Документ z0779-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2014  № 250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2014 р.
за № 779/25556

Про затвердження Змін до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

Відповідно до статті 90 Кодексу торговельного мореплавства України та Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року щодо контролю державою порту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952, що додаються.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондаренка А.Є.

Міністр

М. Бурбак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському та річковому транспорті

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Голова Державної прикордонної служби України
генерал армії України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Міністр внутрішніх справ УкраїниП. Буланович


В.С. Дроник


М.М. ЛитвинМ.Ю. Бродський


І.О. Швайка

А.Б. Аваков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
12.06.2014  № 250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2014 р.
за № 779/25556

ЗМІНИ
до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2:

в абзаці першому слова "Державну інспекцію з безпеки мореплавства флоту рибного господарства (надалі - Держрибфлотінспекція), капітанів морських портів України та інспекції державного портового нагляду (надалі - ІДПН)" замінити словами "Державне агентство рибного господарства України, капітанів морських портів та служби капітанів морських портів (далі - СКМП)";

в абзаці шостому слово "Держкомкордону" замінити словами "Державної прикордонної служби України";

2) у пункті 1.3:

в абзаці одинадцятому слова та цифри "ІМО А.787(19), із поправками, прийнятими резолюцією ІМО А.882(21)" замінити абревіатурою, літерою та цифрами "ІМО А.1052(27)";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Керівництва із впровадження Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ) Адміністраціями, прийнятого резолюцією ІМО А.1022(26);";

після абзацу вісімнадцятого доповнити пункт новим абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:

"Закону України "Про морські порти України";".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим;

в абзаці двадцятому слова та цифри "постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98 № 2098, із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1758" замінити словами та цифрами "Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 447";

після абзацу двадцятого доповнити пункт новим абзацом двадцять першим такого змісту:

"Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16 квітня 2011 року № 484;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять сьомим;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за № 632/23164;";

абзаци двадцять четвертий та двадцять п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий, двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим, двадцять п'ятим;

абзац двадцять п'ятий виключити;

3) абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"Державний інспектор - посадова особа Укрморрічінспекції, Держрибагентства України або служби капітана морського порту України, яка має відповідну кваліфікацію і уповноважена в установленому законодавством порядку здійснювати контроль за дотриманням на суднах, що заходять у морські порти України, правил мореплавства та вимог міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та визначення готовності суден до виходу в море.

Державними інспекторами є:

інспектор контролю державою порту (далі - ІКДП);

інспектор служби капітана морського порту (далі - ІСКМП);

інспектор держави прапора (далі - ІДП).";

4) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. З метою забезпечення безпеки мореплавства та запобігання забрудненню із суден усі судна, що перебувають у морських портах України, підлягають обов'язковому контролю ІСКМП і вибірковому контролю ІКДП";

5) пункт 1.7 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Державний інспектор зобов'язаний поінформувати капітана судна про право капітана судна, судновласника або власника судна на оскарження результатів перевірки.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

6) доповнити главу новими пунктами такого змісту:

"1.8. Під час перевірок суден державні інспектори Укрморрічінспекції повинні бути одягнутими у формений одяг, мати при собі та пред'являти капітанам суден, що перевіряються, посвідчення інспектора контролю державою порту, зразок та опис якого наведено в додатку 12 до цих Правил.

1.9. Державні інспектори Укрморрічінспекції, які виконують функції ІКДП, або кандидати на посаду такого інспектора повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1) ІКДП повинен мати стаж роботи не менше ніж один рік як державний інспектор, який виконує функції ІКДП (у разі відсутності необхідного стажу роботи ІКДП зараховується також стаж роботи стажером ІКДП), а також:

повну вищу освіту та кваліфікацію судноводія, суднобудівника, механіка, електромеханіка, радіоінженера і стаж роботи за цією професією не менше ніж п'ять років та

диплом капітана чи старшого помічника капітана суден валовою місткістю 500 одиниць і більше та загальний стаж роботи на морських суднах на рівні управління не менше ніж п'ять років або

диплом старшого чи другого механіка суден з головною енергетичною установкою потужністю 750 кіловат і більше та загальний стаж роботи на морських суднах на рівні управління не менше ніж п'ять років;

2) ІКДП також вважається належним чином кваліфікованим, якщо він:

має еквівалентну кваліфікацію, пов'язану з експлуатацією морських суден або їх технічним обслуговуванням, стаж роботи за цією професією не менше ніж п'ять років;

пропрацював не менше ніж два роки як ІДП. У разі відсутності необхідного стажу роботи ІДП зараховується також стаж роботи стажером ІКДП;

3) ІКДП повинен володіти англійською мовою в межах, достатніх для взаємного розуміння з членами екіпажів суден, що перевіряються, та якісного складання актів перевірок суден та інших документів, пов'язаних з перевіркою;

4) ІКДП повинен знати вимоги відповідних міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів України, що стосуються безпеки судноплавства.

1.10. Повноваження на виконання функцій контролю державою порту надаються інспектору Укрморрічінспекцією.".

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

слова "інспекціями державного портового нагляду" замінити словами "службами капітанів морських портів";

у підпункті 2.1.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.1.1. Під час стоянки в порту для отримання дозволу капітана морського порту на вихід з порту усі судна підлягають огляду ІСКМП або ІКДП у випадках, передбачених пунктом 2.2 цієї глави.";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"відповідність технічного стану суден вимогам міжнародних договорів України та національних актів законодавства з безпеки судноплавства;";

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;

у підпункті 2.1.3:

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"знання екіпажем персональних обов'язків та процедур проведення суднових тривог;

відповідність вимогам Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS 74) та Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зі змінами, внесеними Протоколом 1978 року (MARPOL 73/78);";

абзаци одинадцятий та дванадцятий викласти в такій редакції:

"відповідність кількості рятувальних засобів на судні кількості членів екіпажу та кількості пасажирів згідно з пасажирським свідоцтвом;

наявність документів, що підтверджують відповідність суднових засобів глобальної морської системи зв'язку для забезпечення безпеки мореплавства зв'язку вимогам глави IV Конвенції SOLAS 74;";

у підпункті 2.1.5 слово "має" замінити словом "повинна";

в абзаці четвертому підпункту 2.1.6 слова "повинна бути проведена більш детальна перевірка" замінити словами "повинні бути поінформовані ІКДП або ІДП для проведення більш детальної перевірки";

у підпункті 2.1.8 слова та цифри "За результатами перевірки відповідно до п. 2.1-2.8" замінити словами та цифрами "За результатами перевірок, передбачених підпунктами 2.1.1-2.1.7 цього пункту";

в абзаці першому підпункту 2.1.9:

у першому реченні слова "із залученням державних інспекторів Укрморрічінспекції (Держрибфлотінспекції) і, якщо це потрібно," замінити словами "державними інспекторами Укрморрічінспекції (Держрибагентства України) і, якщо це потрібно, із залученням";

друге речення виключити;

абзац другий підпункту 2.1.10 викласти в такій редакції:

"Явні недоліки, перелічені в акті перевірки за формою B, що стосуються корпусу судна, його механізмів, обладнання або пристроїв, фіксуються за допомогою фото- або відеозасобів. Фото- та/або відеоматеріали в паперовому та/або електронному вигляді зберігаються у справах перевірок суден у відповідних територіальних органах Укрморрічінспекції за місцем складання та на запит можуть надаватися судновласнику, власнику судна, уповноваженим ними особам або заінтересованим органам.";

2) у пункті 2.2:

доповнити пункт новим підпунктом 2.2.1 такого змісту:

"2.2.1. З метою уникнення додаткового навантаження на судновий персонал та запобігання можливим претензіям та/або непорозумінням з боку капітана судна, власника судна та судновласника необхідно уникати перевірок одного судна ІСКМП та ІКДП в різний час та за можливості проводити спільні перевірки. Для цього капітан морського порту надає інформацію у відповідний територіальний орган Укрморрічінспекції для ІКДП про захід суден у порт у найкоротший строк після отримання повідомлення про захід судна в порт, але не менше ніж за три дні до заходу судна в порт.

ІКДП після перевірки інформації про судно в інформаційній системі, передбаченій Чорноморським меморандумом, у строк не менше ніж за 24 години до заходу судна в порт надає інформацію капітану морського порту стосовно того, буде судно перевірятися ІКДП чи ні. У разі необхідності перевірки судна ІКДП та ІСКМП узгоджуються час та місце проведення спільної перевірки.

За результатами перевірки ІКДП та ІСКМП складають акти перевірок відповідно до повноважень, обмінюються інформацією щодо результатів перевірок.".

У зв'язку з цим підпункти 2.2.1-2.2.15 вважати відповідно підпунктами 2.2.2-2.2.16;

в абзаці другому підпункту 2.2.3 слова "в плановому порядку" замінити словами "згідно з процедурами Чорноморського меморандуму";

в абзаці першому підпункту 2.2.4 слова та цифри "ІМО А.787(19), з поправками, затвердженими резолюцією А.882(21)" замінити абревіатурою, літерою та цифрами "ІМО А.1052(27)";

абзац другий підпункту 2.2.7 викласти в такій редакції:

"Явні недоліки, перелічені в акті перевірки за формою B, що стосуються корпусу судна, його механізмів, обладнання або пристроїв, фіксуються за допомогою фото- або відеозасобів. Фото- та/або відеоматеріали в паперовому та/або електронному вигляді зберігаються у справах перевірок суден у відповідних територіальних органах Укрморрічінспекції за місцем складання та на запит можуть надаватися представникам судновласника, власника судна, уповноваженим ними особам або заінтересованим органам";

підпункти 2.2.8, 2.2.9 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.2.10-2.2.16 вважати відповідно підпунктами 2.2.8-2.2.14;

3) у пункті 2.3:

у першому реченні підпункту 2.3.4 слова та цифри "ІМО А.787(19), з поправками, затвердженими резолюцією А.882(21)" замінити абревіатурою, літерою та цифрами "ІМО А.1052(27)";

друге речення підпункту 2.3.5 виключити;

абзац другий підпункту 2.3.6 викласти в такій редакції:

"Явні недоліки, перелічені в акті перевірки за формою B, що стосуються корпусу судна, його механізмів, обладнання або пристроїв, фіксуються за допомогою фото- або відеозасобів. Фото- та/або відеоматеріали в паперовому та/або електронному вигляді зберігаються у справах перевірок суден у відповідних територіальних органах Укрморрічінспекції за місцем складання та на запит можуть надаватися представникам судновласника, власника судна, уповноваженим ними особам або заінтересованим органам";

4) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"2.5. Порядок оскарження результатів перевірки судна

2.5.1. Результати перевірки судна можуть бути оскаржені капітаном судна, судновласником або власником судна у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до суду.

2.5.2. Оскарження акта перевірки судна не зупиняє його дію.

2.5.3. Скаргу за результатами перевірки судна може бути подано протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта перевірки судна капітаном судна або уповноваженою особою власника судна чи судновласника для передачі акта судновласнику чи власнику судна.

У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин за заявою судновласника або власника судна цей строк поновлюється з дня надходження такої заяви з відповідним обґрунтуванням.

2.5.4. Скарга на результати перевірки судна розглядається органом (посадовою особою), правомочним(ою) розглядати скаргу, в десятиденний строк з дня її надходження.

2.5.5. Орган (посадова особа), правомочний(а) розглядати скаргу, вживає вичерпних заходів щодо надання особам, яких стосується скарга, можливості надати свої зауваження та висловитися по суті.

2.5.6. Орган (посадова особа), правомочний(а) розглядати скаргу, при розгляді скарги перевіряє правомірність і обґрунтованість складеного акта перевірки судна і приймає одне з таких рішень:

залишає скаргу без задоволення;

задовольняє скаргу та скасовує повністю чи частково акт перевірки судна;

частково задовольняє скаргу та пропонує проведення повторної перевірки судна для уточнення деталей.

Результати розгляду скарг доводяться до відома заінтересованих сторін.".

3. У тексті Правил та додатках до них абревіатуру "ІДПН" замінити абревіатурою "СКМП", слово "Держрибфлотінспекція" у всіх відмінках замінити словами "Держрибагентство України" у відповідних відмінках.

4. У додатках до Правил:

1) у додатку 1:

пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Міжнародні свідоцтва про запобігання забрудненню стічними водами, сміттям та шкідливими викидами в атмосферу з додатками.";

пункт 1 розділу "Додатковий перелік свідоцтв і документів, які перевіряються на суднах під українським прапором" викласти в такій редакції:

"1. Копія відповідної ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом (у разі надання таких послуг).";

у розділі "Додатковий перелік документів, які перевіряються на риболовних суднах під прапором України, які виходять у закордонне плавання або у виключну морську зону України":

назву розділу викласти в такій редакції:

"Додатковий перелік документів, які перевіряються на риболовних суднах, що плавають під Державним Прапором України";

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3-8 вважати відповідно пунктами 2-7;

пункт 7 виключити;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"7. Повідомлення про включення судна в систему дистанційного контролю (тільки для риболовних суден).";

2) у додатку 2 слова "(duly authorized PSCO of reporting authority)" замінити словами "(duly authorized officer)";

3) у додатку 3 слова "(duly authorized PSCO of issuing authority)" замінити словами "(duly authorized officer)";

4) у додатку 4 слова та цифри "(resolution IMO A.787(19), as amended by resolution IMO A.882(21)" замінити словами та цифрами "(resolution IMO A.1052(27)";

5) у додатку 5 слова та цифри "(resolution IMO A.787(19), as amended by resolution IMO A.882(21)" замінити словами та цифрами "(resolution IMO A.1052(27)";

6) у додатку 6:

слова та цифри "(резолюція ІМО А.787(19), змінена резолюцією ІМО А.882(21)" замінити словами та цифрами "(резолюція ІМО А.1052(27)";

цифри "4.7.3" замінити цифрами "3.7.3";

7) у додатку 7:

слова та цифри "(resolution IMO A.787(19), as amended by resolution IMO A.882(21)" замінити словами та цифрами "(resolution IMO A.1052(27)";

цифри "4.7.3" замінити цифрами "3.7.3";

8) у додатку 8:

слова та цифри "(резолюція ІМО А.787(19), змінена резолюцією ІМО А.882(21)" замінити словами та цифрами "(резолюція ІМО А.1052(27)";

цифри "4.7.3" замінити цифрами "3.7.3";

9) у додатку 9:

слова та цифри "(resolution IMO A.787(19), as amended by resolution IMO A.882(21)" замінити словами та цифрами "(resolution IMO A.1052(27)";

цифри "4.7.3" замінити цифрами "3.7.3";

10) у додатку 10 слова та цифри "(resolution IMO A.787(19), as amended by resolution IMO A.882(21)" замінити словами та цифрами "(resolution IMO A.1052(27)";

11) у додатку 11 слова та цифри "(resolution IMO A.787(19), as amended by resolution IMO A.882(21)" замінити словами та цифрами "(resolution IMO A.1052(27)".

5. Доповнити Правила новим додатком 12, що додається.

Заступник директора
Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту

Р. Когут
Додаток 12
до Правил контролю суден
з метою забезпечення
безпеки мореплавства

ЗРАЗОК ТА ОПИС
посвідчення інспектора контролю державою портувгору