передає пакети
документів та інформаційну базу обліку реєстраційних номерів
кореспондентських рахунків цієї установи до відповідного
територіального управління Національного банку, а копії цих
документів передає до архіву. У цьому разі реєстраційний номер не
анулюється, а береться на облік відповідним територіальним
управлінням Національного банку. { Пункт в редакції Постанов Національного банку N 353 ( z0800-03 )
від 20.08.2003, N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007 }
17. На територіальне управління Національного банку
покладається відповідальність за дотримання порядку реєстрації
відкритих кореспондентських рахунків. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007; в редакції Постанови
Національного банку N 213 ( z0820-08 ) від 24.07.2008 }
18. У разі закриття кореспондентського рахунку установи
територіальне управління Національного банку анулює протягом трьох
робочих днів відповідний реєстраційний номер про відкритий
установою кореспондентський рахунок і повідомляє про це
Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського
регулювання та нагляду відповідно до встановленої періодичності
подання статистичної звітності (форма 619). { Абзац перший пункту
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 213 ( z0820-08 ) від 24.07.2008 } Додаткова інформація про закриття рахунку надається
територіальним управлінням Національного банку лише в разі
нестандартних ситуацій, наприклад: закриття рахунку з ініціативи кореспондента-нерезидента; блокування кореспондентського рахунку на вимогу судових або
інших органів контролю України чи іншої держави; закриття кореспондентського рахунку в зв'язку з
форс-мажорними обставинами. Справи про реєстрацію кореспондентських рахунків банків
після закриття цих рахунків зберігаються в архіві територіального
управління. { Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007 } { Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 325 ( z1026-06 ) від 17.08.2006 }
19. За невиконання вимог цих Правил до установ застосовуються
заходи впливу, передбачені нормативно-правовими актами
Національного банку.
Начальник Управління методології
Генерального департаменту банківського
нагляду К.Є.Раєвський
Погоджено:
Директор Генерального департаменту
банківського нагляду П.В.Андрущенко
Директор Юридичного департаменту В.В.Пасічник
Додаток 1
до Правил реєстрації
кореспондентських рахунків
банків Національним банком
України

Довідка
про встановлення ______________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження банку,
банківського об'єднання)
кореспондентських відносин ----------------------------------------------------------------------- N |Краї-|Повне |Дата |Номер |Дата |Но- |Вид |Валюта |Вид | з/п|на |найме- |укла-|дого- |відкрит-|мер |корра- |кор- |корра-| |(код)|нуван- |дення|вору |тя або |корра-|хунку |рахунку|хунку | | |ня ко- |дого-| |закрит- |хунку |(звичай-|(цифро-|(НОСТ-| | |респон-|вору | |тя ** | |ний або|вий код|РО/ | | |дента | | |корра- | |мульти- |валюти)|ЛОРО) | | |та його| | |хунку | |валют- | | | | |місцез-| | | | |ний) | | | | |наход- | | | | | | | | | |ження | | | | | | | | ---+-----+-------+-----+------+--------+------+--------+-------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---+-----+-------+-----+------+--------+------+--------+-------+------| | | | | | | | | | | ---+-----+-------+-----+------+--------+------+--------+-------+------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
______________
* Повне найменування іноземного банку далекого зарубіжжя
зазначається англійською мовою. ** У разі закриття кореспондентського рахунку додається
текстове роз'яснення причин закриття.
Керівник
банку, банківського
об'єднання ___________
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
(підпис)
М.П.
Дата _____________
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007 }
Начальник Управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду К.Є.Раєвський
Додаток 2
до Правил реєстрації
кореспондентських рахунків
банків Національним банком
України

Реєстраційний номер
відкритого кореспондентського (кореспондентських) рахунку ________________________________________________________________
(повне найменування, код ЄДРПОУ та місцезнаходження банку,
банківського об'єднання)
Дата внесення до Державного реєстру банків та реєстраційний
номер ( N ____, дата реєстрації __________). Номер і дата видачі Національним банком України банківської
ліцензії (N __ ліцензії, дата видачі ____) та письмового дозволу
(N ___ письмового дозволу, дата видачі ____). Інформація про встановлення кореспондентських відносин: ------------------------------------------------------------------- N |Краї-|Повне |Дата |Дата |N корес-|Валюта |Вид | з/п|на |наймену-|укладення |відкриття |пондент-|рахунку|рахунку | |(код)|вання |договору |кореспон- |ського |(цифро-|(НОСТ- | | |корес- | |дентського|рахунку |вий код|РО/ | | |пондента| |рахунку | |валюти)|ЛОРО) | | |та його | | | | | | | |місцез- | | | | | | | |наход- | | | | | | | |ження | | | | | | ---+-----+--------+----------+----------+--------+-------+--------| ---+-----+--------+----------+----------+--------+-------+--------| -------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
Національного банку України
в/у __________ області ________________
(підпис)
Головний бухгалтер Управління
Національного банку України
в/у__________ області ________________
(підпис)
М.П.
Реєстраційний номер зареєстровано в журналі обліку в
Управлінні Національного банку України в/у _________ області за
N _______ від _____________ 200_р. Реєстраційний номер заповнюється в двох примірниках. При
цьому другий примірник залишається в територіальному управлінні
Національного банку України для обліку та контролю.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 420 ( z1354-07 ) від 21.11.2007 }
Начальник Управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду К.Є.Раєвськийвгору