Документ z0779-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
02.06.2011 N 327
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 779/19517

Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму
для осіб, які здійснюють діяльність
з визначення причин настання страхового
випадку в сільському господарстві
(аварійних комісарів)

Відповідно до вимог статті 25 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) та пункту 2 Типового положення про
організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 N 8 ( 8-98-п )
(із змінами), Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Кваліфікаційний мінімум для осіб, які
здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового
випадку в сільському господарстві (аварійних комісарів), що
додається.
2. Департаменту пруденційного нагляду разом з департаментом
юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно - аналітичного,
документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення
цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет
після його державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.І.Свищева
Протокол засідання Комісії
від 02.06.2011 N 640

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
02.06.2011 N 327
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 779/19517

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ
для осіб, які здійснюють діяльність
з визначення причин настання страхового
випадку в сільському господарстві
(аварійних комісарів)

Особа, яка претендує на отримання Кваліфікаційного свідоцтва
про складання екзамену на відповідність знань цьому
Кваліфікаційному мінімуму, повинна знати:
ТЕМА 1. Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових
послуг України
1.1. Фінанси та ринок фінансових послуг України.
1.2. Страховий ринок України: основні суб'єкти та їх
взаємодія.
1.3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в
сільському господарстві.
1.4. Державне регулювання страхової діяльності в Україні.
Захист прав споживачів фінансових (страхових) послуг.
ТЕМА 2. Правове регулювання страхової діяльності в сільському
господарстві України
2.1. Система законодавства про страхування в сільському
господарстві.
2.2. Форми та види страхування в сільському господарстві.
2.3. Основи договірних відносин.
2.4. Правила страхування.
ТЕМА 3. Правове регулювання та контроль за діяльністю
аварійних комісарів
3.1. Роль і місце аварійних комісарів у системі страхування.
3.2. Функціональні обов'язки аварійного комісара.
3.3. Особливості залучення аварійних комісарів при укладанні
договорів страхування.
3.4. Взаємодія аварійних комісарів з державним та приватним
сектором.
3.5. Кваліфікаційні вимоги до аварійних комісарів.
ТЕМА 4. Тарифна політика при страхуванні в сільському
господарстві
4.1. Основні підходи до збору даних для розробки тарифної
політики в сільському господарстві.
4.2. Джерела даних. Методи очистки. Управління даними.
Супроводження системи управління та збору даних.
4.3. Основні методи розрахунку тарифів, які застосовуються в
сільському господарстві.
ТЕМА 5. Основи сільськогосподарського виробництва
5.1.Природно-кліматичні умови України та їх вплив на сільське
господарство.
5.2. Основи управління сільськогосподарським виробництвом.
5.3. Особливості галузі тваринництва.
ТЕМА 6. Ризики в сільському господарстві
6.1. Класифікація ризиків, методи управління ризиками.
6.2. Ризики в рослинництві.
6.3. Ризики в тваринництві.
6.4. Інші ризики, що впливають на сільськогосподарське
виробництво.
ТЕМА 7. Особливості страхування в сільському господарстві
7.1. Методологічні підходи та принципи страхування в
сільському господарстві України.
7.2. Основні поняття та їх трактування при страхуванні
сільськогосподарського виробництва.
7.3. Види та типи страхових продуктів (послуг) в сільському
господарстві.
ТЕМА 8. Страхові процедури в сільському господарстві та їх
супроводження
8.1. Андеррайтинг: завдання, види, принципи, документування.
Методика проведення процедури (за галузями).
8.2. Огляд об'єктів страхування: завдання, принципи,
документування. Методика проведення процедури (за галузями).
8.3.Визначення та врегулювання збитків: принципи, завдання,
документування. Методика проведення процедури.
8.4. Контрольовані та неконтрольовані ризики та їх вплив.
ТЕМА 9. Методи визначення причин настання страхового випадку
та розміру збитків у сільському господарстві
9.1. Визначення збитків за застрахованими та незастрахованими
ризиками (за галузями).
9.2. Ідентифікація збитків унаслідок дії нестрахових ризиків
(за галузями).
9.3. Методика розрахунку розміру збитків у натуральній та
грошовій формах (за галузями).
ТЕМА 10. Професійний підхід у роботі з клієнтами
10.1. Етичні стандарти діяльності аварійних комісарів.
10.2. Ведення переговорів, тайм-менеджмент.
10.3. Стратегії уникнення конфліктів та вирішення спірних
ситуацій.
Член Комісії -
в.о. директора департаменту
пруденційного нагляду О.М.Калінінвгору